Suvestinė redakcija nuo 2021-02-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-11-04, i. k. 2015-17541

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PENKTOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „PREKYBOS IR PERDIRBIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 3D-822

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-46, 2018-01-30, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01442

 

t v i r t i n u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2015 m. lapkričio 4 d.

įsakymu Nr. 3D-822

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio  ministro

2018 m. sausio 30 d  įsakymo Nr. 3D-46 redakcija)

 

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PENKTOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „PREKYBOS IR PERDIRBIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 su  visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 su visais pakeitimais, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 su visais pakeitimais, 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1418/2013 dėl gamybos ir prekybos planų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo, 2014 m. kovo 3 d. Komisijos rekomendacija 2014/117/ES dėl gamybos ir prekybos planų parengimo ir įgyvendinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897 (toliau – Veiksmų programa), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), bei Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-298 „Dėl Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-722, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20720

Nr. 3D-654, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19659

 

2. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

2.1. sutrumpinimai:

2.1.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

2.1.2. EJRŽF – Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondas.

2.1.3. ES – Europos Sąjunga.

2.1.4. EŽF – Europos žuvininkystės fondas.

2.1.5. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

2.2. sąvokos:

2.2.1. rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos metinė vertė – rinkai patiektos žvejybos ir akvakultūros produkcijos metinė vertė:

2.2.1.1. žvejybos produkcijos metinė vertė – visų žvejybos produktų gamintojų organizacijos narių per metus pirminiam pardavimui patiektų žuvų pagal rūšis kiekių, padaugintų iš atitinkamos žuvų rūšies pirminio pardavimo metinės vidutinės 1 kg kainos, suma;

2.2.1.2. akvakultūros produkcijos metinė vertė – visų akvakultūros produktų gamintojų organizacijos narių per metus parduotų akvakultūros metodais užaugintų žuvų kiekių, padaugintų iš atitinkamos žuvų rūšies metinės vidutinės 1 kg kainos, suma;

2.2.2. Žvejybos arba akvakultūros produktų gamybos ir prekybos planas (toliau – Gamybos ir prekybos planas) – Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnyje nurodytas planas, patvirtintas Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Taisyklių 1 punkte nurodytuose ir kituose teisės aktuose.

3. Taisyklės nustato paramos teikimo ir administravimo tvarką pagal Priemonę, numatytą Reglamento (ES) Nr. 508/2014 66 straipsnyje. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kiek to nereglamentuoja šios Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

PRIEMONĖS KONKRETUS TIKSLAS

 

4. Priemonės konkretus tikslas – žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas.

 

III SKYRIUS

RemiamA vEiklA

 

5. Pagal Priemonę remiamos veiklos – Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnyje nurodytų gamybos ir prekybos planų rengimas ir įgyvendinimas:

5.1. Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklėse numatytų gamybos ir prekybos planų rengimas;

5.2. žvejybos produktų gamintojų organizacijų taikomų priemonių, numatytų Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių 32, 33 ir 37 punktuose,  įgyvendinimas;

5.3. akvakultūros produktų gamintojų organizacijų taikomų priemonių, numatytų Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių 34, 35 ir 37 punktuose, įgyvendinimas.

 

IV SKYRIUS

GALIMI pareiškėjai

 

6. Paramos paraiškas pagal Priemonę gali teikti Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija ir akvakultūros produktų gamintojų organizacija (toliau kartu vadinamos gamintojų organizacijomis) ar gamintojų organizacijų asociacija.

7. Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

 

V SKYRIUS

PARAMOS DYDIS, INTENSYVUMAS IR TRUKMĖ

 

8. Lėšos šiai Priemonei įgyvendinti skiriamos iš EJRŽF (75 proc. bendrojo finansavimo) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (25 proc. bendrojo finansavimo).

9. Didžiausia galima paramos žuvininkystės projektui (toliau – projektas) suma yra 250 tūkst. eurų per metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-77, 2021-02-03, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02094

 

10. Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama parama iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

11. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki gegužės 30 d. tų metų, kurie eina po remiamo Gamybos ir prekybos plano įgyvendinimo pabaigos metų.

12. Paramos paraiškas gali teikti tik pareiškėjas be partnerių.

 

VI SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

13. Pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba), Agentūros, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro turimus duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei pareiškėjo pateikti duomenys skiriasi nuo registruose esančių ar oficialiai institucijų pateiktų duomenų, vadovaujamasi registruose esančiais ar oficialiai institucijų pateiktais duomenimis.

14. Bendrieji tinkamumo kriterijai paramai pagal Priemonę gauti:

14.1. paramos paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklių IV skyriuje;

14.2. projektas atitinka Taisyklių II skyriuje nurodytą Priemonės konkretų tikslą;

14.3. projekto veikla (-os) yra susijusi (-ios) su Priemonės remiama (-omis) veikla (-omis), nurodyta (-omis) Taisyklių III skyriuje;

14.4. pareiškėjas neturi skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybiniam socialinio draudimo fondui ir Agentūrai, išskyrus atvejus, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui yra atidėti mokesčių, baudų, delspinigių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai arba dėl šių mokesčių, baudų, delspinigių vyksta mokestinis ginčas (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-722, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20720

 

14.5. pareiškėjas turi užtikrinti, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų, kitų viešųjų lėšų;

14.6. pareiškėjas turi tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

15. Specialieji tinkamumo kriterijai paramai pagal Priemonę gauti:

15.1. pareiškėjas ne mažiau kaip trejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų arba nuo tada, kai jam taikoma, laikosi Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnyje nustatyto reikalavimo rengti gamybos ir prekybos planus (iki 2014 m. sausio 1 d. – veiklos programas) ir Žuvininkystės tarnybai teikti metines ataskaitas (atitiktis vertinama pagal Žuvininkystės tarnybos duomenis);

15.2. pareiškėjas su paramos paraiška pateikia Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių nustatyta tvarka patvirtintą Gamybos ir prekybos planą.

16. Pareiškėjas laikomas netinkamu ir jam negali būti skiriama parama, jeigu jis:

16.1. neatitinka šiame Taisyklių skyriuje nustatytų tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų;

16.2. paramos paraiškoje ir (arba) pridedamuose dokumentuose ir (ar) pagal Agentūros paklausimą pateiktuose dokumentuose pareiškėjas Agentūrai pateikė melagingą informaciją;

16.3. pareiškėjui yra iškelta byla dėl bankroto arba jis yra likviduojamas;

16.4. iki paramos paraiškos pateikimo dienos įvykdė su EŽF arba EJRŽF susijusį sukčiavimą ir nėra pasibaigęs Reglamente (ES) 2015/288 nurodytas paraiškų nepriimtinumo laikotarpis. Teikdamas paramos paraišką, pareiškėjas pasirašytinai patvirtina, kad nėra įvykdęs su EŽF arba EJRŽF susijusio sukčiavimo (kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje);

16.5. iki paramos paraiškos pateikimo dienos patyrė visas projekte numatytas investicijas (neįskaitant bendrųjų ir viešinimo išlaidų, jei tokios numatytos), kurioms prašoma paramos;

16.6. neprisiima visų Taisyklių VII skyriuje numatytų įsipareigojimų.

17. Pareiškėjui, kuris teikia paramos paraišką pagal šią Priemonę, Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“, netaikoma.

18. Taisyklių 14.114.3, 14.5–14.6, 16.216.3 papunkčiuose numatytų reikalavimų turi būti laikomasi nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

 

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

19. Pareiškėjas (paramos gavėjas) prisiima šiuos įsipareigojimus:

19.1. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;

19.2. apdrausti ilgalaikį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo paramos skyrimo (ne anksčiau nei nuo turto įsigijimo) dienos iki žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpiu). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Įvykus draudžiamajam įvykiui, pareiškėjas įsipareigoja atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir neblogesnių techninių parametrų;

19.3. neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui, už paramos lėšas įgytos nuosavybės nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos;

19.4. be rašytinio Agentūros sutikimo neįkeisti (leidimą įkeisti turtą Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie nurodo, kad kredito įstaigos paskola yra vienas iš projekto finansavimo šaltinių) už paramos lėšas įgytos nuosavybės nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos;

19.5. sudaryti sąlygas asmenims, įskaitant nepriklausomus ekspertus, turintiems teisę audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, laikomasi sąlygų, už ką buvo skirta parama, kaip yra vykdomas projektas ir veikla po paramos skyrimo dienos iki žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos;

19.6. teikti informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

19.7. viešinti paramą pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės), nustatytą tvarką;

19.8. sutikti, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą būtų viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-682, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15352

 

19.9. visą projekto įgyvendinimo laikotarpį nepadaryti su EJRŽF susijusio sukčiavimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje;

19.10. sutikti, kad Agentūrai pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir ES institucijos;

19.11. sutikti, kad jo veikla, susijusi su projekto įgyvendinimu, būtų tikrinama po paramos paraiškos pateikimo dienos bet kuriame projekto įgyvendinimo etape;

19.12. iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos saugoti visus dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu, ir užtikrinti jų prieinamumą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

20. Iš paramos lėšų bus finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir patvirtintame Gamybos ir prekybos plane numatytos išlaidos, neviršijant nustatyto paramos dydžio ir intensyvumo. Tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia paramos lėšos, pareiškėjas privalo finansuoti pats.

21. Jei pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo patyrė ir apmokėjo dalį su projekto įgyvendinimu susijusių išlaidų, kartu su paramos paraiška pateikiami įvykdyto konkurso arba apklausos prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti dokumentai.

22. Išlaidų tinkamumas finansuoti vertinamas mokėjimo prašymų vertinimo metu.

23. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

23.1. patirtos ne anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d.;

23.2 įsigytos už kainas, ne didesnes už atitinkamų prekių, paslaugų ir darbų vidutines rinkoje egzistuojančias kainas.            

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-722, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20720

 

23.3. nurodytos patvirtinto Gamybos ir prekybos plano finansavimo plane, faktiškai patirtos, užregistruotos paramos gavėjo apskaitoje ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais ir kurios gali būti nustatytos patikros vietoje metu;

23.4. turtui išperkamąja nuoma / lizingu (finansine nuoma) įsigyti, kai išperkamąja nuoma / lizingu (finansine nuoma) įsigytas turtas tampa paramos gavėjo nuosavybe iki žuvininkystės projekto įgyvendinimo pabaigos;

23.5. įsigyjamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios ES darbo saugos reikalavimus (techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“) (kai taikoma);

23.6. atliktos laikantis pirkimų procedūrų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

24. Pagal Priemonę finansuojamos išlaidos, atitinkančios šias išlaidų kategorijas:

24.1. Gamybos ir prekybos plano rengimo ir įgyvendinimo (valdymo, stebėsenos ir kontrolės) veiklų, kurias gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija atlieka įgyvendindama konkrečias Gamybos ir prekybos plane numatytas priemones, išlaidos:

24.1.1. nepriklausomų ekspertų, audito paslaugos, skirtos Gamybos ir prekybos planui ar atskiroms jo sudėtinėms dalims rengti, rinkoms tirti, galimybių studijoms atlikti, Gamybos ir prekybos plano įgyvendinimui įvertinti;

24.1.2. renginių, susijusių su Gamybos ir prekybos plano rengimu ir įgyvendinimu, organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidos;

24.1.3. su Gamybos ir prekybos plano rengimu ir įgyvendinimu tiesiogiai susijęs darbuotojų darbo užmokestis (ne daugiau kaip 72 minimalaus mėnesio atlyginimo dydžio per kalendorinius metus), valstybinio socialinio draudimo įmokos, kitos su darbo santykiais susijusios išlaidos, išskyrus išeitines išmokas, įmokas į pensijų ir kitus fondus (išskyrus privalomąsias įmokas). Atsižvelgiama į tai, kiek darbuotojo numatyto darbo laiko skiriama darbui su Gamybos ir prekybos plano rengimu ir įgyvendinimu. Su darbuotojais turi būti sudaroma neterminuota darbo sutartis arba terminuota darbo sutartis, jeigu darbuotojas priimamas laikinai dirbti į laikinai nesančio (dėl tikslinių atostogų) darbuotojo, su kuriuo sudaryta neterminuota darbo sutartis, darbo vietą;

24.1.4. prekių (vienos prekės vertė iki 1 tūkst. Eur), tarp jų biuro įrangos ar mobiliojo telefono aparato, tiesiogiai susijusių su Gamybos ir prekybos plano rengimu ir įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos;

24.1.5. netiesioginės personalo išlaidos (patalpų nuomos ir išlaikymo, šildymo, elektros energijos, ryšių (telefonas, paštas, internetas), transporto išlaidos, kanceliarinių prekių, kitos netiesioginės Gamybos ir prekybos plano rengimo ir įgyvendinimo išlaidos, kurios panaudojamos projekto vykdymo metu ir neįtraukiamos į apskaitą kaip ilgalaikis turtas ar įranga). Šios kategorijos išlaidos apskaičiuojamos taikant fiksuotąją normą, kuri gali sudaryti iki 15 proc. visų Taisyklių 24.1.3 papunktyje nustatytų tinkamų finansuoti tiesioginių personalo išlaidų. Šios kategorijos išlaidoms netaikomi Taisyklių 21 ir 23 punktuose nustatyti reikalavimai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-654, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19659

 

24.2. kitos priemonės, skirtos tiekiamų rinkai žvejybos ir akvakultūros produktų pasiūlai sureguliuoti;

24.3. kitos priemonės, skirtos Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 7 straipsnyje nustatytiems tikslams pasiekti;

24.4. projekto viešinimo išlaidos, skirtos visuomenės informavimo ir viešinimo priemonėms įgyvendinti Viešinimo taisyklių nustatyta tvarka.

25. Taisyklių 24.2 ir 24.3 papunkčiuose numatytos išlaidos gali būti prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, skirtos moksliniams ir techniniams eksperimentams, reklamos kampanijoms, naujų techninių priemonių, skirtų atrankumui didinti, pirkimui ir įdiegimui, žuvininkystės produktų atsekamumo sistemos sukūrimui arba tausių akvakultūros metodų skatinimui, nenumatytos Taisyklių 24.1 papunktyje.

26. Netinkamos finansuoti išlaidos:

26.1. neatitinkančios Taisyklių 23–24 punktų nuostatų;

26.2. gamintojų organizacijų ar gamintojų organizacijų asociacijų patalpų įsigijimo;

26.3. susijusios su kasdiene įprasta pareiškėjo veikla, tiesiogiai nesusijusia su Gamybos ir prekybos plano rengimu ir įgyvendinimu;

26.4. investicijos į gamybinę veiklą;

26.5. skoloms ir jų palūkanoms mokėti;

26.6. tiesiogiai nesusijusios su projekto veikla;

26.7. palūkanų mokėjimo ir išlaidos, susijusios su išperkamosios nuomos / lizingo (finansinės nuomos) sutarties administravimu, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos;

26.8. atliktos nesilaikant pirkimų procedūrų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatyme;

26.9. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pareiškėjas (paramos gavėjas) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM pareiškėjas (paramos gavėjas) į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

 

ix SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR ADMINISTRAVIMAS, SPRENDIMO DĖL PARAMOS SKYRIMO ARBA NESKYRIMO PRIĖMIMO TVARKA

 

27. Paramos paraiškos priimamos taikant netiesioginio paramos paraiškų priėmimo procedūrą. Paramos paraiškas priima ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Agentūra paramos paraiškas vertina ir atlieka pateiktų paramos paraiškų patikras vietoje Administravimo taisyklėse ir Agentūros nustatyta tvarka. 

28. Paramos paraiškos forma pateikiama Taisyklių priede.

29. Paramos paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

30. Paramos paraiška ir jos priedai turi būti pateikti spausdintine forma (surinkti kompiuteriu). Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

31. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba el. paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paramos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

32. Paramos paraiškos, pateiktos pasibaigus kvietime teikti paramos paraiškas nurodytam paramos paraiškų priėmimo terminui, neregistruojamos ir nevertinamos.

33. Pareiškėjas vienam patvirtintam Gamybos ir prekybos planui įgyvendinti gali pateikti tik vieną paramos paraišką. Jei pirmoji paramos paraiška nėra išregistruota, kitos pareiškėjo pateiktos paramos paraiškos tam pačiam  patvirtintam Gamybos ir prekybos planui įgyvendinti yra neregistruojamos ir nevertinamos.

34. Paramos paraiškos vertinimą Agentūra turi atlikti Administravimo taisyklių nustatyta tvarka per Administravimo taisyklėse nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip per 2 mėnesius (vertinimo terminas negali būti pratęsiamas) nuo kvietime teikti paramos paraiškas nurodyto paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos. Paramos paraiškos pagal šias Taisykles gali būti pradėtos vertinti nepasibaigus paramos paraiškų priėmimo terminui. Paramos paraiškoms, pateiktoms pagal šią Priemonę, pirmumo vertinimas neatliekamas.

35. Informacija apie paramos paraiškas, kurioms atliktas tinkamumo skirti paramą vertinimas, skelbiama Agentūros interneto svetainėje, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paramos paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, taip pat nurodomas bendras registruotų paramos paraiškų ir paramos paraiškų, kurioms atliktas tinkamumo skirti paramą vertinimas, skaičius.

36. Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima ir apie jį informuoja Agentūra, vadovaudamasi Agentūros projektų atrankos komiteto rekomendacijomis Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

37. Pareiškėjas po sprendimo skirti paramą tampa paramos gavėju. Paramos sutartis nepasirašoma.

38. Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita ir užbaigto projekto metinės ataskaitos pagal šią Priemonę neteikiamos.

 

X SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

39. Mokėjimo prašymai teikiami Agentūrai ir administruojami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama Agentūros interneto svetainėje.

40. Priemonei taikomas paramos lėšų išmokėjimo būdai: išlaidų kompensavimas su avanso mokėjimu ir sąskaitų apmokėjimas. Avanso dydis negali viršyti 37,5 proc. Gamybos ir prekybos plane planuojamų tinkamų išlaidų, numatytų einamųjų metų Gamybos ir prekybos plano finansavimo plane.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-682, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15352

 

41. Paramos gavėjas pateikia nustatytos formos avansinio mokėjimo ir mokėjimo prašymus (po 1 iš jų už kiekvienus įsipareigojimo vykdymo metus):

41.1. avansinis mokėjimo prašymas už einamuosius metus teikiamas iki vasario 10 d. kartu su einamųjų metų Gamybos ir prekybos planu (sprendimo priėmimo dėl paramos skyrimo metais avansinis mokėjimo prašymas už einamuosius metus gali būti teikiamas ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-101, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02760

 

41.2. mokėjimo prašymas už ataskaitinius metus (praėjusius kalendorinius Gamybos ir prekybos plano įgyvendinimo metus) teikiamas iki gegužės 30 d. kartu su ataskaitinių metų Gamybos ir prekybos plano Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių nustatyta tvarka patvirtinta metine ataskaita (toliau – metinė ataskaita); kartu su patvirtinta metine ataskaita pateikiama Žuvininkystės tarnybos parengta išvada apie Gamybos ir prekybos plano įgyvendinimą, kurioje nurodyta informacija apie:

41.2.1. gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos suplanuotas ir įvykdytas priemones;

41.2.2. priemonių įgyvendinimo grafike numatytas, tačiau neįgyvendintas priemones;

41.2.3. Gamybos ir prekybos plano pakeitimą (-us), jei Gamybos ir prekybos planas buvo keičiamas tais metais, už kuriuos pateikta metinė ataskaita.

42. Už vienus Gamybos ir prekybos plano įgyvendinimo metus gamintojų organizacijai ar gamintojų organizacijų asociacijai išmokėta parama negali viršyti 12 proc. tos gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos per ankstesnius trejus kalendorinius metus rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos vidutinės metinės vertės (trejų metų vidurkis). Naujai pripažintai gamintojų organizacijai ar gamintojų organizacijų asociacijai per metus suteikta parama neviršija 12 proc. šios gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos narių per ankstesnius trejus kalendorinius metus rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos vidutinės metinės vertės (trejų metų vidurkis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-654, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19659

 

43. Agentūra kreipiasi į Žuvininkystės tarnybą dėl informacijos apie Lietuvos Respublikoje veikiančių pripažintų gamintojų organizacijų ar gamintojų organizacijų asociacijų ir jų narių per ankstesnius trejus kalendorinius metus rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos metinę vertę.

44. Agentūra vertina Taisyklių 42 punkte numatytų reikalavimų atitiktį pagal Žuvininkystės tarnybos pateiktą informaciją apie Lietuvos Respublikoje veikiančių pripažintų gamintojų organizacijų ar gamintojų organizacijų asociacijų ir jų narių per ankstesnius trejus kalendorinius metus rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos metinę vertę.

45. Jei Gamybos ir prekybos planas keičiamas, jo pakeitimas turi būti suderintas ir patvirtintas Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių nustatyta tvarka, o pakeistas Gamybos ir prekybos planas pateiktas Agentūrai kartu su kitu avansinio mokėjimo arba mokėjimo prašymu.

46. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai paskutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas.

47. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai, jis užregistruojamas, tačiau pareiškėjas raštu turi Agentūrai paaiškinti priežastis ir pateikti pateisinamus dokumentus, kuriuose pagrindžiamos vėlavimo priežastys. Sankcijos dėl pavėluoto mokėjimo prašymo pateikimo nustatomos vadovaujantis Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Sankcijų metodika).

48. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, nurodytą šių Taisyklių 41.1–41.2 papunkčiuose, jis iki termino pabaigos turi Agentūrai pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo.

49. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per  finansų įstaigas. 

50. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

SANKCIJOS

 

51. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui taikomos sankcijos vadovaujantis Sankcijų metodika.

52. Pareiškėjui (paramos gavėjui) pažeidus pirkimų vykdymo tvarką, sankcijos taikomos pagal Sankcijų pareiškėjams, paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodiką, patvirtintą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. BR1-83 „Dėl Sankcijų pareiškėjams, paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikos patvirtinimo“.

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53. Projekto įgyvendinimo priežiūra ir patikros vietoje vykdomos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

54. Pareiškėjai dėl paramos paraiškos, mokėjimo prašymo administravimo ir (arba) įgyvendinamo projekto administravimo turi teisę apskųsti Agentūros ir (arba) Ministerijos veiksmus arba neveikimą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

55. Dokumentų saugojimo tvarka nustatyta Administravimo taisyklėse.

56. Taisyklės gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

57. Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos. 

___________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-46, 2018-01-30, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01442

 

 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020

metų veiksmų programos penktojo Sąjungos

prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“

priemonės „Gamybos ir prekybos planai“

įgyvendinimo taisyklių

priedas

 

 

(Paramos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonę „Gamybos ir prekybos planai“ forma)

 

 

 

Nacionalinės mokėjimo agentŪros prie žemės ūkio ministerijos KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ departamento |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARAMOS ADMINISTRAVIMO skyrius*

 

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(paramos paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

(paramos paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)                   (vardas, pavardė)                                 (parašas)

Paramos paraiška vertinti priimta                     

Paramos paraiška atmesta                                 

 

_________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų 

departamento ______________ paramos administravimo skyriui

 

 

PARAMOS PARAIŠKA 

PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PENKTOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „PREKYBOS IR PERDIRBIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLES

 

Nr.________

 

__________________

(data)

 

_______________________

(sudarymo vieta)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

Pareiškėjo pavadinimas

Nurodomas pareiškėjo pavadinimas pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimo duomenis.

Pareiškėjo teisinė forma

Nurodoma pareiškėjo teisinė forma pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimo duomenis.

Pareiškėjo registracijos kodas

Nurodomas pareiškėjo registracijos numeris pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimo duomenis.

Pareiškėjo adresas

(Nurodomas pareiškėjo adresas (įmonės (gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijos asociacijos) buveinės adresas), telefonas, el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paramos paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas

 

Seniūnijos pavadinimas   

 

Gyvenamosios vietovės pavadinimas 

 

Gatvės pavadinimas

 

Namo Nr.        

 

Buto Nr.

 

Pašto indeksas

 

Telefono Nr.

 

El. pašto adresas

 

PVM mokėjimas (Pažymėti langelį ženklu „X“)

 

PVM mokėtojas □

 

mokėtojo kodas (įrašyti):

 

Ne PVM mokėtojas □

Gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijos asociacijos narių skaičius

 

Nurodomas gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijos asociacijos narių skaičius.

 

 

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo eigą?

Pastaba. Užpildykite, pažymėdami langelį ženklu „X“.

Paštu

El. paštu

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

 

Programa, prioritetas, priemonė

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonė „Gamybos ir prekybos planai“ (toliau – Priemonė)

1. Projekto pavadinimas

 

 

 

2. Projekto įgyvendinimo vieta

(duomenys patikrai vietoje atlikti)

 

3. Bendra projekto vertė su PVM, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

(bendra projekto vertė su tinkamomis finansuoti išlaidomis su PVM, Eur.)

4. Bendra projekto vertė be PVM, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

(bendra projekto vertė su tinkamomis finansuoti išlaidomis be PVM, Eur.)

5. Bendra prašomos paramos suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

(bendra prašoma paramos suma, Eur (nuo tinkamų finansuoti išlaidų)

6. Patvirtinto Gamybos ir prekybos plano, kuriam įgyvendinti prašoma paramos, laikotarpis:

 

 

 

|__|__|__|__|      -       |__|__|__|__|          

 

(nurodomi metai)              (nurodomi metai)                   

 

7. Planuojama projekto pabaiga:

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|

 

(nurodoma data, kada planuojama pateikti paskutinį mokėjimo prašymą Agentūrai)

8. Asmuo, atsakingas už projekto įgyvendinimą

(vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.) (pildyti, jei tai ne pareiškėjas)

 

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

(Pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.)

 

 

III. TRUMPA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

Pateikiama trumpa informacija apie planuojamą įgyvendinti projektą (pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta, kaip projektas atitinka Taisyklių II skyriuje nurodytą Priemonės konkretų tikslą).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KITA INFORMACIJA

(Šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas langelį ženklu „X“ ties žodžiu „Taip“ arba „Ne“).

 

1.  

Ar patvirtinate, kad projektas atitinka Taisyklių II skyriuje nurodytą Priemonės konkretų tikslą?

Taip □                Ne □

2.  

Ar patvirtinate, kad projekto veikla yra susijusi su Priemonės remiama veikla, nurodyta Taisyklių III skyriuje?

Taip □                Ne □

3.  

Ar patvirtinate, kad neturite skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos?

Taip □                Ne □

4.  

Ar patvirtinate, kad neturite skolų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondui?

Taip □                Ne □

5.  

Ar patvirtinate, kad neturite skolų Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos?

Taip □                Ne □

6.  

Ar tvarkote ir įsipareigojate tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos?

Taip □                Ne □

7.  

Ar patvirtinate, kad įmonei (gamintojų organizacijai arba gamintojų organizacijai asociacijai), kuriai atstovaujate, nėra iškelta byla dėl bankroto arba ji nėra likviduojama?

Taip □                Ne □

8.  

Ar patvirtinate, kad laikotės Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje nurodytų kriterijų ir nesate įvykdęs su EŽF arba EJRŽF susijusio sukčiavimo ir įsipareigojate visą žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpį nepadaryti su EJRŽF susijusio sukčiavimo, kaip nurodytų Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje?*

Taip □                Ne □

9.  

Ar patvirtinate, kad ne mažiau kaip trejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų arba nuo tada, kai Jums taikoma, laikotės Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnyje nustatyto reikalavimo rengti gamybos ir prekybos planus (iki 2014 m. sausio 1 d. – veiklos programas) ir Žuvininkystės tarnybai teikti metines ataskaitas?

Taip □                Ne □

10.

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš ES fondų, kitų viešųjų lėšų?

Taip □                Ne □

11.

Ar įsipareigojate apdrausti ilgalaikį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo paramos skyrimo (ne anksčiau nei nuo turto įsigijimo) dienos iki žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpiu) (reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus); taip pat įvykus draudžiamajam įvykiui, atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir neblogesnių techninių parametrų?

Taip □                Ne □

12.

Ar įsipareigojate viešinti paramą Viešinimo taisyklėse nustatyta tvarka (kaip nurodyta Taisyklių 19.7 papunktyje)?

Taip □                Ne □

13.

Ar įsipareigojate, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui, už paramos lėšas įgytos nuosavybės nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos?

Taip □                Ne □

14.

Ar įsipareigojate be rašytinio Agentūros sutikimo neįkeisti (leidimą įkeisti turtą Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie nurodo, kad kredito įstaigos paskola yra vienas iš projekto finansavimo šaltinių) už paramos lėšas įgytos nuosavybės nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos?

Taip □                Ne □

15.

Ar įsipareigojate nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos atitikti Taisyklių VI skyriaus 14.1–14.3, 14.5–14.6, 16.2–16.3 papunkčiuose numatytus reikalavimus?

Taip □                Ne □

16.

Ar įsipareigojate nuo paramos paraiškos pateikimo dienos prisiimti visus Taisyklių VII skyriuje numatytus įsipareigojimus?

Taip □                Ne □

17.

Ar įsipareigojate iki žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos saugoti visus dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu, ir užtikrinti jų prieinamumą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka?

Taip □                Ne □

18.

Ar įsipareigojate sudaryti sąlygas asmenims, įskaitant nepriklausomus ekspertus, turintiems teisę audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, laikomasi sąlygų, už ką buvo skirta parama, kaip yra vykdomas projektas ir veikla po paramos skyrimo dienos iki žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos?

Taip □                Ne □

19.

Ar patvirtinate, kad iki paramos paraiškos pateikimo dienos nesate patyręs visų projekte numatytų investicijų (neįskaitant bendrųjų ir viešinimo išlaidų, jei tokios numatytos), kurioms prašote paramos?

Jei padarėte dalį arba visas investicijas, nurodykite padarytas investicijas (įrašyti):

 

 

Taip □                Ne □

*Jei pareiškėjas yra įvykdęs Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje nurodytus veiksmus, paramos paraiškos priimtinumas vertinamas vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/288 nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-722, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20720

 

V. PATEIKIAMi DOKUMENTAI

(Šioje lentelėje Pareiškėjas pasitikrina, ar jo pateikiama paramos paraiška yra visiškai sukomplektuota, ir pažymi (ženklu „X“), kuriuos dokumentus pateikia, nurodydamas pateikiamų dokumentų puslapių skaičių.) 

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Puslapių skaičius

1.  

Juridinio asmens kompetentingo organo pritarimo parengtai paramos paraiškai sprendimas ar protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens iki paramos paraiškos pateikimo.

|__|__|

2.  

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija.

|__|__|

3. 

Pažyma apie gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijos asociacijos pripažinimą (pažyma turi būti išduota Ministerijos arba jos įgaliotos institucijos).

|__|__|

4. 

Gamybos ir prekybos planas, patvirtintas Taisyklių 2.2.2 papunktyje nustatyta tvarka.

|__|__|

5. 

Dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

|__|__|

6. 

Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad atitinkamas asmuo turi įgaliojimus atstovauti pareiškėjui (teikiama, jeigu paramos paraišką ir kitus su paramos paraiška susijusius dokumentus pasirašo ir (arba) pateikia pareiškėjo įgaliotas asmuo).

|__|__|

7. 

Kiti dokumentai (įrašyti):

|__|__|

 

 

VI. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, pretenduodamas gauti paramą pagal Priemonę, patvirtinu, kad:

 

1.   Esu susipažinęs su paramos skyrimo sąlygomis.

2.  Šioje paramos paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

3.  Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

4.  Žinau, kad paramos paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

5.  Esu informuotas (-a), kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės (gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijos asociacijos), kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir (arba) įmonės (gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijos asociacijos), kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

6.  Žinau, kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.

7.  Esu informuotas (-a), kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti  audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

8. Įsipareigoju teikti informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti.

9.  Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano pateiktą paramos paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paramos paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

10. Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai.

11. Žinau, kad Agentūrai pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir ES institucijos.

12. Žinau, kad mano veikla, susijusi su projekto įgyvendinimu, būtų tikrinama po paramos paraiškos pateikimo dienos bet kuriame projekto įgyvendinimo etape.

13. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su Agentūros tvarkomais savo asmens duomenimis (vardas, pavardė ir kt. duomenys), ir kaip jie Agentūroje yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Tolimesnė informacija, susijusi su asmens duomenų tvarkymu, teikiama kreipiantis į Agentūrą.

14. Įsipareigoju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje paramos paraiškoje, taip pat apie savo ir (arba) įmonės (gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijos asociacijos) rekvizitų pasikeitimus, įskaitant susijusių įmonių (gamintojų organizacijų arba gamintojų organizacijų asociacijų) ir (arba) įmonių (gamintojų organizacijų arba gamintojų organizacijų asociacijų) partnerių atsiradimą.

15. Įsipareigoju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio pranešti Agentūrai apie draudžiamuosius įvykius, susijusius su ilgalaikiu turtu, kuriam įsigyti ar sukurti buvo suteikta parama, ir apie gautas draudimo išmokas. Įvykus draudžiamajam įvykiui, įsipareigoju atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir neblogesnių techninių parametrų.

16. Tuo atveju, jei projekto dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis, įsipareigoju Agentūrai pasirašytą paskolos ar išperkamosios nuomos / lizingo (finansinės nuomos) sutartį projekto daliai finansuoti pateikti su tuo mokėjimo prašymu, kuriuo yra prašoma apmokėti patirtas išlaidas / investicijas, panaudojant skolintas lėšas.

17. Įsipareigoju grąžinti paramą, jei vykdant projektą nebus laikomasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su projekto įgyvendinimu, reikalavimų, projektas bus nutrauktas ar nebus pasiekti paramos paraiškoje nustatyti projekto tikslai ir uždaviniai.

18. Įsipareigoju, gavęs Agentūros sprendimą dėl paramos neskyrimo, paramos išmokėjimo sustabdymo, paramos sumažinimo, dėl paramos mokėjimo nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti paramos lėšas ar jų dalį, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir (arba) grąžinti paramos lėšas į sprendime nurodytą sąskaitą, o apie reikalavimų įvykdymą raštu informuoti Agentūrą.

19. Žinau, kad per šios deklaracijos 18 punkte paminėtame sprendime nustatytą terminą negrąžinus paramos lėšų ar jų dalies, yra skaičiuojamos palūkanos. Palūkanos už pavėluotas grąžinti lėšas apskaičiuojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Esu informuotas (-a), kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

21. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

22. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais:

22.1. asmens, teikiančio paramos paraišką, tapatybės nustatymo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006;

22.2. paramos administravimo, mokėjimo, kontrolės ir Veiksmų programos stebėsenos ir vertinimų tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 , 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB  su  visais pakeitimais, 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų su visais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252 , Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus;

22.3. paramos viešinimo tikslu įgyvendinant 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011.

23. Esu informuotas (-a), kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

24. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

 

 

____________________________          ______________                              __________________

(pareiškėjo arba jo įgalioto asmens                (parašas)                               vardas, pavardė, pareigos)

 

 

Jei projektą parengė ir paramos paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

Konsultanto vardas ir pavardė|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Institucijos pavadinimas            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Tel. ir faks. Nr.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       

________________                        _____________________

(parašas)                                      (konsultanto vardas, pavardė)

 

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi elektroniniu būdu; juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Ministerija, kitos su EJRŽF administravimu susijusios Lietuvos Respublikos ir ES institucijos.

Duomenų subjektas nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Tuo atveju, kai duomenų valdytojas įgyvendina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 straipsnio pareigą pateikti informaciją duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymą, ši informacija pateikiama atskirai nuo kitos informacijos, kuri nėra susijusi su minėto straipsnio įgyvendinimu.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-654, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19659

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-682, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15352

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-46, 2018-01-30, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01442

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3D-822 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-357, 2018-06-01, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09125

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3D-822 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-682, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15352

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3D-822 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-722, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20720

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3D-822 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-654, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19659

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3D-822 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-77, 2021-02-03, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02094

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3D-822 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-101, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02760

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3D-822 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 *Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinio paramos administravimo skyriaus tarnautojas.