Suvestinė redakcija nuo 2017-10-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-02-22, i. k. 2017-02923

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-CPVA-K-703 PRIEMONĖS „KOMPETENCIJOS CENTRŲ IR INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠo nr. 1 patvirtinimo

 

 

2017 m. vasario 22 d. Nr. V-97

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

 

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2016 m. lapkričio 15 d. raštu

 

Nr. ((24.39)-5K-1620383)-6K-1607826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros

 

2016 m. liepos 8 d. raštu Nr. 2016/2-4565

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-97

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-CPVA-K-703 PRIEMONĖS „KOMPETENCIJOS CENTRŲ IR INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703  priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703  priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“;

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;

2.5. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojama įmonės sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

5. Inovacijų ir technologijų perdavimo centras Apraše suprantamas kaip žinių ir technologijų perdavimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo funkcijas atliekantis vidinis mokslo ir studijų institucijos padalinys.

6. Žinių ir technologijų perdavimas Apraše suprantamas kaip intelektinės veiklos rezultatų sukurtų mokslo ir studijų institucijoje ir (arba) bendradarbiavimo su partneriais metu valdymas, siekiant intelektinės veiklos rezultatus perduoti tolesniam taikymui verslo ir (arba) visuomenės poreikiams. 

7. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

8. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

9. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų vieno etapo konkurso būdu.

10. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 14 481 001,00 Eur  (keturiolikos milijonų keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno tūkstančio vieno euro 00 ct) Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Pagal Aprašą numatoma skelbti vieną kvietimą teikti paraiškas.

11. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę Aprašo 10 punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380, nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

12. Priemonės tikslas – skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, turinčias komercinį potencialą.

13. Pagal Aprašą remiama veikla – inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas.

14. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 m. pirmąjį ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

15. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra mokslo ir studijų institucijos, galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje.

16. Kai paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais), iki projekto sutarties pasirašymo projekto vykdytojas su partneriu (-iais) turi sudaryti sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą.

17. Partneriams keliami tie patys reikalavimai kaip ir pareiškėjui. Atsakomybė už projekto įgyvendinimą tenka pareiškėjui.

18. Pagal Aprašą finansuojamas tik vienas projektas, kuriame dalyvauja konkreti mokslo ir studijų institucija, nepriklausomai nuo to, ar ji dalyvauja projekte kaip pareiškėjas ar kaip partneris.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

19.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

20.  Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. gegužės 19 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-15.1 (17):

20.1. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, (toliau – Sumanios specializacijos programa) bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą, kurie patvirtinti: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-59/4-48 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-133/4-88 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“;  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-290/4-175 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-291/4-176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-363/4-239 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“;  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-422/4-293 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“ (toliau kartu – veiksmų planai) (vertinama, ar pareiškėjo vykdoma MTEP veikla prisideda prie Sumanios specializacijos programos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo, plėtojant MTEP sritis, kurios atitinka bent vieną prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį specifiškumą);

20.2. Pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką (vertinama, ar pareiškėjas (mokslo ir studijų institucija) yra įgyvendinęs Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, patvirtintų 2009 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2462 „Dėl Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, tvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir pateikęs tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus).

21. Projektu turi būti prisidedama prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 ir atnaujintos Europos Komisijos (toliau – EK) 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012)128 galutinis, kuri skelbiama EK svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1 (toliau – ES BJRS), tikslo – didinti regiono klestėjimą, įgyvendinimo pagal ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame EK 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177 galutinis, kuris skelbiamas EK svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, numatytą politinę sritį „Inovacijos“.

22. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede).  Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 51 (penkiasdešimt vienas).

23. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 51 balas, paraiška atmetama.

24. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

25. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

26. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

27. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo dienos iki projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo ir partnerio (-ių) rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo pradedamas įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

28. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje (tik ES valstybėse narėse) jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Jeigu projektų veiklos vykdomos ne Lietuvoje, tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

29. Pareiškėjas paraiškos priede, parengtame pagal Aprašo 3 priedą, nurodo, kurioms iš sumanios specializacijos krypčių ir šių krypčių prioritetams, nurodytiems Sumanios specializacijos programoje, priskiriamas projektas, taip pat nurodo, kurių prioritetų teminį specifiškumą atitinka projektas. Galutinį priskyrimą arba nepriskyrimą konkrečioms sumanios specializacijos kryptims ir jų prioritetams nustato įgyvendinančioji institucija vertinimo metu. Tuo atveju, jeigu įgyvendinančioji institucija nustato, kad projektas priskiriamas kitoms sumanios specializacijos kryptims ir (ar) šių krypčių prioritetams nei pareiškėjas nurodė paraiškoje, pareiškėjui pasiūloma patikslinti paraiškoje nurodytą informaciją, kurioms iš sumanios specializacijos krypčių ir šių krypčių prioritetų priskiriamas projektas.

30. Projektu turi būti siekiama Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

30.1. „Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų sutarčių su įmonėmis finansinės vertės padidėjimas“ (R.N.737). Minimali siektina reikšmė – 20 proc.;

30.2. „Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų inovacijų ir technologijų perdavimo centrų skaičius“ (P.N.737). Minimali siektina reikšmė – 1 mokslo ir studijų institucijų inovacijų ir technologijų perdavimo centras.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-771, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-12, i. k. 2017-16158

 

31. Aprašo 30 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-771, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-12, i. k. 2017-16158

 

32. Projekto parengtumui taikomas šis reikalavimas – iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką, atitinkančią Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, patvirtintų  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2462, 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir tai patvirtinančius dokumentus.

33. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

34. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

35. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

36. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje (pagal šį Aprašą Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą netaikomas) ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

37. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 700 000,00  Eur (septyni šimtai tūkstančių eurų 00 ct).

38. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų 00 ct).

39. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

40. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

41. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

42. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Baldų, kompiuterinės technikos, programinės įrangos, įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas).

 

Finansinės nuomos (lizingo) išlaidos yra tinkamos finansuoti tik projekto įgyvendinimo metu.

5.

Projekto vykdymas

Tinkamos finansuoti šios išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu:

1) personalo, atliekančio žinių ir technologijų perdavimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo, atviros prieigos prie MTEP infrastruktūros paslaugų organizavimo funkcijas, darbo užmokesčio ir komandiruočių ir kelionių išlaidos (komandiruočių ir kelionių išlaidos negali sudaryti daugiau nei 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų);

2) konsultavimo išlaidos, susijusios su žinių ir technologijų perdavimo procesų koordinavimu, išradimų atskleidimo proceso ir, intelektinės nuosavybės apsaugos organizavimu; MTEP rezultatų komercinimu; jauno MTEP grįsto verslo vystymu; tikslinių rinkų ir finansavimo šaltinių paieškos intelektinės veiklos rezultatų komercinimo veikloms vykdyti organizavimu; mokslo ir verslo bendradarbiavimui reikalingų partnerių paieška; atviros prieigos prie MTEP infrastruktūros paslaugų organizavimu.

 

Kryžminio finansavimo lėšomis tinkamos finansuoti personalo, atliekančio žinių ir technologijų perdavimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo funkcijas, kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

 

Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų išmokų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę bei jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę. Kasmetinių atostogų išmokų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotosios normos apskaičiuojamos remiantis 2016 m. sausio 19 d. atlikto Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai..

6.

Informavimas apie projektą

Netinkama finansuoti.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

43. Pareiškėjas, norėdamas įsigyti turtą finansinės nuomos (lizingo) būdu, turi raštiškai pagrįsti, kodėl finansinė nuoma (lizingas) yra ekonomiškiausias būdas pasinaudoti turtu.

44. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

45. Kryžminis finansavimas gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

46. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 42 punkte nurodytas fiksuotąsias normas, turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį.

47. Paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

48. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“.

49. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 51 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

50. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

51. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 51.2 papunktyje nurodyto paraiškos priedo forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

51.1. Partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

51.2. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

51.3. informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (Aprašo 3 priedas);

51.4. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (bent vienas komercinis pasiūlymas ir (arba) nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kt.);

51.5. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, jei pareiškėjas ir (arba) partneris savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis prisideda prie projekto įgyvendinimo;

51.6. dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus, pagrindžiančius, kad pareiškėjas turi veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką, t. y. yra įgyvendinęs 2009 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2462 patvirtintų Rekomendacijų 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus;

51.7. informaciją anglų kalba: paraiškos bendrąją informaciją (projekto poreikis, projekto santrauka, projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas, partnerių pasirinkimo pagrįstumas ir Aprašo 3 priedo 1, 5 ir 6 punktuose nurodytą informaciją).

52. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos (dokumentai, nurodyti Aprašo 51.6 papunktyje, turi būti teikiami kartu su paraiška).

53. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

54. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

55. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede  nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus.

56. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

57. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-343, 2017-05-09, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07836

 

58. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma, vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu.

59. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

60. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

61. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina Ministerija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

62. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

63. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

64. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

65. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti sutarties pasirašymo terminą.

66. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas vienu iš žemiau nurodytų būdų, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas:

66.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

66.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu. 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

67. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

68. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį.

69. Projekto sutartyje nustatomas privalomas finansinis projekto lėšų įsisavinimo spartos rodiklis, t. y. nurodoma privaloma įsisavinti procentinė lėšų dalis nuo visų projektui įgyvendinti skirtų projekto finansavimo lėšų per 12 ir 24 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, ir reikalavimai dėl duomenų apie pasiektą Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio, nurodyto Aprašo 30 punkte,  reikšmę pateikimo per 12 ir 24 mėnesius nuo projekto pabaigos.

70. Projekto sutartyje nustatomi terminai iki kada projekto vykdytojas turi pasirašyti projekto pirkimo, kurio planuojamo pirkimo sutarties vertė, finansuojama projekto lėšomis, yra didžiausia projekte, sutartį.

71.  Jeigu projekto įgyvendinimo metu ir penkerius metus po projekto mokslo ir studijų institucija vykdo žinių perdavimo veiklą, visas šios veiklos pelnas turi būti reinvestuojamas į pagrindinę mokslo ir studijų institucijos veiklą.

72. Projekto įgyvendinimo metu ir penkerius metus po projekto įgyvendinimo pareiškėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius tinkamą pareiškėjo ir partnerio ekonominės ir neekonominės veiklos rūšių, jų išlaidų, finansavimo ir pajamų atskyrimą (metines finansines ataskaitas).

73. Penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

74. Pareiškėjas ir partneris turi užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo metu ir naudojant projekto metu sukurtus rezultatus nebus teikiama netiesioginė valstybės pagalba kitiems juridiniams asmenims.

75. Laikoma, kad netiesioginė valstybės pagalba per mokslo ir studijų instituciją kitiems juridiniams asmenims neperduodama, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:

75.1. visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP ir naujovių diegimo rezultatus, susijusius su mokslo ir studijų institucijos veikla projekte, yra visiškai suteikiamos mokslo ir studijų institucijai, t. y. mokslo ir studijų institucija gauna visą šių teisių teikiamą ekonominę naudą ir pasilieka teisę jomis visomis naudotis, ypač nuosavybės teise ir licencijos teise; šios sąlygos taip pat gali būti įvykdytos, jeigu mokslo ir studijų institucija nusprendžia toliau sudaryti sutartis dėl šių teisių, įskaitant jų licencijavimą;

75.2. kai mokslo ir studijų institucija gauna juridinio asmens kompensaciją, lygią intelektinės nuosavybės teisių, kurios yra susijusios su mokslo ir studijų institucijos veikla įgyvendinant projektą ir kurios perduodamos projekte dalyvaujantiems juridiniams asmenims, rinkos kainai, t. y. kompensaciją už visą tų teisių teikiamą ekonominę naudą; vadovaujantis bendraisiais valstybės pagalbos principais ir atsižvelgiant į tai, kad intelektinės nuosavybės teisių rinkos kainą objektyviai nustatyti sunku, ši sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu mokslo ir studijų institucija, kaip pardavėja, derėsis, kad gautų didžiausią naudą sutarties sudarymo metu. Bet kuris juridinio asmens įnašas dengiant mokslo ir studijų institucijos sąnaudas yra atimamas iš tokios kompensacijos.

76. Vadovaujantis Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtros ir jų prioritetų įgyvendinimo stebėsenos ir poveikio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-1218/4-911 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtros ir jų prioritetų įgyvendinimo stebėsenos ir poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, projekto vykdytojas ir partneris (-iai) Sumanios specializacijos programos įgyvendinimo laikotarpiu ir dvejus metus po Programos įgyvendinimo pabaigos įsipareigoja teikti sumanios specializacijos įgyvendinimo stebėsenai ir vertinimui atlikti reikalingą informaciją stebėseną ir poveikio vertinimą atliekančiai institucijai (-oms), įgaliotai (-oms) Ministerijos.

77. Projekto vykdytojas privalo savo interneto svetainėje paskelbti informaciją apie inovacijų ir technologijų perdavimo centrą, jo vykdomą veiklą ir nurodyti personalo, atliekančio žinių ir technologijų perdavimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo, atviros prieigos prie MTEP infrastruktūros paslaugų organizavimo funkcijas, kontaktinius duomenis.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

78. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

79. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

___________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Pareiškėjo pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Projekto pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

PIRMINĖ                PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

(Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną  veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 1.2.2 konkretų uždavinį „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ ir siekiamą rezultatą.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

 

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti Aprašo 13 punkte nurodytą veiklą.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 20.2  papunktyje nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška ir paraiškos priedai, nurodyti Aprašo 51.6 papunktyje.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

 

Projektas turi atitikti nacionalinį strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 20.1 papunktyje.

 

Informacijos šaltinis – paraiška, paraiškos priedas, nurodytas Aprašo 51.3 papunktyje.

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012)128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Projektas turi prisidėti prie ES BJRS tikslo įgyvendinimo, kaip tai nustatyta Aprašo 21 punkte.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 30 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

 

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo  ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai.

Netaikoma.

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų.

 

Netaikoma.

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo  (pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo, kurio forma skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt).

 

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi šio Aprašo 35 punkte yra nustatyta, kad pagal Aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas šio Aprašo 15 punkte.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška.

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

(Taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą.)

 

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) / pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Informacijos šaltiniai: paraiška, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Juridinių asmenų registro duomenys, taip pat kita viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – įgyvendinančioji institucija)  prieinama informacija.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų nustatytus reikalavimus.

Projekto parengtumas turi atitikti Aprašo 32 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltiniai: dokumentai, nurodyti Aprašo 32 punkte.

 

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

Informacijos šaltiniai: paraiška, paraiškos priedas, nurodytas Aprašo 51.1 papunktyje.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)  įnašas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal Aprašo reikalavimus.)

Informacijos šaltiniai: paraiška, paraiškos priedai nurodyti Aprašo 51.5 papunktyje (nuosavos lėšos, bankų ar kitų kredito įstaigų paskolos ir kiti šaltiniai).

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

Informacijos šaltiniai – paraiška, paraiškos priedai nurodyti Aprašo 51.5 papunktyje.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Informacijos šaltiniai – paraiška, paraiškos priedai nurodyti Aprašo 51.5 papunktyje.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

Netaikoma.

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės  bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas ir vieta turi atitikti šio Aprašo 25 ir 28 punktuose nustatytus  reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Projekte numatytas kryžminis finansavimas turi neviršyti Aprašo 45 punkte nurodyto procento.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai

(taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus)

Projektui taikoma fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 46 punkte.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš Europos regioninės plėtros fondo bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 1 000 000 eurų, fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams,  jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas)

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 28 punkte nustatytus  reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

2)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

3)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti Europos Komisijai  (toliau – EK) išlaidos:

 

Bendra projekto vertė (apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas), Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

 

____________________________________________________________     __________     __________________________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)           (data)            (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė versija)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-771, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-12, i. k. 2017-16158

 

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

2 priedas

 

PROJEKTO Naudos ir kokybės vertinimo LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.

Pareiškėjo pavadinimas

Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.

Projekto pavadinimas

Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.

Projektą planuojama įgyvendinti: Pažymima projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.

su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.

 

 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus  (toliau – kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius

Komentarai

1. Projekto įgyvendinimo poveikis pareiškėjo MTEP veiklos rezultatų komercinimo rezultatams

Didesnis prioritetinis balas suteikiamas tiems projektams, kuriuose pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti didesnį sutarčių su įmonėmis finansinės vertės augimą. Pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinės vertės augimas apskaičiuojamas pagal formulę: F= P/P1*100 proc., kur:

F – pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinės vertės padidėjimas;

P=P2-P1, kur:

P1 – pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinė vertė paraiškos pateikimo metais (pateikiami duomenys už paskutinius 12 mėn.);

P2 – trečiųjų metų po projekto įgyvendinimo  pabaigos  pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinė vertė (skaičiuojama visų galiojančių pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinė vertė).

Vertinama pareiškėjo pateikta ekonomiškai pagrįsta analizė dėl prognozuojamo bendros veiklos su įmonėmis (taip pat ūkio subjektų (įmonių) taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų) sutarčių finansinės vertės augimo.

Projektai išdėstomi iš eilės nuo didžiausio iki mažiausio pagal pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinės vertės padidėjimą. 10 procentų projektų (apvalinama iki sveiko skaičiaus, pagal matematines taisykles), kuriuose pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti didžiausią sutarčių su įmonėmis finansinės vertės padidėjimą, vertinami 40 balų. Į kiekvieną kitą 5 procentų intervalą patenkantys projektai vertinami suteikiant 5 balais mažesnį įvertinimą (apvalinama iki sveiko skaičiaus, pagal matematines taisykles).

40

 

 

 

2. Projektą vykdančių asmenų patirtis (kompetencija)

 

Vertinama pareiškėjo MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo funkcijas atliekančių darbuotojų patirtis atliekant žinių ir technologijų perdavimo veiklų organizavimo ir MTEP rezultatų komercinimo funkcijas.

Didesnis balų skaičius suteikiamas tam pareiškėjui, kurio darbuotojų patirtis minėtose srityse yra didesnė. Darbuotojų patirtis vertinama pagal jų prisidėjimą prie MTEP rezultatų komercinimo (pagal įvykdytų projektų, susijusių su MTEP rezultatų komercinimu, skaičių). Pareiškėjas turi pateikti MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo funkcijas atliekančių darbuotojų pasiektus rezultatus minėtoje srityje įrodančius dokumentus (gyvenimo aprašymai (CV) ar kiti pareiškėjo pateikti dokumentai, pagal kuriuos galima įvertinti darbuotojų dalyvavimą projektuose, susijusiuose su MTEP rezultatų komercinimu). Vertinant kelių asmenų patirtį atliekant žinių ir technologijų perdavimo veiklų organizavimo ir MTEP rezultatų komercinimo funkcijas, skaičiuojamas dokumentuose nurodytų MTEP rezultatų komercinimo projektų vidurkis.

Už projektą vykdančių asmenų patirtį (per kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo) balai suteikiami šia tvarka:

1)   už dalyvavimą vykdant nuo 1 iki 3 projektų, susijusių su MTEP rezultatų komercinimu, suteikiama 20 balų;

2)   už dalyvavimą vykdant nuo 4 iki 5 projektų, susijusių su MTEP rezultatų komercinimu, suteikiama 30 balų;

3)   už dalyvavimą vykdant daugiau nei 5 su MTEP rezultatų komercinimu susijusius projektus, suteikiama 40 balų.

40

 

 

 

3. Projekto pareiškėjas turi veikiančią MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo organizacinę struktūrą

 

Prioritetas teikiamas projektams, kurių pareiškėjas yra įsteigęs vidinius specializuotus padalinius mokslo vadybos, žinių ir technologijų perdavimo ir MTEP paslaugų plėtros funkcijoms vykdyti arba šių funkcijų vykdymui turi sutartis su kita mokslo ir studijų institucija (-omis) ar šių funkcijų vykdymui yra įsteigusi atskirą  juridinį asmenį.

10

 

 

 

4. Pareiškėjų ir partnerių pasirengimas vykdyti mokslo vadybos arba žinių ir technologijų perdavimo veiklas

Prioritetas teikiamas projektams, kurių pareiškėjo / partnerio veiklai vystyti buvo parengta MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo struktūrinių padalinių ir (ar) organizacinių vienetų, įskaitant MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo funkcijas atliekančius atskirus juridinius asmenis, plėtros galimybių studija, vadovaujantis Mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo plėtros projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 2V-109 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo plėtros projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10

 

 

 

Suma:

100

 

 

 

Minimali privaloma surinkti balų suma:

51

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________        _________            _______________________________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)           (data)                 (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė versija)

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

3 priedas

 

 

INFORMACIJa, reikalingA projekto atitikČIAI projektų atrankos kriterijams įvertinti

 

1. Projektas priskiriamas prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptims (toliau – sumanios specializacijos kryptis) ir konkrečios krypties prioritetams ir atitinka konkrečių prioritetų teminį specifiškumą:

Sumanios specializacijos kryptis

(pasirenkami tinkami variantai)

 

Sumanios specializacijos krypties prioritetas

(pasirenkami tinkami variantai)

1. Energetika ir tvari aplinka.

1.1. Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos

1.2. Energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas

1.3. Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba

1.4. Saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos

2. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos

2.1. Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai

2.2. Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai

2.3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui

3. Agroinovacijos ir maisto technologijos

3.1. Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas

3.2. Funkcionalus maistas

3.3. Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (biorafinavimas)

4. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos

4.1. Fotoninės ir lazerinės technologijos

4.2. Funkcinės medžiagos ir danga

4.3. Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos

4.4. Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos

5. Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos

5.1. Sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos

5.2. Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos / modeliai

5.3. Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika

5.4. Informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos

6. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė

6.1. Modernios ugdymosi technologijos ir procesai

6.2. Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai

Pateikiamas projekto atitikimo pasirinktam prioriteto teminiam specifiškumui  pagrindimas.

 

2. Pareiškėjo turima teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarka:

(pateikiama informacija, pagrindžianti, kad pareiškėjas yra įgyvendinęs Rekomendacijų 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus)

Dokumento, pagrindžiančio, kad pareiškėjas turi veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką, pavadinimas

Nuoroda į viešai paskelbtą dokumentą, jei prie paraiškos nėra pridedama dokumento, pagrindžiančio, kad pareiškėjas turi veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką, kopija

 

 

 

3. Pareiškėjų ir partnerių pasirengimas vykdyti mokslo vadybos arba žinių ir technologijų perdavimo veiklas:

(pateikiama informacija, pagrindžianti, kad pareiškėjo/partnerio veiklai vystyti buvo parengta MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo struktūrinių padalinių ir (ar) organizacinių vienetų, įskaitant MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo funkcijas atliekančius atskirus juridinius asmenis, plėtros galimybių studija, vadovaujantis Mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo plėtros projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 2V-109 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo plėtros projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Projekto pavadinimas

Pareiškėjas

Partneriai

 

 

 

 

4. Projekto pareiškėjas turi veikiančią MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo organizacinę struktūrą:

Prašome aprašyti kaip bus užtikrinamas tęstinis mokslo vadybos, žinių ir technologijų perdavimo ir MTEP paslaugų plėtros funkcijų vykdymas mokslo ir studijų institucijoje. Pateikite informaciją, ar pareiškėjas yra įsteigęs vidinius specializuotus padalinius mokslo, vadybos, žinių ir technologijų perdavimo ir MTEP paslaugų plėtros funkcijoms vykdyti arba šių funkcijų vykdymui turi sutartis su mokslo ir studijų institucija (-mis) ar šių funkcijų vykdymui yra įsteigęs atskirą juridinį asmenį.

Kartu su paraiška turi būti pateikti atitinkamo padalinio veiklos dokumentai / nuostatai, jei sudaryta sutartis su kita mokslo ir studijų institucija, pateikiama sutarties kopija arba jei įsteigtas atskiras juridinis asmuo pateikiami įstatai ar nuostatai, ar kitas dokumentas, iš kurio matytųsi MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo organizacinė struktūra.

 

 

5. Projektą vykdančių asmenų patirtis (kompetencija):

(pateikiama informacija apie pareiškėjo MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo funkcijas atliekančių darbuotojų patirtį įgyvendinant žinių ir technologijų perdavimo veiklų organizavimo ir MTEP rezultatų komercinimo funkcijas (per kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo)

 

Projektą vykdančio asmens vardas, pavardė, funkcijos projekte

Įgyvendinti projektai, susiję su MTEP rezultatų komercinimu

Įgyvendintų projektų rezultatai

 

 

 

 

Papildoma informacija dėl projektą vykdančių asmenų:

Prašome aprašyti, kuriame vidiniame specializuotame padalinyje / atskirame juridiniame asmenyje  bus įdarbintas / dirba darbuotojas (-ai) atsakingas (-i) už Apraše nustatytos veiklos vykdymą,  nurodant planuojamo įdarbinti / dirbančio personalo darbo užmokesčio dydžio pagrindimą ir darbo laiko paskirstymą / priskyrimą projektui ir kitoms institucijoje vykdomoms veikloms. Prašome pagrįsti planuojamų įsigyti konsultavimo veiklų (jei tokios numatytos paraiškoje) bei komandiruočių (jei tokios numatytos paraiškoje) poreikį projekto rezultatams pasiekti.

 

 

6. Projekto įgyvendinimo poveikis pareiškėjo MTEP veiklos rezultatų komercinimo rezultatams:

(pateikiama ekonomiškai pagrįsta analizė dėl prognozuojamo bendros veiklos su įmonėmis (taip pat ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų) sutarčių finansinės vertės augimo)

Pagrįskite prognozuojamą bendros veiklos su įmonėmis (taip pat ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų) sutarčių finansinės vertės augimą, naudodami formulę F= P/P1*100 proc., kur:

F – pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinės vertės padidėjimas;

P=P2-P1, kur:

P1 – pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinė vertė paraiškos pateikimo metais (pateikiami duomenys už paskutinius 12 mėn.);

P2 – trečiųjų metų po projekto įgyvendinimo  pabaigos (25–36 mėn. imtinai) pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinė vertė (skaičiuojama visų galiojančių pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinė vertė).

Taip pat aprašomas MTEP veiklų planas, kuriuo vadovaujantis pareiškėjas padidintų MTEP veiklos rezultatų komercinimą.

 

 

 

_______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-343, 2017-05-09, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07836

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. V-97 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-771, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-12, i. k. 2017-16158

Įsakymas dėl Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. V-97 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo