Suvestinė redakcija nuo 2020-03-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12511

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 21 d. Nr. A1-394

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 22 straipsnio 3 ir 4 dalimis ir 26 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 1.2.1 ir 1.2.8 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“ 2 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. A1-32, 2020-01-09, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00276

 

1. Tvirtinu Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą Nr. A1-476 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

socialinės apsaugos ir darbo ministrą                                                  Vilius Šapoka

 

 

 

SUDERINTA                                                                        

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

2017-07-13 raštu Nr. ((1.15-0202)-5K-1713389)-6K-1704550

SUDERINTA                                                                        

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministerijos

2017-07-10 raštu Nr. 12-01-1240

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos

2017-07-11 raštu Nr. (1.36.E) 2T-613

 

 

 

SUDERINTA                                                                        

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

2017-07-14 raštu Nr. 1D-3818

 

 

 

 

SUDERINTA                                                                        

Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnybos

2017-07-12 raštu Nr. 4-01-5126

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

valstybės saugumo departamento

2017-07-07 raštu Nr. 18-5798

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymu

Nr. A1-394

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 16 d. įsakymo

Nr. A1-30

redakcija)

 

 

DARBO RINKOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbo rinkos paslaugų (toliau – Paslaugos), numatytų Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, teikimo principus, teikimo Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) sąlygas ir tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. ieškantis darbuotojų darbdavys – darbdavys, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 21 straipsnio 3 dalyje, ieškantis tinkamo darbuotojo;

2.2. išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai – diplomai, pažymėjimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmens mokymosi rezultatus: švietimo programos, švietimo modulio baigimą, išsilavinimo, kvalifikacijos, kompetencijos įgijimą;

2.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679 ), Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatyme, Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarime Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“ (toliau – Pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką įgyvendinimo tvarkos aprašas). 

3. Paslaugos teikiamos:

3.1. bedarbiams, Užimtumo tarnyboje registruotiems darbo ieškantiems asmenims – registravimo Užimtumo tarnyboje, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant, įsidarbinimo galimybių vertinimo ir individualios užimtumo veiklos planavimo paslaugos;

3.2. Užimtumo tarnyboje neregistruotiems darbo ieškantiems asmenims – informavimo ir konsultavimo paslaugos;

3.3. pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą bei pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo pensijos gavėjams  ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų išleidimo į pensiją ar atsargą dienos – registravimo Užimtumo tarnyboje, informavimo, konsultavimo, įsidarbinimo galimybių vertinimo, tarpininkavimo įdarbinant ir individualios užimtumo veiklos planavimo paslaugos, o Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems asmenims, kuriems iki minėtame įstatyme nustatytos teisės gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją liko ne daugiau kaip 12 mėnesių (toliau – tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai), – informavimo ir konsultavimo paslaugos;

3.4. užsieniečiams, kuriems įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytais pagrindais išduoti leidimai dirbti Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą, – konsultavimo dėl sezoninio darbo paslaugos;

3.5. darbdaviams, vykdantiems veiklą Lietuvos Respublikoje, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse ir Šveicarijos Konfederacijoje, – laisvų darbo vietų registravimo, informavimo, tarpininkavimo įdarbinant paslaugos.

4. Paslaugas neatlygintinai teikia Užimtumo tarnybos administracijos padaliniai pagal aptarnaujamą teritoriją.

5. Užimtumo tarnyba Paslaugas ir jų teikimo būdą parenka individualiai, atsižvelgdama į Aprašo 3.1–3.4 papunkčiuose nurodytų asmenų poreikius ir įsidarbinimo galimybes ar į Aprašo 3.5 papunktyje nurodytų darbdavių poreikius.

6. Informacija apie darbo ieškantiems asmenims suteiktas Paslaugas ir jų teikimo rezultatus įrašoma Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytos formos Darbo ieškančio asmens apsilankymo kortelėje. Informacija, įskaitant asmens duomenis, apie darbo ieškančius asmenis ir jiems suteiktas Paslaugas Užimtumo tarnybai įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką darbo rinkos stebėsenos tikslais kaupiama ir saugoma Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nuo darbo ieškančio asmens registracijos Užimtumo tarnyboje dienos ir 5 metus po jo registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Informacija, įskaitant asmens duomenis, tvarkoma taikant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/679), ne ilgiau, nei to reikalaujama pagal duomenų tvarkymo tikslus, vėliau ji sunaikinama Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI

 

7. Paslaugų teikimo principai yra šie:

7.1. bendradarbiavimas – derinama darbo rinkos pasiūla ir paklausa, siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą, didinti asmenų motyvaciją integruotis į darbo rinką, bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, darbo ieškančiais asmenimis ir darbdaviais;

7.2. kompleksiškumas – užimtumo klausimai sprendžiami, atsižvelgiant į socialines darbo ieškančių asmenų problemas ir taikant jų užimtumo galimybėms padidinti būtinas priemones;

7.3. savarankiškumo skatinimas – padedama darbo ieškantiems asmenims savarankiškai priimti sprendimus siekiant užimtumo, stiprinama jų motyvacija aktyviai ieškoti darbo ar mokytis, lavinami įgūdžiai, padedantys įveikti sunkumus įsidarbinant, pasirinkti veiksmingas priemones, vykdyti darbo paiešką naudojantis informacinėmis technologijomis;

7.4. racionalumas – Paslaugos teikiamos, atsižvelgiant į individualius darbo ieškančių asmenų gebėjimus, turimą patirtį ir padėtį darbo rinkoje, siekiant jiems padėti greičiau susirasti tinkamą darbą;

7.5. lygios galimybės ir nediskriminavimas – visiems asmenims, siekiantiems užimtumo, sudaromos vienodos sąlygos gauti Paslaugas.

 

III SKYRIUS

DARBO IEŠKANTIEMS ASMENIMS TEIKIAMOS PASLAUGOS

PIRMASIS SKIRSNIS

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

8. Užimtumo tarnyba, darbo ieškantiems asmenims kreipiantis dėl registracijos joje:

8.1. pagal darbo ieškančio asmens pateiktus dokumentus, nurodytus Aprašo 16 ir 17 punktuose, užpildo Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintos formos Darbo ieškančio asmens kortelę, kurioje darbo ieškančiam asmeniui pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjekto teises bei jų įgyvendinimo tvarką vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis;

8.2. jei kreipiasi užsienietis, išskyrus atvejį, nurodytą Aprašo 10.3 papunktyje, Užsieniečių registre per vieną darbo dieną patikrina informaciją apie galiojantį Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (toliau – ES) ar leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (išduotą įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 1–3, 41, 6–10, 13–16 punktuose ar 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytais pagrindais). Nustačius, kad šių dokumentų užsienietis neturi, jis Užimtumo tarnyboje neregistruojamas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-32, 2020-01-09, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00276

 

8.3. esant darbdavio įregistruotai tinkamo darbo vietai, pateikia pasiūlymą įsidarbinti;

8.4. pasirašytinai supažindina su darbo ieškančio asmens, bedarbio teisėmis, pareigomis, atsakomybe, pareigų nevykdymo pasekmėmis ir įteikia Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintos formos Darbo ieškančio asmens atmintinę. Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu darbo ieškančio asmens atmintinė pateikiama elektroniniu būdu ar paštu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-243, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05772

 

8.5. aptaria ir darbo ieškančiam asmeniui padeda pasirinkti Paslaugas bei priimtiniausią Paslaugų teikimo būdą, kuriuo darbo ieškantis asmuo įsipareigoja būti pasiekiamas, taip pat suderina kito atvykimo į Užimtumo tarnybą dėl Paslaugų gavimo datą ir laiką.

9. Įregistravusi darbo ieškantį asmenį, Užimtumo tarnyba:

9.1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo ieškančio asmens įregistravimo pradeda rinkti duomenis, reikalingus asmeniui identifikuoti (asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), lytis, pilietybė), duomenis apie draudžiamąsias pajamas ir jų gavimo laikotarpius, darbo ieškančiam asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, darbingumo lygio nustatymą, savarankišką darbą, kaip tai nurodyta Užimtumo įstatymo 5 straipsnyje, mokymąsi, studijas, išsilavinimą, darbo ieškančiam asmeniui teikiamą socialinę paramą ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas, privalomosios pradinės karo tarnybos ar alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimą, profesinės reabilitacijos poreikį, nelegalų darbą arba neregistruotos ūkinės komercinės veiklos vykdymą, pažeidžiant komercinės ar ūkinės veiklos tvarką, atsiskaitymą su biudžetais ir fondais, kurių reikia darbo ieškančio asmens statusui nustatyti, Paslaugoms teikti ir užimtumo rėmimo priemonėms įgyvendinti, iš valstybės registrų ir informacinių sistemų, nurodytų Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamuose Užimtumo tarnybos valdomos informacinės sistemos nuostatuose;

9.2. pagal Juridinių asmenų registro ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenis nustačiusi, kad darbo ieškantis asmuo yra individualiosios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos savininkas arba mažosios bendrijos narys, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis narys, Mokesčių mokėtojų registre patikrina, ar individualioji įmonė, mažoji bendrija, tikroji ūkinė bendrija ar komanditinė ūkinė bendrija laikinai nevykdo veiklos; patikrina, ar Juridinių asmenų registre individualiajai įmonei, mažajai bendrijai, tikrajai ūkinei bendrijai ar komanditinei ūkinei bendrijai suteiktas likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos statusas;

9.3. pagal Ūkinių gyvūnų registro, Ūkininkų ūkių registro arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenis nustačiusi, kad darbo ieškantis asmuo vykdo individualią žemės ūkio veiklą, patikrina, ar žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra mažesnis už 4 ekonominio dydžio vienetus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-32, 2020-01-09, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00276

 

9.4. suteikia bedarbio ar kitą Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą statusą;

9.5. įvertina darbo ieškančio asmens įsidarbinimo galimybes ir priskiria jį vienai iš Užimtumo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytų grupių;

9.6. padeda parengti darbo ieškančiam asmeniui jo gyvenimo aprašymą (CV), suformuoja jį Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje ir, asmeniui pageidaujant, darbo paieškos tikslu įdeda jį į Užimtumo tarnybos interneto svetainę ne ilgesniam nei asmens registracijos Užimtumo tarnyboje laikotarpiui;

9.7. kartu su bedarbiu ar kitu darbo ieškančiu asmeniu (jo prašymu) sudaro individualų užimtumo veiklos planą;

9.8. vykdo bedarbių ir kitų darbo ieškančių asmenų (jų prašymu) individualų užimtumo veiklos planą (informuoja, konsultuoja, tarpininkauja įdarbinant, taiko aktyvios darbo rinkos politikos priemones), stebi ir vertina šio plano vykdymo pažangą.

10. Užimtumo tarnyboje neregistruotiems darbo ieškantiems asmenims kreipiantis dėl Paslaugų, Užimtumo tarnyba:

10.1. teikia darbo ieškančiam asmeniui su darbo rinka susijusią informaciją;

10.2. konsultuoja darbo ieškantį asmenį darbo rinkos klausimais;

10.3. jei kreipiasi užsienietis, atvykęs dirbti sezoninių darbų, Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje patikrina informaciją apie užsieniečiui išduotą leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje, Užsieniečių registre – informaciją apie užsieniečiui išduotą vizą, jei jam netaikomas bevizis režimas. Nustačius, kad šių dokumentų užsienietis neturi, jam konsultavimo paslaugos neteikiamos.

11. Informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugos teikiamos individualiai ar grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu (telefonu, elektroniniu paštu, internetu ir kt.).

12. Darbo ieškančiam asmeniui pasirinkus nuotolinį paslaugų teikimo būdą, kvietime nurodytas laikas atvykti į Užimtumo tarnybą priimti pasiūlymo dirbti arba sudaryti individualų užimtumo veiklos planą, arba dalyvauti individualiame užimtumo veiklos plane numatytose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, užimtumo didinimo programose, arba naudotis šiame plane numatytomis Paslaugomis prilyginamas Darbo ieškančio asmens atmintinėje atvykti į Užimtumo tarnybą nurodytam laikui, kai gaunamas asmens patvirtinimas, kad kvietimas yra gautas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

REGISTRAVIMO UŽIMTUMO TARNYBOJE

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

13. Registravimo Užimtumo tarnyboje paslaugų teikimo tikslas – suteikti darbo ieškančiam asmeniui bedarbio ar kitą Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą statusą.

14. Registravimo Užimtumo tarnyboje paslaugos teikiamos ne jaunesniems kaip 14 metų darbo ieškantiems asmenims, kurių nurodyta gyvenamoji vieta yra Užimtumo tarnybos administracijos padalinio aptarnaujamoje teritorijoje, taip pat asmenims, kurie nėra Lietuvos Respublikos gyventojai, tačiau, vadovaujantis Užimtumo įstatymo 1 straipsniu, jiems paslaugos teikiamos tame Užimtumo tarnybos administracijos padalinyje, į kurį kreipiasi:

14.1. atvykus į Užimtumo tarnybą;

14.2. patvirtinus savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą ir užpildžius Darbo ieškančio asmens kortelę naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“;

14.3. telefonu, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ar karantiną, kai besiregistruojančiam asmeniui Užimtumo tarnybos interneto svetainėje neprieinama elektroninė paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-243, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05772

 

15. Elektroninės paslaugos „Registracija Užimtumo tarnyboje“ vartotojams, prieš suteikiant registravimo Užimtumo tarnyboje paslaugas, pateikiama informacija apie darbo ieškančio asmens ir bedarbio teises, pareigas, atsakomybę bei pareigų nevykdymo pasekmes ir prašoma patvirtinti, jog jie yra informuoti, kad jų asmens duomenys bedarbio statusui nustatyti, Paslaugoms teikti ir užimtumo rėmimo priemonėms įgyvendinti bus renkami iš valstybės registrų ir informacinių sistemų. Kartu pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo tvarką vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

16. Registruodamiesi Užimtumo tarnyboje ir (ar) kiekvieną kartą joje lankydamiesi, darbo ieškantys asmenys tapatybei patvirtinti pateikia šiuos dokumentus:

16.1. Lietuvos Respublikos piliečiai ir ES ar Europos laisvosios prekybos asociacijos (toliau – ELPA) valstybės narės piliečiai (toliau – ES piliečiai) bei užsieniečiai, išskyrus nurodytus Aprašo 16.2 papunktyje, – galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą);

16.2. užsieniečiai, atvykstantys dirbti sezoninių darbų, – galiojantį kelionės dokumentą.

161. Darbo ieškančiam asmeniui registruojantis telefonu, jo tapatybė nustatoma telefonu pateikiant asmens tapatybės dokumente esančius duomenis (asmens kodą, vardą (-us), pavardę (-es).

Papildyta punktu:

Nr. A1-243, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05772

 

17. Papildomai prie Aprašo 16 punkte nurodytų dokumentų toliau išvardyti asmenys registruodamiesi pateikia šiuos dokumentus:

17.1. asmenys, įgiję išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją, ir (ar) kompetenciją, – išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus Užimtumo tarnybos prašymu, jeigu informacija negaunama iš valstybės registrų ar informacinių sistemų:

17.1.1. asmenys, kurių išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai surašyti ne lietuvių kalba, pateikia šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu;

17.1.2. asmenys, įgiję profesinę kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją kitoje šalyje ir siekiantys dirbti pagal profesinę kvalifikaciją, įtrauktą į Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą, kurį tvirtina ūkio ministras, – profesinės kvalifikacijos pripažinimo dokumentus;

17.2. ES piliečiai, dirbę kitose (ne Lietuvoje) ES ir ELPA valstybėse narėse – PD U2 dokumentą dėl teisės į nedarbo socialinio draudimo išmoką išsaugojimo, jeigu ji buvo skirta (pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72) ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1) (toliau – ES reglamentai dėl socialinės apsaugos sistemos koordinavimo);

17.3. buvę laikinieji Europos Bendrijų institucijų darbuotojai ir asmenys, dirbantys Europos Bendrijų institucijose pagal terminuotas sutartis, pasibaigus jų tarnybai šiose institucijoje, – Bendrijų institucijos, kurioje dirbo, išduotą dokumentą EB-AATC (pagal 2009 m. rugpjūčio 27 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 780/2009, kuriuo nustatomos kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 2 dalies trečios pastraipos ir 96 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos įgyvendinimo nuostatos (OL 2009 L 226, p. 3);

17.4. asmenys, kurie pagal Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–3, 7 ir 10–13 punktus laikomi darbo rinkoje papildomai remiamais, – dokumentus, patvirtinančius šį požymį, Užimtumo tarnybos prašymu, jeigu ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ar informacinių sistemų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-32, 2020-01-09, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00276

 

17.5. asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio Užimtumo tarnybos prašymu, jeigu ji nėra gaunama iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos.

18. Užimtumo tarnyba, padariusi Aprašo 17.1 ir 17.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijas, iš karto grąžina juos asmenims.

19. Jei asmenys, registruodamiesi Užimtumo tarnyboje, nepateikė Aprašo 17 punkte nurodytų dokumentų, juos gali pristatyti Užimtumo tarnybai kitų apsilankymų metu.

20. Informacija apie darbo ieškančius asmenis, įskaitant asmens duomenis, pateikta Darbo ieškančio asmens kortelėje ir Aprašo 17 punkte nurodytuose dokumentuose, kaupiama ir saugoma Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje Aprašo 6 punkte nurodytais tikslais taikant Aprašo 6 punkte nustatytus reikalavimus.

21. Bedarbio ar kitas Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje nurodytas statusas Užimtumo tarnyboje įregistruotam darbo ieškančiam asmeniui suteikiamas nuo registracijos Užimtumo tarnyboje dienos. Sprendimas dėl statuso suteikimo priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Aprašo 9.1–9.3 papunkčiuose nurodytos informacijos gavimo dienos.

22. Užimtumo tarnyboje registruotam asmeniui informavus arba iš valstybės registrų ar informacinių sistemų gavus informaciją apie pasikeitusius duomenis Darbo ieškančio asmens kortelėje, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos priimamas sprendimas dėl bedarbio statuso sustabdymo, atkūrimo, panaikinimo, registravimo Užimtumo tarnyboje nutraukimo, pakartotinio registravimo joje ar vieno iš Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų statusų suteikimo:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-32, 2020-01-09, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00276

22.1. bedarbio atleidimą iš darbo pripažinus neteisėtu, tačiau negrąžinus jo į pirmesnį darbą ir laikant, kad darbo sutartis nutraukta teismo ar darbo ginčų komisijos sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos, bedarbio registracija Užimtumo tarnyboje tęsiama, išskyrus Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo atvejus;

22.2. asmenims, kuriems bedarbio statusas panaikintas dėl Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, jų prašymu suteikiamas vienas iš Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 1–3 punktuose nurodytų statusų ir registracija Užimtumo tarnyboje tęsiama;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-32, 2020-01-09, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00276

 

22.3. asmenims, kuriems bedarbio statusas panaikintas dėl Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5–9 punktuose nurodytų aplinkybių, jų prašymu suteikiamas Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytas statusas ir registracija Užimtumo tarnyboje tęsiama;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-32, 2020-01-09, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00276

 

22.4. jei asmenys, registruoti Užimtumo tarnyboje ir turintys vieną iš Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje nurodytų statusų:

22.4.1. atitinka bedarbio apibrėžimą, jų registracija Užimtumo tarnyboje nutraukiama, išskyrus Aprašo 22.4.2 papunktyje nurodytą atvejį, ir, pateikę prašymą raštu, elektroniniu paštu ar naudodamiesi elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“, jie pakartotinai registruojami Užimtumo tarnyboje, suteikiant bedarbio statusą;

22.4.2. atitinka kito Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje nurodyto statuso kriterijus, jiems suteikiamas kitas statusas ir registracija Užimtumo tarnyboje tęsiama;

22.4.3. raštu, elektroniniu paštu ar naudodamiesi elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“ pateikia prašymą panaikinti jų registraciją Užimtumo tarnyboje, registracija Užimtumo tarnyboje panaikinama nuo prašymo gavimo Užimtumo tarnyboje dienos arba nuo prašyme nurodytos datos, jeigu ši data vėlesnė už prašymo gavimo datą;

22.4.4. miršta, deklaruoja išvykimą iš Lietuvos Respublikos, išskyrus ES reglamentuose dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo numatytą laikotarpį, kuriuo asmeniui mokama nedarbo socialinio draudimo išmoka, arba pasibaigia jų leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas, registracija Užimtumo tarnyboje panaikinama nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos;

22.4.5. gavus iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro informaciją, kad asmens darbo santykiai ar darbo santykiams prilyginti teisiniai santykiai pasibaigė iki Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodyto statuso suteikimo asmeniui Užimtumo tarnyboje dienos, asmeniui suteiktas užimto asmens statusas panaikinamas ir suteikiamas bedarbio statusas nuo jo registracijos Užimtumo tarnyboje dienos.

23. Asmuo vienu metu gali būti registruotas tik viename Užimtumo tarnybos administracijos padalinyje.

24. Užimtumo tarnyboje registruotam asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą ir atvykus į Užimtumo tarnybos administracijos padalinį arba raštu, elektroniniu paštu ar naudojantis elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“ pateikus prašymą, jo asmens duomenis, reikalingus asmens statusui nustatyti, Paslaugoms teikti ir užimtumo rėmimo priemonėms įgyvendinti, nurodytus Aprašo 9.1 papunktyje, pradeda tvarkyti ir Paslaugas teikti Užimtumo tarnybos administracijos padalinys, aptarnaujantis naujos asmens gyvenamosios vietos teritoriją.

25. Jeigu asmuo, registruotas Užimtumo tarnyboje, kuriam, vadovaujantis Užimtumo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktu, taikomas šis įstatymas, išvyksta į kitą ES ar ELPA valstybę narę ieškoti darbo ir eksportuoja nedarbo socialinio draudimo išmoką ne daugiau kaip iki 6 mėnesių laikotarpiui, jo duomenis, nurodytus Aprašo 9.1 papunktyje, toliau tvarko Užimtumo tarnybos administracijos padalinys, kuriame asmuo registravosi, ir jo prašymu jo asmens duomenis, reikalingus asmens statusui nustatyti ir paslaugoms teikti, pradeda tvarkyti ir paslaugas teikti ES ar ELPA valstybės narės užimtumo tarnyba.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ĮSIDARBINIMO GALIMYBIŲ VERTINIMO IR INDIVIDUALIŲ UŽIMTUMO VEIKLOS PLANAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

26. Įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugos teikiamos Užimtumo įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodytu tikslu.

27. Užimtumo tarnyboje registruotų darbo ieškančių asmenų įsidarbinimo galimybių vertinimas atliekamas per 30 kalendorinių dienų nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos.

28. Bedarbiui ar kitam darbo ieškančiam asmeniui, tapusiam laikinai nedarbingam dėl ligos arba traumos ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, įsidarbinimo galimybių vertinimo atlikimas gali būti pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek asmuo sirgo.

29. Atlikusi įsidarbinimo galimybių vertinimą, Užimtumo tarnyba joje registruotą darbo ieškantį asmenį priskiria didelių, vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių asmenų grupei (toliau – grupės pagal įsidarbinimo galimybes). Darbo ieškančio asmens priskyrimo grupėms pagal įsidarbinimo galimybes kriterijus ir užimtumo rėmimo priemonių jam siūlymo sąlygas ir tvarką nustato Užimtumo tarnybos direktorius. Neįgalų asmenį priskyrusi vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei, Užimtumo tarnyba įvertina ir nustato įdarbinimo su pagalba paslaugų poreikį Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-32, 2020-01-09, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00276

 

30. Darbo ieškančiam asmeniui neįsidarbinus per 6 mėnesių laikotarpį, įsidarbinimo galimybių vertinimas atliekamas pakartotinai pasikeitus aplinkybėms arba esant poreikiui, bet ne rečiau kaip kas tris mėnesius.

31. Užimtumo tarnyba, atsižvelgdama į Paslaugų teikimo ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumo vertinimo rezultatus:

31.1. nustato darbo ieškančių asmenų grupei pagal įsidarbinimo galimybes rekomenduojamas Paslaugas, aktyvios darbo rinkos politikos priemones, užimtumo didinimo programas;

31.2. nustato Užimtumo tarnybos kreipimosi dėl bedarbio socialinių paslaugų poreikio nustatymo bei asmens atsiskaitymo už savarankišką darbo paiešką, individualaus užimtumo veiklos plano įgyvendinimo pažangos vertinimo tvarką.

32. Užimtumo tarnyba vertina iš statutinės įstaigos gautą Pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką įgyvendinimo tvarkos aprašo priede nurodytos Tarnybą baigiančių pareigūnų ir karių, pageidaujančių dalyvauti įgyvendinant pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos priemones, anketos informaciją, siekdama individualiai nustatyti pareigūno ir kario, išleidžiamo į pensiją, įsidarbinimo galimybes ir parinkti jam tinkamas Paslaugas.

33. Individualių užimtumo veiklos planavimo paslaugų teikimo tikslas – atsižvelgiant į darbo ieškančio asmens įsidarbinimo galimybes bei jo registravimosi Užimtumo tarnyboje tikslą, numatyti darbo ieškančiam asmeniui Paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones.

34. Individualus užimtumo veiklos planas – tai Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytos formos dokumentas, kuriame nurodoma:

34.1. asmens užimtumo tikslas (-ai);

34.2. asmens įsipareigojimai savarankiškai ieškoti darbo, naudotis šiame plane numatytomis darbo rinkos paslaugomis ir (ar) dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir (ar) užimtumo didinimo programose (toliau – Plano priemonės) individualiame užimtumo veiklos plane nustatytiems užimtumo tikslams pasiekti;

34.3. Užimtumo tarnybos įsipareigojimai padėti bedarbiams ar kitiems darbo ieškantiems asmenims siekti užimtumo tikslų, įgyvendinti Plano priemones;

34.4. planuojamų Plano priemonių įgyvendinimo terminai.

35. Bedarbiams per 30 kalendorinių dienų nuo jų įregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui sudaromas individualus užimtumo veiklos planas. Kitiems darbo ieškantiems asmenims individualus užimtumo veiklos planas sudaromas tik jų prašymu per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

36. Bedarbiui ar kitam darbo ieškančiam asmeniui, tapusiam laikinai nedarbingam dėl ligos arba traumos ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ar karantiną, individualaus užimtumo veiklos plano sudarymo terminas gali būti pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek asmuo sirgo arba buvo paskelbta ekstremali situacija ar karantinas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-243, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05772

 

37. Užimtumo tarnyba, išanalizavusi Plano priemonių įgyvendinimo eigą, efektyvumą, neįgyvendinimo priežastis, atlieka Plano priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimą.

38. Individualus užimtumo veiklos planas gali būti keičiamas ar tikslinamas:

38.1. atlikus Plano priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimą;

38.2. pasikeitus aplinkybėms darbo rinkoje ar asmens užimtumo tikslams;

38.3. pasikeitus darbo ieškančio asmens statusui;

38.4. atlikus pakartotinį įsidarbinimo galimybių vertinimą.

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

39. Informavimo paslaugos teikiamos Užimtumo įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytu tikslu. Konsultavimo paslaugos teikiamos Užimtumo įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nurodytu tikslu.

40. Užimtumo tarnyba informuoja ir konsultuoja darbo ieškančius asmenis įvairiomis formomis ir būdais, parinktais atsižvelgiant į individualius asmenų ar tikslinių grupių (pvz., pirmą kartą arba pakartotinai besiregistruojančių Užimtumo tarnyboje, Tarnybą baigiančių pareigūnų ir karių, norinčių įgyti ar tobulinti profesinę kvalifikaciją) poreikius:

40.1. supažindina su informacija, nurodyta Užimtumo įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 1 punkte ir 4 dalyje;

40.2. vykdo Užimtumo įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodytą konsultavimą:

40.2.1. pataria ir padeda įvertinti galimybes renkantis profesiją, taip pat planuoti karjerą, atsižvelgiant į asmens gebėjimus, asmenines savybes ir darbo rinkos poreikius;

40.2.2. pataria ir padeda parengti gyvenimo aprašymą (CV), parašyti motyvacinį laišką, pasiruošti pokalbiui su darbdaviu dėl įdarbinimo, naudotis įvairiais darbo paieškos būdais ir metodais, naudotis Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis;

40.2.3. padeda įgyti žinių, reikalingų savo verslui pradėti, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, ugdančiomis verslumą ar teikiančiomis paramą verslo pradžiai, prireikus organizuoja verslo pradmenų mokymus, gali pirkti papildomas konsultavimo dėl verslo pradžios paslaugas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

40.2.4. motyvuoja darbo ieškančius asmenis veiksmingai integruotis į darbo rinką;

40.2.5. kartu su darbo ieškančiais asmenimis analizuoja emocinius, tarpasmeninių santykių, prisitaikymo prie gyvenimo pokyčių sunkumus, trukdančius veiksmingai integruotis į darbo rinką, aptaria problemos sprendimo būdus, padeda priimti atsakingą ir racionalų karjeros sprendimą;

40.2.6. padeda asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių patiria integracijos į darbo rinką sunkumų, rasti sprendimus dėl užimtumo galimybių padidinimo, pasinaudojant įvairių socialines paslaugas teikiančių ar specialias programas įgyvendinančių institucijų, organizacijų teikiama pagalba ir parama.

41. Pareigūnams ir kariams taip pat teikiamos šios jų poreikiams pritaikytos papildomos konsultavimo paslaugos:

41.1. asmenybės interesų, profesinio kryptingumo, polinkių vertinimas;

41.2. individualus konsultavimas profesijos pasirinkimo, įgijimo, persikvalifikavimo klausimais;

41.3. konsultavimas grupėse asmens gebėjimo spręsti emocines, asmenines ir tarpasmeninių santykių problemas klausimais.

42. Aprašo 41 punkte numatytos paslaugos gali būti perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

43. Informavimas vykdomas Užimtumo tarnyboje, socialinių partnerių ir kitose įstaigose, Užimtumo tarnybos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose bei žiniasklaidos priemonėse.

44. Užimtumo tarnybos atviro informavimo vietose darbo ieškantiems asmenims sudaromos sąlygos savarankiškai naudotis Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis, interneto svetaine, spaudiniais ir kita sukaupta informacija.

45. Darbo ieškantis asmuo apie bedarbio ar kito Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje nurodyto statuso būklę (suteikimą, sustabdymą, atkūrimą ar panaikinimą) informuojamas Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

TARPININKAVIMO ĮDARBINANT PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

46. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugos teikiamos Užimtumo įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytu tikslu.

47. Užimtumo tarnyba, teikdama tarpininkavimo įdarbinant paslaugas:

47.1. teikia informaciją apie registruotas laisvas darbo vietas, siūlo darbo ieškantiems asmenims tinkamą darbą, išduodama Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytos formos pasiūlymą įsidarbinti ir kviesdama juos dalyvauti darbuotojų atrankoje Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka;

47.2. nesant tinkamo darbo pasiūlymų, informuoja apie galimybes dirbti kitos kvalifikacijos ar nekvalifikuotą darbą asmens gyvenamojoje vietoje ir nuo jo gyvenamosios vietos nutolusiose vietovėse;

47.3. padeda patikslinti gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ir pasirengti pokalbiui su darbdaviu.

48. Užimtumo tarnyba darbo ieškančius asmenis supažindina su darbo paieškos būdais, skatina juos savarankiškai ieškoti darbo ir Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka vertina, kaip vykdoma darbo paieška.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ĮDARBINIMO SU PAGALBA PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

481. Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikiamos Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytiems asmenims, Užimtumo tarnybos priskirtiems vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei, Užimtumo įstatymo 302 straipsnio 1 dalyje nurodytu tikslu.

482. Įdarbinimo su pagalba paslaugos gali būti perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

483. Jei neįgalus asmuo turi darbo pasiūlymą, pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras teikiama bendraujant su darbdaviu ir neįgaliu asmeniu, kuriam dėl turimo neįgalumo reikalinga pagalba įsidarbinant:

483.1. padedant neįgaliam asmeniui susitvarkyti įdarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbdavio vidaus tvarkos taisykles ir darbo vietoje atliekamas darbo funkcijas;

483.2. įvertinant darbo vietą ir darbo sąlygas (darbo funkcijas, darbo laiką, darbo normas ir darbo našumą bei kt.) ir konsultuojant darbdavį darbo vietos pritaikymo klausimais.

484. Organizuodamas pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugas, įdarbinimo su pagalba paslaugų teikėjas su neįgaliu asmeniu ir darbdaviu sudaro trišalę įdarbinimo su pagalba paslaugų teikimo sutartį Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytomis sąlygomis.

485. Atlygiui už pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugas gauti įdarbinimo su pagalba paslaugų teikėjas Užimtumo tarnybai pateikia informaciją apie suteiktas paslaugas ir jų trukmę – pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugų suteikimo aktą, kurio formą nustato Užimtumo tarnybos direktorius. Užimtumo tarnybos skiriama pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras finansavimo lėšų suma ir trukmė negali viršyti Užimtumo įstatymo 302 straipsnio 3 dalyje nustatytų dydžių.

486. Neįgaliam asmeniui įsidarbinus, atsižvelgiant į jo ar darbdavio prašymą, teikiama lydimoji pagalba įsidarbinus Užimtumo įstatymo 302 straipsnio 4 dalyje nurodytu tikslu.

487. Lydimoji pagalba įsidarbinus teikiama padedant išspręsti darbe kylančias problemas, dėl kurių neįgalus asmuo gali netekti darbo:

487.1. konsultuojant darbdavį ir (ar) neįgalų asmenį darbo santykių, darbo sąlygų, darbo vietos pritaikymo, neįgalaus asmens teisių užtikrinimo bei diskriminacijos darbo vietoje prevencijos klausimais;

487.2. padedant spręsti neįgalaus asmens ir darbdavio bendravimo problemas, susijusias su darbo santykiais ar sąlygomis, darbo užduočių padalijimu, ir kitas problemas, trukdančias asmens darbinei veiklai. 

488. Organizuodamas lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugas, įdarbinimo su pagalba paslaugų teikėjas su neįgaliu asmeniu ir darbdaviu sudaro trišalę paslaugų teikimo sutartį Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytomis sąlygomis.

489. Atlygiui už lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugas gauti įdarbinimo su pagalba paslaugų teikėjas Užimtumo tarnybai pateikia informaciją apie suteiktas paslaugas ir jų trukmę – lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugų suteikimo aktą, kurio formą nustato Užimtumo tarnybos direktorius. Užimtumo tarnybos skiriama lydimosios pagalbos įsidarbinus finansavimo lėšų suma ir trukmė negali viršyti Užimtumo įstatymo 302 straipsnio 4 dalyje nustatytų dydžių.

Papildyta skirsniu:

Nr. A1-32, 2020-01-09, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00276

 

IV SKYRIUS

DARBDAVIAMS TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

49. Darbdaviams kreipiantis dėl darbuotojų paieškos, Užimtumo tarnyba:

49.1. registruoja ir viešai paskelbia laisvas darbo vietas;

49.2. su darbdaviu aptaria ir padeda jam pasirinkti priimtiniausią tinkamų kandidatų paieškos ir atrankos būdą;

49.3. informuoja darbdavį apie užimtumo rėmimo priemones, jų įgyvendinimo sąlygas ir tvarką;

49.4. vykdo darbdavio reikalavimus atitinkančių kandidatų į laisvą darbo vietą atranką ir informuoja darbdavį apie atrinktus kandidatus;

49.5. nesant tinkamų Užimtumo tarnyboje registruotų darbuotojų, nurodytų Užimtumo įstatymo 30 straipsnio 3 dalyje, supažindina darbdavį su sąlygomis, kuriomis bedarbiai gali įgyti reikiamą kvalifikaciją ir kompetencijas.

50. Darbdaviui pranešus apie grupės darbuotojų atleidimą, Užimtumo tarnyba organizuoja paslaugų teikimą įspėtiems apie atleidimą darbuotojams, suderina su darbdaviu paslaugų teikimo laiką ir vietą.

51. Darbdaviui, pageidaujančiam įdarbinti užsienietį, teikiama informacija apie leidimų dirbti ir leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo, sprendimų dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo ar dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarką.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LAISVŲ DARBO VIETŲ REGISTRAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

52. Laisvų darbo vietų registravimo tikslas – gavus informaciją iš darbdavio apie laisvą darbo vietą, Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje, Užimtumo tarnybos interneto svetainėje, Europos darbo mobilumo portale ir atviro informavimo vietose fiksuoti ir skelbti informaciją apie darbdaviui reikalingus darbuotojus.

53. Darbuotojų ieškantis darbdavys apie laisvą darbo vietą, kurioje asmuo dirbs pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu, Užimtumo tarnybą informuoja šiais būdais (pasirinktinai):

53.1. susitikimo su Užimtumo tarnybos specialistu metu, suteikdamas informaciją, reikalingą Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintos formos Laisvų darbo vietų registracijos  kortelei užpildyti;

53.2. užpildydamas Laisvų darbo vietų registracijos kortelę Užimtumo tarnybos interneto svetainėje, naudodamasis elektronine paslauga „Laisvos darbo vietos registravimas“;

53.3. suteikdamas informaciją, reikalingą Laisvų darbo vietų registracijos kortelei užpildyti, telefonu, elektroniniu paštu.

54. Darbdavys, informuodamas Užimtumo tarnybą apie laisvą darbo vietą, užtikrina, kad laisvos darbo vietos aprašymas būtų išsamus ir pretendentams keliami reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatas.

55. Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos laisvas darbo vietas, atitinkančias Aprašo 54 punkte nustatytus reikalavimus, registruoja Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje ir jas skelbia viešai Užimtumo tarnybos interneto svetainėje, Užimtumo tarnybos atviro informavimo vietose, Europos darbo mobilumo portale.

56. Aprašo 54 punkto reikalavimų neatitinkančios laisvos darbo vietos viešai neskelbiamos, o darbdaviai, pateikę informaciją apie tokias darbo vietas, per tris darbo dienas informuojami apie nustatytus neatitikimus.

57. Pasikeitus aplinkybėms (asmenį įdarbinus į registruotą laisvą darbo vietą, nusprendus ją panaikinti ar esant kitoms aplinkybėms), darbuotojų ieškantis darbdavys turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Užimtumo tarnybos interneto svetainėje atnaujinti, pakeisti ar panaikinti informaciją apie jo registruotas laisvas darbo vietas vienu iš Aprašo 53 punkte nurodytų būdų.

58. Jei laisvą darbo vietą registruoja darbuotojų atrankos ar tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo įmonė, ši laisva darbo vieta Užimtumo tarnybos interneto svetainėje skelbiama tik tuo atveju, jei laisvos darbo vietos skelbime nurodomas konkretus darbdavys, sudarysiantis darbo sutartį ar įdarbinsiantis darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

INFORMAVIMO IR TARPININKAVIMO ĮDARBINANT PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

59. Informavimo paslaugos teikiamos Užimtumo įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytu tikslu.

60. Užimtumo tarnyba, siekdama padėti darbdaviams rasti tinkamų darbuotojų, teikia jiems Užimtumo įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą ir kitą informaciją šiais būdais, parinktais atsižvelgiant į jų poreikius:

60.1. Užimtumo tarnyboje, socialinių partnerių ir kitose įstaigose, Užimtumo tarnybos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose bei žiniasklaidos priemonėse;

60.2. apsilankydama pas darbdavį, bendraudama telefonu, elektroniniu paštu;

60.3. organizuodama renginius darbdaviams.

61. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugos teikiamos Užimtumo įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytu tikslu. Užimtumo tarnyba, teikdama tarpininkavimo įdarbinant paslaugas:

61.1. vykdo darbuotojų atranką, informuoja darbdavį apie atrankos rezultatus ir palaiko grįžtamąjį ryšį Užimtumo tarnybos nustatytais būdais;

61.2. darbdavio pageidavimu padeda užpildyti ar pakeisti Laisvų darbo vietų registracijos kortelę, o jei tinkamų kandidatų nėra, prireikus aptaria su darbdaviu reikalavimų kandidatams keitimą;

61.3. organizuoja ir vykdo naudojimosi Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis mokymus darbdaviams.

62. Užimtumo tarnyba neteikia tarpininkavimo įdarbinant paslaugų, jeigu darbdavio įregistruota laisva darbo vieta neatitinka darbo santykiams ar darbo santykiams prilygintiems teisiniams santykiams būdingų požymių.

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-30, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00619

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017  m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-32, 2020-01-09, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00276

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-243, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05772

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo