Suvestinė redakcija nuo 2019-06-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-08-10, i. k. 2018-12995

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ

PROGRAMOS PIRMOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS ŽVEJYBOS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „ŽVEJYBOS UOSTAI, IŠKROVIMO VIETOS, AUKCIONŲ PATALPOS IR PRIEDANGOS. INVESTICIJOS Į ŽVEJYBOS UOSTŲ IR AUKCIONŲ PATALPŲ INFRASTRUKTŪROS ARBA IŠKROVIMO VIETŲ IR PRIEDANGŲ GERINIMĄ“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 3D-542

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas,

t v i r t i n u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                          Giedrius Surplys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. rugpjūčio 10 d.

įsakymu Nr. 3D-542

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ

PROGRAMOS PIRMOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS ŽVEJYBOS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „ŽVEJYBOS UOSTAI, IŠKROVIMO VIETOS, AUKCIONŲ PATALPOS IR PRIEDANGOS. INVESTICIJOS Į ŽVEJYBOS UOSTŲ IR AUKCIONŲ PATALPŲ INFRASTRUKTŪROS ARBA IŠKROVIMO VIETŲ IR PRIEDANGŲ GERINIMĄ“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą (toliau – Priemonė) įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1719 (OL 2018 L 291, p. 5), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1787 (OL 2017 L 256, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 508/2014), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL 2013 L 354, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2092 (OL 2017 L 302, p. 1), 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 369, p. 37), 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų (OL 2015 L 51 p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252 (OL 2015 L 321 p. 2) (toliau – Reglamentas (ES) 2015/288), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais Europos Komisijos 2016 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. C(2016)4359, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897 (toliau – Veiksmų programa), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ ir atsižvelgiant į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), bei Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekonominio gyvybingumo taisyklės), nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-391, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10506

 

2. Taisyklės nustato paramos teikimo ir administravimo tvarką pagal Priemonę, kuri atitinka Reglamento (ES) Nr. 508/2014 43 straipsnio 1 ir 3 dalių ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 44 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatas. Taisyklėmis turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paramos paraiškas, ir paramos gavėjai, įgyvendindami pagal Priemonę paramą gavusius žuvininkystės projektus (toliau – projektas), taip pat institucijos, atliekančios paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kiek to nereglamentuoja Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse.

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

3.1. Sutrumpinimai:

3.1.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

3.1.2. EJRŽF – Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondas;

3.1.3. ES – Europos Sąjunga;

3.1.4. EŽF – Europos žuvininkystės fondas;

3.1.5. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;

3.1.6. ŽŪIKVC – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

3.2. Sąvokos:

3.2.1. ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį;

3.2.2įmonė – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 1 straipsnyje (bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, kad ir koks jo teisinis statusas.);

3.2.3paramos sutartis – paramos projektams, įgyvendinamiems pagal Veiksmų programos priemones, skyrimo sutartis, kai tokia sutartis sudaroma;

3.2.4projekto bendrosios išlaidos (toliau – bendrosios išlaidos) – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosaugos ir ekonominiu tvarumu, įskaitant projekto galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos susijusios su nekilnojamojo turto statyba ir gerinimu, naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant techniką, pirkimu ir (arba) išperkamąja nuoma;

3.2.5savivaldybės kontroliuojama įmonė – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme;

3.2.6žvejybos produktų iškrovimo vieta (toliau – iškrovimo vieta) – žvejybos uosto dalis arba kita vieta, kuriose iškraunami žvejybos produktai ir į kurias investuojamos žuvininkystės projekte numatomos lėšos.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės aktuose.

III SKYRIUS

PRIEMONĖS KONKRETUS TIKSLAS

 

5. Priemonės konkretus tikslas – žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.

 

IV SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

6. Siekiant gerinti iškraunamų produktų kokybę, kontrolę ir atsekamumą, didinti energijos vartojimo efektyvumą, prisidėti prie aplinkos apsaugos ir gerinti saugą ir darbo sąlygas – pagal Priemonę remiamas iškrovimo vietų infrastruktūros gerinimas, įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius. Parama neteikiama naujų uostų, naujų iškrovimo vietų arba naujų aukcionams skirtų patalpų statybai.

 

V SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI

 

7. Paramos paraiškas pagal Priemonę gali teikti šie subjektai: savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, įmonė.

8. Pareiškėjas privalo atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

8.1. teisėtais pagrindais valdyti iškrovimo vietą, kurioje numatoma atlikti investicijas;

8.2. projekte numatytiems statybos darbams, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, turėti statybą leidžiantį dokumentą.

9. Paramos paraiška teikiama ir projektas įgyvendinamas su partneriu (-ais) – verslinės žvejybos įmones vienijančia (-čiomis) asociacija (-jomis).

10. Partnerio (-ių) įtraukimas į projektą turi būti aprašytas paramos paraiškoje. Tarp pareiškėjo ir jo partnerio (-ių) pasirašoma sutartis, kuria reglamentuojamos pareiškėjo ir partnerio (-ių) teisės, pareigos, bendra veikla ir tarpusavio atsakomybė.

11. Pareiškėjo ir jo partnerio (-ių) atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

 

VI SKYRIUS

PARAMOS DYDIS, INTENSYVUMAS IR TRUKMĖ

 

12. Lėšos Priemonei skiriamos iš EJRŽF (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo).

13. Suteikiamos paramos suma skaičiuojama atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra iki 200 000 Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-391, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10506

 

14. Projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti:

14.1. iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – kai pareiškėjas yra savivaldybės administracija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos ar kita valstybės arba savivaldybės įstaiga ir projektas atitinka šiuos reikalavimus:

14.1.1. įsipareigojama įgyvendinus projektą sudaryti vienodas sąlygas visoms verslinės žvejybos įmonėms naudotis projekto rezultatais;

14.1.2. projektas turi būti nekomercinio pobūdžio (per trejus metus po projekto įgyvendinimo pabaigos gautas grynasis pelnas bus išskaitomas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 6 dalimi);

14.1.3. turi inovacinių aspektų vietos (iškrovimo vietos) lygmeniu (aprašoma paramos paraiškoje);

14.2. iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – kai pareiškėjas yra įmonė.

15. Projekto įgyvendinimo pabaiga negali būti vėliau nei 36 mėnesiai nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektai, kuriems skiriama parama, turi būti įgyvendinti iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

 

VII SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

16. Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai:

16.1. projektas atitinka Taisyklių III skyriuje nurodytą Priemonės konkretų tikslą;

16.2. projekto veikla (-os) yra susijusi (-sios) su Priemonės remiama veikla, nustatyta Taisyklių IV skyriuje;

16.3. projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje;

16.4. pareiškėjas neturi skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybiniam socialinio draudimo fondui, išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

16.5pareiškėjas neturi skolų Agentūrai. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

16.6. pareiškėjas turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas, pareiškėjo ir arba partnerio (-ių) lėšas – kuris turi būti nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška, pateikiant finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus, o kartu su mokėjimo prašymu, kuriame prašoma kompensuoti skolintomis lėšomis įgyvendintas investicijas, paramos gavėjas turi pateikti su finansų įmone arba kredito įstaiga pasirašytą paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartį. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu. Agentūra neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą;

16.7. jei pareiškėjas yra įmonė – teikdamas paramos paraišką, verslo plane turi įrodyti, kad jis atitinka ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto kontrolės laikotarpiu prognozuojami ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių reikšmes, nustatytas Ekonominio gyvybingumo taisyklėse;

16.8. pareiškėjas turi užtikrinti, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų, kitų viešosios paramos lėšų;

16.9. pareiškėjas turi tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus, o projekto apskaitai turi būti nustatyta atskira apskaitos sistema arba tinkamas visų su projektu susijusių išlaidų apskaitos kodas;

16.10. jei pareiškėjas yra įmonė – kartu su paramos paraiška turi pateikti ekonomiškai pagrįstą verslo planą, parengtą pagal Taisyklių 2 priede nustatytą formą;

16.11pastatai, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise, nuomojami arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpesniu kaip 10 metų laikotarpiu nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Jei pastatai yra valdomi nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, atitinkamos sutartys iki paramos paraiškos pateikimo dienos turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamo statinio valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta tokių investicijų galimybė. Atitiktis šiame Taisyklių papunktyje nurodytiems reikalavimams gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

16.12jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas ir statinio projekto bendrosios ekspertizės (kai ji privaloma) aktas arba projektiniai pasiūlymai ir statinio statybos kainos apskaičiavimas (projekto statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis). Statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai turi būti parengti pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. D1-738), reikalavimus. Statinių techninis projektas, statinio projekto bendrosios ekspertizės (kai ji privaloma) aktas ir statybą leidžiantys dokumentai pateikiami iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo arba su pirmuoju mokėjimo prašymu. Jei projekte numatyta tik nesudėtingų statinių (pagal statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, nustatytus konstrukcijų požymius ir techninius parametrus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia įsakymo Nr. D1-738 nustatyta tvarka parengtą supaprastintą statybos, rekonstravimo projektą ar kapitalinio remonto aprašą (kai juos privaloma rengti) ir leidimą statyti naują statinį, leidimą rekonstruoti statinį, leidimą atlikti statinio kapitalinį remontą (kai jis privalomas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“) arba kitus dokumentus: aiškinamąjį raštą, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai; sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane; statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymą, darbų techninę specifikaciją ir sąnaudų kiekių žiniaraščius. Jei projekte numatyta naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas ar statinio kapitalinis remontas, tačiau šiems darbams paramos neprašoma, šiame Taisyklių papunktyje nurodyti reikalavimai netaikomi;

16.13. jeigu iškrovimo vieta patenka į saugomą teritoriją, jos infrastruktūros, kuriai įrengti prašoma paramos, įrengimo galimybė turi būti numatyta teritorijų planavimo dokumentuose.

17. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius tinkamumo kriterijus:

17.1. iškrovimo vieta įtraukta į Jūrų vandenyse žvejojančiais laivais sugautų žvejybos produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo vietų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu arba į Žvejybos produktų iškrovimo vietų iš Kuršių mariose žvejojančių laivų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu;

17.2. iškrovimo vietoje per ataskaitinius metus, ne mažiau kaip 3 įmonės, užsiimančios versline žvejyba, iškrovė ne mažiau kaip 2 procentus viso atitinkamoje žvejybos zonoje (Kuršių marios arba Baltijos jūros priekrantė ir Baltijos jūra (kai žvejojama iki 12 m ilgio laivais) arba Baltijos jūra (kai žvejojama ilgesniais kaip 12 m laivais) (toliau – žvejybos zona) sugauto žuvų kiekio;

17.3. prašomos / skiriamos paramos sumos (tūkst. Eur) ir iškrovimo vietoje per ataskaitinius metus iškrauto žvejybos produktų kiekio (tonomis) santykis negali būti didesnis kaip 10. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paraiškos vertinimo metu, t. y. pareiškėjas gali mažinti prašomą paramos sumą papildomai pateikdamas kitus projekto finansavimo šaltinius;

17.4. pareiškėjas paramos paraiškoje (Taisyklių 1 priedo V skyrius) numato, kad projekto kontrolės laikotarpiu, pradedant pirmais metais, einančiais po projekto įgyvendinimo pabaigos metų, įmonės, užsiimančios versline žvejyba, iškrovimo vietoje iškraus ne mažiau procentų viso atitinkamoje žvejybos zonoje sugautų žuvų kiekio, nei ataskaitiniais metais.

18. Vertinant projekto atitiktį specialiesiems tinkamumo kriterijams, jei iškrovimo vietoje ataskaitiniais metais dėl techninių kliūčių buvo apribota galimybė iškrauti žvejybos produktus, jai gali būti priskiriami ir dviejų kitų artimiausių iškrovimo vietų (toliau – artimiausios iškrovimo vietos) duomenys (iškrautas žvejybos produktų kiekis ir juos iškrovusių įmonių skaičius), jei įmonės, iškrovusios žvejybos produktus artimiausiose iškrovimo vietose, raštu patvirtins, kad įgyvendinus projektą žvejybos produktus iškraus iškrovimo vietoje.

19. Pareiškėjas laikomas netinkamu ir parama jam negali būti suteikiama, jei:

19.1. pareiškėjas neatitinka šiame Taisyklių skyriuje nustatytų tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų;

19.2. paramos paraiškoje arba pridedamuose dokumentuose, ar pagal Agentūros paklausimą pateiktuose dokumentuose pareiškėjas pateikė melagingą informaciją;

19.3. pareiškėjui yra iškelta byla dėl bankroto arba jis yra likviduojamas;

19.4. iki paramos paraiškos pateikimo dienos įsigijo visas projekte numatytas investicijas (neįskaitant viešinimo ir bendrųjų išlaidų, jei tokios numatytos), kurioms prašoma paramos, net jei jos dar neapmokėtos;

19.5. jei vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika), nustatoma, kad pareiškėjas neteisėtai sukūrė sąlygas gauti tokią paramą (taikoma tik jei pareiškėjas yra įmonė);

19.6iki paramos paraiškos pateikimo dienos buvo padaręs veiką (-as), nurodytą (-as) Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose (taikoma tik jei pareiškėjas yra įmonė), ir (arba) įvykdęs Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą su EŽF arba EJRŽF susijusį sukčiavimą ir nėra pasibaigęs Reglamente (ES) 2015/288 nurodytas paraiškų nepriimtinumo laikotarpis (teikdamas paramos paraišką, pareiškėjas pasirašytinai patvirtina, kad laikosi Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nurodytų kriterijų ir nėra įvykdęs su EŽF arba EJRŽF susijusio sukčiavimo bei atitiks šią sąlygą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos);

19.7. pareiškėjas neprisiima visų Taisyklių VIII skyriuje numatytų įsipareigojimų.

20. Pareiškėjas paramos paraiškos pateikimo dieną, jei šiose taisyklėse nenustatyta kitaip, turi atitikti tinkamumo gauti paramą sąlygas, reikalavimus, o projektas – specialiuosius tinkamumo kriterijus, kurie vertinami pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis ir Agentūros, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos, ŽŪIKVC turimus duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

21. Atitiktis šiame Taisyklių 16.1–16.3 ir 16.8–16.9 ir 19.2–19.7 papunkčiuose nustatytoms sąlygoms ir reikalavimams turi būti išlaikoma nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

 

VIII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

22. Pareiškėjas (paramos gavėjas) prisiima šiuos įsipareigojimus:

22.1. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą, kaip nustatyta Taisyklių 16.9 papunktyje;

22.2. sutikti, kad institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovai ar jų įgalioti asmenys patikrintų pateiktus duomenis ir atliktų patikrą vietoje, gautų papildomos informacijos apie projektą ir su juo susijusią veiklą, ir sudaryti tam sąlygas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

22.3. sutikti, kad institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovai ar jų įgalioti asmenys audituotų, kontroliuotų, tikrintų, kaip yra laikomasi paramos gavimo sąlygų, kaip yra vykdomas projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama, ir sudaryti tam sąlygas po paramos sutarties pasirašymo dienos iki kontrolės laikotarpio pabaigos;

22.4. teikti informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

22.5. viešinti paramą pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės), nustatytą tvarką;

22.6. apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo paramos sutarties pasirašymo (arba ne anksčiau nei nuo turto įsigijimo) dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Įvykus draudžiamajam įvykiui, pareiškėjas įsipareigoja atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir ne blogesnių techninių parametrų;

22.7. nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų (leidžiami tik su Agentūra raštu suderinti projekto keitimai, kai keičiasi investicijos techniniai parametrai), projekto įgyvendinimo sąlygų ir nuosavybės formos, neįkeisti (be rašytinio Agentūros sutikimo), neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (leidimą įkeisti turtą Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje kredito įstaigos paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių). Kai pareiškėjas yra savivaldybės administracija, už paramos lėšas įgytas turtas gali būti perduodamas savivaldybės kontroliuojamai įmonei turtą valdyti ir (arba) jį naudoti turto patikėjimo teise;

22.8. sutikti, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 508/2014 5 priedo 1 dalyje, būtų viešinami visuomenės informavimo tikslais;

22.9. sutikti, kad Agentūrai pateikti duomenys ir duomenys apie gaunamą (gautą) paramą gali būti perduoti kitoms ES struktūrinius ir investicinius fondus administruojančioms institucijoms, Europos Komisijai, audito ir teisėsaugos institucijoms siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

22.10. pateikti detalų atliktų darbų aprašą ir jų apimtis (su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos statybos išlaidos). Pavyzdinė detalaus atliktų darbų aprašo forma pateikiama Agentūros interneto svetainėje. Baigus numatytus statybos (naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, statinio kapitalinį remontą) ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimo darbus – pateikti statybos baigimo dokumentus (ne vėliau kaip kartu su paskutiniuoju mokėjimo prašymu);

22.11. užtikrinti, kad investicijos yra naujos, nenaudotos ir atitinka ES darbo saugos reikalavimus (techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“), kai taikoma;

22.12. užtikrinti, kad, įgyvendinus projektą, investicijos atitiks Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamus teisės aktų reikalavimus, kai investicijoms yra taikomi tokie reikalavimai. Pažymas apie investicijų atitiktį / neatitiktį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamiems teisės aktų reikalavimams išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Agentūros prašymu;

22.13. jei pareiškėjas yra įmonė – nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos užtikrinti, kad nebus neteisėtai sukurtos tokiai paramai gauti reikalingos sąlygos (remiantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika);

22.14jei pareiškėjas yra įmonė – įgyvendinus projektą atitikti ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių reikšmes, nustatytas Ekonominio gyvybingumo taisyklėse;

22.15visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį nepadaryti veikų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose (taikoma tik jei pareiškėjas yra įmonė) ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje;

22.16. neprieštarauti, kad per trejus metus po projekto įgyvendinimo pabaigos gautas grynasis pelnas bus išskaitomas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 6 dalimi (netaikoma, jei prašomas paramos intensyvumas iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų).

23. Šiame Taisyklių skyriuje numatytų įsipareigojimų turi būti laikomasi iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, jei prie konkretaus įsipareigojimo nenurodyta kitaip.

 

IX SKYRIUS

PROJEKTŲ PIRMUMO ATRANKOS KRITERIJAI

 

24. Projektų pirmumo atrankos kriterijai:

24.1iškrovimo vietoje per ataskaitinius metus įmonės, užsiimančios versline žvejyba, iškrovė 20 ir daugiau procentų viso atitinkamoje žvejybos zonoje sugautų žuvų kiekio. Vertinant atitiktį kriterijui lyginami vieno paramos paraiškų priėmimo etapo metu gautų visų paramos paraiškų duomenys. Iškrovimo vietoje iškrauto sugautų žuvų kiekio dalis skaičiuojama procentais padalinus iškrovimo vietoje iškrauto žvejybos produktų kiekį iš atitinkamoje žvejybos zonoje viso sugautų žuvų kiekio ir padauginus iš 100 proc. Kai numatomos investicijos, kurioms prašoma paramos, susijusios su iškrovimo vieta, kurioje:

24.1.1. buvo iškrautas didžiausias procentas viso atitinkamoje žvejybos zonoje sugautų žuvų kiekio, bet ne mažiau kaip 20 procentų – suteikiama 40 balų;

24.1.2. buvo iškrautas antras pagal dydį procentas viso atitinkamoje žvejybos zonoje sugautų žuvų kiekio, bet ne mažiau kaip 20 procentų – suteikiama 30 balų;

24.1.3. buvo iškrauta ne mažiau kaip 20 proc. viso atitinkamoje žvejybos zonoje sugautų žuvų kiekio – suteikiama 20 balų;

24.2. investicijų efektyvumas. Vertinant atitiktį kriterijui prašoma paramos suma (tūkst. Eur) dalinama iš iškrauto žvejybos produktų kiekio (tonomis). Prašomos paramos sumos (tūkst. Eur) ir iškrovimo vietoje, su kuria susijusios projekte numatomos investicijos, kurioms prašoma paramos, per ataskaitinius metus iškrauto žvejybos produktų kiekio (tonomis) santykio dydis:

24.2.1. mažiau nei 1 – suteikiama 40 balų;

24.2.2. nuo 1 iki 4 (neįskaitant) – suteikiama 30 balų;

24.2.3. nuo 4 iki 7 (neįskaitant) – suteikiama 20 balų;

24.2.4. nuo 7 iki 10 (neįskaitant) – suteikiama 10 balų;

24.3. projektu iškrovimo vietoje bus gerinamos saugos ir darbo sąlygos. Tokių investicijų dalis sudarys ne mažiau kaip 20 procentų nuo bendros projekto tinkamų išlaidų vertės – suteikiama 20 balų.

25. Vertinant projekto atitiktį pirmumo atrankos kriterijams, jei iškrovimo vietoje ataskaitiniais metais dėl techninių kliūčių buvo apribota galimybė iškrauti žvejybos produktus, jai gali būti priskiriami ir dviejų kitų artimiausių iškrovimo vietų (toliau – artimiausios iškrovimo vietos) duomenys (iškrautas žvejybos produktų kiekis ir juos iškrovusių įmonių skaičius), jei įmonės, iškrovusios žvejybos produktus artimiausiose iškrovimo vietose, raštu patvirtins, kad įgyvendinus projektą žvejybos produktus iškraus iškrovimo vietoje.

26. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

 

X SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

27. Rengdamas projektą, pareiškėjas gali numatyti visas išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios ir būtinos projektui įgyvendinti, tačiau paramos lėšomis bus bendrai finansuojamos tik tinkamos finansuoti išlaidos neviršijant Taisyklių VI skyriuje nustatyto paramos dydžio ir intensyvumo. Tinkamų finansuoti išlaidų, kurių nepadengia paramos lėšos, dalį pareiškėjas (paramos gavėjas) privalo finansuoti savo lėšomis. Tinkamos finansuoti išlaidos paramos paraiškoje  turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos kaip bendra suma.

28. Tinkamoms finansuoti išlaidoms pagrįsti turi būti pateikiami bent 3 (trys) komerciniai pasiūlymai arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete) (su analogiškais išlaidų pagrindines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), kuriais pagrindžiama visa prašomos paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą, jei iki paramos paraiškos pateikimo šių prekių, paslaugų ar darbų pirkimai neatlikti. Pareiškėjas turi imtis visų priemonių įsigyti paslaugas, darbus ar prekes kaina, ne didesne kaip analogiškų paslaugų, darbų, prekių vidutinė rinkos kaina, laikydamasis racionalaus lėšų panaudojimo principo. Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekės ar paslaugos, ar darbų kaina yra daugiau negu 10 proc. didesnė, nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės, paslaugos ar darbų vidutinės rinkų kainos (lyginant prekių, paslaugų ar darbų rinkos kainas, šios prekės, paslaugos ar darbai turi atitikti pareiškėjo numatytas privalomas charakteristikas arba jas viršyti, o techniniai parametrai (jei tokie numatyti) negali būti daugiau nei 10 proc. mažesni, nei pareiškėjo numatyti privalomi techniniai parametrai), atliekami veiksmai, nustatyti Administravimo taisyklėse.

29. Jei pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo patyrė ir apmokėjo dalį su projekto įgyvendinimu susijusių išlaidų, kartu su paramos paraiška pateikiami pagal Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-799 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pirkimo taisyklės), arba pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) įvykdyto konkurso arba apklausos prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti dokumentai.

30. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

31. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, atitinkančios šiuos reikalavimus:

31.1. tik būtinos projektui įgyvendinti;

31.2. tiesiogiai susijusios su remiama (-omis) veikla (-omis), būtinos ir tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu bei patirtos ne anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d;

31.3. nurodytos paramos paraiškoje ir paramos sutartyje, faktiškai patirtos, užregistruotos paramos gavėjo apskaitoje (turėtų būti nustatyta atskira apskaitos sistema arba tinkamas visų su projektu susijusių operacijų apskaitos kodas) ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais, taip pat galimos nustatyti patikros vietoje metu;

31.4. kuriomis prisidedama prie Taisyklių III skyriuje nurodyto priemonės konkretaus tikslo įgyvendinimo;

31.5. ilgalaikiam turtui išperkamąja nuoma ar lizingu (finansine nuoma) įsigyti, kai išperkamąja nuoma ar lizingu (finansine nuoma) įsigytas turtas tampa paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

32. Finansuojamos šias išlaidų, skirtų iškrovimo vietų infrastruktūrai pagerinti, kategorijas atitinkančios išlaidos:

32.1. naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas;

32.2. įranga, įrenginiai (įskaitant atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius), technika (išskyrus transporto priemones), mechanizmai;

32.3. pagal prigimtį kilnojamieji daiktai, kurie nepriskiriami prie statinių (neturi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų statinio požymių);

32.4. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM);

32.5. viešinimo išlaidos, kurios patirtos Viešinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

33. Netinkamos finansuoti išlaidos:

33.1. paramos gavėjo patirtos išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projektu ir remiama veikla, neatitinkančios Taisyklių 27–31 punktų nuostatų ir nepriskirtinos prie Taisyklių 32 punkte nustatytų kategorijų, nepagrįstos;

33.2. trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos;

33.3. palūkanų mokėjimo ir išlaidos, susijusios su išperkamosios nuomos / lizingo (finansinės nuomos) sutarties administravimu, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos;

33.4. atliktos nesilaikant pirkimų procedūrų, nustatytų Pirkimo taisyklėse arba Viešųjų pirkimų įstatyme (kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatyme);

33.5. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

 

XI SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMAS, ADMINISTRAVIMAS, SPRENDIMO DĖL PARAMOS SKYRIMO ARBA NESKYRIMO PRIĖMIMO IR PARAMOS SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

 

34. Paramos paraiškos priimamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka taikant netiesioginio paramos paraiškų priėmimo procedūrą. Paramos paraiškas priima ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto tinklalapyje www.nma.lt.

35. Paramos paraiškos forma pateikiama Taisyklių 1 priede.

36. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz.: paštu, per kurjerį, faksu arba el. paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paramos paraiškos nepriimamos.

37. Pareiškėjas su paramos paraiška gali pateikti ir kitus, paramos paraiškos IX skyriuje nenurodytus, papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant projektą.

38. Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo laikotarpį pagal Priemonę gali pateikti tik vieną paramos paraišką dėl vienos iškrovimo vietos. Pareiškėjas (paramos gavėjas) Priemonės projekto įgyvendinimo laikotarpiu negali teikti naujos paramos paraiškos pagal Priemonę. Pakartotinai paramos pagal Priemonę galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnį pagal Priemonę finansuojamą projektą, t. y. pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Jei pirmoji paramos paraiška nėra išregistruota arba nėra pasibaigęs ankstesnio pagal Priemonę finansuojamo projekto įgyvendinimo laikotarpis, kitos to paties pareiškėjo (paramos gavėjo) pateiktos paramos paraiškos atmetamos.

39. Agentūra paramos paraiškas vertina ir atlieka patikras vietoje Administravimo taisyklių ir Agentūros vidaus procedūrų nustatyta tvarka. 

40. Informacija apie paramos paraiškas skelbiama Agentūros interneto tinklalapyje Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

41. Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima Ministerija, vadovaudamasi Ministerijos projektų atrankos komiteto rekomendacijomis Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

42. Agentūra, gavusi Ministerijos sprendimą skirti paramą arba jos neskirti, per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoja pareiškėją dėl paramos skyrimo arba neskyrimo. Jeigu priimtas sprendimas skirti paramą pareiškėjui, Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais, parengia, suderina su pareiškėju paramos sutarties projektą ir kviečia jį atvykti į Agentūrą pasirašyti suderintos paramos sutarties bei nurodo pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį galiojimo terminą.

43 Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.

44. Paramos gavėjas, teikdamas paskutinį mokėjimo prašymą, kartu pateikia galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, o 5 metus po galutinio lėšų išmokėjimo, t. y. per 4 mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, – Agentūros patvirtintą užbaigto projekto metinę ataskaitą. Ataskaitų formos pateikiamos Agentūros interneto tinklalapyje.

 

XII SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

45. Mokėjimo prašymai teikiami Agentūrai ir administruojami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama Agentūros interneto tinklalapyje.

46. Priemonei taikomi paramos lėšų išmokėjimo būdai, nustatyti Administravimo taisyklėse. Pareiškėjas pasirenka vieną iš Administravimo taisyklėse nustatytų mokėjimo būdų, kurį taikydamas įgyvendins projektą.

47. Kai projektui taikomas paramos lėšų išmokėjimo būdas – išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, didžiausias projektui taikomas avanso dydis – 40 procentų visos projektui įgyvendinti skirtos sumos. Gavęs avansą paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą ir pirmąjį mokėjimo prašymą kartu su ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo dokumentais ir (arba) patvirtintomis jų kopijomis teikia Agentūrai ne vėliau kaip po 3 (trijų) mėnesių nuo avanso gavimo dienos. Jeigu per 3 (tris) mėnesius nuo avanso gavimo dienos projektas nepradedamas įgyvendinti ir nepadaroma išlaidų, paramos gavėjas per 5 darbo dienas, pasibaigus 3 mėnesių laikotarpiui, privalo grąžinti avansą Agentūrai.

48. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, paramos gavėjas turi Agentūrai raštu paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Force majeure aplinkybės yra nustatytos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamoje Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikoje (toliau – Sankcijų metodika).

49. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, jis iki paramos sutartyje nustatyto termino pabaigos turi Agentūrai pateikti argumentuotą prašymą dėl mokėjimo prašymo termino pratęsimo. Agentūrai priėmus sprendimą atidėti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, keičiama paramos sutartis.

50. Paramos gavėjas gali pateikti iki 4 (keturių) mokėjimo prašymų (neįskaitant avansinio mokėjimo prašymo ir įskaitant paskutinį mokėjimo prašymą). Konkretus mokėjimo prašymų skaičius bei mokėjimo prašymų pateikimo terminai nurodomi paramos sutartyje.

51. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai paskutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio pateikto mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas.

52. Siekdamas, kad paramos lėšos būtų išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d., paramos gavėjas turi suplanuoti projekto veiklas taip, kad paskutinį mokėjimo prašymą pateiktų Agentūrai ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

53. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

54. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XIII SKYRIUS

SANKCIJOS

 

55. Paramos gavėjui, netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą, taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos sankcijos.

56. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatoma vadovaujantis Sankcijų metodika.

57. Pareiškėjui (paramos gavėjui) pažeidus pirkimų vykdymo tvarką, sankcijos taikomos pagal Sankcijų pareiškėjams, paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodiką, patvirtintą Agentūros direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. BR1-83 „Dėl Sankcijų pareiškėjams, paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikos patvirtinimo“.

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Duomenis apie sugautų žuvų kiekį ir iškrovimo vietoje iškrautų žvejybos produktų kiekį teikia Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Aplinkos ministerija (apie vidaus vandens telkiniuose sugautų žuvų kiekį). Šie duomenys yra skelbiami Ministerijos ir Agentūros interneto tinklalapiuose (www.zum.lt ir www.nma.lt).

59. Už pateiktų duomenų teisingumą ir skirtų lėšų panaudojimą atsako pareiškėjo vadovas arba jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių juridinių asmenų įgaliotas asmuo.

60. Projekto įgyvendinimo priežiūra ir patikros vietoje vykdomos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

61. Pareiškėjai dėl paramos paraiškos, mokėjimo prašymo administravimo ir (arba) įgyvendinamo projekto administravimo turi teisę apskųsti Agentūros ir (arba) Ministerijos veiksmus arba neveikimą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

62. Dokumentų saugojimo tvarka nustatyta Administravimo taisyklėse.

63. Taisyklės keičiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

64. Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

 

______________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-391, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10506

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-391, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10506

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-542 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo