Suvestinė redakcija nuo 2014-09-18 iki 2014-12-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-07-18, i. k. 2014-10360

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ IR KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IŠSAUGOJIMO  DARBŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA)  PROGRAMĄ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. liepos 18 d. Nr. ĮV-559

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo  5 straipsnio 4 dalimi ir 10 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu bei Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties „Dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje“ 13 straipsnio 4 dalimi,

tvirtinu Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Kultūros ministras                                                                                         ŠarūnasBirutis


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2014 m. liepos 18 d.

įsakymu Nr. ĮV-559

 

NEKILNOJAMŲJŲ IR KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IŠSAUGOJIMO  DARBŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA)  PROGRAMĄ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamus Lietuvos Katalikų Bažnyčiai priklausančių kultūros paveldo objektų, kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių), išsaugojimo darbus, paraiškų teikimo tvarką ir sąlygas, paraiškų vertinimą, atrankos kriterijus ir išsaugojimo darbų sąrašo, kuris yra Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programos dalis, (toliau – Programa) sudarymą, tvirtinimą ir įgyvendinimą, Programos įgyvendinimo kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-628, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12418

 

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Išsaugojimo darbai – Lietuvos Katalikų Bažnyčiai priklausančių kultūros paveldo objektų tyrimai, projektavimas, tvarkomieji paveldosaugos darbai (konservavimas, restauravimas, remontas), apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotini saugojimo darbai; kilnojamųjų kultūros vertybių ir vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių), tyrimai, konservavimas, restauravimas.

Objekto valdytojas – Lietuvos Katalikų Bažnyčios atstovas (parapija, vyskupija) nuosavybės ar kita valdymo teise valdantis kultūros paveldo objektą, kilnojamąją kultūros vertybę ar kultūros paveldo statinį (jo dalį), kuriame yra vertybė, esanti viena iš jo vertingųjų savybių (dailės kūrinys);

Paraiška – prašymas finansuoti Lietuvos Katalikų Bažnyčiai priklausančių kultūros paveldo objektų išsaugojimo darbus iš Programai skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Pareiškėjas – paraišką pateikęs objekto valdytojas arba jo įgaliotas asmuo.

Programa – sąrašas, į kurį atrankos būdu įrašyti kultūros paveldo objektai, kilnojamosios kultūros vertybės bei vertybės, esančios viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūriniai), jiems išsaugoti numatyti darbai ir tiems darbams atlikti skiriamas valstybės biudžeto finansavimas ir/ar objektų valdytojų bei savivaldybių lėšų kofinansavimas.

Tęstiniai darbai – darbai, pradėti iki einamųjų metų pradžios ir gavę finansavimą iš Programos vykdymui skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Išsaugojimo darbų valdytojas – valstybės įmonė, kuriai įstatymų nustatyta tvarka gali būti pavestas Programos įgyvendinimas.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Valstybės biudžeto asignavimai Programai numatomi Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginiame veiklos plane Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) pavestoms priemonėms vykdyti. Departamentas naudoja Programai skirtas valstybės biudžeto lėšas, rengia Programos projektą, organizuoja Programos vykdymą.

 

II. FINANSUOJAMI IŠSAUGOJIMO DARBAI

 

4. Iš valstybės biudžeto lėšų finansuojami šie išsaugojimo darbai:

4.1. kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai, kurių rūšys nurodytos paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01: 2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“ (toliau – PTR „Tvarkybos darbų rūšys“);

4.2. kultūros paveldo objektų apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotini saugojimo darbai, nurodyti Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų darbų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV- 607 „Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų darbų sąrašas);

4.3. į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių), tyrimo, konservavimo, restauravimo darbai ir apsaugos priemonių įrengimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-628, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12418

 

III. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

5. Pareiškėjai kiekvienais metais iki rugsėjo 1 dienos Departamento teritoriniams padaliniams teikia paraiškas (1 priedas) ir išsaugojimo darbų duomenų sąrašus (2 priedas).     

6. Paraiškos priimamos Departamento teritoriniuose padaliniuose, apie paraiškų priėmimo pradžią paskelbus Departamento internetinėje svetainėje (www.kpd.lt) (ne vėliau kaip likus mėnesiui iki paraiškų priėmimo pabaigos).

7. Paraišką, reikalingų atlikti išsaugojimo darbų duomenų aprašus (atitinkančius paraiškoje nurodytus reikalingus atlikti išsaugojimo darbus) su 9-14 punktuose nurodytais dokumentais arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis jų kopijomis Pareiškėjas gali pateikti Departamento teritoriniam padaliniui tiesiogiai, siųsti paštu registruotu laišku arba perduoti per kurjerį. Taip pat gali pateikti Departamento teritoriniam padaliniui elektroniniu būdu, t. y. – oficialiu Departamento teritorinio padalinio elektroninio pašto adresu, pasirašytą elektroniniu parašu.

8. Paraiškų priėmimo skelbime nurodoma:

8.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo data ir Nr., kuriuo patvirtintas Aprašas;

8.2. paraiškų priėmimo terminas bei vieta, nurodant kiekvieno Departamento teritorinio padalinio vedėjo paskirto specialisto atsakingo už paraiškų priėmimą (toliau – atsakingas specialistas) kontaktinius duomenis;

8.3. kas gali teikti paraišką ir kas turi būti pateikta kartu su paraiška;

8.4. paraiškų pateikimo būdas;

8.5. finansavimo prioritetai;

8.6. kada ir kur bus paskelbtas finansavimą gavusiųjų sąrašas (Programa).

9. Teikiant paraišką kultūros paveldo objekto taikomųjų tyrimų finansavimui privaloma pateikti:

9.1. kultūros paveldo objekto nuosavybės arba kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą (toliau – valdymo teisę patvirtinantys dokumentai);

9.2. informaciją apie atliktus tyrimus ir šių tyrimų ataskaitų ir/ar kitos dokumentacijos (turimos, žinomos) saugojimo vietą (toliau – informacija apie atliktus tyrimus);

9.3. Departamento teritorinio padalinio suderintą taikomųjų tyrimų projektą su skaičiuojamąja kaina, parengtą pagal PTR „Tvarkybos darbų rūšys“, paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ patvirtinimo“ (toliau – PTR „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“) ir paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ patvirtinimo“ (toliau – PTR „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“);

9.4. leidimą taikomųjų tyrimų projekto įgyvendinimui, išduotą vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-155 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ (toliau - PTR „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“);

9.5. kultūros paveldo objekto esamos būklės fotofiksaciją;

9.6. Neteko galios nuo 2014-09-18

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-628, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12418

 

10. Teikiant paraišką kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų (konservavimo, restauravimo, remonto) (jeigu tyrimai neatlikti - kartu ir taikomųjų tyrimų) ar kultūros paveldo objekto taikomųjų tyrimų, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir kitų neatidėliotinų saugojimo darbų projektavimo finansavimui privaloma pateikti:

10.1. valdymo teisę patvirtinančius dokumentus;

10.2. informaciją apie atliktus tyrimus;

10.3. jeigu prašoma finansuoti avarijos grėsmės pašalinimo darbų projektavimą, statinio pripažinimo avariniu aktą, parengtą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.12.01: 2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“ patvirtinimo“;

10.4. visais kitais atvejais statinio ekspertizės aktą, parengtą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – STR „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“), arba statinio apžiūros aktą, parengtą pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-347 „Dėl statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (toliau – STR „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“), arba statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą, parengtą pagal statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-825 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (toliau – STR „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas);

10.5. taikomųjų tyrimų (jei jie neatlikti) ir projektavimo darbų skaičiuojamąją kainą, parengtą pagal PTR „Tvarkybos darbų rūšys“, PTR „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ ir paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-527 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“ patvirtinimo“ (toliau – PTR „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“);

10.6. kultūros paveldo objekto esamos būklės fotofiksaciją;

10.7. Neteko galios nuo 2014-09-18

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-628, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12418

 

11. Teikiant paraišką kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų (konservavimo, restauravimo, remonto) finansavimui, privaloma pateikti:

11.1. valdymo teisę patvirtinančius dokumentus;

11.2. Departamento teritorinio padalinio suderintą tvarkybos darbų projektą su skaičiuojamąja kaina, parengtą pagal PTR „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ ir PTR „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“;

11.3. leidimą tvarkybos darbų projekto įgyvendinimui, išduotą vadovaujantis PTR „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“;

11.4. arba statinio projektą su skaičiuojamąja kaina, parengtą pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR „Statinio projektavimas“), kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas;

11.5. statybos leidimą, išduotą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ (toliau – STR „Statybą leidžiantys dokumentai“);

11.6. jeigu tvarkybos darbų projektas nebaigtas rengti, pateikti patvirtinimą raštu apie jo rengimą. Projektas, parengtas pagal 11.2-11.5 punktuose išdėstytus reikalavimus, Departamentui turi būti pateiktas iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Iki nustatytos datos nepateikus projekto, tvarkomieji paveldosaugos darbai (konservavimas, restauravimas, remontas) į kitų metų išsaugojimo darbų sąrašą neįrašomi;

11.7. kultūros paveldo objekto esamos būklės fotofiksaciją;

11.8. Neteko galios nuo 2014-09-18

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-628, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12418

 

12. Teikiant paraišką kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių, nurodytų Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąraše, įrengimo darbų finansavimui privaloma pateikti:

12.1. valdymo teisę patvirtinančius dokumentus;

12.2. statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą, parengtą pagal STR „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“, arba statinio apžiūros aktą, parengtą pagal STR „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, arba statinio ekspertizės aktą, parengtą pagal STR „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“;

12.3. Departamento teritorinio padalinio suderintą apsaugos techninių priemonių įrengimo projektą su skaičiuojamąja kaina, parengtą pagal PTR „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei PTR „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“, taikant valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotas Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, skelbiamas tinklalapyje www.spsc.lt. ar STR „Statinio projektavimas“;

12.4. leidimą šio projekto įgyvendinimui, išduotą vadovaujantis PTR „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“ arba STR „Statybą leidžiantys dokumentai“;

12.5. kultūros paveldo objekto esamos būklės fotofiksaciją;

12.6. Neteko galios nuo 2014-09-18

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-628, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12418

 

13. Teikiant paraišką kilnojamosios kultūros vertybės ar vertybės, esančios viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinio), tyrimų finansavimui, privaloma pateikti:

13.1. kilnojamosios kultūros vertybės nuosavybės ar kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą; kultūros paveldo statinio (jo dalies), kuriame yra vertybė, esanti viena iš jo vertingųjų savybių (dailės kūrinio), nuosavybės arba kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą;

13.2. tyrimų darbų skaičiuojamąją kainą, parengtą pagal PTR „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“;

13.3. kilnojamosios kultūros vertybės ar vertybės, esančios viena iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinio), esamos būklės fotofiksaciją;

13.4. Neteko galios nuo 2014-09-18

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-628, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12418

 

14. Teikiant paraišką kilnojamosios kultūros vertybės ar vertybės, esančios viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinio), konservavimo, restauravimo darbų finansavimui privaloma pateikti:

14.1. kilnojamosios kultūros vertybės nuosavybės ar kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą; kultūros paveldo statinio (jo dalies), kuriame yra vertybė, esanti viena iš jo vertingųjų savybių (dailės kūrinio), nuosavybės arba kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą;

14.2. Restauravimo tarybos patvirtintą kilnojamosios kultūros vertybės ar vertybės, esančios viena iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinio), tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programą, parengtą vadovaujantis Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-331 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo aprašas) (pateikiama, jeigu jos nėra tvarkybos darbų projekto sudėtyje);

14.3. kilnojamosios kultūros vertybės ar vertybės, esančios viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinio), esamos būklės fotofiksaciją;

14.4. Neteko galios nuo 2014-09-18

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-628, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12418

 

15. Neteko galios nuo 2014-09-18

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-628, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12418

 

16. Atsakingas specialistas:

16.1. priima ir užregistruoja paraiškas paraiškų registravimo žurnale;

16.2. patikrina, ar gautos paraiškos ir prie jų būtini pridėti dokumentai atitinka nustatytus formaliuosius reikalavimus. Jeigu paaiškėja, jog Pareiškėjas pateikė netinkamai įformintus ar ne visus 9-14 punktuose nurodytus dokumentus arba klaidingus duomenis, apie tai Departamento teritorinis padalinys raštu praneša Pareiškėjui nurodydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pateiktiems dokumentams patikslinti ar papildomiems pateikti. Jeigu per nurodytą laiką prašomi dokumentai ar duomenys nepateikiami, tokia paraiška toliau nevertinama. Apie sprendimą toliau nevertinti paraiškos Pareiškėjas informuojamas raštu.

 

IV. PARAIŠKŲ VERTINIMAS, ATRANKOS KRITERIJAI IR PROGRAMOS SUDARYMAS

 

17. Departamento teritoriniai padaliniai pagal gautas paraiškas parengia Suvestinį išsaugojimo darbų duomenų sąrašą (3 priedas) ir Suvestinį tęstinių išsaugojimo darbų duomenų sąrašą (4 priedas), kuriuos kartu su paraiškomis, jų priedais ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygomis, išduotomis vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-159 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ (jeigu prašoma finansuoti kultūros paveldo objekto tvarkybos projektavimo darbus), pateikia Departamentui iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos.

18. Išsaugojimo darbų valdytojas parengia ir iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos pateikia Departamentui Duomenų apie tęstinių išsaugojimo darbų sąmatinę dokumentaciją, viešuosius pirkimus ir tęstiniams darbams reikalingas lėšas sąrašą (5 priedas) bei Tęstinių išsaugojimo darbų duomenų sąrašą (6 priedas).

19. Paraiškas ir šio Aprašo 17 ir 18 punktuose nurodytų duomenų sąrašus nagrinėja, Programos projektą rengia Departamento direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė (toliau – Darbo grupė), veikianti pagal Departamento direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-628, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12418

 

20. Darbo grupė įvertina Departamento teritorinių padalinių ir Išsaugojimo darbų valdytojo pateiktus dokumentus ir, vadovaudamasi šio Aprašo 21 ir 22 punktuose nurodytais prioritetais ir atrankos kriterijais, parengia Programos projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-628, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12418

 

21. Tęstiniai darbai į Programos projektą įrašomi prioriteto tvarka.

22. Atsižvelgiant į pateiktas paraiškas, įrašant į Programos projektą naujus kultūros paveldo objektus, kilnojamąsias kultūros vertybes ar vertybes, esančias viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinius), prioritetas teikiamas pagal šiuos atrankos kriterijus:

22.1. Lietuvos Vyskupų Konferencijos siūlomi prioritetiniai kultūros paveldo objektai;

22.2. kultūros paveldo objekto priskyrimas medinės architektūros nekilnojamajam kultūros paveldui;

22.3. kultūros paveldo objekte numatomi atlikti išsaugojimo darbai tokia eilės tvarka: apsaugos techninių priemonių įrengimas ir neatidėliotini saugojimo darbai; tyrimai bei projektavimas; konservavimas; restauravimas; remontas.

22.4. pagal PTR „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ parengtas ir su Departamento teritoriniu padaliniu suderintas tvarkybos darbų projektas ir gautas leidimas šio projekto įgyvendinimui, išduotas vadovaujantis PTR „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-628, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12418

 

23. Ne mažiau 10 procentų Programos lėšų skiriama kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių), tyrimų, konservavimo ir restauravimo darbams finansuoti.

24. Programos rezervui (toliau – rezervas) numatoma iki 10 procentų Programos įgyvendinimui skirtų valstybės biudžeto lėšų.

25. Rezervo lėšos gali būti skiriamos šiais atvejais:

25.1. kai būtina atlikti neatidėliotinus avarijos grėsmės pašalinimo darbus, pateikus darbų aprašą ir schemą, nurodytus PTR „Tvarkybos darbų rūšys“ 16 punkte;

25.2. kai būtina atlikti skubius stichinių nelaimių padarinių likvidavimo darbus ar kultūros paveldo objektų apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinus saugojimo darbus, nurodytus Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų darbų sąraše;

25.3. vykdomų tvarkybos darbų užbaigimui pritrūkus skirtų lėšų, kai darbus galima užbaigti einamaisiais metais;

25.4. prireikus parengti į Programą įrašytų valstybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų projektinės dokumentacijos pakeitimus dėl darbų metu išaiškėjusių nenumatytų darbų ir atlikti šiuos darbus;

25.5. pagal Išsaugojimo darbų valdytojo pateiktą informaciją nepanaudotos rezervo lėšos metų pabaigoje gali būti skiriamos į Programą įrašytų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams.

26. Prašymus dėl lėšų skyrimo iš rezervo Departamentui gali teikti objekto valdytojas (arba jo įgaliotas asmuo) ir Išsaugojimo darbų valdytojas. Darbo grupė, kurios sudėtį tvirtina Departamento direktorius, nagrinėja prašymų pagrįstumą ir teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl rezervo lėšų skyrimo. Rezervo lėšos skiriamos Departamento direktoriaus įsakymu. Jei Darbo grupės išvadose siūloma skirti lėšų suma viršija 100 tūkst. litų, Departamento direktorius, prieš priimdamas sprendimą dėl rezervo lėšų skyrimo, turi gauti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pritarimą.

 

V. PROGRAMOS TVIRTINIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

 

27. Programos projektas iki einamųjų metų spalio 1 d. teikiamas Lietuvos Vyskupų Konferencijai ir Kultūros ministerijai.

28. Programos projektui turi pritarti Dvišalė nuolatinė komisija.

29. Programą įsakymu tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras. Šis įsakymas paskelbiamas Departamento interneto svetainėje per 3 darbo dienas nuo Programos patvirtinimo.

30. Pareiškėją, kurio prašomi finansuoti darbai nebuvo įtraukti į patvirtintą Programą, Departamentas informuoja raštu per 7 darbo dienas nuo Programos patvirtinimo.

31. Neteko galios nuo 2014-09-18

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-628, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12418

 

32. Neteko galios nuo 2014-09-18

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-628, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12418

 

33. Lietuvos Respublikos kultūros ministrui patvirtinus Programą, jos įgyvendinimą Departamentas paveda Išsaugojimo darbų valdytojui, su juo pasirašant pavedimo sutartį. Išsaugojimo darbų valdytojas atsako už tai, kad lėšos būtų panaudotos tik pagal pavedimo sutartyje nurodytą paskirtį. Atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka ir terminai nustatomi pavedimo sutartyje.

34. Planuotos, bet dėl objektyvių priežasčių nepanaudotos lėšos perkeliamos į Programos rezervą. Apie tai paskelbiama Departamento interneto svetainėje.

35. Departamentas, Išsaugojimo darbų valdytojas, objekto valdytojas, kitos finansuojančios šalys pasirašo finansavimo sutartis.

 

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

 

36. Į Programą įrašytų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinus saugojimo darbus kontroliuoja Departamento teritoriniai padaliniai, taip pat pasirinktinai tikrina Departamento direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Kilnojamųjų kultūros vertybių bei vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių), tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų procesą bei kokybę Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka kontroliuoja Restauravimo taryba, vykdydama atliekamų darbų patikrinimus, kuriuose dalyvauja ir Departamento teritorinio padalinio atstovas.

37. Programos vykdymui skirtų biudžeto lėšų panaudojimo kontrolė vykdoma Departamento finansų kontrolės taisyklių, patvirtintų Departamento direktoriaus įsakymu, nustatyta tvarka.

38. Ataskaitas apie Programos įgyvendinimui skirtų lėšų panaudojimą Departamentas iki kitų metų sausio 20 dienos teikia Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Programos įgyvendinimo dokumentai saugomi Departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

40. Ginčai dėl šio Aprašo taikymo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.          

 

_______________________


 

 

Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(objekto valdytojo – fizinio asmens vardas ir pavardė,

______________________________________________________________________________

asmens kodas, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys) 

______________________________________________________________________________

(juridinio asmens  teisinė forma, pavadinimas, kodas,

______________________________________________________________________________

buveinės adresas, kontaktiniai duomenys)

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

____________________________ teritoriniam padaliniui

(padalinio pavadinimas)

 

PARAIŠKA

 

______________ Nr. ________

(data)

 

Pagrindinės žinios apie kultūros paveldo objektą(-us), kilnojamąją kultūros vertybę (-es) ar vertybę (-es), esančia viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio (dailės kūrinio) vertingąja savybe:

 

1.Pavadinimas(-ai) _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. Adresas(-ai)___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Unikalus(-ūs) žemės sklypo(-ų) Nr._____________________________________________________

4. Unikalus(-ūs) statinio(-ių) Nr.___________________________________________________________ 

5. Unikalus Nr. Kultūros vertybių registre________________________________________________

6. Darbai, kuriuos prašoma finansuoti iš Programai skirtų valstybės biudžeto lėšų ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

pridedama:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

____________________________

__________________

__________________

(pareigų pavadinimas*)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

*Juridinio asmens atveju.

 

Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo                                   

2 priedas

 

(Išsaugojimo darbų duomenų aprašo formos pavyzdys)

__________________________________________________________________________________________

(objekto valdytojo – fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys) 

__________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens  teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys)

 

išsaugojimo darbų duomenų ___________ m. aprašAS

 

_________________

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Objekto pavadinimas, adresas

Objekto

valdytojas

 

Darbų, numatomų atlikti ________m., pavadinimas

Darbų kaina (tūkst. Lt) _____ m.

Valdytojo skiriamos lėšos

(tūkst. Lt)

Iš kitų finansavimo šaltinių gaunamos lėšos (tūkst. Lt)

Valdytojo ir kitų finansavimo šaltinių lėšos
(tūkst. Lt)

(6 ir 7 p. suma)

Reikalingos

valstybės biudžeto lėšos
(tūkst. Lt)

(5 ir 8 p. skirtumas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

__________________

__________________

(pareigų pavadinimas*)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

* Juridinio asmens atveju


 

 

Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Suvestinio išsaugojimo darbų duomenų aprašo pavyzdys)

 

SUVESTINIS išsaugojimo DARBŲ duomenų ________ m. aprašAS

 

__________Nr. ________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Objekto unikalus kodas Kultūros vertybių registre

Objekto pavadinimas ir adresas

Objekto

valdytojas

 

Darbų, numatomų atlikti ________m., pavadinimas

Darbų kaina (tūkst. Lt) _____ m.

Valdytojo skiriamos lėšos

(tūkst. Lt)

Kitų finansavimo šaltinių gaunamos lėšos (tūkst. Lt)

Valdytojo ir kitų finansavimo šaltinių lėšos (tūkst. Lt)

(7 ir 8 p.
     suma)

Reikalingos

valstybės biudžeto lėšos (tūkst. Lt)

(6 ir 9 p. skirtumas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

__________________

__________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 


 

Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Suvestinis tęstinių išsaugojimo darbų duomenų aprašo pavyzdys)

 

SUVESTINIS tęstinių išsaugojimo darbų duomenų _______ m. aprašAS

 

__________Nr. ________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

 

Eil. Nr.

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre

Objekto pavadinimas ir adresas

Objekto

valdytojas

 

Darbų, numatomų atlikti ________m., pavadinimas

Darbų kaina (tūkst. Lt) _____ m.

Valdytojo skiriamos lėšos

(tūkst. Lt)

Iš kitų finansavimo šaltinių gaunamos lėšos (tūkst. Lt)

Valdytojo ir kitų finansavimo šaltinių lėšos (tūkst. Lt)

(7 ir 8 p.
     suma)

Reikalingos

valstybės biudžeto lėšos (tūkst. Lt)

(6 ir 9 p. skirtumas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

__________________

__________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 


 

Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Duomenų apie tęstinių išsaugojimo darbų sąmatinę dokumentaciją, viešuosius pirkimus ir tęstiniams išsaugojimo darbams reikalingas lėšas aprašo formos pavyzdys)

 

______________________________________________________________________________________________________

(tvarkybos darbų valdytojas)

 

duomenų apie tęstinių išsaugojimo DARBŲ sąmatinę dokumentaciją, viešuosius pirkimus ir tęstiniams išsaugojimo darbams REIKALINGAS LĖŠAS   ________ m.  aprašas

 

__________Nr. ________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Eil.Nr.

Unikalus kodas Kultūros  vertybių registre

Objekto pavadinimas ir adresas

Objekto

valdytojas

Darbų pavadinimai

Projektinės dokumentacijos patvirtinimo data, Nr., darbų sąmatinė vertė (tūkst. Lt)

Viešojo pirkimo dokumento data, Nr. ir pirkimo kaina (tūkst. Lt)

Darbų  bendra kaina (tūkst. Lt)

 

 

Bendra kaina

 

 

Atlikta

darbų

iki _______ m.

 

 

Darbų

likutis

Lėšų poreikis tęstiniams darbams

______m.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

__________________

__________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 


 

Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Tęstinių išsaugojimo darbų duomenų aprašo formos pavyzdys)

__________________________________________________________________________________________________

(tvarkybos darbų valdytojas)

 

tęstinIų išsaugojimo darbų duomenų ___________M. aprašas

 

__________Nr. _________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

 

Eil. Nr.

 

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre

Objekto

pavadini-mas ir adresas

 

Objekto

valdytojas

Atliktų darbų pavadinimai

Atliktiems

darbams skirta lėšų

(tūkst. Lt)

iki

_______ m.

 

Tęstinių darbų pavadinimai

 

Lėšų poreikis tęstiniams darbams

(tūkst. Lt)

________m.

 

Darbų pradžia

Numatoma darbų pabaiga

 

Prašoma iš valstybės biudžeto

Valdytojo skiriamos lėšos 

Kitų šaltinių lėšos

 

Iš valstybės

biudžeto

Valdytojo ir kitų šaltinių

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

__________________

__________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-628, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12418

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. ĮV-559 „Dėl Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo