Suvestinė redakcija nuo 2023-03-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2023-03-14, i. k. 2023-04466

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2023 METŲ NACIONALINIŲ FIZINIO AKTYVUMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS PRIORITETO IR SPECIALIŲJŲ VERTINIMO KRITERIJŲ NUSTATYMO

 

2023 m. kovo 14 d. Nr. V-326

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 11 dalimi,

n u s t a t a u:

1. 2023 metų nacionalinių fizinio aktyvumo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis šį prioritetą – veiklos, skirtos vaikų fiziniam aktyvumui didinti. Ne mažiau kaip 75 procentų projekto dalyvių yra vaikai (iki 18 metų). Jei projekto veiklose dalyvauja kitų amžiaus grupių atstovai (pvz., šeimos nariai), jie fizinio aktyvumo veiklose kartu su vaikais turi dalyvauti tuo pačiu metu ir toje pačioje veikloje.

2. 2023 metų nacionalinių fizinio aktyvumo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiuosius vertinimo kriterijus:

2.1. Fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumo didinimas vaikams savo gyvenamoje vietovėje. Siekiama fizinio aktyvumo veiklas priartinti prie kasdieninio gyvenimo, fiziniam aktyvumui didinti panaudojamos arti esančios erdvės (ne mažiau nei 60 procentų projekto veiklų). Kriterijaus vertinimo balas – 0 arba 2;

2.2. Didinamas fizinio aktyvumo veiklų prieinamumas mažiau galimybių turintiems asmenims. Aprašoma, kurie dalyviai ir kodėl priskiriami mažiau galimybių turinčiųjų grupei bei kokiais būdais jiems bus užtikrinamas fizinio aktyvumo prieinamumas (ne mažiau nei 60 procentų projekto veiklų). Kriterijaus vertinimo balas – 0 arba 3;

2.3. Asmenys skatinami reguliariai (ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose, apimančiose ne trumpesnį nei 3 mėnesių laikotarpį (ne mažiau nei 60 procentų projekto veiklų). Kriterijaus vertinimo balas – 0 arba 4;

2.4. Dalyviams siūlomos visos projekto veiklos yra nemokamos, taip užtikrinant finansinį prieinamumą (ne mažiau nei 100 procentų projekto veiklų). Kriterijaus vertinimo balas – 0 arba 6.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-355, 2023-03-21, paskelbta TAR 2023-03-21, i. k. 2023-04949

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                  Jurgita Šiugždinienė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-355, 2023-03-21, paskelbta TAR 2023-03-21, i. k. 2023-04949

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl 2023 metų nacionalinių fizinio aktyvumo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis prioriteto ir specialiųjų vertinimo kriterijų nustatymo“ pakeitimo