Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04380

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL POLITINĖS PARTIJOS NARIŲ MOKESČIŲ ŽURNALO FORMOS, JO UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2014 m. balandžio 7 d. Nr. Sp-107

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, nusprendžia:

Patvirtinti pridedamus:

1. Politinės partijos narių mokesčių žurnalo formą.

2. Politinės partijos narių mokesčių žurnalo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašą.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                         Zenonas Vaigauskas


 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2014 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. Sp-107 (2016 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. Sp-16 redakcija)

 

POLITINĖS PARTIJOS NARIŲ MOKESČIŲ ŽURNALO UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Politinės partijos narių mokesčių žurnalo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pagrindinius politinės partijos narių mokesčių žurnalo užpildymo ir pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai reikalavimus.

2.   Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymu (toliau – Politinių partijų įstatymas).

3.   Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Politinių partijų įstatyme.

4.   Politinės partijos narių mokesčių žurnalo (toliau – žurnalas) forma patvirtinta Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu.

5.   Politinės partijos nario mokesčių tipus ir didžiausią leistiną dydį numato Politinių partijų įstatymas:

5.1.    Politinės partijos nario mokesčiai yra:

5.1.1.   stojamasis nario mokestis;

5.1.2.   periodinis nario mokestis;

5.1.3.   kiti, politinės partijos įstatuose nustatyti nario mokesčiai.

5.2. Politinės partijos narys per metus politinei partijai gali sumokėti nario mokestį, neviršijantį 20 paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-440, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20717

 

5.3. Bendra politinės partijos nario mokesčio politinei partijai suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų politinės partijos nario deklaruotų praėjusių kalendorinių metų (kai nario mokestis mokamas po gegužės 1 dienos) arba užpraėjusių kalendorinių metų (kai nario mokestis mokamas iki gegužės 1 dienos) metinių pajamų. Jeigu bendra politinės partijos nario mokesčių politinei partijai suma per metus viršija 360 eurų, politinės partijos narys privalo deklaruoti savo turtą ir pajamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-440, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20717

 

5.4. Nario mokestis, viršijantis 0,3 VMDU dydį, privalo būti mokamas tik banko pavedimu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. Sp-440, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20717

 

5.5. Kalendorinių metų pradžioje politinė partija, priimdama sprendimus dėl nario mokesčio dydžio, remiasi užpraėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio šalies ūkio VMDU dydžiu tol, kol Lietuvos statistikos departamentas oficialiai savo interneto svetainėje nepaskelbia naujai nustatyto naujo praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio šalies ūkio VMDU dydžio.

Papildyta papunkčiu:

Nr. Sp-440, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20717

 

6.   Priimamas tik Politinių partijų įstatymo reikalavimus atitinkantis nario mokestis. Politinių partijų įstatymo reikalavimų neatitinkantis nario mokestis laikomas neleistinu politinės partijos finansavimo šaltiniu.

7.   Netinkama politinės partijos veikla laikytina, kai politinė partija priima sprendimus politinės partijos veiklai naudoti lėšas, gautas iš neleistinų politinės partijos finansavimo šaltinių.

8. Politinės partijos lėšas, gautas iš nario mokesčių, privalo laikyti ir mokėjimus atlikti iš politinės partijos einamosios banko sąskaitos, išskyrus atvejus, kai šios lėšos naudojamos politinės partijos politinei kampanijai finansuoti. Ne banko pavedimu gautą nario mokestį už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo arba kitas politinės partijos įgaliotas asmuo įtraukia į partijos apskaitą pagal grynųjų pinigų priėmimą reglamentuojančius teisės aktus ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nario mokesčio gavimo dienos perveda į politinės partijos einamąją banko sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-45, 2016-05-04, paskelbta TAR 2016-05-09, i. k. 2016-11453

Nr. Sp-440, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20717

 

II SKYRIUS

ŽURNALO PILDYMAS

 

9.   Politinė partija registruoja nario mokestį sumokėjusius savo narius, nurodydama jų sumokėto nario mokesčio dydį.

10. Politinės partijos narių mokesčių žurnale registruojami visi politinės partijos gauti nario mokesčiai, taip pat ir nepriimtini, jų grąžinimas sumokėjusiam asmeniui ar pervedimas į valstybės biudžetą.

11. Vyriausioji rinkimų komisija suteikia programinę įrangą žurnalo duomenų perkėlimui, informacijos, reikalingos sprendimui dėl nario mokesčio priėmimo, gavimui iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Teisingumo ministerijos, žurnalo pagal perkeltus duomenis formavimui ir  spausdinimui.

12. Žurnalas pildomas naudojantis Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posisteme (toliau – informacinė sistema).

13. Žurnalą pildo ir už įvedamų duomenų teisingumą ir išsamumą atsako už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo ir kiti partijos pirmininko ar kito asmens, turinčio tam teisę pagal politinės partijos įstatus, įgalioti asmenys.

14. Už partijos apskaitą atsakingas asmuo turi galimybę įvesti, keisti ir susipažinti su viso politinės partijos žurnalo duomenis, kiti asmenys – tik jiems pavestus tvarkyti duomenis.

15. Už partijos apskaitą atsakingą asmenį informacinėje sistemoje pagal partijos įgalioto asmens pranešimą registruoja Vyriausioji rinkimų komisija. Už partijos apskaitą atsakingas asmuo informacinėje sistemoje sudaro partijos skyrių sąrašą, kiekvienam skyriui nurodydamas žurnalą pildantį asmenį (asmenis), turintį teisę registruoti skyriaus narių sumokėtus nario mokesčius. Už partijos apskaitą atsakingas asmuo informacinėje sistemoje gali panaikinti teisę skyriaus žurnalą pildančiam asmeniui prisijungti prie informacinės sistemos.

16. Prie informacinės sistemos jungiamasi per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą, skirtą tapatybei nustatyti, tai yra per Elektroninius valdžios vartus. Pirmą kartą jungdamasis prie informacinės sistemos, žurnalą pildantis asmuo su Vyriausiąja rinkimų komisija pasirašo sutartį dėl informacijos teikimo elektroniniu būdu. Pasibaigus šios sutarties galiojimui, pasirašoma nauja sutartis.

17. Per kalendorinius metus gautus nario mokesčius politinė partija registruoja viename žurnale nepriklausomai nuo laikotarpio, už kurį sumokėtas nario mokestis ar žurnalą pildančių asmenų skaičiaus.

 

III SKYRIUS

ŽURNALO ĮRAŠO PILDYMAS

 

18. Vienai ūkinei operacijai (vieno partijos nario vienu pavedimu ar viena grynųjų pinigų operacija įneštam nario mokesčiui) skiriamas vienas žurnalo įrašas.

19. Žurnalo įrašo duomenys:

19.1.  skiltyje „Eilės Nr.“ įrašomas įrašui suteiktas numeris. Numerius įrašams suteikia informacinė sistema duomenų įvedimo eilės tvarka;

19.2.  skiltyje Data“ įrašoma nario mokesčio gavimo data;

19.3.  skiltyje „Partijos narys“ nurodomo partijos nario duomenys: asmens kodas, vardas, pavardė, partijos skyrius. Lauko „Skyrius“ reikšmė pasirenkama iš sąrašo, kurį sudaro ir koreguoja už partijos apskaitą atsakingas asmuo. Šis laukas yra neprivalomas;

19.4.  skiltyje „Laikotarpis“ nurodomas laikotarpis, už kurį sumokėtas nario mokestis. Galima nurodyti kalendorinius metus, ketvirtį, mėnesį arba datas nuo, iki, jei laikotarpio negalima apibrėžti kalendoriniais metais, ketvirčiu ar mėnesiu. Laikotarpis negali būti ilgesnis nei kalendoriniai metai arba baigtis kitais kalendoriniais metais nei prasidėjo. Jeigu asmuo nario mokestį sumokėjo už ilgesnį laikotarpį ar laikotarpį, kurio pradžios ir pabaigos kalendoriniai metai nesutampa, pildoma po vieną žurnalo įrašą kalendoriniams metams;

19.5.  skilties „Tipas“ reikšmė pasirenkama iš sąrašo. Sąraše nurodyti įstatyme numatyti nario mokesčių tipai. Jeigu  politinės partijos įstatuose nustatyti, nario mokesčiai, kurie nenurodyti pateiktame sąraše, politinė partija kreipiasi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, kad būtų papildytas Nario mokesčių tipų sąrašas. Pildant įrašą informacinė sistema siūlo reikšmę „Periodinis“. Šis laukas yra neprivalomas;

19.6.  skiltyje „Gavimo būdasnurodoma, kad nario mokestis gautas grynaisiais arba pavedimu;

19.7.  skiltyje „Suma“ nurodoma registruojamo nario mokesčio suma. Jei tas pats asmuo vienu pavedimu ar grynųjų pinigų įnešimu sumokėjo nario mokestį už laikotarpį, kurio pradžios ir pabaigos kalendoriniai metai nesutampa, šioje skiltyje nurodoma įmokėto nario mokesčio dalis, tenkanti kalendoriniams metams;

19.8.  skiltis „Grąžinta/pervesta į valstybės biudžetą“ pildoma tais atvejais, kai žurnalą pildantis asmuo, gavęs informaciją iš Teisingumo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos ar dėl kitų priežasčių nusprendžia nario mokesčio nepriimti ir grąžinti jį sumokėjusiam asmeniui arba pervesti į valstybės biudžetą, jei nepavyko nustatyti nepriimtino nario mokesčio sumokėjusio asmens ar nėra galimybių jam grąžinti.  Šioje skiltyje nurodoma, kad nario mokestis grąžintas arba pervestas į valstybės biudžetą ir grąžinimo (pervedimo į valstybės biudžetą)  data;

19.9.  skiltyje „Pastaba“ pateikiami neigiami Teisingumo ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos atsakymai. Žurnalą pildantis asmuo gali nurodyti ir kitas pastabas. Laukas yra neprivalomas.

20. Baigus įvesti visus duomenis įrašą būtina išsaugoti. Informacinė sistema informuoja pranešimu, kad duomenys išsaugoti arba, jei duomenys suvesti klaidingai, informuoja kokios nustatytos klaidos (pvz. nurodytas asmens kodas nesutampa su mokėtojo pavarde pagal Gyventojų registro tarnybos duomenis, nenurodytas asmens kodas ar pavardė, neužpildyti privalomi laukai ir kt.), kurias ištaisius įrašą leidžia išsaugoti.

21. Išsaugant įrašo duomenis Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinė sistema automatiškai patikrina ir informuoja pranešimu:

21.1.  ar asmens sumokėtas mokestis per kalendorinius metus neviršija 20 VMDU dydžio;

21.2.  ar sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus viršija 360 eurų, tai yra politinės partijos nariui atsiranda prievolė deklaruoti turtą ir pajamas.

IV SKYRIUS

NARIO MOKESČIO ATITIKIMO ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS TIKRINIMAS IR NARIO MOKESČIO PRIĖMIMAS

 

22. Prieš priimdamas politinės partijos nario mokestį, kurio suma per metus viršija 360 eurų, už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje patikrina, ar politinės partijos nario mokestis atitinka šio Politinių partijų įstatymo reikalavimus dėl jo dydžio.

23. Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinė sistema žurnalą pildančiam asmeniui suteikia galimybę:

23.1.  Kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (rekomenduojama kreiptis iš karto), kad būtų patikrinta, ar daugiau nei   360 eurų per kalendorinius metus sumokėjęs narys yra deklaravęs pajamas ir jo sumokėtų nario mokesčių suma neviršija 10 procentų politinės partijos nario deklaruotų praėjusių kalendorinių metų metinių pajamų;

23.2.  Kreiptis į Teisingumo ministeriją (rekomenduojama kreiptis iš karto), kad būtų patikrinta, ar nario mokestį sumokėjęs asmuo yra partijos narys.

24. Sprendimą dėl nario mokesčio priėmimo pagal informacinės sistemos duomenis apie bendrą asmens sumokėto nario mokesčio sumą per kalendorinius metus, Teisingumo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos atsakymus, pateiktus informacinėje sistemoje, priima už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo.

25. Gavus Teisingumo ministerijos atsakymą, kad partijos mokestį sumokėjęs asmuo nėra partijos narys, už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo gali priimti nario mokestį, jei įsitikina, kad tas asmuo yra (mokesčio mokėjimo metu buvo) politinės partijos narys. Tokiu atveju skiltyje „Pastabos“ nurodomas nario mokesčio priėmimo pagrindas.

26. Nario mokesčio priėmimas ar nepriėmimas nurodomas informacinėje sistemoje.

27. Jeigu nebuvo kreiptasi į Valstybinę mokesčių inspekciją, kai  nario mokesčių suma per kalendorinius metus viršija 360 eurų, kad būtų patikrinta ar  sumokėjęs narys yra deklaravęs pajamas ir jo sumokėtų nario mokesčių suma neviršija 10 procentų politinės partijos nario deklaruotų praėjusių kalendorinių metų metinių pajamų ir į Teisingumo ministeriją, kad būtų patikrinta, ar nario mokestį sumokėjęs asmuo yra partijos narys, tokio nario mokesčio informacinė sistema neleidžia pažymėti priimtu ir apie tai informuoja automatiniu pranešimu.

28. Nario mokestis laikomas užregistruotu žurnale užpildžius visas privalomas skiltis (laukus) ir nurodžius, kad mokestis priimtas (nepriimtas). Žurnale neužregistravus nario mokesčio priimtu jo naudoti negalima.

29. Politinių partijų įstatymo reikalavimų neatitinkantis nario mokestis grąžinamas jį sumokėjusiam asmeniui per 5 darbo dienas nuo tokių lėšų gavimo dienos, nurodant atsisakymo priimti lėšas priežastis ir apie tai nurodoma žurnale. Tais atvejais, kai nėra galimybės grąžinti nario mokestį sumokėjusiam asmeniui, Politinių partijų įstatymo reikalavimų neatitinkantis nario mokestis per 10 darbo dienų pervedamas į valstybės biudžetą ir apie tai nurodoma žurnale. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu lėšų grąžinimas ar pervedimas į valstybės biudžetą sustabdomas, jeigu dėl neleistino politinių partijų finansavimo yra pradėtas (vyksta) baudžiamasis procesas ar pagal Politinių partijų įstatymo 29 straipsnį atliekamas politinės partijos veiklos tyrimas. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu lėšų grąžinimas jas pervedusiam asmeniui ar pervedimas į valstybės biudžetą tęsiamas, kai nutraukiamas ikiteisminis tyrimas, byla ar procesas, ar politinės partijos veiklos tyrimas, taip pat kai įsiteisėja išteisinamasis nuosprendis arba įsiteisėja apkaltinamasis nuosprendis, tačiau šios lėšos nėra konfiskuojamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-440, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20717

 

V SKYRIUS

ŽURNALO PATEIKIMAS VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI

 

30. Pasibaigus kalendoriniams metams už partijos apskaitą atsakingas asmuo patikrina politinės partijos atsakingų asmenų užpildytą žurnalą ir informacinėje sistemoje patvirtina, kad duomenys teisingi ir pilni.

31. Patikrintą, informacinėje sistemoje patvirtintą ir atspausdintą žurnalą pasirašo politinės partijos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo ir už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo. Žurnalas gali būti nespausdinamas, jeigu jis teikiamas pasirašytas elektroniniu parašu.

32. Pasirašytas žurnalas Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikiamas kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu. Jeigu žurnalas pasirašomas elektroniniu parašu, Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikiama elektroninė byla.

33. Politinių partijų narių, per kalendorinius metus sumokėjusių daugiau negu 360 eurų nario mokestį, sąrašai, kuriuose nurodyti kalendoriniai metai, politinės partijos pavadinimas, nario vardas, pavardė ir sumokėta suma, yra vieši nuo jų priėmimo momento ir skelbiami 10 metų.

Papildyta punktu:

Nr. Sp-440, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20717

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Vyriausioji rinkimų komisija kontroliuoja, kaip laikomasi šio aprašo reikalavimų.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. Sp-440, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20717

 

35. Ginčai, kylantys dėl šio aprašo pažeidimų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. Sp-440, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20717

 

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. Sp-16, 2016-02-04, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02621

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2014 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. Sp-107

(2016 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. Sp-16 redakcija)

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

(politinės partijos pavadinimas)

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

(kalendoriniai metai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITINĖS PARTIJOS NARIŲ MOKESČIŲ

REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradėta________________

Baigta_________________

Lapų__________________

Saugoti________________


 

 

 

Eil. Nr.

Data

Partijos narys

Nario mokestis

Gavimo būdas

Suma,  Eur

Grąžinta/

pervesta į valstybės biudžetą

Pastaba

asmens kodas

vardas

pavardė

skyrius

laikotarpis

tipas

Iš viso, Eur:

iš jų priimta:

nepriimta:

nepriimtų mokesčių grąžinta sumokėjusiam asmeniui:

nepriimtų mokesčių pervesta į valstybės biudžetą:

 

Iš viso įrašų:_______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politinės partijos pirmininkas
(ar jo įgaliotas asmuo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vardas, pavardė, parašas)

Už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo

 

 

 

 

 

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. Sp-16, 2016-02-04, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02621

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Sprendimas

Nr. Sp-16, 2016-02-04, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02621

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. Sp-107 „Dėl Politinės partijos narių mokesčių žurnalo formos, jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo

 

2.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Sprendimas

Nr. Sp-45, 2016-05-04, paskelbta TAR 2016-05-09, i. k. 2016-11453

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. Sp-107 „Dėl politinės partijos narių mokesčių žurnalo formos, jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Sprendimas

Nr. Sp-440, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20717

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. Sp-107 „Dėl Politinės partijos narių mokesčių žurnalo formos, jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo