Suvestinė redakcija nuo 2020-03-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15649

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ PRIEMONĖS NR. 08.1.3-CPVA-V-608 „PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. V-1045

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2014–2020 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-761 „Dėl 2014–2020 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 41 punktu,

t v i r t i n u 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras,                                                                       Linas Kukuraitis

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Priedo nauja redakcija

Priedo pakeitimai:

Nr. V-34, 2019-01-10, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00475

Nr. V-978, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-13, i. k. 2019-13117

Nr. V-304, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-12, i. k. 2020-05292

Nr. V-458, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-20, i. k. 2020-05811

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-34, 2019-01-10, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00475

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1045 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-978, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-13, i. k. 2019-13117

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1045 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-304, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-12, i. k. 2020-05292

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1045 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-392, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05595

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1045 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-458, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-20, i. k. 2020-05811

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1045 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo