Suvestinė redakcija nuo 2018-02-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21154

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ RINKOS DALYVIO DUOMENŲ TEIKIMO APIE ASMENS SĄSKAITŲ LIKUČIUS, METINES SĄSKAITŲ ĮPLAUKAS IR SKOLINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. liepos 29 d. Nr. VA-105

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016  vasario 18 d. nutarimo Nr. 147 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) 2 punktu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

1Tvirtinu Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisykles (pridedama).

2Nustatau, kad Nutarimo 1.1.1.4–1.1.1.6 papunkčiuose nurodytos informacijos apie palūkanas už paskolas būstui įsigyti, sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, pensijų draudimo įmokas pateikimo formos ir būdai nesikeičia:

2.1. apie per kalendorinius metus sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti arba palūkanas, sumokėtas už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), teikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti FR0612 formos ir jos papildomo lapo FR0612P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

2.2. apie per kalendorinius metus sumokėtas gyvybės draudimo įmokas teikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. VA-85 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas FR0611 formos ir jos papildomo lapo FR0611P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

2.3. apie per kalendorinius metus sumokėtas pensijų įmokas į pensijų fondus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo nuostatas, teikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus FR0615 formos ir jos papildomo lapo FR0615P formos pildymo bei teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

 

 

Viršininkas                                                                                      Dainoras Bradauskas


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2016 m. liepos 29 d.

įsakymu Nr. VA-105

 

 

FINANSŲ RINKOS DALYVIO DUOMENŲ TEIKIMO APIE ASMENS SĄSKAITŲ LIKUČIUS, METINES SĄSKAITŲ ĮPLAUKAS IR SKOLINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato finansų rinkos dalyvio, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme (toliau – finansų rinkos dalyvis), teikiamos informacijos (toliau – duomenų) apie nuolatinių Lietuvos gyventojų, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (toliau – gyventojai), kiekvienos pas tą finansų rinkos dalyvį turimos sąskaitos (toliau – sąskaita) kalendorinių metų gruodžio 31 d. likutį (toliau – likutis), su sąskaita susijusių per kalendorinius metus gautų įplaukų dydį (toliau – įplaukos), kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimus skolinius įsipareigojimus, kai skolinių įsipareigojimų suma didesnė nei 290 eurų (toliau – skoliniai įsipareigojimai), ir juridinių asmenų, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą (toliau - MAĮ) (toliau – juridiniai asmenys), per kalendorinius metus gautas įplaukas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) tvarką.

Emitentai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, draudimo įmonės ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, draudimo tarpininkai, elektroninių pinigų įstaigų tarpininkai ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, investicinės bendrovės, kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, tarpininkai, mokėjimo įstaigos tarpininkai, reguliuojamos rinkos operatoriai, sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, valiutos keityklos operatoriai, vartojimo kredito tarpininkai, neturintys Taisyklėse nurodomų praneštinų duomenų, vadovaujantis MAĮ 77 straipsniu, atleidžiami nuo duomenų pateikimo mokesčių administratoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2018-02-05, paskelbta TAR 2018-02-05, i. k. 2018-01789

 

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis MAĮ 55 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 147 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2018-02-05, paskelbta TAR 2018-02-05, i. k. 2018-01789

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

3.    Finansų rinkos dalyvis duomenis teikia, VMI prie FM pateikdamas gyventojo likučių, gyventojo ir juridinio asmens sąskaitų metinių įplaukų, gyventojo skolinių įsipareigojimų duomenų rinkmenas (toliau – duomenų rinkmenos). Duomenų rinkmeną sudaro du skyriai: antraštė ir pagrindinė duomenų rinkmena.

 

4.    Antraštėje pateikiama bendra informacija apie duomenų rinkmeną teikiantį finansų rinkos dalyvį, pranešimo tipas, įvardijantis duomenų rinkmeną (gyventojo likučių duomenų rinkmena, gyventojo ir / arba juridinio asmens sąskaitų metinių įplaukų duomenų rinkmena, gyventojo skolinių įsipareigojimų duomenų rinkmena), unikalus pranešimo identifikavimo numeris, pranešimo duomenų tipas (tik nauji, tik koreguojami, šalinami arba informuojama, kad nėra praneštinų duomenų), laikotarpis, kurio duomenys teikiami, ir kiti duomenys, aprašyti pateiktuose Taisyklių prieduose.

 

 

5.    Finansų rinkos dalyvis, teikdamas duomenis pagal Taisyklių 9.1 papunktį, pagrindinės duomenų rinkmenos skyriuje turi pateikti:

5.1. gyventojo, apie kurį teikiami duomenys:

5.1.1. asmens kodą, jeigu gyventojui jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme nustatyta tvarka;

 

5.1.2. kitą identifikacinį numerį, nustatytą pagal asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą, jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre gyventojui nesuteiktas asmens kodas. Tokiu atveju turi būti papildomai pateikta:

5.1.2.1. identifikacinį numerį suteikusios ar dokumentą išdavusios šalies kodas, jei finansų rinkos dalyvis tokius duomenis kaupia ir žino identifikacinį numerį arba dokumento numerį;

5.1.2.2. identifikacinio numerio tipas, jei žinomas identifikacinis numeris arba dokumento numeris. Jei nežinomas nei identifikacinis numeris, nei dokumento numeris, tai identifikacinio numerio tipas neteikiamas;

5.1.2.3. identifikacinio numerio šaltinio dokumento tipas, jei gyventojui identifikuoti pateiktas dokumento numeris. Kitais atvejais pateikiama, jei finansų rinkos dalyvis turi duomenų apie dokumentą, iš kurio įrašytas gyventojo identifikacinis numeris;

 

5.1.2.4. asmens gimimo data, jei finansų rinkos dalyvis kaupia duomenis apie gyventojo gimimo datą. Gyventojo gimimo datą privalu pateikti, jei nežinomas nei identifikacinis numeris, nei dokumento numeris;

5.2. gyventojo vardas ir pavardė;

5.3. gyventojo pas finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendra kalendorinių metų gruodžio 31 d. turima likučių suma eurais:

5.3.1. teikiant 2016 metų duomenis, apskaičiuojant bendrą kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimą likučių sumą, įskaitomi visi sąskaitų likučiai;

5.3.2. teikiant 2017 ir vėlesnių metų duomenis, apskaičiuojant bendrą kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimą likučių sumą, neįskaitomi kreditiniai (neigiami) likučiai;

5.4. duomenis apie kiekvieną to gyventojo, apie kurį teikiami duomenys, sąskaitą:

5.4.1. sąskaitos rūšį;

5.4.2. sąskaitos numerį;

5.4.3. sąskaitos likučio, turimo kalendorinių metų gruodžio 31 d., sumą eurais, neatsižvelgiant į tai, kokios valiutos sąskaita.

6.    Finansų rinkos dalyvis, teikdamas duomenis pagal Taisyklių 9.2 papunktį, pagrindinės duomenų rinkmenos skyriuje turi pateikti:

6.1. jei duomenys teikiami apie gyventoją, gyventojo:

6.1.1. asmens kodą, jeigu gyventojui jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme nustatyta tvarka;

6.1.2. kitą identifikacinį numerį, nustatytą pagal asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą, jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre gyventojui nesuteiktas asmens kodas. Tokiu atveju turi būti papildomai pateikta:

6.1.2.1. identifikacinį numerį suteikusios ar dokumentą išdavusios šalies kodas, jei finansų rinkos dalyvis tokius duomenis kaupia ir žino identifikacinį numerį arba dokumento numerį;

6.1.2.2. identifikacinio numerio tipas, jei žinomas identifikacinis numeris arba dokumento numeris. Jei nežinomas nei identifikacinis numeris, nei dokumento numeris, tai identifikacinio numerio tipas neteikiamas;

6.1.2.3. identifikacinio numerio šaltinio dokumento tipas, jei gyventojui identifikuoti pateiktas dokumento numeris. Kitais atvejais pateikiama, jei finansų rinkos dalyvis turi duomenų apie dokumentą, iš kurio įrašytas asmens identifikacinis numeris;

6.1.2.4. asmens gimimo data, jei finansų rinkos dalyvis kaupia duomenis apie gyventojo gimimo datą. Gyventojo gimimo datą privalu pateikti, jei nežinomas nei identifikacinis numeris, nei dokumento numeris;

6.1.3. gyventojo vardą ir pavardę;

6.1.4. gyventojo pas finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendrą per kalendorinius metus gautų įplaukų dydį eurais;

6.1.5. duomenis apie kiekvieną to gyventojo, apie kurį teikiami duomenys, sąskaitą:

6.1.6. sąskaitos rūšį;

6.1.7. sąskaitos numerį;

6.1.8. sąskaitos įplaukų sumą per kalendorinius metus eurais, neatsižvelgiant į tai, kokios valiutos sąskaita;

6.2. jei duomenys teikiami apie juridinį asmenį:

6.2.1. juridinio asmens registravimo Lietuvos Respublikoje kodą;

6.2.2. juridinio asmens pavadinimą;

6.2.3. juridinio asmens pas finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendrą per kalendorinius metus gautų įplaukų dydį eurais.

7.    Finansų rinkos dalyvis, teikdamas duomenis pagal Taisyklių 9.3 papunktį, pagrindinės duomenų rinkmenos skyriuje turi pateikti:

7.1. gyventojo, apie kurį teikiami duomenys:

7.1.1. asmens kodą, jeigu gyventojui jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme nustatyta tvarka;

7.1.2. kitą identifikacinį numerį, nustatytą pagal asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą, jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre gyventojui nesuteiktas asmens kodas. Tokiu atveju turi būti papildomai pateikta:

7.1.2.1. identifikacinį numerį suteikusios ar dokumentą išdavusios šalies kodas, jei finansų rinkos dalyvis tokius duomenis kaupia ir žino identifikacinį numerį arba dokumento numerį;

7.1.2.2. identifikacinio numerio tipas, jei žinomas identifikacinis numeris arba dokumento numeris. Jei nežinomas nei identifikacinis numeris, nei dokumento numeris, tai identifikacinio numerio tipas neteikiamas;

7.1.2.3. identifikacinio numerio šaltinio dokumento tipas, jei gyventojui identifikuoti pateiktas dokumento numeris. Kitais atvejais pateikiama, jei finansų rinkos dalyvis turi duomenų apie dokumentą, iš kurio įrašytas gyventojo identifikacinis numeris;

7.1.2.4. asmens gimimo data, jei finansų rinkos dalyvis kaupia duomenis apie gyventojo gimimo datą. Gyventojo gimimo datą privalu pateikti, jei nežinomas nei identifikacinis numeris, nei dokumento numeris;

7.2. gyventojo vardą ir pavardę;

7.3. gyventojo pas finansų rinkos dalyvį kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimą skolinių įsipareigojimų bendrą sumą eurais;

7.4. duomenis apie kiekvieną to gyventojo, apie kurį teikiami duomenys, skolinį įsipareigojimą, o perkėlus skolinį įsipareigojimą (refinansavimo atveju), teikiami duomenis apie aktualiausią skolinį įsipareigojimą:

7.4.1. sutarties ar kito dokumento, kurio pagrindu gyventojas įgijo skolinį įsipareigojimą, numerį;

7.4.2. sutarties ar kito dokumento, kurio pagrindu gyventojas įgijo skolinį įsipareigojimą, sudarymo datą;

7.4.3. galutinį skolinio įsipareigojimo grąžinimo terminą;

7.4.4. skolinio įsipareigojimo rūšis;

7.4.5. sutartyje ar kitame dokumente, kurio pagrindu gyventojas įgijo skolinį įsipareigojimą, nurodytą skolinio įsipareigojimo sumą eurais;

7.4.6. faktinę kalendorinių metų už kuriuos teikiami duomenys gruodžio 31 d. turimo skolinio įsipareigojimo sumą eurais;

7.4.7. skolinio įsipareigojimo grąžinimo būdą;

7.4.8. skolinį įsipareigojimą vykdančių gyventojų skaičių, jei skolinį įsipareigojimą turi vykdyti daugiau nei vienas gyventojas;

7.4.9. skolinio įsipareigojimo palūkanų normą. Kintamų palūkanų atveju turi būti teikiamas kintamų palūkanų dydis gruodžio 31 d.

8. Tais atvejais, kai faktinė skolinio įsipareigojimo suma kalendorinių metų pabaigoje yra 0 eurų, tačiau finansų rinkos dalyvis turi Taisyklių 7.4.1–7.4.5 bei 7.4.7–7.4.9 papunkčiuose nurodytus duomenis, duomenys turi būti pateikti.

III SKYRIUS

DUOMENŲ PATEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

 

9.    Finansų rinkos dalyviai VMI prie FM duomenis teikia ir tikslina elektroniniu būdu:

9.1. kai duomenys teikiami apie gyventojo sąskaitų likučius:

9.1.1. pateikdami XML formato sąskaitų likučių duomenų rinkmeną (toliau – likučių duomenų rinkmena), paruoštą pagal Taisyklių priede „Likučių duomenų rinkmenos aprašymas“ (toliau – Taisyklių 1 priedas) ir Taisyklių 10 punkte nustatytus reikalavimus;

9.1.2. naudodamiesi žiniatinklio paslauga, skirta likučių duomenų rinkmenai pateikti, kuri paruošta, vadovaujantis Taisyklių 1 priede ir Taisyklių 10 punkte nustatytais reikalavimais.

9.2. kai duomenys teikiami apie gyventojo ir / ar juridinio asmens sąskaitų metinių įplaukų sumas:

9.2.1. pateikdami XML formato gyventojo ir / ar juridinio asmens sąskaitų metinių įplaukų duomenų rinkmeną (toliau – įplaukų duomenų rinkmena), paruoštą pagal Taisyklių priede „Sąskaitų metinių įplaukų duomenų rinkmenos aprašymas“ (toliau – Taisyklių 2 priedas) ir Taisyklių 10 punkte nustatytus reikalavimus;

9.2.2. naudodamiesi žiniatinklio paslauga, skirta įplaukų duomenų rinkmenai pateikti, kuri paruošta, vadovaujantis Taisyklių 2 priede ir Taisyklių 10 punkte nustatytais reikalavimais;

9.3. kai duomenys teikiami apie gyventojo skolinius įsipareigojimus:

9.3.1. pateikdami XML formato gyventojo skolinių įsipareigojimų duomenų rinkmeną (toliau – skolinių įsipareigojimų duomenų rinkmena), paruoštą pagal Taisyklių priede „Skolinių įsipareigojimų duomenų rinkmenos aprašymas“ (toliau – Taisyklių 3 priedas) ir Taisyklių 10 punkte nustatytus reikalavimus;

9.3.2. naudodamiesi žiniatinklio paslauga, skirta skolinių įsipareigojimų duomenų rinkmenai pateikti, kuri paruošta, vadovaujantis Taisyklių 3 priede ir Taisyklių 10 punkte nustatytais reikalavimais;

9.3.3. teikdami duomenis, vadovaujasi Nutarimo 1.8 papunkčio nuostatomis.

10 Detalūs likučių, įplaukų, skolinių įsipareigojimų duomenų rinkmenų (toliau – duomenų rinkmenos) struktūros ir reikalavimai pateikiami duomenų rinkmenų aprašymuose (Taisyklių prieduose). Duomenų rinkmenos turi būti rengiamos ir užpildomos, vadovaujantis reikalavimais, nustatytais duomenų rinkmenų XML struktūrų aprašuose, skelbiamuose Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje.

11 Duomenų rinkmena gali būti pateikta keliais pranešimais. Tais atvejais, kai duomenų rinkmena teikiama ne vienu pranešimu, laikoma, kad duomenų rinkmena pateikta tada, kai pateikiamas tos duomenų rinkmenos paskutinis pranešimas.

12 Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pastebėtas pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančius ar papildomus pranešimus, kuriuose yra tik patikslinti duomenys.

13 Tuo atveju, jei finansų rinkos dalyvis neturi laikotarpio praneštinų duomenų, teikiama tik duomenų rinkmenos antraštė.

14 Finansų rinkos dalyviai duomenis teikia Nutarime numatytais terminais. Tuo atveju, kai finansų rinkos dalyvio pageidavimu yra sudaryta trišalė VMI prie FM, finansų rinkos dalyvio ir Lietuvos banko duomenų teikimo sutartis, kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimi skoliniai įsipareigojimai finansų rinkos dalyviui teikiami šioje sutartyje nustatytais būdais ir terminais.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.  Už Taisyklėse nustatytų reikalavimų nevykdymą finansų rinkos dalyviai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________________


 

Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo

apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų

įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

taisyklių

1 priedas 

 

LIKUČIŲ DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

ANTRAŠTĖ

 

Elemento** indeksas

Privalomumas

Elemento pavadinimas

Elemento trumpas aprašas

Elemento reikšmės užpildymo paaiškinimas

1.

T

Version

Pranešimo* versija

Pranešimo XML struktūrų aprašo versija. Tai viso pranešimo elementas (atributas), jame nurodytos versijos XML struktūros aprašą turi atitikti antraštė ir pagrindinės rinkmenos dalis.

2.

T

MessageSpec

Pranešimo antraštė

Pranešimo duomenys, apibūdinantys rinkmeną.

2.1.

T

Timestamp

Pranešimo parengimo data ir laikas

Pranešimo parengimo data ir laikas.

2.2.

T

MessageType

Pranešimo tipas

Pranešimo tipas, įvardijantis duomenų rinkmeną (likučių duomenų rinkmena).

2.3.

T

MessageRefId

Pranešimo numeris

Unikalus pranešimo identifikavimo numeris.

2.4.

T

MessageTypeIndic

Pranešimo duomenų tipas

Kokio pobūdžio duomenys pateikiami pranešime: tik nauji, tik koreguojami ar šalinami ar pranešimu informuojama, kad nėra praneštinų duomenų.

2.5.

T

ReportingPeriod

Laikotarpis, kurio duomenys teikiami

Laikotarpis, kurio duomenys teikiami.

2.5.1.

T

StartDate

Laikotarpio pradžia

Laikotarpio, kurio duomenys teikiami, pradžia.

2.5.2.

T

EndDate

Laikotarpio pabaiga

Laikotarpio, kurio duomenys teikiami, pabaiga.

2.6.

T

DataDate

Duomenų data

Duomenų, teikiamų už kalendorinius metus gruodžio 31 d., data.

2.7.

T

ReportingFI

Pranešimą pateikęs finansų rinkos dalyvis

Pranešimą pateikęs finansų rinkos dalyvis.

2.7.1.

T

IN

Identifikaci-nis numeris

Pranešimą pateikusio finansų rinkos dalyvio registravimo Lietuvoje kodas.

2.7.2.

N

issuedBy

Identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas

Nurodomas identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, LT – Lietuva. Jei reikšmė nėra nurodyta, laikoma, kad reikšmė yra LT.

2.7.3.

T

Name

Pavadinimas

Pranešimą pateikusio finansų rinkos dalyvio pavadinimas.

 

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖ DUOMENŲ RINKMENA

 

Elemento indeksas**

Privalomumas

Elemento pavadinimas

Elemento trumpas aprašas

Elemento reikšmės užpildymo paaiškinimas

3.

N

MessageBody

Pranešimo pagrindinė dalis

Pranešimo dalis, kurioje pateikiami pagrindiniai rinkmenos duomenys. Neužpildoma, jei teikiamas tuščias pranešimas su žyma elemente MessageType, kad nėra praneštinų duomenų.

3.1.

T

ReportablePersons

Gyventojai

Gyventojų, kurių duomenys teikiami, elementų grupė.

3.1.1.

T

ReportablePerson

Gyventojas

Gyventojas (gyventojo elementų grupė).

3.1.1.1.

T

DocSpec

Gyventojo elementų grupės identifikavimas

Gyventojo elementų grupę ir koreguojamą / šalinamą elementų grupę (jei teikiama ne nauja elementų grupė) identifikuojantys duomenys.

3.1.1.1.1.

T

DocTypeIndic

Duomenų tipo indikatorius

Nurodo, kokie duomenys yra gyventojo elementų grupėje: nauji, koreguoti ar pašalinti.

3.1.1.1.2.

T

DocRefId

Unikalus įrašo (elementų grupės) identifikavi-mo numeris

Unikalus įrašo (elementų grupės) identifikavimo numeris.

3.1.1.1.3.

N

CorrDocRefId

Koreguoja-mo įrašo (elementų grupės) unikalus identifikavi-mo numeris

Unikalus įrašo (elementų grupės), kuris koreguojamas ar šalinamas, identifikavimo numeris.

3.1.1.2.

T

ReportableIndividual

Gyventojas

Gyventojo elementų grupė.

3.1.1.2.1.

T (alternatyva)

PersonCode

Asmens kodas

Gyventojo asmens kodas, jeigu gyventojui jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme nustatyta tvarka.

3.1.1.2.2.

T (alternatyva)

OtherIdentificationNumber

Kitas identifikaci-nis numeris

Kitas gyventojo identifikacinis numeris, jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nesuteiktas asmens kodas.

3.1.1.2.2.1.

T

PIN

Identifikaci-nis numeris

Įrašomas gyventojo Lietuvoje ar kitoje valstybėje suteiktas identifikacinis numeris, nustatytas pagal asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą, arba asmenį identifikuojančio dokumento numeris, jei kitoje valstybėje kodai asmenims nesuteikiami arba finansų rinkos dalyvis asmens identifikacinio numerio nežino, o turi asmens dokumento duomenis. Įrašoma „ND“ („Nėra duomenų“), jei nežinomas nei identifikacinis numeris, nei dokumento numeris.

3.1.1.2.2.2.

N

issuedBy

Identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas

Identifikacinį numerį suteikusios ar dokumentą išdavusios šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LT – Lietuva, LV – Latvija. Privalo būti užpildytas, jei finansų rinkos dalyvis tokius duomenis kaupia ir 3.1.1.2.2.1 elemente įrašyta ne „ND“.

3.1.1.2.2.3.

N

PINType

Identifikaci-nio numerio tipas

Gyventojui suteikto identifikacinio numerio tipas, pvz., asmens kodas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), socialinio draudimo numeris, asmenį identifikuojančio dokumento numeris. Privalo būti užpildytas, jei 3.1.1.2.2.1 elemente įrašyta ne „ND“. Jei ten įrašyta „ND“, tai elementas neteikiamas.

3.1.1.2.2.4.

N

DocumentType

Identifikaci-nio numerio šaltinio dokumento tipas

Dokumento, kuriuo patvirtinta gyventojo tapatybė, tipas, pvz., pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi Lietuvoje.

Privalo būti užpildytas, jei 3.1.1.2.2.3 elemente nurodyta, kad gyventojui identifikuoti pateiktas dokumento numeris. Kitais atvejais užpildoma, jei finansų rinkos dalyvis turi duomenis apie dokumentą, iš kurio įrašytas gyventojo identifikacinis numeris.

3.1.1.2.2.5.

N

BirthDate

Gimimo data

Gyventojo gimimo data. Užpildoma, jei finansų rinkos dalyvis kaupia duomenis apie gyventojo gimimo datą. Privalu užpildyti, jei 3.1.1.2.2.1. elemente įrašyta „ND“.

3.1.1.2.3.

T

FirstName

Vardas

Gyventojo vardas.

3.1.1.2.4.

T

LastName

Pavardė

Gyventojo pavardė.

3.1.1.3.

T

TotalAccountBalance

Bendra likučių suma

Bendras gyventojo sąskaitų likutis, turimas pas tą patį finansų rinkos dalyvį (eurais).

3.1.1.4.

T

Account

Sąskaita

Gyventojo sąskaita.

3.1.1.4.1.

T

AccountType

Sąskaitos rūšis

Sąskaitos rūšis (banko sąskaita (atsiskaitomoji, einamoji),

indėlio sąskaita,

paskolos sąskaita,

kaupiamoji sąskaita (steigiamam juridiniam asmeniui),

mokėjimo kortelės sąskaita,

kita sąskaita).

3.1.1.4.2.

T

AccountNumber

Sąskaitos numeris

Sąskaitos numeris.

3.1.1.4.3.

T

AccountBalance

Likutis (eurais)

Sąskaitos likučio suma, turima kalendorinių metų gruodžio 31 d., eurais (jei sąskaitos valiuta ne eurais, tai turi būti pateikiama eurais konvertuota suma).

 

Sutartiniai ženklai stulpelyje „Privalomumas“:

T – Privalomas elementas, reikšmė turi būti užpildoma.

T (alternatyva) – Pasirenkamas privalomas elementas. Reikšmė turi būti užpildoma vienam iš privalomų elementų.

N – Neprivalomas elementas (jeigu atitinka „Elemento aprašas“ stulpelyje pateiktas sąlygas).

 

*Pranešimas – XML formato pranešimas, kuriame finansų rinkos dalyvis teikia Likučio duomenų rinkmenos duomenis. Vienos Likučių duomenų rinkmenos duomenys gali būti teikiami keliais pranešimais.

** - Taisyklėse neišskiriama, ar elementas yra atributas, ar ne. Elementų ir atributų detalizavimas pateikiamas XML struktūros aprašyme.

______________


 

Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo

apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų

įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

taisyklių

2 priedas 

 

SĄSKAITŲ METINIŲ ĮPLAUKŲ DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

ANTRAŠTĖ

 

Elemento** indeksas

Privalomumas

Elemento pavadinimas

Elemento trumpas aprašas

Elemento reikšmės užpildymo paaiškinimas

1.

T

Version

Pranešimo* versija

Pranešimo XML struktūrų aprašo versija. Tai viso pranešimo elementas (atributas), jame nurodytos versijos struktūros aprašą turi atitikti antraštė ir pagrindinės rinkmenos dalis.

2.

T

MessageSpec

Pranešimo antraštė

Pranešimo duomenys, apibūdinantys rinkmeną.

2.1.

T

Timestamp

Pranešimo parengimo data ir laikas

Pranešimo parengimo data ir laikas.

2.2.

T

MessageType

Pranešimo tipas

Pranešimo tipas, įvardijantis duomenų rinkmeną (įplaukų duomenų rinkmena).

2.3.

T

MessageRefId

Pranešimo numeris

Unikalus pranešimo identifikavimo numeris.

2.4.

T

MessageTypeIndic

Pranešimo duomenų tipas

Kokio pobūdžio duomenys pateikiami pranešime: tik nauji, tik koreguojami ar šalinami, ar pranešimu informuojama, kad nėra praneštinų duomenų.

2.5.

T

ReportingPeriod

Laikotarpis, kurio duomenys teikiami

Laikotarpis, kurio duomenys teikiami.

2.5.1.

T

StartDate

Laikotarpio pradžia

Laikotarpio, kurio duomenys teikiami, pradžia.

2.5.2.

T

EndDate

Laikotarpio pabaiga

Laikotarpio, kurio duomenys teikiami, pabaiga.

2.6.

T

DataDate

Duomenų data

Duomenų, teikiamų už kalendorinius metus gruodžio 31 d., data.

2.7.

T

ReportingFI

Pranešimą pateikęs finansų rinkos dalyvis

Pranešimą pateikęs finansų rinkos dalyvis.

2.7.1.

T

IN

Identifikacinis numeris

Pranešimą pateikusio finansų rinkos dalyvio registravimo Lietuvoje kodas.

2.7.2.

N

issuedBy

Identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas

Nurodomas identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, LT – Lietuva. Jei reikšmė nėra nurodyta, laikoma, kad reikšmė yra LT.

2.7.3.

T

Name

Pavadinimas

Pranešimą pateikusio finansų rinkos dalyvio pavadinimas.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖ DUOMENŲ RINKMENA

 

Elemento indeksas**

Privalomumas

Elemento pavadinimas

Elemento trumpas aprašas

Elemento reikšmės užpildymo paaiškinimas

3.

N

MessageBody

Pranešimo pagrindinė dalis

Pranešimo dalis, kurioje pateikiami pagrindiniai rinkmenos duomenys. Neužpildoma, jei teikiamas tuščias pranešimas su žyma elemente MessageType, kad nėra praneštinų duomenų.

3.1.

T

ReportablePersons

Gyventojai arba juridiniai asmenys (toliau – praneštini asmenys)

Praneštinų asmenų, kurių duomenys teikiami, elementų grupės.

3.1.1.

T

ReportablePerson

Praneštinas asmuo

Praneštinas asmuo (praneštino asmens elementų grupė).

3.1.1.1.

T

DocSpec

Praneštino asmens elementų grupės identifikavimas

Praneštino asmens elementų grupę ir koreguojamą / šalinamą elementų grupę (jei teikiama ne nauja elementų grupė) identifikuojantys duomenys.

3.1.1.1.1.

T

DocTypeIndic

Duomenų tipo indikatorius

Nurodo, kokie duomenys yra praneštino asmens elementų grupėje: nauji, koreguoti ar pašalinti.

3.1.1.1.2.

T

DocRefId

Unikalus įrašo (elementų grupės) identifikavimo numeris

Unikalus įrašo (elementų grupės) identifikavimo numeris.

3.1.1.1.3.

N

CorrDocRefId

Koreguojamo įrašo (elementų grupės) unikalus identifikavimo numeris

Unikalus įrašo (elementų grupės), kuris koreguojamas ar šalinamas, identifikavimo numeris.

3.1.1.2.

T (alternatyva)

ReportableIndividual

Gyventojas

Elementas pateikiamas, jei praneštinas asmuo yra gyventojas.

3.1.1.2.1.

T (alternatyva)

PersonCode

Asmens kodas

Gyventojo asmens kodas, jeigu gyventojui jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme nustatyta tvarka.

3.1.1.2.2.

T (alternatyva)

OtherIdentificationNumber 

Kitas identifikacinis numeris

Kitas gyventojo identifikacinis numeris, jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nesuteiktas asmens kodas.

3.1.1.2.2.1.

T

PIN

Identifikacinis numeris

Įrašomas gyventojo Lietuvoje ar kitoje valstybėje suteiktas identifikacinis numeris, nustatytas pagal asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą, arba asmenį identifikuojančio dokumento numeris, jei kitoje valstybėje kodai asmenims nesuteikiami arba finansų rinkos dalyvis asmens identifikacinio numerio nežino, o turi asmens dokumento duomenis. Įrašoma ND („Nėra duomenų“), jei nežinomas nei identifikacinis numeris, nei dokumento numeris.

3.1.1.2.2.2.

N

issuedBy

Identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas

Identifikacinį numerį suteikusios ar dokumentą išdavusios šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LT – Lietuva, LV – Latvija. Privalo būti užpildytas, jei finansų rinkos dalyvis tokius duomenis kaupia ir 3.1.1.2.2.1 elemente įrašyta ne „ND“.

3.1.1.2.2.3.

N

PINType

Identifikacinio numerio tipas

Gyventojui suteikto identifikacinio numerio tipas, pvz., asmens kodas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), socialinio draudimo numeris, asmenį identifikuojančio dokumento numeris. Privalo būti užpildytas, jei 3.1.1.2.2.1 elemente įrašyta ne „ND“. Jei ten įrašyta „ND“, tai elementas neteikiamas.

3.1.1.2.2.4.

N

DocumentType

Identifikacinio numerio šaltinio dokumento tipas

Dokumento, kuriuo patvirtinta gyventojo tapatybė, tipas (pvz., pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi Lietuvoje).

Privalo būti užpildytas, jei 3.1.1.2.2.3 elemente nurodyta, kad gyventojui identifikuoti pateiktas dokumento numeris. Kitais atvejais užpildoma, jei finansų rinkos dalyvis turi duomenis apie dokumentą, iš kurio įrašytas asmens identifikacinis numeris.

3.1.1.2.2.3.

N

BirthDate 

Gimimo data

Gyventojo gimimo data.

Užpildoma, jei finansų rinkos dalyvis kaupia duomenis apie asmens gimimo datą. Privalu užpildyti, jei 3.1.1.2.2.1. elemente įrašyta „ND“.

3.1.1.2.5.

T

FirstName

Vardas

Gyventojo vardas.

3.1.1.2.6.

T

LastName

Pavardė

Gyventojo pavardė.

3.1.1.3.

T (alternatyva)

ReportableOrganisation

Juridinis asmuo

Elementas pateikiamas, jei praneštinas asmuo yra juridinis asmuo.

3.1.1.3.1.

T

IN

Identifikacinis numeris

Juridinio asmens, apie kurio įplaukų sumą teikiama informacija, registravimo Lietuvoje kodas.

3.1.1.3.2.

N

issuedBy

Identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas

Nurodomas identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, LT – Lietuva. Jei reikšmė nėra nurodyta, laikoma, kad reikšmė yra LT.

3.1.1.3.3.

T

Name

Pavadinimas

Juridinio asmens pavadinimas.

3.1.1.4.

T

TotalIncomeAmount

Bendra įplaukų suma

Praneštino asmens bendra sąskaitų įplaukų suma per kalendorinius metus eurais (jei sąskaitos valiuta ne eurai, turi būti pateikiama eurais konvertuota suma).

3.1.1.5.

N

Account

Sąskaita

Gyventojo sąskaita. Užpildoma, jei buvo užpildytas 3.1.1.2. elementas.

3.1.1.5.1.

T

AccountType

Sąskaitos rūšis

Gyventojo sąskaitos rūšis (banko sąskaita (atsiskaitomoji, einamoji),

indėlio sąskaita,

paskolos sąskaita,

kaupiamoji sąskaita (steigiamam juridiniam asmeniui),

mokėjimo kortelės sąskaita,

kita sąskaita).

Užpildoma, jei buvo užpildytas 3.1.1.2. elementas.

3.1.1.5.2.

T

AccountNumber

Sąskaitos numeris

Gyventojo sąskaitos numeris. Užpildoma, jei buvo užpildytas 3.1.1.2. elementas.

3.1.1.5.3.

T

IncomeAmount

Įplaukų suma

Gyventojo sąskaitos įplaukų suma per kalendorinius metus eurais (jei sąskaitos valiuta ne eurais, turi būti pateikiama į eurus konvertuota suma). Pildoma, jei buvo užpildytas 3.1.1.2. elementas.

 

Sutartiniai ženklai stulpelyje „Privalomumas“:

T – Privalomas elementas, reikšmė turi būti užpildoma.

T (alternatyva) – Pasirenkamas privalomas elementas. Reikšmė turi būti užpildoma vienam iš privalomų elementų.

N – Neprivalomas elementas (jeigu atitinka „Elemento aprašas“ stulpelyje pateiktas sąlygas).

 

*Pranešimas – XML formato pranešimas, kuriame finansų rinkos dalyvis teikia Metinių įplaukų duomenų rinkmenos duomenis. Vienos Metinių įplaukų duomenų rinkmenos duomenys gali būti teikiami keliais pranešimais.

** - Taisyklėse neišskiriama, ar elementas yra atributas, ar ne. Elementų ir atributų detalizavimas pateikiamas XML struktūros aprašyme.

______________


 

Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo

apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų

įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

taisyklių

3 priedas 

 

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

ANTRAŠTĖ

 

Elemento** indeksas

Privalomumas

Elemento pavadinimas

Elemento trumpas aprašas

Elemento reikšmės užpildymo paaiškinimas

1.

T

Version

Pranešimo* versija

Pranešimo XML struktūrų aprašo versija. Tai viso pranešimo elementas (atributas), jame nurodytos versijos XML struktūros aprašą turi atitikti antraštė ir pagrindinės rinkmenos dalis.

2.

T

MessageSpec

Pranešimo antraštė

Pranešimo duomenys, apibūdinantys rinkmeną.

2.1.

T

Timestamp

Pranešimo rengimo data ir laikas

Pranešimo rengimo data ir laikas.

2.2.

T

MessageType

Pranešimo tipas

Pranešimo tipas, įvardijantis duomenų rinkmeną (skolinių įsipareigojimų duomenų rinkmena).

2.3.

T

MessageRefId

Pranešimo numeris

Unikalus pranešimo identifikavimo numeris.

2.4.

T

MessageTypeIndic

Pranešimo duomenų tipas

Kokio pobūdžio duomenys pateikiami pranešime: tik nauji, tik koreguojami ar šalinami, ar pranešimu informuojama, kad nėra praneštinų duomenų.

2.5.

T

ReportingPeriod

Laikotarpis, kurio duomenys teikiami

Laikotarpis, kurio duomenys teikiami.

2.5.1.

T

StartDate

Laikotarpio pradžia

Laikotarpio, kurio duomenys teikiami, pradžia.

2.5.2.

T

EndDate

Laikotarpio pabaiga

Laikotarpio, kurio duomenys teikiami, pabaiga.

2.6.

T

DataDate

Duomenų data

Duomenų, teikiamų už kalendorinius metus gruodžio 31 d., data.

2.7.

T

ReportingFI

Pranešimą pateikęs finansų rinkos dalyvis

Pranešimą pateikęs finansų rinkos dalyvis.

2.7.1.

T

IN

Identifikacinis numeris

Pranešimą pateikusio finansų rinkos dalyvio registravimo Lietuvoje kodas.

2.7.2.

N

issuedBy

Identifika-cinį numerį suteikusios šalies kodas

Nurodomas identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, LT – Lietuva. Jei reikšmė nėra nurodyta, laikoma, kad reikšmė yra LT.

2.7.3.

T

Name

Pavadini-mas

Pranešimą pateikusio finansų rinkos dalyvio pavadinimas.

 

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖ DUOMENŲ RINKMENA

 

Elemento indeksas**

Privalomumas

Elemento pavadinimas

Elemento trumpas aprašas

Elemento reikšmės užpildymo paaiškinimas

3.

N

MessageBody

Pranešimo pagrindinė dalis

Pranešimo dalis, kurioje pateikiami pagrindiniai rinkmenos duomenys. Neužpildoma, jei teikiamas tuščias pranešimas su žyma elemente MessageType, kad nėra praneštinų duomenų.

3.1.

T

ReportablePersons

Gyventojai

Gyventojų, kurių duomenys teikiami, elementų grupė.

3.1.1.

T

ReportablePerson

Gyventojas

Gyventojas (gyventojo elementų grupė).

3.1.1.1.

T

DocSpec

Gyventojo elementų grupės identifikavi-mas

Gyventojo elementų grupę ir koreguojamą / šalinamą elementų grupę (jei teikiama ne nauja elementų grupė) identifikuojantys duomenys.

3.1.1.1.1.

T

DocTypeIndic

Duomenų tipo indikatorius

Nurodo, kokie duomenys yra gyventojo elementų grupėje: nauji, koreguoti ar pašalinti.

3.1.1.1.2.

T

DocRefId

Unikalus įrašo (elementų grupės) identifikavimo numeris

Unikalus įrašo (elementų grupės) identifikavimo numeris.

3.1.1.1.3.

N

CorrDocRefId

Koreguojamo įrašo (elementų grupės) unikalus identifikavimo numeris

Unikalus įrašo (elementų grupės), kuris koreguojamas ar šalinamas, identifikavimo numeris.

3.1.1.2.

T

ReportableIndividual

Gyventojas

Gyventojo elementų grupė.

3.1.1.2.1.

T (alternatyva)

PersonCode

Asmens kodas

Gyventojo asmens kodas, jeigu gyventojui jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme nustatyta tvarka.

3.1.1.2.2.

T (alternatyva)

OtherIdentificationNumber

Kitas identifikacinis numeris

Kitas gyventojo identifikacinis numeris, jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nesuteiktas asmens kodas.

3.1.1.2.2.1.

T

PIN

Identifikacinis numeris

Įrašomas gyventojo Lietuvoje ar kitoje valstybėje suteiktas identifikacinis numeris, nustatytas pagal asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą, arba asmenį identifikuojančio dokumento numeris, jei kitoje valstybėje kodai asmenims nesuteikiami arba finansų rinkos dalyvis asmens identifikacinio numerio nežino, o turi asmens dokumento duomenis. Įrašoma „ND“ („Nėra duomenų“), jei nežinomas nei identifikacinis numeris, nei dokumento numeris.

3.1.1.2.2.2.

N

issuedBy

Identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas

Identifikacinį numerį suteikusios ar dokumentą išdavusios šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LT – Lietuva, LV – Latvija. Privalo būti užpildytas, jei finansų rinkos dalyvis tokius duomenis kaupia ir 3.1.1.2.2.1 elemente įrašyta ne „ND“.

3.1.1.2.2.3.

N

PINType

Identifikacinio numerio tipas

Gyventojui suteikto identifikacinio numerio tipas, pvz., asmens kodas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), socialinio draudimo numeris, asmenį identifikuojančio dokumento numeris. Privalo būti užpildytas, jei 3.1.1.2.2.1 elemente įrašyta ne „ND“. Jei ten įrašyta „ND“, tai elementas neteikiamas.

3.1.1.2.2.4.

N

DocumentType

Identifikacinio numerio šaltinio dokumento tipas

Dokumento, kuriuo patvirtinta gyventojo tapatybė, tipas, pvz., pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi Lietuvoje.

Privalo būti užpildytas, jei 3.1.1.2.2.3 elemente nurodyta, kad gyventojui identifikuoti pateiktas dokumento numeris. Kitais atvejais užpildoma, jei finansų rinkos dalyvis turi duomenis apie dokumentą, iš kurio įrašytas gyventojo identifikacinis numeris.

3.1.1.2.2.5.

N

BirthDate

Gimimo data

Gyventojo gimimo data. Užpildoma, jei finansų rinkos dalyvis kaupia duomenis apie gyventojo gimimo datą. Privalu užpildyti, jei 3.1.1.2.2.1. elemente įrašyta „ND“.

3.1.1.2.3.

T

FirstName

Vardas

Gyventojo vardas.

3.1.1.2.4.

T

LastName

Pavardė

Gyventojo pavardė.

3.1.1.3.

T

TotalDebtAmount

Bendra skolinių įsipareigojimų suma

Bendra gyventojo skolinių įsipareigojimų suma, turima kalendorinių metų pabaigoje pas tą patį finansų rinkos dalyvį (eurais).

3.1.1.4.

T

Debt

Skolinis įsipareigojimas

Gyventojo skolinis įsipareigojimas. Perkėlus skolinį įsipareigojimą (refinansavimo atveju), nurodomi aktualiausi, t. y. naujausi, skolinio įsipareigojimo duomenys.

3.1.1.4.1.

T

AgreementNumber

Sutarties Nr.

Skolinio įsipareigojimo suteikimo sutarties Nr. ar kitas skolinio įsipareigojimo gavimą patvirtinančio dokumento identifikacinis Nr.

3.1.1.4.2.

T

AgreementDate

Sutarties data

Sutarties ar kito dokumento dėl skolinio įsipareigojimo gavimo sudarymo data.

3.1.1.4.3.

T

RepaymentTerm

Grąžinimo terminas

Skolinio įsipareigojimo galutinio grąžinimo terminas.

3.1.1.4.4.

T

DebtKind

Skolinio įsipareigojimo rūšis

Skolinio įsipareigojimo rūšis (pvz., kredito linija, vartojimo kreditas, sąskaitos kreditas, hipotekos kreditas, faktoringas, kreditiniai įsiskolinimai, susidarantys dėl vekselių operacijų, ir kt.)

3.1.1.4.5.

T

DebtAmount

Skolinio įsipareigojimo suma

Sutartyje ar kitame dokumente nurodyta skolinio įsipareigojimo suma eurais.

3.1.1.4.6.

T

DebtFactAmount

Faktinė skolinio įsipareigojimo suma***

Kalendorinių metų, kurių informacija teikiama, gruodžio 31 d. esanti skolinio įsipareigojimo suma eurais.

3.1.1.4.7.

T

RepaymentType

Skolinio įsipareigojimo grąžinimo būdas

Skolinio įsipareigojimo grąžinimo būdas (pvz., periodiniai mokėjimai lygiomis dalimis, periodiniai mokėjimai ne lygiomis dalimis, vienu mokėjimu termino pabaigoje ir kita).

3.1.1.4.8.

N

JointLiability

Solidari skolinių įsipareigojimų atsakomybė

Nurodomas skolinį įsipareigojimą vykdančių gyventojų skaičius, jei skolinį įsipareigojimą turi vykdyti daugiau nei vienas gyventojas.

3.1.1.4.9.

T

InterestRate

Palūkanų norma

Skolinio įsipareigojimo palūkanų normos skaitinė reikšmė procentais. Kintamų palūkanų atveju turi būti nurodomas kintamų palūkanų dydis (bazė plius marža) gruodžio 31 d.

 

Sutartiniai ženklai stulpelyje „Privalomumas“:

T – Privalomas elementas, reikšmė turi būti užpildoma.

T (alternatyva) – Pasirenkamas privalomas elementas. Reikšmė turi būti užpildoma vienam iš privalomų elementų.

N – Neprivalomas elementas (jeigu atitinka „Elemento aprašas“ stulpelyje pateiktas sąlygas).

 

*Pranešimas – XML formato pranešimas, kuriame finansų rinkos dalyvis teikia Skolinių įsipareigojimų duomenų rinkmenos duomenis. Vienos Skolinių įsipareigojimų duomenų rinkmenos duomenys gali būti teikiami keliais pranešimais.

**Taisyklėse neišskiriama, ar elementas yra atributas, ar ne. Elementų ir atributų detalizavimas pateikiamas XML struktūros aprašyme.

***Jei skolinių įsipareigojimų, turimų gruodžio 31 d., suma yra 0, tačiau yra kiti 3.1.1.4.elementų duomenys, jie turi būti pateikiami.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-8, 2018-02-05, paskelbta TAR 2018-02-05, i. k. 2018-01789

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-105 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo