Suvestinė redakcija nuo 2022-07-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-07-04, i. k. 2022-14573

 

 

Užimtumo tarnybos

prie Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ TEIKIMO DARBO IEŠKANTIEMS ASMENIMS IR DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 4 d. Nr. V-196

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 22, 24, 26 - 31 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 3.1 - 3.3, 3.8 ir 3.9 papunkčiais, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu, 8.1, 8.4, 9.6 - 9.8, 22.3 ir 22.4 papunkčiais, 27, 29, 30, 34 ir 35 punktais, 47.1 papunkčiu, 48, 484, 485, 488 ir 489 punktais, 53.1 papunkčiu:

1. Tvirtinu Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. V-56 „Dėl Įmonės kortelės formos patvirtinimo“;

2.3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. V-197 „Dėl Tarpininkavimo įdarbinant ir konsultavimo paslaugų teikimo kokybės standartų bei pagrindinių klientų aptarnavimo taisyklių patvirtinimo“.

3.  P a v e d u:

3.1. Teisės skyriui paskelbti šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

3.2. šio įsakymo kontrolę vykdyti direktorės pavaduotojui, atsakingam už pagrindinių veiklos procesų valdymą.

 

 

 

Kancleris, laikinai vykdantis direktoriaus

funkcijas                                                                                                                      Arūnas Marma


PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus

2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-196

 

DARBO RINKOS PASLAUGŲ TEIKIMO DARBO IEŠKANTIEMS ASMENIMS IR DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems ir darbdaviams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato registracijos Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ir sprendimo dėl statuso priėmimo tvarką (Aprašo II skyriaus pirmasis skirsnis), darbo ieškančių asmenų įsidarbinimo galimybių vertinimo tvarką, jų priskyrimo Užimtumo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytoms darbo ieškančių asmenų grupėms kriterijus (Aprašo II skyriaus antrasis skirsnis), individualios užimtumo veiklos planavimą ir asmenų, Užimtumo tarnyboje registruotų Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytais statusais, prašymų pateikimo dėl individualus užimtumo veiklos plano sudarymo tvarką (Aprašo II skyriaus trečiasis skirsnis), darbuotojų atrankos, pasiūlymo dirbti išdavimo ir grąžinimo tvarką, vidutinių darbo ieškančio asmens draudžiamųjų pajamų apskaičiavimo, teikiant tinkamo darbo pasiūlymus, tvarką (Aprašo II skyriaus penktasis skirsnis), įdarbinimo su pagalba paslaugų poreikio įvertinimo ir nustatymo tvarką (Aprašo II skyriaus šeštasis skirsnis), darbo paieškos tiek savarankiškai, tiek naudojantis Užimtumo tarnybos teikiamomis darbo rinkos paslaugomis tvarką ir jos vykdymo vertinimą (Aprašo II skyriaus septintasis skirsnis), oficialios informacijos apie su asmens sveikata ar kitomis aplinkybėmis susijusius apribojimus dirbti siūlomą darbą gavimo Užimtumo tarnyboje tvarką (Aprašo 53 punktas), darbdaviams teikiamų darbo rinkos paslaugų įgyvendinimo tvarką (Aprašo III skyrius).

2.         Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Darbo rinkos paslaugų aprašas) vartojamas sąvokas.

3.         Apraše vartojama sąvokos:

3.1. Darbo ieškantis asmuo – Užimtumo tarnyboje registruotas asmuo, kuriam suteiktas vienas iš Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ar 4 dalyje nurodytų statusų;

3.2. Vidinė kandidatų atranka – Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyriaus (toliau – KAS) specialistų atliekamas darbo ieškančių asmenų pateiktų duomenų ir laisvos darbo vietos aprašyme nurodytų reikalavimų atitikimo vertinimas bei pokalbis su kandidatu laisvai darbo vietai užimti. 

3.3. Išorinė kandidatų atranka – labiausiai reikalavimus atitinkančių kandidatų laisvai darbo vietai užimti atranka, kurią atlieka darbdavys, pagal poreikį dalyvaujant KAS specialistams, vykdant pokalbį su darbo ieškančiu asmeniu ar kitu pasirinktu atrankos būdu.

4.       Darbo rinkos paslaugos (toliau visos kartu – Paslaugos) teikiamos, vadovaujantis šiais principais:

4.1.    lygių galimybių ir nediskriminavimo – visiems asmenims, kuriems pagal Užimtumo įstatymą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus gali būti teikiamos Paslaugos, yra sudaromos vienodos sąlygos jomis naudotis, nepaisant lyties, etninės ar rasinės priklausomybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, išsilavinimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, religinių ar politinių pažiūrų, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių;

4.2.    skaidrumo – Paslaugos teikiamos pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintus paslaugų teikimo standartus, individualiai teikiamos tik tos Paslaugos, kurios numatytos individualiame užimtumo veiklos plane pagal joms įgyvendinti Užimtumo tarnybai skirtas lėšas;

4.3.    viešumo – visuomenė yra informuojama apie teikiamas Paslaugas, jų teikimo sąlygas, o Paslaugų teikimo rezultatai yra skelbiami viešai;

4.4.    efektyvumo – Paslaugos teikiamos optimaliomis finansinėmis sąnaudomis derinant darbo pasiūlą ir paklausą bei ekonomiškai naudojant Paslaugoms teikti skirtą finansavimą.

 

II SKYRIUS

DARBO IEŠKANTIEMS ASMENIMS TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DARBO IEŠKANČIŲ ASMENŲ REGISTRAVIMAS

 

5.         Registravimo Užimtumo tarnyboje paslauga teikiama asmenims Darbo rinkos paslaugų aprašo III skyriaus pirmajame ir antrajame skirsniuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka, užpildžius Darbo ieškančio asmens kortelę (Aprašo 1 priedas) ir įsidarbinimo galimybių vertinimo anketą (Aprašo 2 priedas).

6.         Registravimo Užimtumo tarnyboje metu, priklausomai nuo registracijos būdo, Darbo ieškančio asmens atmintinė (Aprašo 3 priedas) įteikiama arba suformuojama darbo ieškančio asmens Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų vartotojo paskyroje.

7.         Registravimo Užimtumo tarnyboje metu asmuo nurodo vieną iš užimtumo tikslų:

7.1.      įsidarbinti;

7.2.      įgyti ar pakeisti turimą kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją ir įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai;

7.3.      pradėti dirbti savarankiškai;

7.4.      neapsisprendęs dėl užimtumo tikslų ir (ar) laikinai negali naudotis Paslaugomis.

8.         Darbo ieškantys asmenys Užimtumo tarnyboje registruojami vienu iš Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ar 4 dalyje nurodytų statusų, kurių suteikimas įforminamas KAS vedėjo sprendimu (Aprašo 4 priedas).

9.         Sprendimas dėl bedarbio statuso sustabdymo, atkūrimo, panaikinimo ir sprendimas dėl darbo rinkai besirengiančio asmens statuso sustabdymo ir panaikinimo priimamas vadovaujantis bedarbio statuso sustabdymo, atkūrimo, panaikinimo ir darbo rinkai besirengiančio asmens statuso sustabdymo ir panaikinimo pagrindų sąrašu (Aprašo 5 priedas).

10.       Apsilankymo Užimtumo tarnyboje tikslas, data ir laikas yra numatomas darbo ieškančio asmens atmintinėje arba darbo ieškantis asmuo apie apsilankymo Užimtumo tarnyboje tikslą, datą ir laiką informuojamas jo pasirinkta nuotolinio aptarnavimo priemone, darbo ieškančiam asmeniui pasirinkus nuotolinį Paslaugų teikimo būdą.

11.       Darbo ieškančio asmens pasirinkta nuotolinio aptarnavimo priemone yra laikomas asmens pasirinktas aptarnavimo būdas: telefonu, elektroniniu paštu arba naudojantis Užimtumo tarnybos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

12.       Darbo ieškantiems asmenims Paslaugos teikiamos nuotoliniu, kontaktiniu arba mišriu būdu:

12.1.    paslaugų teikimo būdą darbo ieškantis asmuo gali rinktis registracijos Užimtumo tarnyboje metu;

12.2.    pasirinktas paslaugų teikimo būdas nurodomas Darbo ieškančio asmens kortelėje ir taikomas atsižvelgiant į darbo ieškančio asmens užimtumo tikslus, įsidarbinimo galimybes bei įsidarbinimą ribojančias aplinkybes;

12.3.    nustačius, kad Paslaugų darbo ieškančiam asmeniui suteikti jo pasirinktu būdu nėra galimybių, jam siūlomas kitas aptarnavimo būdas.

13.       Apsilankymo KAS metu KAS specialisto suteiktos Paslaugos bei jų turinys fiksuojamas Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelėje (Aprašo 6 priedas), kuri atspausdinama ir joje esančios informacijos tikslumas patvirtinamas darbo ieškančio asmens ir KAS specialisto parašais. Jeigu darbo rinkos paslauga buvo suteikta darbo ieškančio asmens pasirinktu nuotoliniu paslaugų teikimo būdu, Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelės turinį darbo ieškantis asmuo patvirtina naudodamasis Užimtumo tarnybos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis arba siųsdamas patvirtinimą iš Darbo ieškančio asmens kortelėje nurodyto elektroninio pašto adreso. Darbo ieškantiems asmenims, kurie vieną kartą nepatvirtina Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelės turinio arba neturi galimybių jo patvirtinti elektroninėmis priemonėmis, Paslaugos nuotoliniu būdu neteikiamos.

14.       Jeigu bedarbio statusas buvo panaikintas dėl Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5-9 punktuose nurodytų aplinkybių ir registracija Užimtumo tarnyboje buvo nutraukta, asmeniui tiesiogiai raštu, elektroniniu paštu iš darbo ieškančio asmens Darbo ieškančio asmens kortelėje nurodyto elektroninio pašto adreso ar naudojantis Užimtumo tarnybos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis pateikus prašymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti bedarbio statusą dienos, registracija Užimtumo tarnyboje atstatoma ir tęsiama, asmeniui suteikiant Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą statusą nuo kitos dienos po bedarbio statuso panaikinimo dienos.

15.       Asmenims, neatitinkantiems Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ar 4 dalyse nustatytų sąlygų, registravimo Užimtumo tarnyboje paslauga neteikiama.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮSIDARBINIMO GALIMYBIŲ VERTINIMAS

 

16.       Įsidarbinimo galimybių vertinimo paslauga teikiama Užimtumo tarnyboje registruotiems darbo ieškantiems asmenims Darbo rinkos paslaugų aprašo III skyriaus trečiajame skirsnyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

17.       Įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugą sudaro:

17.1. vertinimas, taikant statistinio profiliavimo modelį (toliau – statistinio profiliavimo modelis);

17.2. įsidarbinimo galimybių vertinimas pagal įsidarbinimo galimybių vertinimo anketoje (Aprašo 2 priedas) nustatytus kriterijus;

17.3. giluminis interviu, atliekamas pagal patvirtintą formą (Aprašo 7 priedas).

18.       Įsidarbinimo galimybės vertinamos pagal šiuos kriterijus:

18.1.    Darbo ieškančio asmens kortelių duomenys: išsilavinimas, pageidavimas darbui, amžius, papildomo rėmimo požymis, KAS ir ankstesnės darbo ieškančio asmens registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo priežastis;

18.2.    Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys apie darbo patirtį ir asmens gautas pajamas; papildomo rėmimo požymiai, nustatyti ankstesnėje darbo ieškančio asmens registracijoje; duomenys apie nedarbo socialinio draudimo išmoką;

18.3.    darbo ieškančio asmens įsidarbinimo poreikis;

18.4.    planai užsiimti savarankiška veikla;

18.5.    darbo patirtis užsienyje;

18.6.    kitos aplinkybės turinčios įtakos įsidarbinimui.

19.       KAS specialistas, įvertinęs Aprašo 18 punkte nurodytus įsidarbinimo galimybių vertinimo kriterijus, darbo ieškančio asmens nurodytus užimtumo tikslus ir įsidarbinimą ribojančias aplinkybes, priskiria darbo ieškantį asmenį vienai iš įsidarbinimo galimybių grupių:

19.1. didelių įsidarbinimo galimybių, jeigu:

19.1.1. statistinio profiliavimo modelio nustatyta darbo ieškančio asmens tikimybė įsidarbinti yra nuo 70 iki 100 proc.;

19.1.2. registracijos Užimtumo tarnyboje metu darbo ieškančio asmens nurodytas užimtumo tikslas atitinka vieną iš Aprašo 7.1-7.3 papunkčiuose nustatytų užimtumo tikslų;

19.1.3. registracijos Užimtumo tarnyboje metu darbo ieškantis asmuo nenurodė jo įsidarbinimą ribojančių aplinkybių;

19.2. vidutinių įsidarbinimo galimybių, jeigu:

19.2.1. statistinio profiliavimo modelio nustatyta darbo ieškančio asmens tikimybė įsidarbinti yra nuo 40 iki 69,99 proc.;

19.2.2. registracijos Užimtumo tarnyboje metu darbo ieškančio asmens nurodytas užimtumo tikslas atitinka vieną iš Aprašo 7.1-7.3 papunkčiuose esančių užimtumo tikslų;

19.2.3. registracijos Užimtumo tarnyboje metu darbo ieškantis asmuo nenurodė jo įsidarbinimą ribojančių aplinkybių;

19.3. ribotų įsidarbinimo galimybių, jeigu:

19.3.1. statistinio profiliavimo modelio nustatyta darbo ieškančio asmens tikimybė įsidarbinti yra nuo 0 iki 39,99 proc.;

19.3.2. registracijos Užimtumo tarnyboje metu darbo ieškančio asmens nurodytas užimtumo tikslas atitinka vieną iš Aprašo 7.1-7.4 papunkčiuose esančių užimtumo tikslų ir (arba) nurodyta bent viena iš įsidarbinimą ribojančių aplinkybių, nustatytų Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 7 dalyje.

20.       Pripažinimas darbo rinkai besirengiančiu asmeniu vykdomas šiais būdais:

20.1. registracijos Užimtumo tarnyboje metu, kai darbo ieškantis asmuo, pildydamas Darbo ieškančio asmens kortelę (Aprašo 1 priedas) ir įsidarbinimo galimybių vertinimo anketą (Aprašo 2 priedas), nurodo įsidarbinimą ribojančias aplinkybes;

20.2. KAS specialisto atliekamo giluminio interviu metu, kai įsidarbinimą ribojančios aplinkybės nustatomos kartu su darbo ieškančiu asmeniu.

21.       Aprašo 20.1 papunktyje nurodytu atveju darbo rinkai besirengiančio asmens statusas suteikiamas nuo registracijos Užimtumo tarnyboje dienos, Aprašo 20.2 papunktyje nurodytu atveju darbo rinkai besirengiančio asmens statusas suteikiamas nuo kitos dienos po giluminio interviu atlikimo.

22.       KAS specialistas atlieka giluminį interviu tais atvejais, kai pagal statistinio profiliavimo modelio rezultatus darbo ieškančiam asmeniui nustatyta įsidarbinimo tikimybė nuo 0 iki 39,99 proc. ir (ar) darbo ieškantis asmuo įsidarbinimo galimybių vertinimo anketoje (Aprašo 2 priedas) nurodė bent vieną įsidarbinimą ribojančią aplinkybę ir (ar) registracijos Užimtumo tarnyboje metu nurodė Aprašo 7.4 papunktyje nustatytą užimtumo tikslą.

23.       Giluminis interviu atliekamas tik kontaktiniu būdu, nepriklausomai nuo darbo ieškančio asmens pasirinkto Paslaugų teikimo būdo.

24.       Giluminio interviu metu nustačius bent vieną Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 7 dalyje nurodytą įsidarbinimą ribojančią aplinkybę, informacija įrašoma Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelėje. Sprendimas dėl bedarbio statuso panaikinimo ir darbo rinkai besirengiančio asmens statuso suteikimo gali būti priimtas darbo ieškančiam asmeniui pasirašytinai Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelėje patvirtinus giluminio interviu rezultatus.

25.       Darbo ieškančiam asmeniui nesutikus su giluminio interviu rezultatais, laikoma, kad darbo ieškantis asmuo neturi įsidarbinimą ribojančių aplinkybių, o iki giluminio interviu atlikimo suteiktas statusas nekeičiamas.

26.       Asmeniui, registruotam praradusio bedarbio statusą statusu, išskyrus atvejus, kai bedarbio statusas jam buvo panaikintas dėl Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 9 punkte nurodytos aplinkybės, giluminis interviu gali būti atliekamas jo prašymu per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, jei prašymas tiesiogiai raštu, elektroniniu paštu iš Darbo ieškančio asmens kortelėje nurodyto elektroninio pašto adreso ar naudojantis Užimtumo tarnybos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis pateiktas per 6 mėnesių laikotarpį nuo bedarbio statuso panaikinimo dienos.

27.       Pakartotinis įsidarbinimo galimybių vertinimas atliekamas:

27.1.    pasikeitus darbo ieškančio asmens užimtumo tikslui, kai tai nurodoma Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelėje;

27.2.    darbo rinkai besirengiančiam asmeniui suteikus bedarbio statusą, kai atsiranda bent viena iš Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 9 dalyje nurodytų sąlygų;

27.3.    prasidėjus 10 registracijos bedarbio statusu Užimtumo tarnyboje mėnesiui.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

INDIVIDUALIOS UŽIMTUMO VEIKLOS PLANAVIMAS

 

28.       Individualios užimtumo veiklos planavimo paslauga teikiama Užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims Darbo rinkos paslaugų aprašo III skyriaus trečiajame skirsnyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

29.       Individualios užimtumo veiklos planavimas apima:

29.1.    individualaus užimtumo veiklos plano (toliau – IUVP) (Aprašo 8 priedas) sudarymą;

29.2.    IUVP suplanuotų Paslaugų ir užimtumo rėmimo priemonių, nurodytų Užimtumo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose (toliau – Priemonės), įgyvendinimo vertinimą;

29.3.    IUVP pažangos vertinimą;

29.4.    IUVP keitimą ar tikslinimą.

30.       KAS specialistas prieš sudarydamas IUVP:

30.1.    atsižvelgia į darbo ieškančiam asmeniui suteiktą statusą;

30.2.    atsižvelgia į darbo ieškančiam asmeniui nustatytas įsidarbinimo galimybes ir nustatytas įsidarbinimą ribojančias aplinkybes;

30.3.    supažindina darbo ieškantį asmenį su Užimtumo tarnybos Paslaugų teikimo sąlygomis ir tvarka bei su tuo susijusiomis asmens teisėmis ir pareigomis;

30.4.    atsižvelgia į asmens užimtumo tikslą, nurodytą Aprašo 7 punkte;

30.5.    įvertina darbo ieškančio asmens galimybes dalyvauti Priemonėse pagal Užimtumo įstatymo 25 straipsnyje nurodytus papildomo rėmimo požymius;

30.6.    informuoja darbo ieškantį asmenį apie įsidarbinimo galimybes darbo rinkoje bei perspektyvas pasirinktoje profesinėje srityje;

30.7.    įvertina darbo ieškančio asmens gebėjimus bei kompetencijas kitose srityse, kurios gali būti panaudojamos siekiant įgyti naują profesiją;

30.8.    informuoja kvalifikacijos neturintį darbo ieškantį asmenį ar asmenį, kurio turima kvalifikacija ir (ar) kompetencijos nėra paklausios darbo rinkoje, apie mokymosi ar persikvalifikavimo galimybes;

30.9.    įvertina darbo ieškančio asmens pasirengimą dirbti savarankiškai;

30.10.  įvertina darbo ieškančio asmens gebėjimus vykdyti savarankišką darbo paiešką;

30.11.  įvertina ir su darbo ieškančiu asmeniu aptaria ankstesnio IUVP neįvykdymo priežastis (jeigu buvo sudarytas ir nebuvo įvykdytas).

31.       Kai IUVP sudaromas darbo rinkai besirengiančiam asmeniui, KAS specialistas atlieka Aprašo 30 punkte nustatytus veiksmus, įvertina ir kartu su asmeniu sutaria, kokių socialinių paslaugų ar Paslaugų reikia, siekiant pašalinti asmens įsidarbinimą ribojančias aplinkybes. Darbo rinkai besirengiančiam asmeniui nesutikus su siūlomomis socialinėmis paslaugomis ar Paslaugomis, siekiant pašalinti įsidarbinimą ribojančias aplinkybes, panaikinamas darbo rinkai besirengiančio asmens statusas ir suteikiamas bedarbio statusas, vadovaujantis Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 3 punktu.

32.       Darbo ieškantys asmenys, registruoti vienu iš Užimtumo 22 straipsnio 4 dalies 1 - 4 punktuose nurodytų statusų, prašymą dėl IUVP sudarymo gali pateikti KAS tiesiogiai raštu, elektroniniu paštu iš Darbo ieškančio asmens kortelėje nurodyto elektroninio pašto adreso ar naudojantis Užimtumo tarnybos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

33.       KAS specialistas, atsižvelgdamas į darbo ieškančio asmens nurodytą užimtumo tikslą ir nustatytas įsidarbinimo galimybes, kartu su darbo ieškančiu asmeniu IUVP numato Paslaugas ir Priemones tam tikslui pasiekti, motyvuoja aktyviai ieškoti darbo, suteikdamas informaciją apie galimybes konkuruoti ir įsitvirtinti darbo rinkoje, darbo pasiūlą ir paklausą, ilgalaikio nedarbo pasekmes.

34.       KAS specialistas informuoja darbo ieškantį asmenį apie jo atsakomybę už sudarytame IUVP nurodytų įsipareigojimų nesilaikymą, primena, kad darbo ieškančio asmens atsakomybė nurodyta jam registracijos Užimtumo tarnyboje metu įteiktoje Darbo ieškančio asmens atmintinėje.

35.       Priemonių taikymas derinamas su Paslaugų teikimu.

36.       Sudarytame, patikslintame arba keičiamame IUVP sutarti įsipareigojimai patvirtinami pasirašant darbo ieškančiam asmeniui ir KAS specialistui, arba IUVP patvirtinamas elektroniniu būdu per Užimtumo tarnybos asmens elektroninių paslaugų paskyrą. Nesant asmens ir (ar) KAS specialisto parašo, išskyrus atvejus, kai IUVP patvirtinamas per Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų paskyrą, IUVP laikomas nesudarytu.

37.       IUVP įgyvendinimo pažangos vertinimą atlieka jį sudaręs KAS specialistas kiekvieno darbo ieškančio asmens tikslinio apsilankymo Užimtumo tarnyboje metu.

38.       IUVP gali būti keičiamas arba tikslinamas šiais atvejais:

38.1.    atlikus IUVP įgyvendinimo pažangos vertinimą;

38.2.    pasikeitus aplinkybėms darbo rinkoje ar asmens užimtumo tikslams;

38.3.    pasikeitus darbo ieškančio asmens statusui;

38.4.    atlikus pakartotinį įsidarbinimo galimybių vertinimą;

38.5.    darbo rinkai besirengiančiam asmeniui iš dalies ar visiškai pašalinus jo užimtumą ribojančias aplinkybes.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

 

39.       Informavimo ir konsultavimo paslaugos teikiamos Darbo rinkos paslaugų aprašo III skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

40.       Bendrosios konsultacijos ir informacija darbo ieškantiems asmenims teikiamos telefonu, elektroniniu paštu, tiesiogiai kreipiantis į KAS.

41.       Darbo ieškantiems asmenims, registruotiems Užimtumo tarnyboje, informavimo ir konsultavimo paslaugos gali būti teikiamos individualiai arba grupėmis, kontaktiniu, nuotoliniu ar mišriu būdu.

42.       Darbo rinkai besirengiantiems asmenims konsultavimo paslaugos teikiamos visuose atvejo vadybos taikymo etapuose, atsižvelgiant į tikslinę grupę, poreikį, įsidarbinimą ribojančias aplinkybes, nurodytas Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 7 punkte.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

TARPININKAVIMAS ĮDARBINANT

 

43.       Tarpininkavimo įdarbinant paslaugos Užimtumo tarnyboje registruotiems darbo ieškantiems asmenims teikiamos vadovaujantis Užimtumo įstatymo 30 straipsniu ir Darbo rinkos paslaugų aprašo III skyriaus penktajame skirsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

44.       Darbo ieškančių asmenų kvalifikacijos, kompetencijų, darbo patirties ir kitų laisvos darbo vietos aprašyme nurodytų reikalavimų atitikimo vertinimą vykdo KAS, organizuodamas kandidatų laisvai darbo vietai užimti atrankas. 

45.       Tinkamo darbo pasiūlymų išdavimas darbo ieškantiems asmenims vykdomas nuolat. KAS specialistas kiekvieną dieną vertina registruotų darbo ieškančių asmenų atitikimą kvalifikacijos, kompetencijų, darbo patirties ir kitiems laisvos darbo vietos aprašyme nurodytiems reikalavimams bei išduota pasiūlymus dirbti tinkamiems kandidatams.

46.       KAS specialistas, atrinkęs tinkamus kandidatus laisvai darbo vietai užimti, išsiunčia darbdaviui pasiūlymą dirbti (Aprašo 9 priedas) kartu su asmens gyvenimo aprašymu (CV) (jeigu darbdavys yra Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų vartotojas ir yra patvirtinęs darbdavio atstovą) tiesiogiai per darbdavio paskyrą. Darbo ieškantis asmuo apie jam išduotą pasiūlymą dirbti informuojamas jo pasirinkta nuotolinio aptarnavimo priemone ir privalo susisiekti ir (ar) nuvykti pas darbdavį dėl dalyvavimo atrankoje pasiūlyme dirbti nustatytu laiku.

47.       Nesant galimybės pateikti pasiūlymo dirbti Aprašo 46 punkte nurodytu būdu, KAS specialistas darbo ieškantiems asmenims siūlo įsidarbinti vienu iš būdų:

47.1.    rašytine ar elektronine forma išduodamas pasiūlymą dirbti;

47.2.    organizuodamas individualų darbdavio pokalbį su darbo ieškančiu asmeniu, išduodant pasiūlymą dirbti;

47.3.    siūlydamas darbo ieškančiam asmeniui dalyvauti darbuotojų atrankos renginyje, išduodant pasiūlymą dirbti;

47.4.    pateikdamas darbo ieškančio asmens gyvenimo aprašymą (CV) darbdaviui.

48.  Pasiūlymai dirbti darbo ieškantiems asmenims teikiami tik tinkamam darbui, kaip tai apibrėžta Užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 ir 21 dalyse.

49Vidutinės darbo ieškančio asmens draudžiamosios pajamos, teikiant tinkamo darbo pasiūlymus, apskaičiuojamos išvedant vidurkį, įvertinus iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautus duomenis apie asmens draudžiamąsias pajamas už tris paeiliui einančius pilnus mėnesius iki atleidimo iš darbo mėnesio. Teikiamame tinkamo darbo pasiūlyme:

49.1.    pirmus tris registracijos mėnesius laisvos darbo vietos aprašyme siūlomas darbo užmokestis turi sudaryti ne mažiau kaip 80 procentų apskaičiuoto draudžiamųjų pajamų, jeigu jis yra didesnis už asmeniui mokamą nedarbo socialinio draudimo išmoką ir (arba) didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą;

49.2.    ketvirtą – devintą registracijos mėnesiais laisvos darbo vietos aprašyme siūlomas darbo užmokestis turi sudaryti ne mažiau kaip 60 procentų apskaičiuoto draudžiamųjų pajamų, jeigu jis yra didesnis už asmeniui mokamą nedarbo socialinio draudimo išmoką ir (arba) didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą;

49.3.    jeigu asmeniui nėra paskirta ir mokama nedarbo socialinio draudimo išmoka, teikiant tinkamo darbo pasiūlymus vertinama draudžiamųjų pajamų vidurkio dalis procentais, lyginant ją su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimaliąja mėnesine alga.

50.       Pasiūlymas dirbti turi būti suformuotas iki su darbo ieškančiu asmeniu sutarto apsilankymo datos ir laiko arba apsilankymo metu.

51.       Pasiūlymo dirbti grąžinimo terminas numatomas ne ankstesnis nei 3 darbo dienos ir ne vėlesnis nei 15 darbo dienų nuo pasiūlyme dirbti numatytos apsilankymo pas darbdavį datos. Pasiūlymo grąžinimo terminas nustatomas atsižvelgiant į laisvos darbo vietos aprašyme nurodytus kandidatavimo ir atrankos būdus.

52.       Jeigu darbo ieškantis asmuo nepilnai atitinka darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus laisvai darbo vietai, tačiau pagal Darbo ieškančio asmens kortelės duomenis nustatoma, kad turi kompetencijų vykdyti laisvos darbo vietos aprašyme nurodytas funkcijas, jis yra informuojamas apie tokią registruotą laisvą darbo vietą ir, suderinus su laisvą darbo vietą registravusiu darbdaviu, jam siūloma kandidatuoti.

53.       Darbo ieškantis asmuo, nurodęs apribojimus dirbti dėl sveikatos problemų ir jeigu Užimtumo tarnyba nėra gavusi oficialios informacijos iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus apie asmeniui išduotą išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po pasiūlymo dirbti išdavimo dienos pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą arba asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą), kurioje nurodyta išvada dėl darbuotojo profesinio tinkamumo: „dirbti gali“ „dirbti gali, bet ribotai“ (nurodant kaip), „dirbti negali“. Nepateikus minėto dokumento, laikoma, kad asmuo neturi sveikatos apribojimų dirbti siūlomą darbą.

54.       Bedarbiui Darbo ieškančio asmens atmintinėje numatytu arba jo pasirinkta nuotolinio aptarnavimo priemone sutartu laiku neatvykus priimti pasiūlymo dirbti, priimamas sprendimas dėl bedarbio statuso panaikinimo.

55.       Darbo ieškantis asmuo privalo grąžinti pasiūlymą dirbti jį išdavusiam KAS specialistui iki jame nurodytos pasiūlymo dirbti grąžinimo datos.

56.       Darbo ieškantis asmuo neprivalo grąžinti pasiūlymo dirbti, jeigu iki pasiūlymo dirbti grąžinimo dienos įsidarbina.

57.       Pasiūlymas dirbti laikomas grąžintu:

57.1.    kai darbdavys pateikia atsakymą dėl įdarbinimo arba neįdarbinimo per darbdavio Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų vartotojo paskyrą;

57.2.    kai darbo ieškantis asmuo pateikia KAS specialistui tinkamai užpildytą pasiūlymą dirbti arba jo elektroninę kopiją.

58.       Grąžintas pasiūlymas dirbti laikomas tinkamai užpildytu, kai yra užpildyti visi pasiūlymo dirbti galutinio sprendimo dėl asmens įdarbinimo arba neįdarbinimo dalies laukai.

59.       Siūlomo tinkamo darbo atsisakymu yra laikoma:

59.1.    atsisakymas priimti teikiamą tinkamo darbo pasiūlymą;

59.2.    nesusisiekus ir (ar) nenuvykus pas darbdavį dėl dalyvavimo atrankoje pasiūlyme dirbti nustatytu laiku, kaip nurodyta Aprašo 46 punkte;

59.3.    pasiūlymo dirbti negrąžinimas iki jame nurodytos datos, išskyrus Aprašo 56 punkte nurodytą atvejį;

59.4.    darbdavio neužpildyto pasiūlymo dirbti grąžinimas, išskyrus atvejus, kai laisva darbo vieta tapo užimta po pasiūlymo dirbti išdavimo fakto.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ĮDARBINIMO SU PAGALBA PASLAUGOS

 

60.       KAS specialistas Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus darbo ieškančius asmenis priskyręs vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei, įvertina ir nustato įdarbinimo su pagalba paslaugų poreikį, darbo ieškančiam asmeniui turint darbo pasiūlymą.

61.       Pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugų poreikio vertinimas atliekamas vadovaujantis Pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugų poreikio įvertinimo klausimynu (Aprašo 10 priedas).

62.       KAS specialistas, nustatydamas įdarbinimo su pagalba poreikį, gali konsultuotis su KAS specialistu, taikančiu atvejo vadybos principus (toliau – Atvejo vadybininkas).

63.       Įdarbinimo su pagalba paslaugų poreikis numatomas darbo ieškančio asmens IUVP.

64.       Pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugos pradedamos teikti, kai Aprašo 60 punkte nurodytas darbo ieškantis asmuo turi darbo pasiūlymą ir darbo pasiūlymą pateikęs darbdavys sutinka bendradarbiauti darbo ieškančiam asmeniui naudojantis šia paslauga.

65.       Informacija apie pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugų teikėją (-us) (toliau – Įdarbinimo paslaugų teikėjas) skelbiama Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

66.       Nustačius pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugų poreikį, KAS specialistas per 3 darbo dienas organizuoja Įdarbinimo paslaugų teikėjo ir darbo ieškančio asmens susitikimą pas darbdavį, darbo ieškančio asmens sutikimu pateikdamas kontaktinius duomenis Įdarbinimo paslaugų teikėjui, fiksuodamas tai Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelėje.

67.       KAS specialistas parengtą Pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugų teikimo sutarties (Aprašo 11 priedas) projektą elektroniniu paštu siunčia Įdarbinimo paslaugų teikėjui.

68.       Įdarbinimo paslaugų teikėjas susitikimo pas darbdavį metu pateikia pasirašyti Pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugų teikimo sutartį darbo ieškančiam asmeniui ir darbdaviui, kurios kopiją per 3 darbo dienas nuo jos pasirašymo dienos pateikia KAS specialistui.

69.       Įdarbinimo paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas po pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugų suteikimo arba per 5 darbo dienas kalendoriniam mėnesiui pasibaigus KAS specialistui pateikia Pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugų suteikimo aktą (Aprašo 12 priedas) bei pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitą faktūrą už suteiktas pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugas.

70.       Užimtumo tarnybai ar/ir darbo ieškančiam asmeniui turint pagrįstų pretenzijų dėl suteiktų pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugų, pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugų suteikimo akte numatomas terminas trūkumams pašalinti ir už suteiktas pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugas apmokama pašalinus trūkumus.

71.       Lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugos pradedamos teikti, kai Aprašo 60 punkte nurodytas darbo ieškantis asmuo arba jo darbdavys KAS specialistui pateikia prašymą organizuoti lydimąją pagalbą įsidarbinus (Aprašo 13 priedas) ir abu sutinka bendradarbiauti darbo ieškančiam asmeniui naudojantis šiomis paslaugomis.

72.       Informacija apie lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugų teikėją (-us) (toliau – Paslaugų teikėjas) skelbiama Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

73.       KAS specialistas per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos organizuoja Paslaugų teikėjo ir darbo ieškančio asmens susitikimą pas darbdavį, darbo ieškančio asmens sutikimu pateikdamas kontaktinius duomenis Paslaugų teikėjui.

74.       KAS specialistas parengtą Lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugų teikimo sutarties (Aprašo 14 priedas) projektą elektroniniu paštu siunčia Paslaugų teikėjui.

75.       Paslaugų teikėjas susitikimo pas darbdavį metu pateikia pasirašyti darbo ieškančiam asmeniui ir darbdaviui Lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugų teikimo sutartį, kurios kopiją Paslaugų teikėjas per 3 darbo dienas nuo jos pasirašymo dienos pateikia KAS specialistui.

76.       Paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas nuo Lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos sudaro bei KAS specialistui pateikia suderintą su darbo ieškančiu asmeniu, darbdaviu bei KAS specialistu Lydimosios pagalbos įsidarbinus planą (pagal pavyzdinę formą, Aprašo 15 priedas), kuris gali būti keičiamas.

77.       Paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas kalendoriniam mėnesiui pasibaigus arba po lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugų suteikimo KAS specialistui pateikia Lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugų suteikimo aktą (Aprašo 16 priedas), PVM sąskaitą faktūrą už suteiktas lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugas bei Lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugų ataskaitą (pagal pavyzdinę formą, Aprašo 17 priedas).

78.       Užimtumo tarnybai ar/ir darbo ieškančiam asmeniui turint pagrįstų pretenzijų dėl suteiktų lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugų, lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugų suteikimo akte numatomas terminas trūkumams pašalinti ir už lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugas apmokama pašalinus trūkumus.

79.       Įdarbinimo su pagalba paslaugas, jei jos nėra perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, teikia Atvejo vadybininkas.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

SAVARANKIŠKOS DARBO PAIEŠKOS IR ATSISKAITYMO UŽ JĄ TVARKA

 

80.       Savarankišką darbo paiešką vykdo bedarbiai.

81.       Savarankiškos darbo paieškos veiksmais laikoma: kandidatavimas į laisvą darbo vietą jos aprašyme numatytais būdais, gyvenimo aprašymo (CV) paskelbimas darbo paieškos portale, mokymasis savarankiškai parengti gyvenimo aprašymą (CV) ir/ar motyvacinį laišką, dalyvavimas seminaruose dėl darbo paieškos gebėjimų tobulinimo, išskyrus Užimtumo tarnybos teikiamas konsultavimo individualiai ar grupėse paslaugas.

82.       KAS specialistas supažindina su darbo paieškos būdais ir metodais, apmoko jais naudotis, padeda bedarbiams ugdyti darbo paieškos įgūdžius, konsultuoja dėl gyvenimo aprašymo (CV) parengimo ar atnaujinimo ir (ar) paskelbimo Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje.

83.       KAS specialistas bedarbio IUVP nustato 4 savarankiškos darbo paieškos veiksmus, privalomus atlikti per 1 mėnesį.

84.       KAS specialistas bedarbiui apsilankymo metu įteikia savarankiškos darbo paieškos vykdymo ataskaitą (Aprašo 18 priedas), arba išsiunčia Darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodytu bedarbio elektroninio pašto adresu arba informuoja bedarbį apie suformuotą savarankiškos darbo vykdymo ataskaitą Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų vartotojo paskyroje, informaciją apie tai fiksuojant Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelėje (Aprašo 6 priedas).

85Bedarbis už savarankiškos darbo paieškos rezultatus pagal IUVP nustatytus darbo paieškos veiksmus atsiskaito kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos, pateikdamas savarankiškos darbo paieškos vykdymo ataskaitą (Aprašo 18 priedas) šiais būdais:

85.1.    per savo Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų vartotojo paskyrą;

85.2.    elektroniniu paštu KAS specialistui iš darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto;

85.3.    atvykęs į Užimtumo tarnybą, kai nėra galimybių savarankiškos darbo paieškos vykdymo ataskaitą pateikti Aprašo 85.1 ar 85.2 papunkčiuose nustatytais būdais.

86.  Savarankiškos darbo paieškos vykdymo ataskaita yra laikoma tinkamai pateikta, kai atitinka visas šias sąlygas:

86.1yra pateikiama ne vėliau kaip Aprašo 85 punkte numatytu terminu;

86.2.    yra įvykdyti visi privalomi IUVP nustatyti atlikti savarankiškos darbo paieškos veiksmai;

86.3.    yra pateikiama Aprašo 85.1 – 85.3 papunkčiuose nustatytais būdais. Jeigu savarankiškos darbo paieškos vykdymo ataskaita pateikiama Aprašo 85.3 papunktyje nurodytu būdu, ji turi būti patvirtinta bedarbio parašu.

87.  Atsiskaitymo už savarankišką darbo paiešką tvarkos pažeidimu yra laikoma bent vieno iš Aprašo 85 ir 86 punktuose nurodytų reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas.

88Savarankiškos darbo paieškos nevykdymu laikoma, kai bedarbis atsisako vykdyti savarankišką darbo paiešką arba nustatytu laiku be pateisinamų priežasčių nepateikia savarankiškos darbo paieškos vykdymo ataskaitos (Aprašo  18  priedas) ir nevykdo Užimtumo įstatymo 5 straipsnio 3 punkte nurodytos veiklos.

89Bedarbio savarankiškos darbo paieškos rezultatų vertinimas atliekamas patikrinant, ar savarankiškos darbo paieškos ataskaitoje nurodyti veiksmai buvo atlikti, o savarankiškos darbo paieškos rezultatus vertina KAS.

90.  KAS specialistas tikslinių apsilankymų metu kartu su bedarbiu analizuoja nesėkmingos savarankiškos darbo paieškos priežastis bei teikia pasiūlymus bedarbiui darbo paieškos tobulinimo klausimais.

 

III SKYRIUS

DARBDAVIAMS TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PASLAUGŲ DARBDAVIAMS TEIKIMAS

 

91.  Užimtumo tarnybos paslaugomis neatlygintinai gali naudotis darbdaviai, kuriems darbo rinkos paslaugų teikimas numatytas Užimtumo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 4 punkte.

92.  Užimtumo tarnybos paslaugomis pageidaujantis naudotis darbdavys gali kreiptis į Užimtumo tarnybą telefonu, elektroniniu paštu ar savarankiškai susikurdamas Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų vartotojo paskyrą.

93.  Paslaugų teikimo koordinavimui kiekvienam darbdaviui paskiriamas KAS specialistas.

94KAS specialistas, teikdamas Paslaugas darbdaviui:

94.1.    pirmojo kontakto su darbdaviu metu:

94.1.1. aptaria esamą darbo jėgos poreikį ir numatomus darbo jėgos poreikio pokyčius, užimtumo rėmimo priemonių taikymo sąlygas ir tvarką, padėtį darbo rinkoje ir tendencijas darbdavio veiklos sferoje, numatomas bendro darbo kryptis;

94.1.2. pristato galimybę darbdaviui naudotis elektroninėmis priemonėmis, jei darbdavys dar nėra Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų naudotojas;

94.1.3. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje įveda darbdavio identifikavimo duomenis, užpildydamas arba darbdaviui pasiūlydamas užpildyti darbdavio įmonės kortelę (Aprašo 19 priedas).

94.2.    pakartotinio kontakto su darbdaviu metu teikiamos individualizuotos Paslaugos, atsižvelgiant į kontakto tikslą bei darbdavio poreikį.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DARBDAVIO ĮMONĖS KORTELĖ

 

95.       Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje darbdavys identifikuojamas užpildant darbdavio įmonės kortelę (Aprašo 19 priedas).

96.       Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje darbdavio įmonės kortelę gali sukurti:

96.1.    darbdavys, jei jis yra Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų vartotojas;

96.2.    KAS specialistas pirmojo kontakto su darbdaviu metu.

97.       Duomenis ir informaciją darbdavio įmonės kortelėje gali koreguoti ir/ar atnaujinti:

97.1.    darbdavys, jei jis yra Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų vartotojas, tikslinant visus darbdavio įmonės kortelės duomenis;

97.2.    atsakingas KAS specialistas, atsižvelgdamas į darbdavio telefonu, elektroniniu paštu ar raštu pateiktą informaciją ir (ar) Valstybės įmonės „Registrų centras“ viešai skelbiamą informaciją.

98.       Įmonės kortelė uždaroma ir archyvuojama kai:

98.1. darbdavys nebepageidauja naudotis Paslaugomis;

98.2. įmonė yra likviduojama.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

INFORMAVIMO PASLAUGOS

 

99. Informavimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Užimtumo įstatymu, Darbo rinkos paslaugų aprašo IV skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka.

100. Informavimo paslaugos teikiamos apie:

100.1.  užimtumo rėmimo priemones bei jų įgyvendinimo sąlygas ir tvarką;

100.2.  Užimtumo tarnyboje registruotų asmenų kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas bei sąlygas, kuriomis šie asmenys gali įgyti darbdaviams reikiamą kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas;

100.3.  prevencinių priemonių taikymą grupės darbuotojų atleidimo atveju;

100.4.  užsieniečių įdarbinimo sąlygas ir tvarką.

101.     Informavimo paslaugos darbdaviams gali būti teikiamos telefonu, elektroniniu paštu, naudojantis Užimtumo tarnybos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, naudojantis elektroninio ryšio priemonėmis, tiesiogiai darbdaviui kreipiantis į KAS arba susitikimų su darbdaviais metu.

102.     Jei per kalendorinius metus darbdavys neregistravo laisvų darbo vietų ar nesinaudojo kitomis Paslaugomis, KAS specialistas susisiekia su darbdaviu ir atnaujina informaciją apie darbdaviams teikiamas Paslaugas bei siūlomas užimtumo rėmimo priemones.

103.     Vykdydamas darbdavio darbo jėgos poreikių analizę KAS specialistas ne rečiau kaip 1 kartą per kalendorinius metus susisiekia su darbdaviu ir atnaujina žinias apie darbdavio planuojamą darbo jėgos poreikį, numatomas laisvas darbo vietas, kompetencijų ar perkvalifikavimo poreikius. Informacija apie darbdavio poreikius ir planus žymima darbdavio įmonės kortelėje.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

LAISVŲ DARBO VIETŲ REGISTRAVIMAS

 

104.   Laisvų darbo vietų registravimo paslaugos teikiamos Darbo rinkos paslaugų aprašo IV skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka.

105.   Laisvą darbo vietą Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje darbdavys registruoja Darbo rinkos paslaugų aprašo 53 punkte nurodytais būdais. Registruojant laisvą darbo vietą yra užpildoma Laisvų darbo vietų registracijos kortelė (toliau – Registracijos kortelė) (Aprašo 20 Priedas).   

106.   Laisvos darbo vietos aprašyme nurodoma: pareigybės pavadinimas, darbo vietų skaičius, darbo pobūdis, darbo vietos skelbimo galiojimo data, savivaldybių pavadinimai, kuriose skelbiama darbo vieta, darbo sutarties rūšis, įdarbinimo data, darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, darbo laikas, darbovietės adresas, kvalifikaciniai ir kt. reikalavimai, reikalingi darbo funkcijoms atlikti (išsilavinimas, profesija, reikalingos kompetencijos, darbo patirtis), rizikos veiksniai sveikatai, suteikiamos garantijos (apgyvendinimas, maitinimas, papildomas draudimas, kelionių į/iš darbo išlaidos ir kt.), ar numatomos komandiruotės, darbdavio kontaktai (atsakingo darbuotojo vardas, telefonas, elektroninio pašto adresas), pageidavimų pateikimo būdai (skambinant atsakingam asmeniui, elektroniniu paštu, per elektroninių paslaugų paskyrą, nuvykus pas darbdavį ir kt.).

107.   Registruodamas laisvą darbo vietą darbdavys užtikrina, kad:

107.1. laisvos darbo vietos aprašymas būtų išsamus bei visi laisvos darbo vietos duomenys būtų pildomi atitinkamuose Registracijos kortelės laukuose;

107.2. numatomas darbo užmokestis būtų ne mažesnis nei laisvos darbo vietos registracijos metu galiojantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti minimaliojo darbo užmokesčio  dydžiai;

107.3. Registracijos kortelės duomenys būtų užpildyti laikantis lietuvių kalbos gramatikos ir sintaksės taisyklių bei atitiktų Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatas;

107.4. registruojamų laisvų darbo vietų skaičius atitinka realiu laiku įmonėje esančių laisvų darbo vietų skaičių; 

107.5. laisvos darbo vietos skelbime nurodyti kontaktiniai duomenys (atsakingas asmuo, adresas, telefonas, elektroninis paštas) yra aktualūs ir pasiekiami;

107.6. laisva darbo vieta tai pačiai pareigybei būtų registruojama vieną kartą, pažymint savivaldybių pavadinimus  atitinkamoje Registracijos kortelės dalyje.

108. Registruojant laisvą darbo vietą nustatomas ne ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų galiojimo terminas. Laisvos darbo vietos galiojimo terminas gali būti tęsiamas, tačiau bendra laisvos darbo vietos registravimo trukmė negali viršyti 180 kalendorinių dienų.

109. Darbdavys apie nepatvirtintą laisvą darbo vietą informuojamas telefonu, elektroniniu paštu arba per darbdavio Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų vartotojo paskyrą per tris darbo dienas, nurodant nustatytus neatitikimus.

110. Jei tą pačią laisvą darbo vietą registruoja darbdavys, kuris įdarbins pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu, ir darbuotojų atrankos, laikino įdarbinimo ar tarpininkavimo įdarbinant paslaugas teikianti įmonė, tinkamų kandidatų nukreipimo pirmenybė teikiama darbdaviui.

111. Darbdavys nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas telefonu arba elektroniniu paštu privalo informuoti Užimtumo tarnybą:

111.1. kai tinkamų kandidatų viešai paskelbtai laisvai darbo vietai užimti skaičius yra pakankamas ir darbdavys vykdo darbuotojų atranka;

111.2. kai pasirinktas tinkamas kandidatas laisvai darbo vietai užpildyti ir (ar) viešai paskelbta laisva darbo vieta yra užimta;

111.3. kai laisvos darbo vietos skelbimas darbdaviui nebeaktualus.

112. Aprašo 111.1 papunktyje nustatytu atveju darbdaviui pageidaujant laisva darbo vieta gali likti įregistruota, tačiau viešai neskelbiama iki bus įdarbintas darbdavio pasirinktas kandidatas.

113. Įregistruota laisva darbo vieta archyvuojama:

113.1. darbdaviui įvedant laisvos darbo vietos galiojimo pabaigos datą Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų vartotojo paskyroje;

113.2. KAS specialistui įvedant laisvos darbo vietos galiojimo pabaigos datą pagal telefonu arba elektroniniu paštu gautą darbdavio informaciją;

113.3. KAS specialistui įvedus darbdavio pasirinkto darbo ieškančio asmens įdarbinimo faktą;

113.4. pasibaigus laisvos darbo vietos galiojimo terminui;

113.5. KAS specialistui atmetus laisvą darbo vietą.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

TARPININKAVIMAS ĮDARBINANT

 

114. KAS specialistas darbdaviams teikia tarpininkavimo įdarbinant paslaugas Užimtumo įstatymo 30 straipsnyje, Darbo rinkos paslaugų aprašo IV skyriaus trečiajame skirsnyje bei Aprašo II skyriaus penktajame skirsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

115. KAS specialistas, teikdamas tarpininkavimo įdarbinant paslaugą:

115.1. įvertina:

115.1.1. įregistruotos laisvos darbo vietos kvalifikacinius reikalavimus;

115.1.2. siūlomas darbo sąlygas (darbo laiką, darbo užmokestį, terminuota ar neterminuota darbo sutartis, darbas aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje, Lietuvoje ar komandiruotės užsienyje ir kt.);

115.1.3. darbo ieškančių asmenų pageidavimą darbui ir atitiktį darbdavio keliamiems reikalavimams;

115.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja darbdavį, jei Užimtumo tarnyboje šiuo metu nėra įregistruotų laisvos darbo vietos reikalavimus atitinkančių darbo ieškančių asmenų ir aptaria tolimesnį bendradarbiavimą tinkamam laisvos darbo vietos užpildymui:

115.2.1. darbdaviui pageidaujant tęsti darbuotojų paiešką, derina ir siūlo darbdaviui tikslinti laisvos darbo vietos kvalifikacinius reikalavimus ir/ar siūlomas darbo sąlygas ir/ar darbuotojo paieškos teritoriją;

115.2.2. darbdaviui nesutinkant keisti laisvos darbo vietos kvalifikacinių reikalavimų, siūloma darbo ieškančių asmenų perkvalifikavimo ir įdarbinimo pagal trišalę sutartį galimybė;

115.3. atsižvelgdamas į darbdavio pageidavimą bei atitinkančių laisvos darbo vietos reikalavimus kandidatų skaičių, siūlo darbdaviui tinkamų kandidatų atrankos būdus.

116. Darbdaviui siūlomi šie atrankos būdai:

116.1. tinkamų kandidatų nukreipimas darbdaviui laisvos darbo vietos registracinėje kortelėje nurodytu būdu po KAS specialistų atliktos vidinės atrankos, išduodant kandidatams siūlymus arba pasiūlymus dirbti;

116.2. darbdavio vykdoma išorinė atranka naudojantis Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis ir peržiūrint pateiktus kandidatų gyvenimo aprašymus (CV);

116.3. KAS specialistų vykdoma vidinė atranka ir kartu su darbdaviu vykdoma išorinė kandidatų atranka.

117. Tais atvejais, kai laisvos darbo vietos aprašyme nurodytas kitas darbdavys, sudarysiantis darbo sutartį ar įdarbinsiantis darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu nei laisvą darbo vietą registravusi  darbuotojų atrankos ar tarpininkavimo įdarbinant paslaugas teikianti įmonė, darbuotojų atrankos vykdomos pirmenybę teikiant 116.2 punkte nurodytam atrankų būdui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-207, 2022-07-08, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15205

 

118. Vidinė ir išorinė kandidatų atranka organizuojama, kai KAS, kuriame įregistruota laisva darbo vieta, yra ne mažiau kaip 5 laisvos darbo vietos reikalavimus atitinkantys kandidatai.

119. Jei KAS registruotos kelių darbdavių atitinkamos profesijos laisvos darbo vietos su panašiais kvalifikaciniais reikalavimais, KAS patalpose gali būti organizuojama bendra išorinė darbuotojų atranka, dalyvaujant visiems pageidaujantiems darbdaviams. Individualios išorinės darbuotojų atrankos tokiu atveju neorganizuojamos.

120. Darbdavys ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Aprašo 116.3 papunktyje nurodytos darbuotojų atrankos elektroniniu paštu privalo informuoti KAS specialistą apie priimtus sprendimus ir vykdytos atrankos rezultatus.

121. Darbdavys ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo įdarbinti darbo ieškantį asmenį priėmimo telefonu arba elektroniniu paštu informuoja Užimtumo tarnybą apie vykdytų atrankų rezultatus.

122. Darbdaviui nepasirinkus tinkamo kandidato vykdytoje darbuotojų atrankoje, KAS specialistas numato, su darbdaviu aptaria bei suderinta tolesnius veiksmus laisvos darbo vietos užpildymui.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

123. Ginčai dėl Paslaugų teikimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-207, 2022-07-08, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15205

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-196 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 

 

part_0c5b555986ba4f3f92a6609d55da0b67_end