Suvestinė redakcija nuo 2018-12-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-14, i. k. 2017-09978

 

 

 

Visagino savivaldybės Administracijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR PABAIGOS LAIKO NUSTATYMO, TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ TIKRINIMŲ TAISYKLių patVirtinimo IR TRIUKŠMO KONTROLIERIŲ SKYRIMO

 

2017 m. birželio 8 d. Nr. ĮV-E-544

Visaginas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 14 straipsnio 2 dalimi, Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu:

1Nustatau statybos darbų pradžios ir pabaigos laiką Visagino miesto gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose:

1.1.    darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 19.00 val.

1.2.    poilsio ir švenčių dienomis nuo 9.00 val. iki 20.00 val.

2. Neteko galios nuo 2018-12-28

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-E-408, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21414

 

3. Neteko galios nuo 2018-12-28

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-E-408, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21414

 

4Pavedu Bendrojo skyriaus (Kanceliarijos) vedėjai Aušrai Andrijauskienei apie įsakymo priėmimą paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Sergej Mickevič

 

 

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2018-12-28

Priedo naikinimas:

Nr. ĮV-E-408, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21414

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2018-12-28

Priedo naikinimas:

Nr. ĮV-E-408, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21414

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Visagino savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. ĮV-E-408, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21414

Dėl Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo