Suvestinė redakcija nuo 2019-11-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15712

 

Nauja redakcija nuo 2019-11-16:

Nr. 4-646, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-15, i. k. 2019-18338

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL FINANSŲ INŽINERIJOS PRIEMONĖS „ATVIRAS KREDITŲ FONDAS 2“ SCHEMOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 16 d. Nr. 4-660

Vilnius

 

 

T v i r t i n u  Finansų inžinerijos priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ schemą (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                 Evaldas Gustas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2015 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 4-660

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2016 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 4-619  redakcija)

 

finansų inžinerijos PRIEMONĖS „ATVIRAS KREDITŲ FONDAS 2“ SCHEMA

 

Eil.

Nr.

Pagrindiniai elementai

Paaiškinimas

1.

Teisinis pagrindas

 

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1407/2013).

2.

Planuojama skirti finansavimo suma

102 000 000 Eur (šimtas du milijonai eurų) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (į INVEGOS fondą grįžusių ir grįšiančių finansų inžinerijos priemonių lėšų).

3.

Schemos galiojimo trukmė

Paskolos, kredito linijos ir (ar) lizingas (finansinė nuoma) (toliau kartu – paskolos) pagal šią schemą teikiamos Reglamento Nr. 1407/2013 taikymo laikotarpiu.

4.

Finansų tarpininkų atrinkimas ir finansavimo priemonių teikimo sąlygos

Kontroliuojančiojo fondo valdytoja UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – „Invega“), kuriai, vadovaujantis 2009 m. balandžio 7 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ministerija), Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir „Invegos“, esamoms ir naujoms priemonėms įgyvendinti skirta dalis grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, atrinks finansų tarpininkus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir su Ministerija suderintu priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadu.

Paskolos smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams bus teikiamos už žemesnes nei rinkos palūkanas. Skirtumas tarp paskolai taikomos palūkanų normos ir pagal Komisijos komunikatą dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OL 2008 C 14, p. 6) (toliau – Komisijos komunikatas) nustatytos palūkanų normos bus laikomas de minimis pagalba SVV subjektams.

Paskolos bus skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba jau vykdomos veiklos stiprinimu ar plėtra. Laikytina, kad paskola yra skirta investicijoms, kai paskolos dalis, skirta investicijoms finansuoti, sudaro ne mažiau kaip 51 proc. visos paskolos sumos.

5.

Remiami subjektai

Paskolos teikiamos SVV subjektams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

6.

Remiami sektoriai

 

Paskolos teikiamos SVV subjektams, veikiantiems visuose ūkio sektoriuose, išskyrus:

-    Reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus atvejus;

-    veikiančius ginklų ir šaudmenų, tabako ir distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos bei prekybos sektoriuose;

-    veikiančius gamtos mokslų sektoriuje, kai paskolos lėšos naudojamos moksliniams tyrimams, plėtrai ir techninėms paraiškoms, susijusioms su žmogaus klonavimu mokslinių tyrimų ar gydymo tikslais ir genetiškai modifikuotais organizmais;

-    užsiimančius azartinių lošimų organizavimo veikla;

-    užsiimančius finansine veikla ar nekilnojamojo turto plėtra, turint tikslą jį perparduoti, nuomoti ar perleisti naudotis kitiems asmenims.

 

Paskolos neteikiamos SVV subjektų finansiniams įsipareigojimams perfinansuoti.

7.

Finansavimo dydis vienam SVV subjektui

 

Iš priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ lėšų vienai paskolai skiriama ne daugiau kaip 450 000 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Suteikiant paskolą bus įvertintas skirtumas tarp Komisijos komunikate nustatytos orientacinės palūkanų normos su 400 bazinių punktų premija ir paskolai taikytos palūkanų normos. Gautas skirtumas laikomas subsidijos ekvivalentu ir laikomas de minimis pagalba SVV subjektui. Skaičiuojant de minimis pagalbą SVV subjektui:

-     palūkanos skaičiuojamos nuo visos paskolos sumos visam paskolos suteikimo laikotarpiui, t. y. neatsižvelgiama į numatytą paskolos grąžinimą pagal paskolos grąžinimo grafiką;

-     pagal orientacinę palūkanų normą su 400 bazinių punktų premija apskaičiuotos mokėtinos palūkanų sumos ir pagal paskolai nustatytą palūkanų normą apskaičiuotos mokėtinos palūkanų sumos nediskontuojamos.

 

Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienam SVV subjektui ir vienam kelių transporto sektoriaus SVV subjektui per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį (einamuosius ir dvejus praėjusius fiskalinius metus), suma negali būti didesnė, nei nurodyta Reglamento Nr. 1407/2013 3 straipsnio 2–3 dalyse. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis formą ar siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar Lietuvos Respublikos suteikta pagalba visa arba iš dalies finansuojama Europos Sąjungos kilmės ištekliais. Jeigu suteikus naują de minimis pagalbą būtų viršytos šios ribos, naujai pagalbai Reglamentas Nr. 1407/2013 nebūtų taikomas (t. y. pagalbos būtų negalima teikti).

 

Visi to paties SVV subjekto kontroliuojami subjektai, atitinkantys bent vienos rūšies tarpusavio santykius, nustatytus Reglamento Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, laikomi viena įmone.

 

Kiekvieną kartą nustačius pagalbos dydį paskolai, kontroliuojančiojo fondo valdytojas patikrina paskolos gavėjo teisę gauti tokią pagalbą ir šią sumą rezervuoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“. Finansų tarpininkui pateikus informaciją apie paskolos suteikimą SVV subjektui, kontroliuojančiojo fondo valdytojas priima sprendimą dėl de minimis pagalbos suteikimo ir šią pagalbą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

 

Reglamentas Nr. 1407/2013 taikomas tik tai pagalbai, kurios bendrąjį subsidijos ekvivalentą įmanoma tiksliai ex ante apskaičiuoti neatliekant rizikos vertinimo (skaidri pagalba).

 

Kontroliuojančiojo fondo valdytojas įsitikina, ar pagalbos gavėjui netaikoma ar galėtų būti taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, kaip nustatyta Reglamento Nr. 1407/2013 4 straipsnio 3 dalies a punkte.

8.

Finansavimo trukmė

Finansavimas paskolos ir lizingo (finansinės nuomos) forma SVV subjektams teikiamas ne ilgesniam kaip 120 mėnesių laikotarpiui. Šis terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 120 mėnesių laikotarpiui, terminą skaičiuojant nuo esamos paskolos ar lizingo (finansinės nuomos) sutarties sudarymo dienos.

 

Finansavimas kredito linijos forma SVV subjektams teikiamas ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui.

9.

SVV subjekto veiklos vykdymo vieta

Paskolos teikiamos SVV subjektams, registruotiems Europos ekonominėje erdvėje arba Šveicarijos Konfederacijoje ir veikiantiems Lietuvos Respublikoje (vertinama pagal darbo vietų kūrimą arba pagal mokesčių arba įmokų (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokų) mokėjimą Lietuvos Respublikoje (nuo vykdomos veiklos).

10.

De minimis pagalbos sumavimas

De minimis pagalba sumuojama, kaip tai nustatyta Reglamento Nr. 1407/2013 5 straipsnyje.

11.

Stebėsena

De minimis pagalbos stebėsena atliekama, kaip tai nustatyta Reglamento Nr. 1407/2013 6 straipsnyje.

 

______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-619, 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-10, i. k. 2016-24878

Nr. 4-646, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-15, i. k. 2019-18338

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-619, 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-10, i. k. 2016-24878

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 4-660 „Dėl Finansų inžinerijos priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-646, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-15, i. k. 2019-18338

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 4-660 „Dėl Finansų inžinerijos priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo