Suvestinė redakcija nuo 2020-08-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-02-26, i. k. 2015-02975

 

Nauja redakcija nuo 2017-12-12:

Nr. 1R-301, 2017-12-11, paskelbta TAR 2017-12-11, i. k. 2017-19891

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ, KURIEMS TARNYBINĖ UNIFORMA NEIŠDUODAMA, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO, TARNYBINĖS UNIFORMOS SU RANGŲ ŽENKLAIS IR SIMBOLIKA PAVYZDŽIŲ BEI UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠO IR TARNYBINĖS UNIFORMOS IŠDAVIMO NORMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 26 d. Nr. 1R-48

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 24 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u  pridedamus:

1. Pataisos pareigūnų, kuriems tarnybinė uniforma neišduodama, pareigybių sąrašą.

2. Tarnybinės uniformos su rangų ženklais ir simbolika pavyzdžius bei uniformos dėvėjimo tvarkos aprašą.

3. Tarnybinės uniformos išdavimo normų sąrašą.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                 Juozas Bernatonis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1R-48

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1R-301

redakcija)

 

Pataisos pareigūnų, KURIEMS TARNYBINĖ UNIFORMA NEIŠDUODAMA, PAREIGYBIŲ sąrašas

 

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių pataisos pareigūnų pareigybės:

1.1. personalo valdymo (personalo) skyrių;

1.2. informacinių sistemų skyrių;

1.3. planavimo ir inovacijų skyrių;

1.4. projektų valdymo skyrių;

1.5. teisės skyrių;

1.6. ūkio (ir komunalinių paslaugų) skyrių;

1.7. viešųjų pirkimų skyrių;

1.8. sveikatos priežiūros skyrių (tarnybų);

1.9. bendrųjų skyrių;

1.10. psichologinių tarnybų (grupių);

1.11. įskaitos skyrių;

1.12. administracijos reikalų skyrių;

1.13. buhalterinės apskaitos skyrių.

2. Probacijos tarnybų pataisos pareigūnų, nevykdančių probacijos, pareigybės.

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-301, 2017-12-11, paskelbta TAR 2017-12-11, i. k. 2017-19891

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Tvarkos aprašas pakeistas pagal įsakymą Nr. 1R-146

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24378

Nr. 1R-301, 2017-12-11, paskelbta TAR 2017-12-11, i. k. 2017-19891

Nr. 1R-146, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11044

 

Tarnybinės uniformos išdavimo normų sąrašas pagal įsakymą Nr. 1R-301

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-301, 2017-12-11, paskelbta TAR 2017-12-11, i. k. 2017-19891

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-265, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24378

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1R-48 „Dėl Pataisos pareigūnų, dėvinčių tarnybinę uniformą su rangų ženklais ir simbolika, pareigybių sąrašo, Pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos su rangų ženklais ir simbolika pavyzdžių bei uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo ir Pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos išdavimo normų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-301, 2017-12-11, paskelbta TAR 2017-12-11, i. k. 2017-19891

Dėl teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1R-48 „Dėl Pataisos pareigūnų, dėvinčių tarnybinę uniformą su rangų ženklais ir simbolika, pareigybių sąrašo, Pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos su rangų ženklais ir simbolika pavyzdžių bei uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo ir Pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos išdavimo normų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-146, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11044

Dėl teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1R-48 „Dėl Pataisos pareigūnų, kuriems tarnybinė uniforma neišduodama, pareigybių sąrašo, tarnybinės uniformos su rangų ženklais ir simbolika pavyzdžių bei uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo ir tarnybinės uniformos išdavimo normų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo