Suvestinė redakcija nuo 2017-06-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-20, i. k. 2016-29192

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIKINOSIOS 2017 METŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ LEIDIMŲ VYKDYTI TARPTAUTINĮ KROVINIŲ VEŽIMĄ KELIAIS IŠDAVIMO TVARKOS

 

2016 m. gruodžio 20 d. Nr. 2BE-298

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 2B-268 „Dėl Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašo“ (toliau – Aprašas), 16 punktu:

1. N u s t a t a u šią laikinąją 2017 metų užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais (toliau – leidimai) išdavimo tvarką:

1.1. Lenkijos trečiųjų šalių, Serbijos trečiųjų šalių, Uzbekistano trečiųjų šalių, Turkijos trečiųjų šalių 2017 metų leidimus išduoti vežėjams iki vieno atitinkamos valstybės ir rūšies leidimo transporto priemonei, naudojusiai tos valstybės ir rūšies leidimus. Transporto priemonėms, nenaudojusioms atitinkamos valstybės ir rūšies leidimų, išduoti vieną leidimą dviem tokioms transporto priemonėms arba du leidimus – keturioms ir daugiau transporto priemonių. Vežėjams, turintiems vieną transporto priemonę, išduoti vieną leidimą. Papildomi leidimai išduodami tik grąžinus panaudotus leidimus;

1.2. Rusijos trečiųjų šalių 2017 metų leidimus išduoti vežėjams po vieną leidimą kiekvienoms trims transporto priemonėms, naudojusioms Rusijos bendruosius (įskaitant suteikiančius teisę vežti trečiųjų šalių krovinius) ir (ar) Rusijos trečiųjų šalių leidimus. Vežėjams, turintiems mažiau kaip tris transporto priemones, išduoti vieną šios rūšies leidimą. Vežėjams, turintiems 2017 metų ETMK leidimą, galiojantį Rusijos teritorijoje, jį vertinti kaip Rusijos trečiosios šalies leidimą, išduotą trims „EURO V saugioms“ ir aukštesnius reikalavimus atitinkančioms transporto priemonėms. Papildomi leidimai išduodami grąžinus panaudotus leidimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-14, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-07, i. k. 2017-02210

Nr. 2BE-102, 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10257

 

1.3. Kazachstano trečiųjų šalių ir Rusijos bendruosius, suteikiančius teisę vežti trečiųjų šalių krovinius, 2017 metų leidimus išduoti vežėjams po vieną atitinkamos valstybės ir rūšies leidimą transporto priemonei, naudojusiai tos valstybės leidimus. Papildomi leidimai išduodami grąžinus panaudotus leidimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-14, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-07, i. k. 2017-02210

Nr. 2BE-102, 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10257

 

1.31. esant poreikiui, papildomi leidimai, nurodyti šios tvarkos 1.2 ir 1.3 papunkčiuose, nesvarbu, ar vežėjo transporto priemonės naudojo atitinkamos valstybės ar rūšies leidimus, taip pat išduodami, kai vežėjas pateikia laisvos formos deklaraciją. Deklaracijoje vežėjas turi nurodyti, kada, iš kur ir į kur bus gabenamas krovinys bei datą, iki kurios vežėjas grąžins panaudotą (-us)  leidimą (-us). Leidimai pagal deklaraciją išduodami su sąlyga, kad vežėjas neturi išduoto (-ų) ir ilgiau kaip 45 kalendorines dienas negrąžinto (-ų) atitinkamos valstybės ir rūšies leidimo (-ų). Šis terminas skaičiuojamas nuo leidimo išdavimo dienos. Vienu metu vežėjas negali turėti daugiau atitinkamos valstybės ir rūšies leidimų, nurodytų šios tvarkos 1.2 ir 1.3 papunkčiuose, nei turi transporto priemonių, kurioms išduotos licencijos kopijos;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2BE-102, 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10257

 

1.32. Inspekcijos skyriaus valstybės tarnautojas, išduodamas visų valstybių visų rūšių leidimus, nepildo skilties, kurioje turi būti vežėjo pavadinimas ir adresas. Šią leidimo skiltį prieš kelionę užpildo vežėjas. Vežėjas atsako už tinkamą ir teisingą leidimų pildymą bei naudojimą. Vežėjai, nepanaudoję ar negalintys panaudoti Lenkijos trečiųjų šalių, Serbijos trečiųjų šalių, Uzbekistano trečiųjų šalių, Turkijos trečiųjų šalių, Rusijos trečiųjų šalių, Rusijos bendrųjų, suteikiančių teisę vežti trečiųjų šalių krovinius, ir (ar) Kazachstano trečiųjų šalių leidimų (leidimuose Inspekcijos skyriaus valstybės tarnautojo neužpildyta skiltis, kurioje turi būti vežėjo pavadinimas ir adresas), per 45 kalendorines dienas privalo juos grąžinti. Šis terminas skaičiuojamas nuo leidimo išdavimo dienos. Grąžinami leidimai turi būti neužpildyti vežėjo, nesutepti, nesuglamžyti, nesuplėšyti ir pan., kad juos būtų galima išduoti pakartotinai. Jei vežėjas grąžina leidimus, kurių negalima pakartotinai išduoti, jie laikomi sugadintais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2BE-102, 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10257

 

1.33. Vežėjai, kurie negrąžina šios tvarkos 1.32 papunktyje nurodytų leidimų (panaudotų ar nepanaudotų) per nustatytą terminą, grąžina sugadintus leidimus arba juos praranda, einamaisiais metais praranda teisę gauti papildomus leidimus pagal deklaracijas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2BE-102, 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10257

 

1.4. kitus 2017 metų leidimus vežėjams išduoti vadovaujantis Aprašo 13 ir 15 punktais;

1.5. valstybių, kurių leidimai galioja iki kitų metų sausio 31 d. arba vasario 1 d. (Armėnijos, Austrijos, Baltarusijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos, Čekijos, Irano, Juodkalnijos, Kazachstano, Kipro, Kroatijos, Moldovos, Norvegijos, Rumunijos, Rusijos, Serbijos, Suomijos, Turkijos, Ukrainos, Uzbekistano, Vengrijos):

1.5.1. visų rūšių 2017 metų leidimus išduoti nuo 2017 m. sausio 16 d., o iki šios datos išduoti 2016 metų leidimus;

1.5.2. vežėjui pageidaujant (tai nurodant prašyme išduoti leidimų), nuo 2017 m. sausio 9 d. galima išduoti Baltarusijos tranzitinius, Rusijos bendruosius (išskyrus suteikiančius teisę vežti trečiųjų šalių krovinius), Kazachstano visų rūšių ir Uzbekistano visų rūšių 2017 metų leidimus;

1.5.3. nesant kurios nors valstybės 2016 metų leidimų, 2017 metų leidimus išduoti nuo 2016 m. gruodžio 23 d., išskyrus Rusijos bendruosius, suteikiančius teisę vežti trečiųjų šalių krovinius, 2017 metų leidimus;

1.6. kitų valstybių visų rūšių 2017 metų leidimus išduoti nuo 2016 m. gruodžio 23 d.

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                                                Robertas Šerėnas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2BE-14, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-07, i. k. 2017-02210

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-298 „Dėl Laikinosios 2017 metų užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo tvarkos“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2BE-102, 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10257

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-298 „Dėl Laikinosios 2017 metų užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo tvarkos“ pakeitimo