Suvestinė redakcija nuo 2021-12-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-23, i. k. 2017-10624

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽINIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TIKRINIMO VALSTYBINĖJE DARBO INSPEKCIJOJE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m.  birželio 23  d. Nr. EV-77

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais, siekdamas įgyvendinti nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančias Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 12, 26 straipsnių, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 6 straipsnio 17 punkto nuostatas bei tinkamai pasirengti žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimui Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI):

1. T v i r t i n u   Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u   netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. V-305 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais atestavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. V-138 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais atestavimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo“;

2.3. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. balandžio 2 d. įsakymą Nr. V-160 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-305 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais atestavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.4Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. V-281 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-305 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais atestavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.5. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. V-149 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-305 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais atestavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.

4. Į p a r e i g o j u:

4.1. VDI teritorinių skyrių vedėjus su šiuo įsakymu supažindinti atsakingus vadovaujamo skyriaus darbuotojus;

4.2. VDI Dokumentų valdymo skyriaus vedėją – organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

4.3. VDI Komunikacijos skyriaus vedėją – organizuoti šio įsakymo paskelbimą VDI interneto išorės ir vidinėje svetainėse.

5. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojams pagal administravimo sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis

darbo inspektorius                                                                                                    Jonas Gricius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus

2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. EV-77

(Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus

2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. EV-304

redakcija)

 

 

ŽINIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TIKRINIMO VALSTYBINĖJE DARBO INSPEKCIJOJE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

1.   Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato švietimo teikėjų informacijos  teikimą apie pasirengimą mokyti pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu; informacijos, apie pabaigusius mokymus asmenis teikimo; registravimosi į žinių darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS) klausimais tikrinimą bei DSS žinių tikrinimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) tvarką.

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei šiuos įstatymus įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis.

3.   Šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4.   Šiuo Aprašu vadovaujamasi tikrinant:

4.1.   darbdavių, darbdaviui atstovaujančių asmenų DSS žinias, taip pat jiems pakartotinai tikrinantis DSS žinias Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais;

4.2.    darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, darbdavio, darbdaviui atstovaujančio ir darbdavio įgalioto asmens, vykdančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, DSS žinias.

5.   Aprašo 4.2 papunktyje nurodytų asmenų DSS žinios (toliau – žinios) tikrinamos, kai šie asmenys nėra pasitikrinę žinių pagal atitinkamą formaliojo profesinio mokymo programą, suteikiančią reikiamą kompetenciją.

 

II SKYRIUS

ŠVIETIMO TEIKĖJO DUOMENŲ APIE MOKYMO ORGANIZAVIMĄ IR BESIMOKANČIUS ASMENIS PATEIKIMAS BEI ASMENŲ REGISTRACIJA Į ŽINIŲ TIKRINIMĄ

 

6.   Švietimo teikėjas, prieš pradėdamas mokymus pagal atitinkamą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą (-as), patvirtintą (-as) Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu (toliau – programos), pasirengia įgyvendinti mokymą kaip nustatyta programose ir teikia prašymą VDI suteikti galimybę per Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą (toliau - EPDS) pateikti informaciją apie pasirengimą mokyti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pagal pasirinktas programas (Aprašo 1 priedas).  VDI, gavusi švietimo teikėjo prašymą, per  3 (tris) darbo dienas suteikia galimybę pateikti šiame punkte nurodytą informaciją VDI per EPDS.

7VDI, gavusi švietimo teikėjo pateiktą informaciją apie pasirengimą mokyti pagal programas, turi teisę prašyti pateikti įrodymus apie pasirengimą vykdyti mokymą pagal programose nustatytus reikalavimus. Sprendimą apie švietimo teikėjo pasirengimą/nepasirengimą mokyti, VDI priima per 10 (dešimt) darbo dienų. Švietimo teikėjus, pasirengusius mokyti pagal programas, VDI įtraukia į švietimo teikėjų sąrašą, skelbiamą VDI interneto svetainėje. Sprendimas neįtraukti į švietimo teikėjų sąrašą turi būti motyvuotas, jis gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

8Švietimo teikėjas informaciją, apie pasirengimą mokyti pagal pasirinktas programas, (Aprašo 1 priedas) gali tikslinti pagal poreikį, bet privalomai atnaujina ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Švietimo teikėjai, neatnaujinę informacijos arba vienerius metus nevykdę mokymo veiklos pagal programas, išbraukiami iš švietimo teikėjų sąrašų. 

9.  Švietimo teikėjas savo interneto svetainėje skelbia pagal programas organizuojamų mokymų grafiką, mokymo proceso organizavimo būdą (auditorinis; nuotolinis naudojant vaizdo konferencinį įrankį; nuotolinis virtualioje mokymo aplinkoje; mišrus), mokymo adresą. Švietimo teikėjas per dvi dienas pateikia informaciją VDI per EPDS apie atitinkamą programą baigusius asmenis, nurodant jų vardą pavardę, gimimo metus, baigtą programą, mokymo pradžią ir pabaigą, asmens elektroninio pašto adresą.

10Asmenys, baigę švietimo teikėjo vykdomus mokymus, taip pat asmenys, pasirengę savarankiškai pagal Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ 1 priede skelbiamas mokymo temas, į žinių tikrinimą registruojasi per EPDS pasirinkdami VDI siūlomą žinių tikrinimo vietą ir laiką.

11Užsienio šalių piliečiai, taip pat kiti asmenys, negalintys prisijungti prie EPDS (neturintys galimybės autentifikuotis Lietuvos atpažinties priemonėmis), norėdami registruotis į žinių tikrinimą užpildo prašymo formą (Aprašo 2 priedas) ir išsiunčia el. paštu info@vdi.lt. VDI užregistruoja į žinių tikrinimą, informuojant asmenį prašyme nurodytais kontaktais.

12. Registracija į žinių tikrinimą nutraukiama likus ne mažiau kaip dviem dienoms iki pasirinkto žinių tikrinimo laiko. Neužsiregistravę asmenys į žinių tikrinimą VDI nepriimami

13. Žinių tikrinimas vykdomas VDI Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Telšių, Tauragės, Utenos žinių tikrinimo salėse.

14. Asmenys, turintys ne mažesnę  kaip pastarųjų penkerių metų DSS srityje darbo patirtį ir siekiantys tapti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais, pateikia laisvos formos prašymą įvertinti turimą patirtį ir ją įrodančių dokumentų (darbo sutartį (-is), pareigybės aprašymą (-us),  darbinės veiklos aprašymus ir pan.) kopijas VDI el. paštu info@vdi.lt arba pašto adresu: Algirdo g. 19, LT-03607, Vilnius. VDI, įvertinusi asmens darbo patirtį patvirtinančius dokumentus, raštu pateikia išvadą dėl darbo patirties pakankamumo/nepakankamumo. Jeigu asmens, pateikusio prašymą, darbo patirtis pakankama, jam sudaroma galimybė tikrintis žinias VDI. Nevertinta patirtis, įgyta vykdant darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas funkcijas, neturint kompetenciją patvirtinančio pažymėjimo, taip pat įgyta patirtis vykdant darbdavio įgalioto asmens pareigas DSS srityje.

 

III SKYRIUS

ŽINIŲ TIKRINIMAS VDI

 

15. Asmenys, atvykstantys į VDI tikrintis žinių, privalo pateikti:

15.1. asmens tapatybę liudijantį dokumentą (dokumentą, kuris teisės aktų nustatyta tvarka gali patvirtinti asmens tapatybę);

15.2. reikiamą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, jei reikalavimą turėti atitinkamą išsilavinimą nustato teisės aktai ar (ir) švietimo programa (originalus arba patvirtintas kopijas). Asmenys, įgiję išsilavinimą (kvalifikaciją) užsienyje, privalo pateikti Studijų kokybės vertinimo centro pažymą apie turimo išsilavinimo pripažinimą (prilyginimą) Lietuvoje.

16. Jeigu asmuo šio Aprašo 36 punkte nurodytu atveju nori naudotis vertėjo paslaugomis, kartu atvykstantis vertėjas privalo pateikti:

16.1. asmens tapatybę liudijantį dokumentą (dokumentą, kuris teisės aktų nustatyta tvarka gali patvirtinti asmens tapatybę);

16.2. vertėjo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;

16.3.  dokumentą, patvirtinantį leidimą verstis vertėjo veikla.

17. Sprendimą dėl leidimo asmeniui tikrintis žinias priima žinių tikrinimo procesui paskirtas VDI darbuotojas, patikrinęs Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus.

18. Asmenys į žinių tikrinimą VDI atvyksta registracijoje nurodytuoju adresu ir nurodytu laiku. Pavėlavus atvykti, tikrintis žinias netenkama teisės.

19. Asmenys, nepateikę dokumentų, nurodytų Aprašo 15 punkte, užsiregistruotu laiku tikrintis žinias netenka teisės; į žinių tikrinimą jie turi registruotis iš naujo.

20. Žinios yra tikrinamos kompiuterine žinių tikrinimo sistema, atsakant į testo klausimus. Testų klausimai rengiami VDI pagal programų temas, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis. Kiekvienam žinių tikrinimui testų klausimus iš VDI turimos klausimų bazės parenka kompiuterinė programa.

21. Testas laikomas naudojantis planšetiniame kompiuteryje įdiegta mobiliąja programa, prisijungiant prie sistemos  per EPDS ar naudojant kitus autentifikavimo duomenis. 

22. VDI darbuotojas, asmenis, atvykusius tikrintis žinių,  supažindina su žinių tikrinimo procedūra, Aprašo reikalavimais.

23. Asmenys, prisijungę prie mobiliosios programos, susipažįsta su naudojimosi planšetiniu kompiuteriu bei testo sprendimo instrukcija.

24. Testo sprendimui skiriama ne daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) minučių. Pasibaigus skirtam laikui, žinių tikrinimo procedūra nutraukiama.

25. Žinių tikrinimo metu naudojimasis teisės aktais, literatūra, mobiliojo ryšio ar kitomis informacijos priėmimo ir perdavimo priemonėmis, kalbėjimas su kitais asmenimis yra laikomas neleistina pagalba. Jei žinių tikrinimo metu asmuo naudojasi neleistina pagalba, VDI darbuotojas nutraukia šio asmens žinių tikrinimą ir surašo nušalinimo nuo žinių tikrinimo aktą (Aprašo 3 priedas). Nušalinto asmens žinios nevertinamos.

26. Asmuo, atsakęs į testo klausimus, sužinojęs žinių tikrinimo rezultatą, gali susipažinti su pateiktais atsakymais. Po žinių tikrinimo procedūros, planšetinį kompiuterį grąžina VDI darbuotojui ir išeina iš žinių tikrinimo patalpos.

27. Testas yra išlaikytas, jeigu Aprašo 4.1 papunktyje nurodyti asmenys iš 30 klausimų,  o Aprašo 4.2 papunktyje nurodyti asmenys iš 40 klausimų teisingai atsako ne mažiau kaip į 75 procentus pateiktų klausimų.

28. Informacija apie žinių tikrinimo rezultatus bei išduotus pažymėjimus saugoma VDI taip, kaip nustatyta Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, 11 punkte.

29. Išlaikiusiam testą asmeniui, VDI per 3 (tris) darbo dienas išduoda pažymėjimą (Aprašo 4 priedas). EPDS portale pažymėjimas suformuojamas iškart išlaikius žinių tikrinimo testą su galimybe bet kada jį atsisiųsti ir atsispausdinti.

30. Neišlaikius testo, pakartotinai tikrintis žinias galima ne anksčiau kaip po 5 (penkių) darbo dienų, užsiregistravus žinių  tikrinimui iš naujo.

 

IV SKYRIUS

APSKUNDIMO TVARKA

 

31. Su žinių tikrinimo rezultatais nesutinkantis asmuo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas

po žinių tikrinimo gali pateikti apeliaciją VDI dėl testo įvertinimo. Apeliacijoje turi būti nurodyta: apeliaciją teikiančio asmens vardas, pavardė, gimimo metai, data, apeliacijos motyvai ir reikalavimai. Apeliaciją pasirašo ją pateikęs asmuo. Apeliacijas nagrinėja Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė Apeliacijos komisija (toliau – Komisija). Apeliacija nagrinėjama šia tvarka:

31.1. Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į apeliacijoje išdėstytus motyvus, apeliaciją nagrinėti paveda ne mažiau kaip 3-ims Komisijos nariams;

31.2. Komisija turi teisę gauti visą informaciją, reikalingą apeliacijai nagrinėti ir sprendimui priimti;

31.3. nemotyvuotos ir neatitinkančios joms keliamų reikalavimų apeliacijos nenagrinėjamos;

31.4. Komisijos sprendimas dėl apeliacijoje keliamų reikalavimų priimamas balsų dauguma, Komisijos nariams pateikiant išvadas raštu (elektroninio laiško pateikimas prilyginamas rašytinei formai) Komisijos pirmininkui. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą priima Komisijos pirmininkas;

31.5. Komisija, išnagrinėjusi apeliaciją, priima vieną iš šių sprendimų:

31.5.1. anuliuoti žinių tikrinimo rezultatą ir pripažinti testą išlaikytu,

31.5.2. palikti galioti žinių tikrinimo rezultatą,

31.5.3. nenagrinėti apeliacijos;

31.6. apeliacija turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jos gavimo ir apie priimtą sprendimą apeliaciją pateikęs asmuo informuojamas raštu. Priėmus sprendimą

apeliacijos nenagrinėti apie tai apeliaciją pateikęs asmuo informuojamas raštu per 5 (penkias) darbo dienas;

31.7. Komisijai pripažinus testą išlaikytu, VDI atsakingi darbuotojai koreguoja atitinkamus duomenis VDI informacinėje žinių tikrinimo sistemoje;

31.8. Komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

32. VDI darbuotojo (-ų) veiksmai (neveikimas) ir sprendimai, susiję su žinių tikrinimu VDI,  skundžiami Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui. Skundas turi būti paduotas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo skundžiamo dokumento paskelbimo ar įteikimo dienos arba pranešimo apie VDI darbuotojo veiksmus (neveikimą) suinteresuotai šaliai dienos.

33. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Žinių tikrinimo procesas, siekiant objektyviai išspręsti žinių tikrinimo procese tarp šalių galimus ginčus, įrašomas VDI vaizdo ir garso įrašymo priemonėmis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka. Pasibaigus apskundimo terminui, šie įrašai yra naikinami automatiniu būdu.

35. Žinių tikrinimas vykdomas valstybine kalba. Asmenys, nemokantys valstybinės kalbos, žinių tikrinimo metu turi teisę savo lėšomis naudotis kvalifikuoto vertėjo, pateikusio Aprašo 16 punkte nurodytus dokumentus, paslaugomis.

36. Žinių tikrinimo procesas yra uždaras.

37. Žinių tikrinimo testų rezultatai saugomi VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimo sistemoje (DSS AS).

38. Švietimo teikėjų vykdomos mokymo veiklos, pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas programas, stebėseną atlieka Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus paskirti VDI valstybės tarnautojai.

39. VDI sistemina, kaupia duomenis apie žinių tikrinimo rezultatus ir VDI interneto svetainėje skelbia adresus bei kontaktinius duomenis apie švietimo teikėjus, kurie vykdo mokymą pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas programas.

40. Užsiregistravę žinių tikrinimui neįgalūs asmenys, kuriems patekti VDI į žinių tikrinimo patalpą reikalinga pagalba, apie tai informuoja el. paštu info@vdi.lt ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki žinių tikrinimo.

41. Dėl  interneto ryšio trikdžių nutrūkus žinių tikrinimo procesui,  asmenys kitam žinių tikrinimui registruojasi iš naujo.

42. Ekstremalios situacijos ir (ar) karantino paskelbimo Lietuvos Respublikoje atvejais, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu gali būti nustatyta kita žinių tikrinimo tvarka.

 

_________________________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

DSS žinių tikrinimo aprašo 1 priedas

 

DSS žinių tikrinimo aprašo 2 priedas

 

DSS žinių tikrinimo aprašo 3 priedas

 

DSS žinių tikrinimo aprašo 4 priedas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-13, 2018-01-16, paskelbta TAR 2018-01-16, i. k. 2018-00635

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-265, 2018-10-16, paskelbta TAR 2018-10-16, i. k. 2018-16232

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 "Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-83, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-03-25, i. k. 2019-04572

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-108, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-11, i. k. 2019-05942

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-221, 2019-07-24, paskelbta TAR 2019-07-24, i. k. 2019-12151

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-304, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-29, i. k. 2021-27429

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo