Suvestinė redakcija nuo 2019-06-29 iki 2022-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-09, i. k. 2017-09752

 

 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOMISIJOS SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS AR PARAIŠKOMIS PROCEDŪROS PROTOKOLŲ PRIVALOMŲJŲ REKVIZITŲ APRAŠO IR KOMISIJOS SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS AR PARAIŠKOMIS PAVYZDINIŲ PROTOKOLŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. birželio 7 d. Nr. 1S-85

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 9 dalimi ir 95 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 57 straipsnio 9 dalimi ir 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 32 straipsnio 9 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1S-15, 2019-01-24, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01132

 

1. Tvirtinu:

1.1. Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašą (pridedama);

1.2. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinę protokolo formą Ksp-1 (pridedama);

1.3. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinę protokolo formą Ksp-2 (pridedama);

1.4. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinę protokolo formą Ksp-3 (pridedama);

1.5. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinę protokolo formą Ksp-4 (pridedama).

1.6. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinę protokolo formą Ksp-5 (pridedama);

1.7. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinę protokolo formą Ksp-6 (pridedama);

1.8. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinę protokolo formą Ksp-7 (pridedama);

1.9. Viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinę protokolo formą Ksp-8 (pridedama).

1.10.  Pirkimo komisijos susipažinimo su paraiškomis pavyzdinę protokolo formą Ksp-9 (pridedama).

2. Nustatau, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai šio įsakymo 1 punkte nurodytais dokumentais vadovaujasi vykdydami 2017 m. liepos 1 d. pradėtus viešuosius pirkimus ir pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ar Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatas, ir vykdydami 2019 m. vasario 1 d. pradėtus viešuosius pirkimus ir pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatas. Atliekant supaprastintus viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytais atvejais, mažos vertės viešuosius pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, pradėtus 2017 liepos 1 d., supaprastintus pirkimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje numatytu atveju ir mažos vertės pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatas, pradėtus 2019 vasario 1 d., šio įsakymo 1 punkte nurodyti dokumentai yra tik rekomendaciniai. Šio įsakymo 1 punkte nurodyti dokumentai yra netaikomi, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi ar Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, su pasiūlymais susipažįstama naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos siūlomomis elektroninėmis priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-15, 2019-01-24, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01132

Nr. 1S-101, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10472

 

3. P ripažįstu netekusiu galios Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 1S-20 „Dėl Viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Diana Vilytė

 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1S-85

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-15 redakcija)

 

 

KOMISIJOS SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS AR PARAIŠKOMIS PROCEDŪROS PROTOKOLŲ PRIVALOMŲJŲ REKVIZITŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešojo pirkimo ar pirkimo komisijos (toliau kartu – Komisija) susipažinimo su pasiūlymais procedūros protokolas surašomas vykdant pradinio susipažinimo su pasiūlymais procedūrą. Pradiniu susipažinimu su pasiūlymais, pateiktais ne elektroninėmis priemonėmis, laikomas vokų su pasiūlymais atplėšimas.

2.  Susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais procedūra vykdoma ir protokolas rašomas atliekant viešąjį pirkimą ar pirkimą (toliau kartu – pirkimas) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) arba Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą (toliau – Pirkimų įstatymas) atviro konkurso, riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo ir inovacijų partnerystės būdu ar taikant dinaminę pirkimų sistemą.

3. Vykdant pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – Gynybos įstatymas) nuostatas, susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais procedūra vykdoma ir protokolas rašomas atliekant pirkimą atviro konkurso, riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar konkurencinio dialogo būdu.

4. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus pagal Gynybos įstatymo nuostatas atitinka kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio vertinimo kriterijų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų įstatymo nuostatas, o mažiausios kainos vertinimo kriterijus pagal Gynybos įstatymo nuostatas atitinka kainos ar sąnaudų vertinimo kriterijų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų įstatymo nuostatas. Atitinkamai, vykdant pirkimus pagal Gynybos įstatymo nuostatas, kai Komisija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pavyzdinėse protokolų formose kaip vertinimo kriterijus turėtų būti pasirenkamas „kainos ir kokybės santykis“, o kai pasiūlymus vertina pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų turėtų būti pasirenkamas „kaina“ vertinimo kriterijus. Pavyzdinės protokolų formos turėtų būti pildomos atitinkamai pagal pasirinktus vertinimo kriterijus.

5.  Komisija susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus įformina protokolu, kuriame turi būti informacija pagal protokolų pavyzdinėse formose pateiktus rekvizitus. Priklausomai nuo pasirinkto pirkimo būdo / priemonės ir vertinimo kriterijaus, Komisija pildo rekvizitus pagal vieną iš šių pavyzdinių protokolų (protokolų pasirinkimas pagal pirkimo būdą / priemonę ir vertinimo kriterijų taip pat pateikiamas lentelėje, šio aprašo Priede Nr.1):

5.1.    Ksp-1 arba Ksp-5 formos naudojamos, kai:

5.1.1.   pirkimas atliekamas atviro konkurso, riboto konkurso būdu ar taikant dinaminę pirkimų sistemą;

5.1.2.   pasiūlymai vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį;

5.1.3.   bent dalis techninių charakteristikų yra įvertinamos kokybiškai;

5.1.4.   įforminamas susipažinimas su pasiūlymų dalimis, kuriose yra  techniniai pasiūlymų duomenys.

5.2.    Ksp-2 ar Ksp-6 formos naudojamos, kai:

5.2.1.   pirkimas atliekamas atviro konkurso, riboto konkurso būdu ar taikant dinaminę pirkimų sistemą;

5.2.2.   pasiūlymai vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį;

5.2.3.   bent dalis techninių charakteristikų yra įvertinamos kokybiškai;

5.2.4.   įforminamas susipažinimas su pasiūlymų dalimis, kuriose yra nurodytos kainos ar sąnaudos.

5.3.    Ksp-3 ar Ksp-7 formos naudojamos, kai:

5.3.1.     pirkimas atliekamas atviro konkurso, riboto konkurso, skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu ar taikant dinaminę pirkimo sistemą;

5.3.2.     pasiūlymai vertinami pagal kainą ar sąnaudas.

5.4.    Ksp-4 ar Ksp-8 formos naudojamos tais atvejais, kai:

5.4.1.     pirkimas atliekamas atviro konkurso būdu, riboto konkurso būdu ar taikant dinaminę pirkimo sistemą;

5.4.2.     pasiūlymai vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį;

5.4.3.     techninės charakteristikos įvertinamos tik kiekybiškai.

5.5 Ksp-4 ar Ksp-8 formos taip pat naudojamos tais atvejais, kai:

5.5.1.     pirkimas atliekamas skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu, konkurencinio dialogo būdu, inovacijų partnerystės būdu;

5.5.2.     pasiūlymai vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį;

5.5.3.     techninės charakteristikos yra įvertinamos kiekybiškai ar (ir) kokybiškai.

6.  Komisija susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis (išskyrus pavyzdžius, modelius, maketus ir panašiai, kurių neįmanoma perduoti elektroninėmis priemonėmis) procedūros rezultatus įformina protokolu, parengtu pagal pavyzdines formas: Ksp-1, Ksp-2, Ksp-3 arba Ksp-4.

7.  Komisija susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais ne elektroninėmis priemonėmis, procedūros rezultatus įformina protokolu, parengtu pagal pavyzdines formas: Ksp-5, Ksp-6, Ksp-7 arba Ksp-8.

8.  Pirkimo Komisija susipažinimo su paraiškomis procedūros rezultatus įformina protokolu, kuriame turi būti informacija pagal pavyzdinėje protokolo Ksp-9 formoje pateiktus rekvizitus, kai pirkimas atliekamas Pirkimų įstatymo nustatyta tvarka riboto konkurso, skelbiamų derybų, konkurencinio dialogo, inovacijų partnerystės būdu ar taikant dinaminę pirkimo sistemą ir paraiškos teikiamos tiek elektroninėmis, tiek ne elektroninėmis priemonėmis.

9. Komisijos susipažinimas su paraiškomis ar pasiūlymais vyksta Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio, Pirkimų įstatymo 57 straipsnio ir Gynybos įstatymo 32 straipsnio nustatyta tvarka.

 

IIPAVYZDINIŲ PROTOKOLO FORMŲ PILDYMO APRAŠYMAS

 

10. Pavyzdinių protokolo formų pildymo aprašyme pateikiami interaktyvūs laukeliai su pasirinkimais (pavyzdžiui, [Pasirinkti]). Norint pasirinkti reikšmę reikia paspausti ant laukelio ir pažymėti tinkamą variantą. Aprašyme taip pat pateikiami pasirinkimai, kuriuose norimą reikšmę reikia pažymėti kryželiu, paspaudus ant interaktyvaus laukelio (pavyzdžiui, Duomenų apie netinkamą pasiūlymų šifravimą neturima ir neteisėtos prieigos atvejų prie pateiktų pasiūlymų nebuvo).

11. Pavyzdinių protokolo formų pildymo aprašyme nurodoma, kada turi būti pasirenkama viena iš reikšmių, o kada gali būti pažymimos kelios.

12. Kiekvienos protokolo formos pildymo nurodymai yra pateikiami šio aprašo Priede Nr.2.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Posėdžių protokolus perkančioji organizacija ir perkantysis subjektas saugo Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.

________________

 

Komisijos susipažinimo su pasiūlymais

ar paraiškomis procedūros protokolų

privalomųjų rekvizitų aprašo 1 priedas

 

 

 

 

SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS PAVYZDINIŲ PROTOKOLŲ FORMŲ PASIRINKIMO PAGAL PIRKIMO BŪDĄ / PRIEMONĘ IR VERTINIMO KRITERIJŲ LENTELĖ

 

Pirkimo būdas /

priemonė

Pasiūlymo

vertinimo

kriterijus

 

Atviras konkursas

Ribotas konkursas

Skelbiamos / neskelbiamos derybos

Konkurencinis dialogas

Inovacijų partnerystė (netaikoma pirkimams, vykdomiems pagal Gynybos įstatymą)

Dinaminė pirkimo sistema (netaikoma pirkimams, vykdomiems pagal Gynybos įstatymą)

 

Kaina ar sąnaudos (gynybos pirkimų atveju – mažiausia kaina)

 

· Ksp 3 (elektroninis pirkimas)

· Ksp 7 (ne elektroninis pirkimas)

 

· Ksp 3 (elektroninis pirkimas)

· Ksp 7 (ne elektroninis pirkimas)

 

· Ksp 3 (elektroninis pirkimas)

· Ksp 7 (ne elektroninis pirkimas)

 

 

-

 

 

-

 

· Ksp 3 (elektroninis pirkimas)

· Ksp 7 (ne elektroninis pirkimas)

 

Kaina ar sąnaudos ir kokybė (gynybos pirkimų atveju – ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas)

(techninės charakteristikos įvertinamos tik kiekybiškai)

 

· Ksp 4 (elektroninis pirkimas)

· Ksp 8 (ne elektroninis pirkimas)

 

· Ksp 4 (elektroninis pirkimas)

· Ksp 8 (ne elektroninis pirkimas)

 

· Ksp 4 (elektroninis pirkimas)

· Ksp 8 (ne elektroninis pirkimas)

 

 

 

· Ksp 4 (elektroninis pirkimas)

· Ksp 8 (ne elektroninis pirkimas)

 

· Ksp 4 (elektroninis pirkimas)

· Ksp 8 (ne elektroninis pirkimas)

 

· Ksp 4 (elektroninis pirkimas)

· Ksp 8 (ne elektroninis pirkimas)

 

Kaina ar

sąnaudos ir kokybė (gynybos pirkimų atveju – ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas)

(bent dalis techninių charakteristikų yra įvertinamos kokybiškai)

 

Elektroninis pirkimas:

· Ksp 1) (pasiūlymo dalis techniniai duomenys)

· Ksp 2 (pasiūlymo dalis kaina ar sąnaudos)

Ne elektroninis pirkimas:

· Ksp 5 (pasiūlymo dalis techniniai duomenys)

· Ksp 6 (pasiūlymo dalis kaina ar sąnaudos)

 

Elektroninis pirkimas:

· Ksp 1 (pasiūlymo dalis techniniai duomenys)

· Ksp 2 (pasiūlymo dalis kaina ar sąnaudos)

Ne elektroninis pirkimas:

· Ksp 5 (pasiūlymo dalis techniniai duomenys)

· Ksp 6 (pasiūlymo dalis kaina ar sąnaudos)

 

 

· Ksp 4 (elektroninis pirkimas)

· Ksp 8 (ne elektroninis pirkimas)

 

 

· Ksp 4 (elektroninis pirkimas)

· Ksp 8 (ne elektroninis pirkimas)

 

 

 

· Ksp 4 (elektroninis pirkimas)

· Ksp 8 (ne elektroninis pirkimas)

 

 

Elektroninis pirkimas:

· Ksp 1) (pasiūlymo dalis techniniai duomenys)

· Ksp 2 (pasiūlymo dalis kaina ar sąnaudos)

Ne elektroninis pirkimas:

· Ksp 5 (pasiūlymo dalis techniniai duomenys)

· Ksp 6 (pasiūlymo dalis kaina ar sąnaudos)

 

 

_______________

 

Komisijos susipažinimo su pasiūlymais

ar paraiškomis procedūros protokolų

privalomųjų rekvizitų aprašo 2 priedas

 

 

 

 

 

PAVYZDINIŲ PROTOKOLO FORMŲ PILDYMO APRAŠYMAS

 

Eil.

Nr.

Pavyzdinė protokolo forma

Pavyzdinės protokolo formos dalis, punktas,

papunktis

Pavyzdinės protokolo formos pildymo nurodymai

 

1.

2.

3.

1.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-5

Ksp-6

Ksp-7

Ksp-8

Ksp-9

Įvadinė protokolo dalis iki Lentelė Nr. 1

Įvadinėje protokolo dalyje rašoma protokolo teksto antraštė, kurioje nurodomas pirkimo pavadinimas ir numeris (jei suteiktas), kuris suteikiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) sukūrus skelbimą (pirkimo numeris nesuteikiamas vykdant mažos vertės pirkimą). Pasirenkama posėdžio data, įrašomas posėdžio pradžios laikas (nurodant dieną, o jeigu pirkimas atliekamas neelektroninėmis priemonėmis – nurodant dieną, valandą ir minutę), protokolo surašymo vieta (adresas), protokolo numeris.

2.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-9

 

Lentelė Nr. 1

Lentelėje nurodomi viešojo pirkimo ar pirkimo komisijos (toliau kartu – Komisija) pirmininko, posėdžio sekretoriaus, kitų dalyvaujančių asmenų (pirkimus kontroliuojančios institucijos atstovai, stebėtojai ir t. t.) vardai ir pavardės. Informacija apie kitus dalyvaujančius asmenis gali būti pateikta atskirame protokolo priede. Komisijos  nariai nėra nurodomi, kadangi jie nurodomi protokolo formos pabaigoje.

Komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, tiekėjai nedalyvauja.

Pirkimą atliekant pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ar Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) nuostatas, pirkimus prižiūrinčios institucijos visais atvejais turi teisę dalyvauti Komisijos posėdyje ir stebėti visas procedūras, prireikus jas filmuoti.

Vykdant pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – Gynybos įstatymas) nuostatas, pirkimus kontroliuojančios institucijos atstovai turi teisę dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje laikantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 25 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Jeigu perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) yra pakvietę stebėtojus (valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovus), jie Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti tik pateikę savo atstovaujamo subjekto įgaliojimą. Su pateiktais pasiūlymais privalo susipažinti daugiau kaip pusė visų Komisijos narių (jeigu Komisija sudaryta iš 3 asmenų – visi Komisijos nariai).

 

3.

Ksp-5

Ksp-6

Ksp-7

Ksp-8

 

Lentelė Nr. 1

Lentelėje nurodomi Komisijos pirmininko, posėdžio sekretoriaus, tiekėjo ar jų atstovų, kitų dalyvaujančių asmenų (pirkimus kontroliuojančios institucijos atstovai, stebėtojai ir t. t.) vardai ir pavardės. Papildomai „Tiekėjo atstovai“ skiltyje nurodomi ir tiekėjų, kurių atstovai dalyvauja posėdyje, pavadinimai (jei tiekėjas fizinis asmuo – nurodomas jo vardas ir pavardė). Informacija apie tiekėjus ir kitus dalyvaujančius asmenis gali būti pateikta atskirame protokolo priede. Komisijos  nariai nėra nurodomi, kadangi jie nurodomi protokolo formos pabaigoje.

Komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su ne elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai, išskyrus atvejus, kai pirkimas atliekamas derybų, konkurencinio dialogo ar inovacijų partnerystės būdu. Tiekėjai arba jų atstovai, dalyvavę derybose ar dialoge, turi teisę atvykti į Komisijos posėdį tik tada, kai jame susipažįstama su ne elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos ar sąnaudos ir galutiniai techniniai duomenys. Su pasiūlymais susipažįstama ir tuo atveju, jeigu į Komisijos posėdį tiekėjai ar jų atstovas neatvyksta.

Pirkimą atliekant pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ar Pirkimų įstatymo nuostatas, pirkimus prižiūrinčios institucijos visais atvejais turi teisę dalyvauti Komisijos posėdyje ir stebėti visas procedūras, prireikus jas filmuoti.

Vykdant pirkimus pagal Gynybos įstatymo nuostatas, pirkimus kontroliuojančios institucijos atstovai turi teisę dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje laikantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 25 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Jeigu pirkimo vykdytojas yra pakvietęs stebėtojus (valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovus), jie Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti tik pateikę savo atstovaujamo subjekto įgaliojimą. Su pateiktais pasiūlymais privalo susipažinti daugiau kaip pusė visų Komisijos narių (jeigu Komisija sudaryta iš 3 asmenų – visi Komisijos nariai). Susipažįstant su ne elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir Komisijos posėdyje dalyvaujančių tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje.

4.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-5

Ksp-6

Ksp-7

Ksp-8

Ksp-9

 

Protokolo formos dalis „DARBOTVARKĖ“

Pateikiant informaciją apie darbotvarkę turi būti pasirenkamas pirkimo būdas / priemonė ir pirkimo metu taikomas pasiūlymų vertinimo kriterijus.

Protokolo formoje Ksp-9 pateikiant informaciją apie darbotvarkę turi būti pasirenkamas pirkimo būdas / priemonė.

5.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-5

Ksp-6

Ksp-7

Ksp-8

Ksp-9

 

Protokolo formos dalis „SVARSTYTA“

Šioje protokolo formos dalyje nurodomas pranešėjo vardas ir pavardė, pirkimo pavadinimas, kurį Komisija suteikė pirkimui. Skiltis „Pranešimo turinys“ pildoma, jeigu pranešėjas skelbia papildomą informaciją be formoje žemiau nurodytos.

 

6.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-5

Ksp-6

Ksp-7

Ksp-8

 

Pasirinkite reikšmę:

Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas:

1) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje [Pasirinkti], Nr. _______.

2) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje [Pasirinkti], Nr. _______.

3) Papildomai apie pirkimą skelbta [Pasirinkti], Nr. _______, ___________________.                                                                                                                           (šaltinio pavadinimas)

Apie pirkimą nebuvo skelbta.

 

Pasirenkama viena iš reikšmių: „Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas“ arba „Apie pirkimą nebuvo skelbta“. Jei pasirenkama, kad apie pirkimą buvo skelbta, pateikiama informacija, susijusi su skelbimu apie pirkimą: pasirenkama Europos Sąjungos oficialaus leidinio data, paskelbimo CVP IS data bei paskelbimo kitose interneto svetainėse ar leidiniuose data, nurodoma, kuriuose šaltiniuose apie pirkimą buvo skelbta papildomai, taip pat nurodomas skelbimo numeris (2 punkte „Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje [Pasirinkti], Nr. _______.“ nurodomas pirkimo numeris iš skelbimų posistemės). Jei pirkimą skelbiant numeris nesuteikiamas – reikšmė nepildoma. Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas būtina nurodyti informaciją apie skelbimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei CVP IS. Jeigu vykdomas supaprastintas pirkimas būtina nurodyti informaciją apie skelbimą CVP IS.

7.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-5

Ksp-6

Ksp-7

Ksp-8

 

Gauti (-a) pasiūlymai (-ų): [Pasirinkti]

 

 

Nurodomas bendras gautų pasiūlymų skaičius. Ksp-2 ir Ksp-6 formose nurodomi visi gauti pasiūlymai, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo atmesti įvertinus pirmą pasiūlymo dalį (techninius pasiūlymų duomenis, kitą informaciją ir dokumentus).

8.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

 

Pasirinkite reikšmę:

Duomenų apie netinkamą pasiūlymų šifravimą neturima ir  neteisėtos prieigos atvejų prie pateiktų pasiūlymų nebuvo.

Pasiūlymai netinkamai šifruoti ir (ar) neteisėtos prieigos atvejų prie pateiktų pasiūlymų buvo. Šių atvejų skaičius: [Pasirinkti].

 

Pasirenkama viena iš reikšmių. Jei pasirenkama reikšmė „Pasiūlymai netinkamai šifruoti ir (ar) neteisėtos prieigos atvejų prie pateiktų pasiūlymų buvo. Šių atvejų skaičius: [Pasirinkti].“, turi būti nurodomas šių atvejų skaičius. Ar prie pasiūlymo buvo neteisėtai prisijungta, pirkimo vykdytojas gali patikrinti CVP IS audito istorijoje.

Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 11 dalies 1 punktu, Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 1 punktu ir Gynybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 1 punktu suinteresuotosioms šalims turi būti prieinama informacija apie elektroninių tiekėjo dokumentų pateikimo specifikacijas, įskaitant šifravimą (kodavimą) ir laiko žymėjimą.

 

9.

Ksp-5

Ksp-6

Ksp-7

Ksp-8

 

Pasirinkite reikšmę:

Atplėšiami vokai yra užklijuoti bei mechaniškai nepažeisti. Jų skaičius: [Pasirinkti]

Mechaniškai pažeistų vokų buvo. Pažeistų vokų skaičius: [Pasirinkti].

Gautų neužklijuotų vokų buvo. Jų skaičius: [Pasirinkti].

 

Gali būti pasirenkama daugiau nei viena reikšmė. Nurodoma pateiktų vokų būklė: ar nėra neužklijuotų ar mechaniškai pažeistų vokų (suplėšytas, šlapias ar kitaip pažeistas vokas).

 

10.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-5

Ksp-6

Ksp-7

Ksp-8

Ksp-9

 

Pasirinkite reikšmę:

Pirkimas neskaidomas į dalis.

Pirkimas skaidomas į [Pasirinkti] dalis / dalių.

 

Pasirenkama viena iš reikšmių. Jei pirkimas neskaidomas į dalis, komentare nurodyta lentelė pildoma vieną kartą. Jei pirkimas skaidomas į dalis, pasirenkama į kelias dalis jis yra skaidomas, o komentare nurodyta lentelė kopijuojama ir kartojama tiek kartų, kiek yra dalių. Dėl kiekvienos pirkimo dalies pildoma atskira lentelė.

11.

Ksp-1

Ksp-4

 

Pasirinkite reikšmę:

  Techninės charakteristikos aprašomos priede.

  Techninės charakteristikos aprašomos žemiau nurodytoje lentelėje.

 

Pasirenkama viena iš reikšmių ir vykdomi pasirinktos reikšmės komentare nurodyti veiksmai. Jei pasirenkama reikšmė „Techninės charakteristikos aprašomos priede“, protokolo pabaigoje prie pridedamų dokumentų sąrašo pateikiamas papildomas priedas.   

12.

Ksp-5

Ksp-8

Pasirinkite reikšmę:

  Techninės charakteristikos aprašomos priede.

  Techninės charakteristikos aprašomos žemiau nurodytoje lentelėje.

Techninės charakteristikos protokole nepateikiamos, nes yra didelės apimties. Jos, komisijos ir posėdyje dalyvaujančių tiekėjų sutarimu, bus pateikiamos per 3 darbo dienas po posėdžio.

 

Pasirenkama viena iš reikšmių ir vykdomi pasirinktos reikšmės komentare nurodyti veiksmai. Jei pasirenkama reikšmė „Techninės charakteristikos aprašomos priede“, protokolo pabaigoje prie pridedamų dokumentų sąrašo pateikiamas papildomas priedas. Jei techninės charakteristikos yra didelės apimties, jos Komisijos ir posėdyje dalyvaujančių tiekėjų sutarimu turi būti pateikiamos per 3 darbo dienas po posėdžio.     

13.

Ksp-2

Ksp-6

Pasirinkite reikšmę:

Susipažįstama su tų tiekėjų pasiūlymais, kurie po pirmojo susipažinimo su pasiūlymais procedūros posėdžio buvo patikrinti ir įvertinti kaip atitinkantys pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Šių pasiūlymų skaičius: [Pasirinkti].

 

Pasirenkama viena reikšmė ir pasiūlymų skaičius. Jeigu Komisija, patikrinusi ir įvertinusi pirmojo posėdžio metu tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, su likusia pasiūlymo dalimi nėra susipažįstama ir ji saugoma kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais.

 

14.

Ksp-5

 

Lentelė Nr. 2

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją.

15.

Ksp-1

Lentelė Nr. 2

Lentelės Nr. 2 viršuje esančiame laukelyje „dėl [Pasirinkti] pirkimo dalies“ pasirenkamas pirkimo dalies skaičius, jeigu pirkimas skaidomas į dalis. Jeigu pirkimas į dalis neskaidomas, šis laukelis ištrinamas. Lentelės skiltyje „Eil. Nr.“ nurodomas numeris, kuris suteikiamas pagal susipažinimo su pasiūlymais eiliškumą. Skiltyje „Tiekėjo pavadinimas“ nurodomas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas. Jeigu pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų tiekėjų pavadinimai. Skiltyse „Yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas“ ir „Pateiktas pasiūlymas patvirtintas elektroniniu parašu“ interaktyviame laukelyje „Pasirinkti“ nurodoma reikšmė „Taip“ arba „Ne“. Jeigu pildant protokolą buvo pasirinkta reikšmė „Techninės charakteristikos aprašomos žemiau nurodytoje lentelėje“, skiltyje „Pasiūlymo techninės charakteristikos“ aprašomos techninės charakteristikos. Nurodomos pasiūlymo pagrindinės arba visos techninės charakteristikos, į kurias atsižvelgta vertinant pasiūlymus. Skiltyje „Pastabos“ nurodoma kita papildoma informacija. Esant poreikiui įrašyti didesnį kiekį informacijos, lentelę galima padalinti į kelias dalis.

 

16.

Ksp-2

Lentelė Nr. 2

Lentelės Nr. 2 viršuje esančiame laukelyje „dėl [Pasirinkti] pirkimo dalies“ pasirenkamas pirkimo dalies skaičius, jeigu pirkimas skaidomas į dalis. Jeigu pirkimas į dalis neskaidomas, šis laukelis ištrinamas. Skiltyje „Užšifruoto pasiūlymo slaptažodis“ nurodomos tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktas slaptažodis. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi galimybę pasirinkti, ar nori pateikti užšifruotą (užkoduotą) kainos pasiūlymą, ar neužšifruotą (neužkoduotą). Tiekėjas, užšifravęs (užkodavęs) kainos pasiūlymą gali papildomai apsaugoti dokumento viduje esančią informaciją, kadangi jos perskaitymui reikalingas slaptažodis, kurį žino tik dokumentą užšifravęs (užkodavęs) asmuo, t. y. pats tiekėjas. Jei yra likę užšifruotų (užkoduotų) pasiūlymų, kuriems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nebuvo pateiktas slaptažodis, Komisija privalo įsitikinti, ar slaptažodis nėra pateiktas kitomis priemonėmis, t. y. oficialiu elektroniniu paštu, faksu ar raštu. Skiltyje „Tiekėjo pasiūlyta kaina ar sąnaudos“ nurodoma kaina ar sąnaudos. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų pirkimo dalių, nurodoma konkrečios dalies dėl kurios pildoma lentelė kaina ar sąnaudos. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina ar sąnaudos, išreikštos skaitmenimis, neatitinka kainos ar sąnaudų, nurodytų žodžiais, teisinga laikoma kaina ar sąnaudos, nurodytos žodžiais. 

Kitos lentelės skiltys pildomos pagal jose reikalaujamą informaciją, laikantis Pavyzdinių protokolų formų pildymo aprašymo (toliau – Aprašymas) lentelės 15 eilutėje pateiktų nurodymų.

17.

Ksp-3

 

Lentelė Nr. 2

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 15 ir 16 eilutėse pateiktų nurodymų .

18.

Ksp-4

 

Lentelė Nr. 2

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 15 ir 16 eilutėse pateiktų nurodymų.

19.

Ksp-4

 

Lentelė Nr. 3

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 15 ir 16 eilutėse pateiktų nurodymų.

20.

Ksp-5

 

Lentelė Nr. 3

Lentelės Nr. 3 viršuje esančiame laukelyje „dėl [Pasirinkti] pirkimo dalies“ pasirenkamas pirkimo dalies skaičius, jeigu pirkimas skaidomas į dalis. Jeigu pirkimas į dalis neskaidomas, šis laukelis ištrinamas. Lentelės skiltyje „Voko Nr.“ nurodomas voko numeris, kuris suteikiamas pagal vokų atplėšimo eiliškumą. Skiltyje „Tiekėjo pavadinimas“ nurodomas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas. Jeigu pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų tiekėjų pavadinimai. Skiltyje „Pasiūlymo pateikimo laikas (data, valanda, minutė)“ nurodomas laikas, kada buvo pateiktas vokas. Skiltyse „Yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas“, „Pasiūlymo lapai (su priedais) susiūti ir sunumeruoti“, „Pasiūlymas paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu“ ir  „Pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra)“ interaktyviame laukelyje „Pasirinkti“ nurodoma reikšmė „Taip“ arba „Ne“. Susipažinimo su pasiūlymais metu Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams ar jų atstovams viešai ištaisyti pastebėtus pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu (jei tokių yra).  Skiltyje „Pasiūlymą (su priedais) sudaro lapų (-ai)“ nurodomas lapų skaičius skaičiais ir žodžiais. Skiltyje „Pasiūlymo techninės charakteristikos“ aprašomos techninės charakteristikos. Nurodomos pasiūlymo pagrindinės arba, tiekėjams pageidaujant, visos techninės charakteristikos, į kurias atsižvelgta vertinant pasiūlymus. Skiltyje „Pastabos“ nurodoma kita papildoma informacija. Esant poreikiui įrašyti didesnį kiekį informacijos, lentelę galima padalinti į kelias dalis.

21.

Ksp-6

 

Lentelė Nr. 2

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 20 eilutėje pateiktų nurodymų. Skiltis „Tiekėjo pasiūlyta kaina ar sąnaudos“ pildoma laikantis Aprašymo lentelės 16 eilutėje pateiktų nurodymų.

22.

Ksp-7

 

Lentelė Nr. 2

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 20 eilutėje pateiktų nurodymų. Skiltis „Tiekėjo pasiūlyta kaina ar sąnaudos“ pildoma laikantis Aprašymo lentelės 16 eilutėje pateiktų nurodymų.

23.

Ksp-8

 

Lentelė Nr. 2

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 20 eilutėje pateiktų nurodymų.

24.

Ksp-8

 

Lentelė Nr. 3

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 20 eilutėje pateiktų nurodymų. Skiltis „Tiekėjo pasiūlyta kaina ar sąnaudos“ pildoma laikantis Aprašymo lentelės 16 eilutėje pateiktų nurodymų.

25.

Ksp-9

 

Lentelė Nr. 2

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 15 eilutėje pateiktų nurodymų. Skiltis „Pateikta paraiška patvirtinta elektroniniu parašu“ pildoma tik tuo atveju, kai paraiškos pateikiamos elektroninėmis priemonėmis ir kai to yra prašoma. Jei skiltis pildoma, interaktyviame laukelyje „Pasirinkti“ nurodoma reikšmė „Taip“ arba „Ne“. Skiltyje „Pastabos“ nurodoma kita papildoma informacija.

 

26.

Ksp-1

Ksp-3

Ksp-4

 

Pasirinkite reikšmę:

Pirkimo dokumentuose iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nebuvo reikalaujama pateikti pavyzdžių, modelių, maketų ir panašiai, kurių neįmanoma perduoti CVP IS priemonėmis.

Pirkimo dokumentuose iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos buvo reikalaujama pateikti pavyzdžių, modelių, maketų ir panašiai, kurių neįmanoma perduoti CVP IS priemonėmis.

 

Pasirenkama viena iš reikšmių ir vykdomi pasirinktos reikšmės komentare nurodyti veiksmai

 

 

27.

Ksp-1

Ksp-3

 

Lentelė Nr. 3

Lentelės Nr. 3 viršuje esančiame laukelyje „dėl [Pasirinkti] pirkimo dalies“ pasirenkamas pirkimo dalies skaičius, jeigu pirkimas skaidomas į dalis. Jeigu pirkimas į dalis neskaidomas, šis laukelis ištrinamas. Lentelės skiltyje „Eil. Nr.“ nurodomas numeris, kuris suteikiamas pagal susipažinimo su pasiūlymais eiliškumą. Skiltyje „Tiekėjo pavadinimas“ nurodomas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas. Jeigu pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų tiekėjų pavadinimai. Skiltyje „Pavyzdžio, maketo, modelio ir pan. pateikimo laikas (data, valanda, minutė)”, nurodomas pavyzdžio, maketo, modelio ir pan. pateikimo laikas minučių tikslumu. Skiltyje „Pastabos“ nurodoma kita papildoma informacija.

28.

Ksp-4

Lentelė Nr. 4

Lentelė pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 27 eilutėje pateiktų nurodymų.

29.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-9

 

Pasirinkite reikšmę:

Su perduotais pasiūlymais susipažinta be trukdymų / su perduotomis paraiškomis susipažinta be trukdymų;

  Posėdžio metu įvyko nenumatytų trukdymų bandant prisijungti prie elektroninių prietaisų:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ .

(Nurodyti informaciją, kokios problemos buvo kilę, kuriam laikui buvo atidėtas posėdis)

 

Pasirenkama viena iš reikšmių. Reikšmė „Posėdžio metu įvyko nenumatytų trukdymų bandant prisijungti prie elektroninių prietaisų“ pasirenkama tuo atveju, kai prisijungimas prie elektroninių prietaisų nepavyksta dėl CVP IS techninių problemų, elektros tiekimo, interneto ryšio sutrikimų, kompiuterio gedimų ar kitų objektyvių aplinkybių, ir elektroninėmis priemonėmis pateikta paraiška ar pasiūlymas lieka neatidaryti ar nespėjama paskelbti reikalaujamos informacijos. Tokiu atveju susipažinimas su paraiškomis ar pasiūlymais atidedamas iki problemos išsprendimo (jei problema yra ilgalaikė, posėdis gali būti atidėtas ir kitai dienai) ir visa informacija, susijusi su trikdžiais posėdžio laiku nurodoma protokole. Išsprendus problemą dėl prisijungimo prie elektroninių prietaisų, susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais posėdis tęsiamas.

Pildant protokolo formą Ksp-9 viena iš reikšmių pasirenkama tik tuo atveju, kai paraiška pateikiama elektroninėmis priemonėmis.

 

30.

Ksp-8

 

Lentelė Nr. 4

Šioje lentelėje nurodomos posėdžio metu pareikštos tiekėjų arba jų atstovų pastabos, pageidavimai ir pasiūlymai. Pildoma tuo atveju, kai vykdoma susipažinimo su galutiniais tiekėjų pasiūlymais procedūra.

 

31.

Ksp-5

Lentelė Nr. 4

Šioje lentelėje nurodomos posėdžio metu pareikštos tiekėjų arba jų atstovų pastabos, pageidavimai ir pasiūlymai.

 

32.

Ksp-6

Ksp-7

 

Lentelė Nr. 3

Šioje lentelėje nurodomos posėdžio metu pareikštos tiekėjų arba jų atstovų pastabos, pageidavimai ir pasiūlymai.

33.

Ksp-1

Ksp-2

Ksp-3

Ksp-4

Ksp-5

Ksp-6

Ksp-7

Ksp-8

Ksp-9

 

Komisijos pirmininkas (parašas)  (vardas ir pavardė)

 

Posėdžio sekretorius (parašas)  (vardas ir pavardė)

 

Komisijos nariai (parašai)  (vardai ir pavardės)

 

Baigiamojoje protokolo dalyje susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais procedūros protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir posėdžio sekretorius. Susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais procedūros protokolas taip pat bus laikomas pasirašytu tinkamai ir prilyginamas asmeniškai pasirašytiems, jeigu bendrovės vidaus norminiuose teisės aktuose numatyta, kad dokumentai pasirašomi per dokumentų valdymo sistemą, kurioje įdiegta tvirtinimo ir pasirašymo funkcija. Taip pat tuo atveju jei sistema suteikia galimybę identifikuoti konkretų darbuotoją (pavyzdžiui, pagal vartotojo vardą, jam suteiktas roles sistemoje ir pan.).

 

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1S-101, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10472

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-15, 2019-01-24, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01132

Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1S-85 „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-101, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10472

Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1S-85 „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“ pakeitimo