Suvestinė redakcija nuo 2021-07-02

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-01-10, i. k. 2019-00337

 

 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 9  d. Nr. KS-2

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 39 punktu, Lietuvos radijo ir televizijos komisija nusprendžia:

Patvirtinti Viešųjų konsultacijų vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                           Mantas Martišius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. KS-2

 

 

VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešųjų konsultacijų vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) viešųjų konsultacijų vykdymo atvejus, tvarką, viešųjų konsultacijų rezultatų įvertinimo, forminimo ir skelbimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Viešoji konsultacija – Komisijos veiklos viešumą užtikrinantys veiksmai, kuriais sudaromos sąlygos suinteresuotiems asmenims per Komisijos nustatytą protingumo kriterijų atitinkantį terminą Komisijos nustatytu būdu pateikti pastabas, pasiūlymus, nuomonę ir (ar) išvadas  dėl Komisijos priimamo teisės akto projekto (toliau – pastabos ir (ar) pasiūlymai).

2.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ VYKDYMO ATVEJAI

 

3. Komisija skelbia viešąsias konsultacijas šiais atvejais:

3.1. kai Komisija parengia Komisijos priimamo norminio teisės akto projektą, išskyrus atvejus kai priimami techniniai, Komisijos vidinio darbo organizavimo sprendimai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. KS-129, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14971

 

3.2. kai Komisija parengia Komisijos priimamo individualaus teisės akto, kuris turės reikšmingos įtakos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo veiklos vykdymui, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų Lietuvos Respublikos vartotojams ir (ar) užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų ir (ar) dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimui, projektą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. KS-129, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14971

 

4. Komisija turi teisę skelbti viešąsias konsultacijas ir kitais, Aprašo 3 punkte nenurodytais, atvejais. Komisija skelbia viešąją konsultaciją šiame punkte nurodytu atveju vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme numatytais teisėkūros atvirumo ir skaidrumo, konsultavimosi efektyvumo ir proporcingumo principais.

 

III SKYRIUS

VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ VYKDYMO TVARKA

 

5. Informaciją apie vykdomas viešąsias konsultacijas Komisija skelbia savo interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Viešosios konsultacijos“ ir skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai“.

Punkto pakeitimai:

Nr. KS-129, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14971

 

6. Komisija viešajai konsultacijai paskelbia Komisijos priimamo teisės akto projektą ir jo lydimuosius dokumentus (teisės aktuose nustatytus privalomus parengti ir kartu su teisės akto projektu privalomus pateikti dokumentus, pavyzdžiui, teisės akto projekto lyginamąjį variantą, raštą, kuriuo teisės akto projektas teikiamas suinteresuotų asmenų pastaboms ir (arba) pasiūlymams gauti, atitikties lentelę ir kita) arba nuorodą į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) paskelbtą Komisijos priimamo teisės akto projektą ir jo lydimuosius dokumentus, jei Komisijos priimamo teisės akto projektas teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti paskelbtas TAIS.

7. Skelbime apie viešąją konsultaciją, kuris skelbiamas Komisijos interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Viešosios konsultacijos“, nurodoma:

Punkto pakeitimai:

Nr. KS-129, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14971

7.1. Komisijos priimamo teisės akto projekto, dėl kurio konsultuojamasi, pavadinimas;

7.2. Komisijos priimamo teisės akto projekto tikslai, siūlomo teisinio reguliavimo esmė;

7.3. suinteresuotų asmenų pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo būdas (raštu, elektroniniu būdu, žodžiu);

7.4. terminas pastaboms ir (ar) pasiūlymams pateikti;

7.5. Komisijos priimamo teisės akto projektą parengusio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;

7.6. kita, Komisijos nuomone, svarbi informacija.

8. Informacija apie viešosioms konsultacijoms paskelbtus Komisijos priimamų teisės aktų projektus Komisijos interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai“ skelbiama Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“, (toliau – Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas) nustatyta tvarka.

9. Komisijos priimamų teisės aktų projektai ir jų lydimieji dokumentai viešosioms konsultacijoms skelbiami TAIS Teisėkūros pagrindų įstatymo ir Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-312 „Dėl Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

10. Pastabas ir (ar) pasiūlymus gali teikti visi suinteresuoti asmenys (fiziniai asmenys, asociacijos, įmonės, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, organizacijos ir kiti subjektai).

11. Pastaboms ir (ar) pasiūlymams pateikti Komisija nustato protingumo kriterijų atitinkantį terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 kalendorinių dienų, išskyrus, jei teisės aktai nustato kitokį terminą.

12. Pastaboms ir (ar) pasiūlymams pateikti terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po Komisijos priimamo teisės akto projekto paskelbimo TAIS arba Komisijos interneto svetainėje www.rtk.lt, jei Komisijos priimamo teisės akto projektas teisės aktų nustatyta tvarka neprivalo būti paskelbtas TAIS.

13. Jeigu suinteresuoti asmenys nepateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų per Komisijos pagal Aprašo 11 punktą nustatytą terminą, laikoma, kad jie teisės akto projektui pritaria.

 

IV SKYRIUS

VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO, ĮFORMINIMO IR SKELBIMO TVARKA

 

14. Pasibaigus terminui, per kurį suinteresuoti asmenys galėjo pateikti pastabas ir (ar) pasiūlymus, Komisija  organizuoja gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų viešą aptarimą šiais atvejais:

14.1. jei buvo pateiktos esminės pastabos ir (ar) pasiūlymai;

14.2. jei yra esminių prieštaravimų tarp suinteresuotų asmenų pateiktų pastabų ir (ar) pasiūlymų;

14.3. kitais atvejais, kai, Komisijos nuomone, yra reikalingas gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų viešas aptarimas.

15. Apie vyksiantį gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų viešą aptarimą Komisija paskelbia savo interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Viešosios konsultacijos“, nurodydama viešo aptarimo datą, laiką, vietą, taip pat Komisijos priimamo teisės akto, dėl kurio pateiktos pastabos ir (ar) pasiūlymai bus aptariami, projekto pavadinimą. Jei viešo aptarimo eiga protokoluojama, protokolas paskelbiamas Komisijos interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Viešosios konsultacijos“ ir skelbiamas joje vienerius metus nuo jo paskelbimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. KS-129, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14971

 

16. Komisija, nesutikdama su suinteresuotų asmenų pateiktomis pastabomis ir (ar) pasiūlymais, parengia derinimo pažymą, kurioje nurodoma:

16.1. suinteresuoti asmenys, į kurių pastabas ir (ar) pasiūlymus neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies;

16.2. suinteresuotų asmenų pastabos ir (ar) pasiūlymai, į kuriuos neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies;

16.3. argumentai, kodėl neatsižvelgta arba tik iš dalies atsižvelgta į atitinkamas suinteresuotų asmenų pastabas ir (ar) pasiūlymus.

17. Viešosios konsultacijos metu iš suinteresuotų asmenų gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai  (išskyrus informaciją, kuri pastabas ir (arba) pasiūlymus pateikusio asmens nurodyta kaip informacija, kuri negali būti viešai skelbiama, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus tokia informacija negali būti konfidenciali, arba kurią Komisija laiko valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi ar informacija, susijusia su fizinio asmens privačiu gyvenimu), taip pat pagal pateiktas pastabas ir (ar) pasiūlymus patobulintas teisės akto projektas su lydimaisiais dokumentais, derinimo pažyma, jei ji rengiama pagal Aprašo 16 punktą, bei kita, Komisijos nuomone, svarbi informacija skelbiami TAIS ir Komisijos interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Viešosios konsultacijos“.

Punkto pakeitimai:

Nr. KS-129, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14971

 

18. Skelbiant patobulintą teisės akto projektą su lydimaisiais dokumentais, TAIS ir Komisijos interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Viešosios konsultacijos“ paliekami prieš tai buvę atitinkamo teisės akto projekto su lydimaisiais dokumentais variantai.

Punkto pakeitimai:

Nr. KS-129, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14971

 

19. Komisijai priėmus teisės aktą, dėl kurio projekto buvo paskelbta viešoji konsultacija, visi teisės akto projekto su jo lydimaisiais dokumentais variantai perkeliami į TAIS esantį teisės aktų projektų archyvą, susiejant priimtą teisės aktą su jo projektu.

20Informacija apie viešajai konsultacijai skelbtą priimtą teisės akto projektą skelbiama Komisijos interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Teisės aktų projektų archyvas“ Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Komisijos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant Aprašą gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-129, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14971

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. sausio 9 d. sprendimo Nr. KS-2 „Dėl viešųjų konsultacijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo