Suvestinė redakcija nuo 2023-10-20

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2023-02-27, i. k. 2023-03482

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 27 d. Nr. T1-41

Pasvalys

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. T1-294, 2023-10-18, paskelbta TAR 2023-10-19, i. k. 2023-20439

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, vykdydama Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 punktą, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-294, 2023-10-18, paskelbta TAR 2023-10-19, i. k. 2023-20439

 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas:

2.1. skelbiamas Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt;

2.2. įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-41

(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. spalio 18 d. sprendimo

Nr. T1-294 redakcija)

 

PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kreipimąsi dėl prevencinių socialinių paslaugų, jų planavimą, organizavimą ir teikimą bei socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios prevencines socialines paslaugas, iniciatyvos įgyvendinimo tvarką Pasvalio rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2. Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms, bendruomenėms), siekiant stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, gilinti žinias ir ugdyti įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį.

3. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge, Tvarkos apraše vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAI

 

5. Prevencines socialines paslaugas gali teikti socialinių paslaugų įstaigos, kultūros įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (toliau – įstaiga, teikianti prevencines paslaugas) ir jose dirbantys socialiniai darbuotojai, psichologai, su jaunimu dirbantys specialistai, mediatoriai ir kiti specialistai (toliau – specialistai):

5.1. potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos, darbo su bendruomene, šeimos konferencijos paslaugas organizuoja ir (ar) teikia Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu paskirtas  socialinis  darbuotojas ir atvejo vadybininkas;

5.2. atviro darbo su jaunimu paslaugas organizuoja ir  teikia Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos su jaunimu dirbantys specialistai;

5.3. mobilaus darbo su jaunimu paslaugą organizuoja ir teikia nevyriausybinių organizacijų specialistų komanda;

5.4.  kompleksines paslaugas šeimai organizuoja ir teikia bendruomeniniai šeimos namai, atrinkti, paskelbus  bendruomeninių šeimos namų atranką, kurioje numatyti reikalavimai pareiškėjui ir kita svarbi informacija;

5.5. asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paiešką, santykio užmezgimą, palaikymą ir (ar) jų įtraukimą į pagalbos procesą vykdo visos įstaigos, teikiančios prevencines paslaugas, išvardintos 5.1–5.4 punktuose.

 

 

III SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

 

6. Prevencinė (-ės) socialinė (-ės) paslauga (-os) gali būti inicijuojama (-os):

6.1. asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių), jo globėjo ar rūpintojo prašymu;

6.2. prevencines socialines paslaugas teikiančios įstaigos iniciatyva, kai:

6.2.1. gauta informacija ar nustatoma, kad asmuo (šeima) patiria sunkumus, negeba savarankiškai spręsti iškilusių problemų;

6.2.2. bendradarbiaujant su bendruomenėmis, seniūnijomis ir įvairiomis socialinio darbo įgyvendinimo srityse veikiančiomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis gauta informacija, kad asmenys (šeimos) patiria įvairių sunkumų ir jiems reikia pagalbos;

6.2.3. gauta informacija iš specialistų, dirbančių su jaunimu, kad jaunam žmogui kyla problemos ir įveikti sunkumus reikia pagalbos;

6.2.4. gauta informacija iš švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojų, kurie turi duomenų apie prevencinių socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) reikalingumą;

6.3. seniūnaičio, bendruomenės pirmininko, bendruomenės nario ar kito suinteresuoto fizinio asmens, institucijos (organizacijos), savivaldybės administracijos padalinio (toliau – suinteresuotas asmuo) iniciatyva.

7. Aprašo 6.1 papunktyje nurodytas asmuo dėl prevencinės socialinės paslaugos teikimo tiesiogiai žodžiu ar raštu, paštu ar elektroniniu paštu kreipiasi į įstaigą, teikiančią prevencines paslaugas ir nurodo: savo ir (ar) šeimos narių vardus, pavardes; dėl kokios problemos kreipiasi; kontaktinę informaciją (telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą).

8. Aprašo 6.2 papunktyje nurodyta socialinių paslaugų įstaiga, apie prevencinių socialinių paslaugų reikalingumą asmeniui (šeimai) laisvos formos raštu informuoja Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių (toliau – Skyrius), nurodydama asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu žinoma). Skyrius gautą informaciją perduoda Aprašo 5 punkte nurodytai įstaigai, teikiančiai prevencines paslaugas. Įstaiga, gavusi informaciją apie prevencinių paslaugų reikalingumą asmeniui (šeimai), Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka susisiekia su asmeniu (šeima) ir pasiūlo prevencinę (-es) socialinę (-es) paslaugą (-as) arba asmuo (šeima) informuojamas (-a) apie galimybę gauti kitas socialines paslaugas

9. Aprašo 6.3 papunktyje nurodytas suinteresuotas asmuo dėl prevencinės socialinės paslaugos teikimo kitam asmeniui (šeimai) paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis kreipiasi į įstaigą, teikiančią prevencines paslaugas, pateikdami laisvos formos prašymą, kuriame nurodo: savo (besikreipiančio asmens) vardą, pavardę; asmens ar vieno iš suaugusių šeimos narių, dėl kurių interesų kreipiasi, vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu žinoma)); priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas to negali padaryti pats.

 

IV SKYRIUS

PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

 

10. Įstaiga, teikianti prevencines paslaugas, gavusi informaciją apie prevencinių paslaugų reikalingumą asmeniui (šeimai), iš karto (jei asmuo kreipiasi tiesiogiai) arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreipimosi dienos (jei asmuo kreipiasi paštu ar elektroniniu paštu arba jei dėl prevencinių socialinių paslaugų teikimo kreipiasi suinteresuotas ar fizinis asmuo),susisiekusi su asmeniu (šeima), aptaria asmens (šeimos) situaciją, galimos (-ų) prevencinės (-ių) socialinės (-ių) paslaugos (‑ų) turinį, labiausiai asmens (šeimos) poreikius atitinkančią (-čias) prevencinę (-es) socialinę (-es) paslaugą (-as), siekiamus rezultatus ir, esant asmens (šeimos) poreikiui, pasiūlo jam  (jai) labiausiai asmens (šeimos) poreikius atitinkančią (-čias) prevencinę (-es) socialinę (-es) paslaugą (-as), teikiamą (-as) šios įstaigos, ir (ar) pasiūlo kreiptis jam (jai) į konkrečią prevencinę socialinę paslaugą teikiančią socialinių paslaugų įstaigą (nurodo jos pavadinimą, veiklos adresą, kontaktinį telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą). Jei specialistas, organizuojantis ir (ar) teikiantis prevencines socialines paslaugas, mato, kad asmeniui (šeimai) reikia kitų (ne socialinių) paslaugų (pvz., sveikatos, švietimo paslaugų), jis informuoja asmenį (šeimą) apie galimybę gauti kitas (ne socialines) paslaugas ir pasiūlo jam (jai) kreiptis į šias paslaugas teikiančias ir (ar) organizuojančias įstaigas (nurodo jų pavadinimus, veiklos adresus, kontaktinius telefono ryšio numerius ir elektroninio pašto adresus). Jei specialistas, organizuojantis ir (ar) teikiantis prevencines socialines paslaugas, mato, kad asmeniui (šeimai) reikia priklausomybės konsultanto teikiamų paslaugų, jis informuoja asmenį (šeimą) apie galimybę gauti priklausomybės konsultanto paslaugas, kurios teikiamos visuomenės sveikatos biuruose, vadovaujantis Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašu.

11. Jeigu dėl prevencinių socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo kreipėsi ne pats asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo globėjas ar rūpintojas, prevencinės socialinės paslaugos teikiamos esant asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių), jo globėjo ar rūpintojo sutikimui.

12. Jei asmuo (šeima), dėl kurio (-ios) buvo kreiptasi, atsisako siūlomos pagalbos, specialistas po 10 darbo dienų pakartotinai susisiekia su asmeniu (šeima) ir dar kartą pasiūlo galimybę gauti prevencinę socialinę paslaugą arba asmuo (šeima) informuojamas (-a) apie galimybę gauti kitas socialines paslaugas.

13. Įstaigos, teikiančios prevencines paslaugas, Prevencinių paslaugų teikimo žurnale (formą tvirtina įstaigos vadovas) specialistas fiksuoja: besikreipiančių  asmenų skaičių; paslaugas gavusių asmenų skaičių; atvejus, kai su asmeniu (šeima) nepavyksta susisiekti ilgiau nei 5 darbo dienas; atvejus, kai, susisiekus su asmeniu (šeima), jis (ji) atsisako siūlomos pagalbos.

14. Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos:

14.1. įstaigoje, teikiančioje prevencines paslaugas, asmens namuose ir kitose vietose, konkrečiai prevencinei socialinei paslaugai teikti nustatytose Socialinių paslaugų kataloge;

14.2. pagal konkrečiai prevencinei socialinei paslaugai Socialinių paslaugų kataloge numatytą šios paslaugos teikimo trukmę, dažnumą, kitas sąlygas;

14.3. specialistas, teikiantis prevencines socialines paslaugas asmens gyvenamojoje vietoje (pvz., potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslaugą), esant galimybei, vizualiai įvertintina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos saugumo būklę (ar yra autonominiai dūmų jutikliai, ar tvarkinga šildymo sistema, elektros instaliacija) ir, esant poreikiui, informuoja asmenį apie savivaldybėje vykdomas gaisrų prevencijos priemones ir (ar) informuoja savivaldybės administraciją dėl asmens (šeimos) įtraukimo į vienišų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų ir auginančių nepilnamečius vaikus asmenų, turinčių specialiųjų poreikių ir gyvenančių riziką keliančiuose individualiuose gyvenamuosiuose būstuose, sąrašus, kaip numatyta vidaus reikalų ministro tvirtinamame gaisrų prevencijos veiksmų plane.

15. Skyrius, vadovaudamasis Pasvalio rajono savivaldybėje teikiamų kompleksinių paslaugų šeimai vykdymo kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, užtikrina bendruomeninių šeimos namų veiklos kokybės priežiūrą ir kompleksinių paslaugų šeimai atitikties gyventojų poreikiams vertinimą ir planuoja prevencinių socialinių paslaugų poreikį, atsižvelgdamas į statistinę socialinę ir demografinę situaciją Savivaldybėje, skirtingas socialines paslaugas teikiančių subjektų identifikuotus poreikius ir įvertinęs bendrą prevencinių ir kitų socialinių paslaugų situaciją Savivaldybėje.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Įstaiga, teikianti prevencines paslaugas Tvarkos aprašo 23 punkte nustatyta tvarka, Skyriui pateikia ataskaitą apie suteiktas prevencines socialines paslaugas asmenims (šeimoms), pateikiant šiuos duomenis:

16.1. asmenų, su kuriais buvo kontaktuota, skaičių, teikiant potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslaugą (suminis gavėjų skaičius);

16.2. konsultacijų, suteiktų asmenims, kurie kreipėsi į bendruomeninius šeimos namus, skaičių, organizuojant kompleksines paslaugas šeimai;

16.3. kompleksinių paslaugų šeimai gavėjus (unikalių fizinių asmenų bendrą skaičių ir unikalių fizinių asmenų, gaunančių sudėtines kompleksines paslaugas šeimai, skaičių);

16.4. suteiktų darbo su bendruomene paslaugų skaičių, teikiant darbo su bendruomene paslaugą;

16.5. šeimų (gavėjų) skaičių, teikiant šeimos konferencijos paslaugą (suminis gavėjų skaičius);

16.6. bendrą gavėjų (unikalių fizinių asmenų) skaičių, teikiant atvirojo darbo su jaunimu paslaugą;

16.7. bendrą gavėjų (unikalių fizinių asmenų) skaičių, teikiant mobiliojo darbo su jaunimu paslaugą.

17. Skyriaus specialistas gautus duomenis suveda į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą Tvarkos aprašo 23 punkte nustatyta tvarka.

18. Skyrius planuoja socialines paslaugas, administruoja socialinių paslaugų organizavimą ir bendrųjų socialinių paslaugų bei socialinės priežiūros kokybės kontrolę.

19. Organizuojant socialines paslaugas į jų planavimą, teikimą ir stebėseną įtraukiamos įstaigos, teikiančios prevencines paslaugas.

20. Savivaldybės administracija, įstaigos, teikiančios prevencines socialines paslaugas, Savivaldybės ir savo interneto svetainėse skelbia informaciją apie Savivaldybės teritorijoje organizuojamas ir teikiamas prevencines socialines paslaugas: teikiamų prevencinių socialinių paslaugų rūšis, jų turinį bei siekiamą rezultatą, prevencinių socialinių paslaugų teikėjus (jų pavadinimus, kontaktinę informaciją – telefono ryšio numerius, elektroninio pašto adresus), prevencinių socialinių paslaugų gavimo tvarką, prevencinių socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą reglamentuojančius teisės aktus. Ši informacija taip pat gali būti teikiama naudojantis kitomis priemonėmis, pvz., per visuomenės informavimo priemones, renginius ir pan.

21. Įstaigos, teikiančios prevencines paslaugas, veiksmai, neveikimas dėl galimai netinkamo prevencinių socialinių paslaugų teikimo gali būti skundžiami Savivaldybės merui. Skundą turi teisę pateikti asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys.

22. Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu,  saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

23. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

_____________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-294, 2023-10-18, paskelbta TAR 2023-10-19, i. k. 2023-20439

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 27 d. sprendimo T1-41 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo