Suvestinė redakcija nuo 2020-08-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11758

 

herbas-M_nespalvotas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL STUDIJŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO, vertinamųjų sričių ir rodiklių PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 17 d. Nr. V-835

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi ir 48 straipsnio 5 dalimi:

1. Tvirtinu Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. P a v e d u  Studijų kokybės vertinimo centrui iki 2019 m. gruodžio 31 d. :

 

2.1. parengti, suderinti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir patvirtinti Studijų krypčių išorinio vertinimo metodiką ir Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodiką;

 

2.2. patvirtinti Studijų krypčių išorinio vertinimo planą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1535, 2019-12-20, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20940

 

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos šio įsakymo nustatyta tvarka;

3.2. vykdomų studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo procedūros šio įsakymo nustatyta tvarka pradedamos įgyvendinti nuo 2020 m. sausio 1 d. pagal Studijų kokybės vertinimo centro patvirtintą studijų krypčių išorinio vertinimo planą;

3.3. studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo procedūros, pradėtos iki šio įsakymo įsigaliojimo, baigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nuostatas;

3.4. Aprašo VI skyriaus nuostatos taikomos nuo 2025 m. sausio 1 d.

3.5. Neteko galios nuo 2019-12-21

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1535, 2019-12-20, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20940

 

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. Šio įsakymo 4 punktas įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto

ministro pareigas                                                                                 Algirdas Monkevičius

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1535 redakcija)  

 

STUDIJŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS, vertinamosios sritys ir rodikliai

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtų ir turinčių leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą aukštųjų mokyklų, taip pat ir egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų (toliau – aukštoji mokykla), Lietuvos Respublikoje ir užsienyje vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų išorinio vertinimo tikslus bei atlikimo principus, akreditavimo tikslus bei jo atlikimo tvarką.

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu bei Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis.

3.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme nustatytas sąvokas.

4Aprašas taikomas pirmosios, antrosios pakopos, vientisųjų bei profesinių (išskyrus rezidentūrą) aukštojo mokslo krypties studijų (toliau – krypties studijos) išoriniam vertinimui ir akreditavimui.

5Aukštosios mokyklos vykdomų krypties studijų išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus. Atliekant krypties studijų išorinį vertinimą ir akreditavimą atskirai įvertinamos ir akredituojamos aukštosios mokyklos vykdomos studijų krypties pirmosios pakopos, antrosios pakopos, vientisosios, profesinės studijos (išskyrus rezidentūrą).

 

II SKYRIUS

EKSPERTINIS VYKDOMŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ IŠORINIS VERTINIMAS

 

6. Ekspertinis vykdomų krypties studijų išorinis vertinimas atliekamas pagal Aprašo 2 priede nustatytas vertinamąsias sritis ir rodiklius.

7.    Ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas vykdomas pagal Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) ne vėliau kaip  prieš 6 mėn. iki išorinio vertinimo pradžios patvirtintą studijų krypčių išorinio vertinimo planą. Vienu metu vertinamos visos vienos krypties studijos, vykdomos visose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

8.    Aukštosios mokyklos krypties studijų ekspertinį išorinį vertinimą atlieka Centras arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą, arba tarpvalstybinėse sutartyse nurodytos agentūros (toliau – Agentūra).

9.    Aukštoji mokykla dėl vykdomų krypties studijų vertinimo į Centrą kreipiasi Centro metodikoje nustatyta tvarka. Jei aukštoji mokykla siekia ekspertinį krypties studijų išorinį vertinimą atlikti Agentūroje, į Agentūrą ji kreipiasi pagal Agentūros nustatytas procedūras.

10.  Centras ekspertinį krypties studijų išorinį vertinimą vykdo vadovaudamasis šiuo Aprašu ir Centro patvirtintomis metodikomis. Agentūra pagal sutartį su aukštąja mokykla atlieka vertinimą, remdamasi Agentūros nustatytomis jos interneto svetainėje paskelbtomis vertinimo procedūromis ir kriterijais. Agentūra pateikia vertinimo išvadas aukštajai mokyklai ir Centrui. Vertinimą atliekanti Agentūra turi sudaryti sąlygas Centrui iš anksto susipažinti su vertinimo metodika, numatomomis taikyti procedūromis, stebėti ekspertų vizitą.

11Ekspertinio krypties studijų išorinio vertinimo pagrindu priimamas sprendimas dėl krypties studijų akreditavimo. Sprendimą dėl krypties studijų akreditavimo priima Centras.

12.  Ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas atliekamas šiais etapais:

12.1. krypties studijų savianalizės, kurią atlieka tos krypties studijas vykdanti aukštoji mokykla ir savianalizės suvestinės parengimas pagal Centro (Agentūros) metodikoje nustatytus reikalavimus;

12.2. krypties studijų savianalizės suvestinės nagrinėjimas, kurį atlieka Centro arba Agentūros nustatyta tvarka pasitelkta ekspertų grupė;

12.3. ekspertų grupės vizitas į krypties studijas vykdančią aukštąją  mokyklą;

12.4. vertinimo išvadų parengimas, svarstymas Centro patariančiojoje Studijų vertinimo komisijoje, sprendimo dėl įvertinimo ir akreditavimo priėmimas ir viešas paskelbimas;

12.5. paskesnė veikla, kuria siekiama tobulinti krypties studijas, atsižvelgiant į vertinimo išvadas ir jose pateiktas rekomendacijas dėl krypties studijų tobulinimo, ir stebėsena.

13. Vertinimo išvadose pateikiama bendra krypties studijų analizė ir įvertinimas pagal Aprašo 2 priede nustatytas vertinamąsias sritis bei Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę.

14. Agentūros atlikto vertinimo išvadose privalo būti Aprašo 2 priede nurodytų vertinamųjų sričių ar jas atitinkančių Agentūros taikomų vertinamųjų sričių įvertinimas pagal Aprašo 3 priede nustatytą vertinimo skalę.

15. Ekspertinio krypties studijų išorinio vertinimo, savianalizės atlikimo ir jos suvestinės pateikimo, vertinimo atlikimo terminus reglamentuoja Centro patvirtinta Išorinio studijų krypčių vertinimo metodika.

 

III SKYRIUS

VYKDOMŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ AKREDITAVIMAS

 

16. Studijų krypties akreditavimui aukštoji mokykla Centrui turi pateikti prašymą vertinti ir akredituoti konkrečios krypties studijas.

17. Kai ekspertinį krypties studijų išorinį vertinimą atliko Agentūra, aukštoji mokykla, likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki krypties studijų akreditavimo termino pabaigos, Centrui pateikia:

17.1. prašymą akredituoti krypties studijas;

17.2. ne senesnę kaip 1 metų krypties studijų vertinimo išvadą.

18. Centras, gavęs Aprašo 16 ar 17 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų (tuo atveju, kai vertinimą atlieka Centras, terminas skaičiuojamas nuo sprendimo dėl įvertinimo išsiuntimo aukštajai mokyklai dienos) priima vieną iš šių sprendimų dėl vykdomos krypties studijų akreditavimo:

18.1. akredituoti 7 metų terminui, jei  visos vertinamosios sritys yra įvertintos ne mažiau kaip 3 balais pagal Aprašo 2 priede numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę;

18.2. akredituoti 3 metų terminui, jei bent viena vertinamoji sritis yra įvertinta „patenkinamai“ – 2 balais pagal Aprašo 2 priede numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę. Toks sprendimas akredituoti negali būti priimamas du kartus iš eilės;

18.3. neakredituoti, jei bent viena vertinamoji sritis buvo įvertinta „nepatenkinamai“ – 1 balu pagal Aprašo 2 priede numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę arba antrą kartą iš eilės bent viena vertinamoji sritis yra įvertinta „patenkinamai“ – 2 balais pagal Aprašo 2 priede numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę, arba kai nustatoma, kad magistrantūros krypties studijos neatitinka Aprašo VI skyriuje nurodyto Universiteto vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ar meno veiklos lygio mokslo (meno) kryptyje slenkstinio studijų krypties vertinimo rodiklio  (toliau – slenkstinis vertinimo rodiklis).

19. Sprendimas dėl krypties studijų akreditavimo remiantis Agentūros vertinimo išvadomis priimamas išnagrinėjus vertinimo išvadas Studijų vertinimo komisijoje ir nustačius, kad:

19.1. krypties studijų įvertinimas apima visas vykdomas krypties ir pakopos studijas aukštojoje mokykloje;

19.2. įvertinimas atliktas pagal šio Aprašo 2 priede nustatytas vertinamąsias sritis ar jų atitikmenį ir 3 priede nustatytą įvertinimo skalę;

19.3. vertinimo išvados yra ne senesnės kaip 1 metų;

19.4. vertinimą atliko Agentūra;

19.5. vertinimo išvados yra pagrįstos, išsamios ir objektyvios.

20. Jeigu priimtas sprendimas krypties studijas akredituoti 3 metų terminui, ne anksčiau kaip po 2 metų organizuojamas pakartotinis ekspertinis studijų krypties išorinis vertinimas.

21. Pakartotinis ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas atliekamas šio Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.

22. Atlikus pakartotinį ekspertinį krypties studijų išorinį vertinimą, Centras priima vieną iš šių sprendimų dėl vykdomos krypties studijų akreditavimo:

22.1. akredituoti likusiam terminui iki artimiausio tos krypties studijų vertinimo, bet ne ilgiau kaip 4  metams,  jeigu visos vertinamosios sritys yra įvertintos ne mažiau kaip 3 balais – „gerai“ – pagal Aprašo 2 priede numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-903, 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13013

 

22.2. neakredituoti, jei bent viena vertinamoji sritis buvo įvertinta „nepatenkinamai“ – 1 balu arba „patenkinamai“ – 2 balais pagal Aprašo 2 priede numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę, arba kai nustatoma, kad magistrantūros krypties studijos neatitinka Aprašo  VI skyriuje nurodyto slenkstinio vertinimo rodiklio.

23. Jeigu priimtas sprendimas krypties studijų neakredituoti, studentų priėmimas į tokias krypties studijas negali būti vykdomas.

24. Jeigu pagal krypties, dėl kurios priimtas sprendimas neakredituoti, studijas yra studijuojančių studentų, aukštoji mokykla per 2 mėnesius (neįskaitant liepos ir rugpjūčio mėnesių) nuo sprendimo dėl krypties studijų neakreditavimo priėmimo dienos privalo:

24.1. sudaryti priemonių, užtikrinančių krypties studijose studijuojantiems studentams galimybes baigti kokybiškas studijas, įgyvendinimo planą (toliau – priemonių planas) (t. y. nurodyti, kokių priemonių aukštoji mokykla imsis siekiant ištaisyti esminius krypties studijų trūkumus). Priemonių plane taip pat  pateikiami su studentų  atstovybe  suderinti siūlymai dėl studijuojančių studentų tolesnių studijų galimybių;

24.2. pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) priemonių planą ir informuoti Ministeriją apie šioje kryptyje studijuojančių studentų skaičių.

25. Aukštosios mokyklos priemonių planą svarsto švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta komisija iš Ministerijos, Lietuvos aukštųjų mokyklų ir studentų atstovybių atstovų, aukštųjų mokyklų socialinių partnerių, kuri ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo priemonių plano gavimo dienos pateikia siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrui dėl studijuojančių studentų tolesnių studijų galimybių. Sprendimą dėl aukštojoje mokykloje studijuojančių studentų tolesnių studijų galimybių priima švietimo, mokslo ir sporto ministras. Apie priimtą sprendimą Ministerija informuoja Centrą ir aukštąją mokyklą. Atsižvelgdamas į švietimo, mokslo ir sporto ministro priimtą sprendimą, Centras priima sprendimą dėl krypties studijų akreditavimo termino pratęsimo ir akreditavimo termino trukmės.

26. Krypties studijų akreditavimo terminas gali būti pratęstas be vertinimo procedūros, kai:

26.1. visos konkrečios krypties studijos yra baigiamos vykdyti, t. y. nepriimama arba nebeketinama priimti naujų studentų, o krypties studijų akreditavimo terminas baigiasi anksčiau, negu konkrečios krypties studijų programas baigs paskutinė priimtųjų studentų laida, bet ne ilgiau kaip 5 metams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-903, 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13013

 

26.2. atlikus vertinimą priimamas sprendimas krypties studijų neakredituoti, tačiau atsižvelgiant į švietimo, mokslo ir sporto ministro sprendimą dėl studijuojančių studentų tolesnių studijų galimybių būtina pratęsti krypties studijų akreditavimo terminą, iki krypties studijas baigs visi studentai, priimti iki sprendimo neakredituoti krypties studijas priėmimo, bet ne ilgiau kaip 5 metams;

26.3. tai būtina siekiant užbaigti teisės aktais nustatytas vertinimo bei galimas vertinimo rezultatų apskundimo procedūras, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams;

26.4. tos krypties studijos, įregistravus naują studijų programą, buvo pradėtos vykdyti iki atitinkamos krypties studijų vertinimo likus  mažiau kaip trejiems metams.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-903, 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13013

 

27. Centras, priėmęs sprendimą akredituoti arba neakredituoti krypties studijas, per 3 darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo įveda akreditavimo duomenis į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą (toliau – Registras) švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

Iv SKYRIUS

Ketinamų vykdyti studijų vertinimas IR AKREDITAVIMAS

 

28. Ketinamos vykdyti studijų programos prieš pradedant jas vykdyti turi būti įregistruotos Registre.

29. Ketinamos vykdyti studijų programos registruojamos Registre įvertinus ją aukštosios mokyklos nustatyta tvarka tais atvejais, kai aukštosios mokyklos ketinama vykdyti studijų programa yra tos pačios krypties ir pakopos, kuri yra akredituota vadovaujantis Aprašo 18.1 papunkčiu. Aukštoji mokykla prašymą dėl ketinamos vykdyti studijų programos įregistravimo bei studijų programos duomenis siunčia Centrui. Centras vertinimo metodikoje nustatyta tvarka ketinamos vykdyti studijų programos duomenis persiunčia Registrui.

30. Kai aukštoji mokykla ketina vykdyti tos krypties ir pakopos studijas, kuri nėra akredituota vadovaujantis Aprašo 18.1 papunkčiu, arba nevykdo tos krypties ir pakopos studijų, ketinama vykdyti studijų programa (kryptis) gali būti įregistruota Registre tik atlikus jos išorinį ekspertinį vertinimą ir Centrui priėmus sprendimą tokią programą įvertinti teigiamai. Aukštoji mokykla, kuri nevykdo tos krypties ir pakopos studijų, išoriniam vertinimui gali teikti tik vieną tos pačios krypties ir pakopos ketinamą vykdyti studijų programą.

31. Ketinamos vykdyti jungtinės studijų programos gali būti vertinamos vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu. Įsigaliojus Aprašo VI skyriaus nuostatoms prieš vertinant magistrantūros jungtinę studijų programą nustatoma, ar universiteto vykdomos mokslo (meno) veiklos lygis kryptyje (pagal studijų ir mokslo krypčių atitikmenis, nustatytus Aprašo 6 priede) atitinka Aprašo 1 priede nustatytą slenkstinį vertinimo rodiklį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-903, 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13013

 

32. Ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) išorinis ekspertinis vertinimas atliekamas pagal šio Aprašo 2 priede nustatytas vertinamąsias sritis ir rodiklius (netaikant tų, kurie nebūdingi (negali būti įvertinti) naujos programos (krypties) atveju).

33. Aukštoji mokykla, ketinanti vykdyti naują studijų programą (kryptį), Aprašo 30 punkte nustatytu atveju Centrui pateikia:

33.1. prašymą vertinti studijų programą (jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotos tos krypties studijų, kartu pateikiamas ir prašymas akredituoti tos krypties studijas);

33.2. ketinamos vykdyti studijų programos aprašą, parengtą pagal Centro patvirtintoje metodikoje nustatytą tvarką.

34. Ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) išorinio ekspertinio vertinimo procedūra atliekama tokiais etapais:

34.1. ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) aprašo pateikimas Centrui ir jo atitikties Centro metodikos nuostatoms vertinimas;

34.2. ekspertų grupės sudarymas ir programos (krypties) aprašo nagrinėjimas;

34.3. ekspertų grupės vizitas į studijų programą (kryptį) ketinančią vykdyti aukštąją mokyklą;

34.4. ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) vertinimo išvadų parengimas, svarstymas Studijų vertinimo komisijoje, sprendimo dėl įvertinimo priėmimas ir viešas skelbimas;

34.5. paskesnė veikla, kuria siekiama tobulinti studijų programos (krypties) studijas, atsižvelgiant į vertinimo išvadas ir jose pateiktas rekomendacijas dėl studijų tobulinimo, ir stebėsena.

35. Į Agentūrą dėl ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) išorinio ekspertinio vertinimo atlikimo aukštoji mokykla kreipiasi Agentūros nustatyta tvarka.

36. Centras, išnagrinėjęs ekspertų parengtas vertinimo išvadas, priima vieną iš šių sprendimų:

36.1. studijų programą (kryptį) vertinti teigiamai, jeigu ne daugiau negu viena ketinamos vykdyti studijų programos vertinamoji sritis, numatyta Aprašo 2 priede, yra įvertinta ne prasčiau kaip „patenkinamai“ – 2 balais pagal šio Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę;

36.2. studijų programą (kryptį) vertinti neigiamai, jeigu bent viena iš studijų programos vertinamųjų sričių, numatytų Aprašo 2 priede, yra įvertinta „nepatenkinamai“ – 1 balu – arba bent dvi vertinamosios sritys yra įvertintos „patenkinamai“ – 2 balais pagal šio Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę.

37. Tuo atveju, jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotos tos krypties studijų, o ketinama vykdyti studijų programa vertinama teigiamai, krypties studijos yra akredituojamos laikotarpiui iki numatomo artimiausio tos krypties studijų vertinimo kitose aukštosiose mokyklose. Jeigu tos krypties ir pakopos studijos kitose aukštosiose mokyklose nevykdomos, aukštosios mokyklos ketinamos vykdyti krypties studijos akredituojamos 3 metams. 

38. Centras, priėmęs Aprašo 36.1 papunktyje nurodytą sprendimą, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pateikia ketinamos vykdyti studijų programos duomenis Registro tvarkytojui.

39. Jeigu ketinamos vykdyti studijų programos išorinį ekspertinį vertinimą atliko Agentūra, aukštoji mokykla Centrui pateikia:

39.1. prašymą dėl studijų programos įregistravimo, jeigu aukštoji mokykla vykdo tos krypties studijas, arba prašymą dėl studijų programos įregistravimo bei krypties studijų akreditavimo, jeigu aukštoji mokykla nevykdo tos krypties studijų;

39.2. ketinamos vykdyti studijų programos išorinio ekspertinio vertinimo išvadas su įvertinimu balais pagal šio Aprašo 2 priede nustatytas vertinamąsias sritis ir Aprašo 3 priede numatytą įvertinimo skalę. Jei ketinamos vykdyti studijų programos išorinio ekspertinio vertinimo išvados yra parengtos ne valstybine kalba, taip pat Centrui pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas išorinio ekspertinio vertinimo išvadų vertimas į valstybinę kalbą;

39.3. teisės aktuose nustatytus duomenis, būtinus ketinamos vykdyti studijų programos įregistravimui Registre.

40. Priėmus Aprašo 36.2 papunktyje numatytą sprendimą, kitą ketinamą vykdyti tos pačios krypties ir pakopos studijų programą aukštoji mokykla gali teikti vertinti ne anksčiau kaip po vienų metų nuo Aprašo 36.2 papunktyje numatyto sprendimo ketinamą vykdyti studijų programą įvertinti neigiamai priėmimo.

41. Priėmus Aprašo 36.1 papunktyje nurodytą sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos, kuri yra vienintelė aukštosios mokyklos vykdoma studijų programa toje studijų kryptyje, aukštoji mokykla galiojančiu tos krypties akreditavimo laikotarpiu negali teikti naujų tos pačios krypties ir pakopos ketinamų vykdyti studijų programų. Centras tokiu atveju priima sprendimą dėl naujai pradėtos krypties ir pakopos studijų akreditavimo šio Aprašo nustatyta tvarka.

42. Kai, vadovaujantis Aprašo II skyriaus nuostatomis, priimamas Aprašo 18.3 papunktyje numatytas sprendimas neakredituoti vykdomos krypties studijų, ketinamos vykdyti tos krypties studijų programos gali būti teikiamos vertinti ne anksčiau kaip po vienų metų nuo Aprašo 18.3 papunktyje numatyto sprendimo įsigaliojimo.

43. Ketinamos vykdyti studijų programos teigiamo įvertinimo atveju paskesnė veikla vykdoma vadovaujantis Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka.

44. Kai aukštoji mokykla ketina pradėti vykdyti įregistruotą akredituotos krypties studijų programą kitos savivaldybės teritorijoje (išskyrus atvejus, kai yra to paties pavadinimo miesto ir rajono savivaldybės) esančiame padalinyje ir tos krypties ar pakopos studijos nėra akredituotos pagal Aprašo 18.1 papunktį, aukštoji mokykla turi pateikti studijų programos aprašą Centro metodikoje nustatyta tvarka. Programos aprašas Aprašo 34 ir 36 punktuose nustatyta tvarka įvertinamas pagal Aprašo 3 priede numatytą įvertinimo skalę ir Aprašo 2 priede nustatytas šias vertinamąsias sritis ir rodiklius: studentų priėmimas ir parama; studijavimas, studijavimų pasiekimai ir absolventų užimtumas; dėstytojai; studijų materialieji ištekliai; studijų kokybės valdymas ir viešinimas. Jei tos krypties ar pakopos studijos yra akredituotos vadovaujantis Aprašo 18.1 papunkčiu, aukštoji mokykla informaciją apie studijų programą, ketinamą vykdyti kitos savivaldybės teritorijoje (išskyrus atvejus, kai yra to paties pavadinimo miesto ir rajono savivaldybės) esančiame padalinyje, pateikia Registrui ir Centrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-903, 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13013

Nr. V-1126, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16827

 

441. Kai aukštoji mokykla ketina pradėti vykdyti įregistruotą akredituotos krypties studijų programą užsienio valstybėje įsteigtame padalinyje, ji turi pateikti programos aprašą Centro metodikoje nustatyta tvarka. Programos aprašas Aprašo 34 ir 36 punktuose nustatyta tvarka įvertinamas pagal Aprašo 3 priede numatytą įvertinimo skalę ir Aprašo 2 priede nustatytas vertinamąsias sritis ir rodiklius.

Papildyta punktu:

Nr. V-903, 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13013

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1126, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16827

 

V SKYRIUS

PASKESNĖ VEIKLA IR STEBĖSENA

 

45. Įsigaliojus Centro sprendimui dėl krypties studijų akreditavimo pradedama vykdyti paskesnė veikla.

46. Paskesnė veikla apima veiksmų ir priemonių visumą bei kasmetinę krypties studijų rodiklių stebėseną ir yra skirta įgyvendinti vertinimo metu pateiktus siūlymus, tobulinti studijų kokybę, taip pat užtikrinti, kad vertinimo metu nustatyti trūkumai bus pašalinti.

47. Paskesnės veiklos etapai:

47.1. tobulinimo priemonių numatymas – aukštoji mokykla, gavusi Centro sprendimą, pagal vertinimo išvadose pateiktus siūlymus numato priemones krypties studijoms tobulinti;

47.2. numatytų priemonių įgyvendinimas – aukštoji mokykla įgyvendina numatytas priemones krypties studijoms tobulinti;

47.3. priemonių įgyvendinimo rezultatų stebėsena – Centras atlieka krypties studijų tobulinimo ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.

48. Šio Aprašo 4 priede nustatytų ir 5 priede aprašytų krypties studijų rodiklių kasmetinę stebėseną atlieka Centras. Kiekvienos studijų krypties (pagal pakopą) stebėsenos rodiklių duomenis Centras skelbia savo interneto svetainėje bei pateikia Ministerijai.

49. Kasmetinės rodiklių stebėsenos (pagal studijų metus) analizę Centras atlieka kiekvienų metų pirmajame ketvirtyje. Išnagrinėjus duomenis ir nustačius žymų bent trijų studijų krypties stebėsenos rodiklių aukštojoje mokykloje pokytį (30 proc. ar didesnį) per paskutinius 3 metus, Centras, išnagrinėjęs aukštosios mokyklos paaiškinimą dėl rodiklių pokyčių, gali teikti siūlymą Ministerijai dėl tos aukštosios mokyklos neeilinio išorinio ekspertinio studijų krypties vertinimo inicijavimo, kuris atliekamas šio Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka. Sprendimą dėl neeilinio vertinimo priima švietimo, mokslo ir sporto ministras.

 

VI SKYRIUS

KRYPTIES STUDIJŲ ĮVERTINIMAS PAGAL SLENKSTINĮ VERTINIMO RODIKLĮ

 

50. Įsigaliojus šio skyriaus nuostatoms, prieš pradedant ekspertinį vykdomų studijų krypčių išorinį vertinimą, magistrantūros studijų kryptys (išskyrus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studijų programas) įvertinamos pagal slenkstinį vertinimo rodiklį (pagal studijų ir mokslo (meno) krypčių atitikmenis, nustatytus Aprašo 6 priede).

51. Slenkstinio vertinimo rodiklio aprašas pateiktas Aprašo 1 priede.

52. Centras išanalizuoja universitetų vykdomas magistrantūros krypčių studijas pagal slenkstinį vertinimo rodiklį likus ne mažiau kaip 15 mėnesių iki krypties studijų akreditavimo pabaigos ir informuoja apie tai universitetą, nurodydamas, ar magistrantūros studijos atitinka nustatytą slenkstinį vertinimo rodiklį ir gali būti pradėtas ekspertinis vykdomos magistrantūros studijų krypties išorinis vertinimas.

53. Centras savo interneto svetainėje skelbia magistrantūros studijų krypties įvertinimo pagal slenkstinį vertinimo rodiklį rezultatus.

54. Ekspertinis magistrantūros krypties studijų išorinis vertinimas pradedamas tik po to, kai yra nustatoma, kad universiteto vykdomos krypties studijos atitinka slenkstinį vertinimo rodiklį. Jeigu magistrantūros studijos neatitinka slenkstinio vertinimo rodiklio, tokios krypties studijos nevertinamos ir priimamas sprendimas dėl neakreditavimo. Sprendimas dėl šiose magistrantūros krypties studijose studijuojančių studentų priimamas Aprašo 25 punkte nustatyta tvarka.

55. Kai ketinama vykdyti magistrantūros studijų programa gali būti įregistruota vadovaujantis Aprašo 30 punktu, visų pirma nustatoma, ar ketinama vykdyti studijų kryptis atitinka nustatytą slenkstinį vertinimo rodiklį. Nustačius, kad ketinama vykdyti magistrantūros studijų kryptis atitinka nustatytą slenkstinį vertinimo rodiklį, pradedamas ekspertinis ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) išorinis vertinimas.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Ministerija gali inicijuoti neeilinį akredituotos krypties studijų vertinimą, nepasibaigus šios krypties studijų akreditavimo terminui, tuo atveju, kai gauna informacijos apie vykdomų studijų neatitiktį teisės aktų reikalavimams.

57. Apeliacijos dėl vertinimo nagrinėjamos Centro ar Agentūros nustatyta tvarka.

58. Aukštoji mokykla bei vertinimą atlikęs Centras ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimo dėl studijų krypties akreditavimo įsigaliojimo privalo savo interneto svetainėje skelbti visas atlikto išorinio vertinimo išvadas ir sprendimą dėl studijų krypties akreditavimo.

_________________

 

Studijų krypties išorinio vertinimo ir

akreditavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

SLENKSTINIO STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMO RODIKLIO APRAŠAS

 

Rodiklio pavadinimas

Universiteto vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ar meno veiklos lygis mokslo (meno) kryptyje

Aprėptis

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ar meno veiklos lygiui  mokslo (meno) kryptyje nustatyti naudojami paskutinių trejų metų tos mokslo (meno) krypties  penki geriausi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ar meno darbai

Skaičiavimo metodas

Rodiklis apskaičiuojamas naudojant Lietuvos mokslo tarybos nustatyta tvarka atlikto paskutinių trejų metų penkių geriausių mokslo (meno) krypties darbų ekspertinio vertinimo suminius svertinius įverčius.

 

Tuo atveju, kai studijų kryptis siejama su daugiau nei viena mokslo (meno) kryptimi (pagal šio Aprašo 6 priede pateiktus mokslo (meno) ir studijų krypčių atitikmenis), naudojami visų mokslo (meno) krypčių įverčiai.

Reikšmė

Ne mažiau kaip 3 balai atitinkamoje mokslo (meno) kryptyje (kryptyse). Jei studijų kryptis siejama su daugiau nei viena mokslo (meno) kryptimi, mokslo (meno) įvertis bent vienoje kryptyje turi būti ne žemesnis kaip 3 balai.

 

Egzilio sąlygomis veikiančiai aukštajai mokyklai  mokslo (meno) krypties (krypčių) įvertis turi būti ne žemesnis kaip 2 balai, jį pasiekti turi ne vėliau kaip po 3 metų nuo krypties studijų vykdymo pradžios.

Duomenų šaltinis

Lietuvos mokslo tarybos duomenys.

Ataskaitinis laikotarpis

Paskutinių trejų metų duomenys.

 

_________________________

 

Studijų krypties išorinio vertinimo ir

akreditavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

Krypties studijų vertinamosios sritys ir rodikliai

 

Vertinamoji sritis

Tikslai

Rodikliai

1. Studijų tikslai,  rezultatai ir turinys

1.1. Krypties studijos pagrįstos šalies ūkio ir visuomenės poreikiais bei institucijos strategija.

 

 

1.2. Krypties studijos atitinka teisės aktų reikalavimus, programų struktūra, turinys, mokymo(si) ir vertinimo metodai sudaro sąlygas studentams pasiekti studijų tikslus ir rezultatus.

 

 

1.1.1. Krypties ir pakopos studijų programų tikslų ir studijų rezultatų atitikties visuomenės ir (ar) darbo rinkos poreikiams (egzilio sąlygomis veikiančiai aukštajai mokyklai netaikoma) įvertinimas.

1.1.2. Krypties ir pakopos studijų programų tikslų ir studijų rezultatų atitikties institucijos misijai, veiklos tikslams ir strategijai įvertinimas.

 

1.2.1. Krypties ir pakopos studijų programų atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimas.

1.2.2. Krypties ir pakopos studijų programų studijų tikslų, studijų rezultatų, mokymo(si) ir vertinimo metodų suderinamumo įvertinimas.

1.2.3. Krypties ir pakopos studijų programų dalykų (modulių) visumos, užtikrinančios studento nuoseklų kompetencijų ugdymą(si), įvertinimas.

1.2.4. Galimybių studijuojantiesiems individualizuoti krypties studijų programų struktūrą atsižvelgiant į asmeninius mokymosi tikslus bei numatytus studijų rezultatus įvertinimas.

1.2.5. Baigiamųjų darbų atitikties krypties ir pakopos reikalavimams įvertinimas (ketinamų vykdyti studijų programų atveju netaikoma).

 

2. Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos

2.1. Krypties studijos integruoja naujausius mokslo (meno) ir (ar) technologijų pasiekimus ir jose sudaromos sąlygos studentų gebėjimų vykdyti mokslo (meno) veiklą ugdymui.

 

2.1.1. Aukštosios mokyklos vykdomos mokslo (meno) veiklos lygio pakankamumo su studijų kryptimi susijusioje mokslo (meno) kryptyje įvertinimas.

2.1.2. Studijų turinio susiejimo su naujausiais mokslo, meno ir technologijų pasiekimais įvertinimas.

2.1.3. Sąlygų studentams įsitraukti į mokslinę (taikomąją mokslo, meno) veiklą, atitinkančią studijų pakopą, sudarymo įvertinimas (ketinamų vykdyti studijų programų atveju netaikoma).

3. Studentų priėmimas ir parama

3.1. Studentų atrankos ir priėmimo procesas dera su krypties studijų tikslais ir studijų rezultatais.

 

3.2. Studijų kryptyje veikia efektyvi paramos studijuojantiems sistema, įgalinanti juos pasiekti maksimalią mokymosi pažangą.

3.1.1. Studentų atrankos ir priėmimo kriterijų ir  proceso tinkamumo ir viešumo įvertinimas.

3.1.2. Užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų ir ankstesnio neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo tvarkos ir jos taikymo įvertinimas.

 

 

3.2.1. Sąlygų studijuojančiųjų akademiniam judumui užtikrinti įvertinimas (ketinamoms vykdyti studijų programoms netaikoma).

3.2.2.  Krypties studentams teikiamos akademinės, finansinės, socialinės, psichologinės ir asmeninės paramos tinkamumo, pakankamumo ir veiksmingumo įvertinimas.

3.2.3. Informacijos apie studijas ir studentų konsultavimo pakankamumo įvertinimas.

 

4. Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas

4.1. Krypties studijos parengia studentus savarankiškai profesinei veiklai.

 

 

4.2. Studijų kryptyje veikia efektyvi ir skaidri studentų pasiekimų vertinimo, pažangos stebėsenos ir akademinio sąžiningumo užtikrinimo sistema.

 

 

4.1.1. Mokymo ir mokymosi proceso, leidžiančio atsižvelgti į studijuojančiųjų poreikius ir įgalinančių juos pasiekti numatytus studijų rezultatus, įvertinimas. 

4.1.2. Sąlygų, užtikrinančių galimybes studijuoti socialiai pažeidžiamoms grupėms bei studentams su specialiaisiais poreikiais, įvertinimas.

 

4.2.1. Vykdomos studentų studijavimo pažangos stebėsenos sistemingumo įvertinimas bei  studijų metu studentams teikiamo grįžtamojo ryšio, skatinančio pasiektų rezultatų įsivertinimą ir tolimesnį studijų pažangos planavimą, įvertinimas (ketinamoms vykdyti studijų programoms netaikoma).

4.2.2. Studijų kryptyje vykdomos absolventų užimtumo ir karjeros stebėsenos įvertinimas (ketinamoms vykdyti studijų programoms netaikoma).

4.2.3. Akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo užtikrinimo politikos įgyvendinimo įvertinimas.

4.2.4. Apeliacijų, skundų dėl studijų proceso teikimo ir nagrinėjimo procedūrų taikymo efektyvumo krypties studijose įvertinimas.

 

5. Dėstytojai

5.1. Krypties studijų akademinis personalas yra tinkamas, siekiant užtikrinti studijų krypties programų studijų rezultatų pasiekimą.

 

5.2. Studijų krypties dėstytojams sudaromos sąlygos kompetencijoms tobulinti, jos yra periodiškai vertinamos.

5.1.1. Krypties studijų programose (-oje) institucijoje dirbančių dėstytojų skaičiaus,  kvalifikacijos ir kompetencijos (mokslinės, didaktinės, profesinės) pakankamumo studijų rezultatams pasiekti įvertinimas.

 

 

 

5.2.1. Sąlygų krypties dalykų dėstytojų akademiniam judumui užtikrinti įvertinimas (netaikoma vertinant egzilio sąlygomis veikiančios aukštosios mokyklos studijas ir ketinamas vykdyti studijų programas).

5.2.2. Sąlygų dėstytojų kompetencijoms tobulinti įvertinimas.

 

6. Studijų materialieji ištekliai

6.1. Krypties studijų fiziniai, informaciniai ir finansiniai ištekliai yra pakankami ir leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus.

 

6.1.1. Krypties studijų fizinių, informacinių ir finansinių išteklių, leidžiančių užtikrinti efektyvų mokymosi procesą, tinkamumo ir pakankamumo įvertinimas.

6.1.2. Krypties studijų vykdymui reikalingų išteklių planavimo ir atnaujinimo įvertinimas.

7. Studijų kokybės valdymas ir viešinimas

7.1. Krypties studijų tobulinimas paremtas vidine kokybės užtikrinimo sistema, įtraukiančia visas suinteresuotas šalis, bei nuolatine stebėsena ir viešinimu.

 

7.1.1. Studijų vidinio kokybės užtikrinimo sistemos veiksmingumo įvertinimas.

7.1.2. Socialinių dalininkų (studentų ir kitų suinteresuotų šalių) įtraukimo į vidinį kokybės užtikrinimą veiksmingumo įvertinimas.

7.1.3. Informacijos apie studijas, jų vertinimo ir tobulinimo procesus ir rezultatus rinkimo, panaudojimo ir viešinimo įvertinimas (ketinamoms vykdyti studijų programoms netaikoma).

7.1.4. Krypties studentų nuomonės (surinktos Centro arba aukštosios mokyklos pasirinktais būdais ir priemonėmis) apie studijų kokybę aukštojoje mokykloje įvertinimas (ketinamų vykdyti studijų programų atveju netaikoma).

 

 

________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-903, 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13013

 

 

Studijų krypties išorinio vertinimo ir

akreditavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

KRYPTIES STUDIJŲ VERTINAMŲJŲ SRIČIŲ ĮVERTINIMO SKALĖ

 

Balas

Įvertinimas

Apibūdinimas

5

Išskirtinės kokybės

Sritis vertinama išskirtinai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje.

4

Labai gerai

Sritis vertinama labai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų.

3

Gerai

Sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų.

2

Patenkinamai

Sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti.

1

Nepatenkinamai

Sritis netenkina minimalių reikalavimų, yra esminių trūkumų, dėl kurių krypties studijos negali būti vykdomos.

 

__________________________

 

Studijų krypties išorinio vertinimo ir

akreditavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

KASMETINIAI KRYPČIŲ STUDIJŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI

 

 

1.  Krypties ir pakopos studijose studijuojančių studentų skaičius per pastaruosius 3 metus.

2.  Į krypties pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas priimtų ir studijų sutartį pasirašiusių studentų, išskyrus atleistuosius nuo brandos egzaminų dėl ligos, mažiausias stojamasis konkursinis balas per pastaruosius 3 metus.

3. Į krypties ir pakopos studijas priimtų ir per pirmuosius studijų metus jas nutraukusių studentų dalis (proc.) per paskutinius 3 metus (kasmet).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-903, 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13013

 

4Studentų, baigusių krypties ir pakopos studijas laiku, dalis (proc.) per pastaruosius 3 metus.

5.  Studentų, išvykusių dalinėms studijoms į užsienio aukštąsias mokyklas (ne mažesnės apimties kaip 15 studijų kreditų), procentas nuo visų tos aukštosios mokyklos krypties ir pakopos studijose studijuojančių studentų per paskutinius 3 metus (kasmet) (netaikomas egzilio sąlygomis veikiančios aukštosios mokyklos atveju).

6.  Krypties dalykų dėstytojų, išvykusių dėstyti, vykdyti tyrimų į užsienio mokslo ir studijų institucijas per paskutinius 3 metus, dalis (proc.) nuo bendro dėstytojų skaičiaus. Duomenys pateikiami kiekvieniems studijų metams atskirai.

7. Krypties studijų absolventų, dirbančių 0–3 (profesiniams bakalaurams, bakalaurams) arba 0–2 (magistrantūros, profesinių studijų absolventams) Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinėse grupėse 12 mėnesių po studijų baigimo, taip pat dirbančių savarankiškai, dalis (proc.) nuo visų krypties ir pakopos studijas baigusių ir jų netęsiančių absolventų (netaikomas egzilio sąlygomis veikiančios aukštosios mokyklos atveju).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1126, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16827

 

___________________

 

Studijų krypties išorinio vertinimo ir

akreditavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

KASMETINIŲ KRYPČIŲ STUDIJŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ APRAŠAI

 

 

Rodiklio pavadinimas

 

1. Krypties ir pakopos studijose studijuojančių studentų skaičius per pastaruosius 3 metus.

Aprėptis

Visi aukštosios mokyklos vertinamos studijų krypties ir pakopos studentai.

Skaičiavimo metodas

Apskaičiuojant rodiklį, imamas aukštosios mokyklos krypties ir pakopos studijose studijuojančių studentų skaičius.

Atskirai apskaičiuojami duomenys pagal studijų kryptį, studijų pakopą ir aukštosios mokyklos tipą (universitetinės, koleginės). Apskaičiuojant rodiklį, ištęstinėse ir nuolatinėse studijose studijuojančių studentų skaičiai sumuojami. 

Reikšmė

Krypties ir pakopos studijose studijuojančių studentų skaičiaus pokytis (proc.).

Duomenų šaltinis

Studentų registras.

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinių metų spalio 1 d. duomenys per pastaruosius 3 metus (kasmet).

Rodiklio pavadinimas

2. Į krypties pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas priimtų ir studijų sutartį pasirašiusių studentų, išskyrus atleistuosius nuo visų brandos egzaminų dėl ligos, mažiausias stojamasis konkursinis balas.

Aprėptis

Į krypties pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas priimtų ir studijų sutartį pasirašiusių studentų, išskyrus atleistuosius nuo brandos egzaminų dėl ligos, stojamieji konkursiniai balai.

Skaičiavimo metodas

Apskaičiuojant rodiklį, imamas mažiausias stojamasis konkursinis balas, apskaičiuotas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Atskirai apskaičiuojami duomenys pagal studijų kryptį ir aukštosios mokyklos tipą (universitetinės, koleginės). Apskaičiuojant rodiklį, ištęstinėse ir nuolatinėse studijose studijuojančių studentų skaičiai sumuojami. 

Reikšmė

Į krypties pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas priimtų ir studijų sutartį pasirašiusių studentų mažiausio stojamojo konkursinio balo pokytis (proc.).

Duomenų šaltinis

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti pateikti duomenys;

Studentų registras.

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinių metų spalio 1 d. duomenys (kasmet).

Rodiklio pavadinimas

3.  Į krypties ir pakopos studijas priimtų ir per pirmuosius studijų metus jas nutraukusių studentų dalis (proc.) per pastaruosius 3 metus (kasmet).

Aprėptis

Visi į vertinamos studijų krypties ir pakopos studijas priimti ir studijų sutartis pasirašę studentai.

Skaičiavimo metodas

Apskaičiuojant rodiklį, imami duomenys apie į studijų krypties ir pakopos studijas priimtų ir studijų sutartis pasirašiusių studentų skaičių ir per pirmuosius studijų metus jas nutraukusių ar pašalintų iš aukštosios mokyklos studentų skaičių. Pastarasis dėmuo dalijamas iš visų į studijas priimtų ir studijų sutartis pasirašiusių studentų skaičiaus ir paverčiamas procentine išraiška. Šis rodiklis skaičiuojamas pagal paskutinių 3 metų (kasmet) duomenis. Nuolatinės ir ištęstinės studijų formos duomenys apskaičiuojami bendrai.

Duomenys apskaičiuojami atskirai pagal aukštąją mokyklą, studijų kryptį, studijų pakopą.

Reikšmė

Į krypties ir pakopos studijas priimtų ir per pirmuosius studijų metus jas nutraukusių studentų dalies kryptyje pokytis per paskutinius 3 metus (kasmet) (proc.).

Duomenų šaltinis

Studentų registras.

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinių metų spalio 1 d. duomenys per pastaruosius 3 metus (kasmet).

Rodiklio pavadinimas

4. Studentų, baigusių krypties ir pakopos studijas laiku, dalis (proc.).

Aprėptis

Visi vertinamos studijų krypties ir pakopos studentai.

Skaičiavimo metodas

Apskaičiuojant rodiklį, imami visi vertinamos krypties ir pakopos studentai. Iš jų yra išskiriami studentai, pabaigę studijas laiku. Nustatoma, kokią dalį (proc.) šie studentai sudaro nuo visų tos krypties ir pakopos studentų. Ištęstinių ir nuolatinių studijų studentai skaičiuojami bendrai.

Reikšmė

Studentų, baigusių studijas laiku, dalies pokytis nuo visų vertinamoje kryptyje studijuojančių studentų (proc.).

Duomenų šaltinis

Studentų registras.

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinių metų spalio 1 d. duomenys per pastaruosius 3 metus (kasmet).

Rodiklio pavadinimas

5.  Studentų, išvykusių dalinėms studijoms (ne mažesnės apimties kaip 15 studijų kreditų), procentas nuo visų krypties studijose studijuojančių studentų per paskutinius 3 metus (kasmet).

Aprėptis

Visi vertinamos studijų krypties ir pakopos studentai.

Skaičiavimo metodas

Apskaičiuojant rodiklį, imami vertinamos krypties ir pakopos studentai. Iš jų yra išskiriami studentai, išvykę dalinėms studijoms (ne mažesnės apimties kaip 15 studijų kreditų). Apskaičiuojant rodiklį, yra nustatoma, kokią dalį (proc.) šie studentai sudaro nuo visų tos krypties ir pakopos studentų.

Duomenys apskaičiuojami atskirai pagal studijų kryptį, studijų pakopą.

Reikšmė

Studentų, išvykusių dalinėms studijoms (ne mažesnės apimties kaip 15 studijų kreditų), skaičiaus pokytis nuo visų vertinamoje kryptyje studijuojančių studentų (proc.).

Duomenų šaltinis

Studentų registras.

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinių metų spalio 1 d. duomenys per pastaruosius 3 metus (kasmet).

Rodiklio pavadinimas

6. Krypties dalykų dėstytojų, išvykusių dėstyti, vykdyti tyrimų į užsienio mokslo ir studijų institucijas per paskutinius 3 metus dalis (proc.) nuo bendro krypties studijų dalykų dėstytojų skaičiaus.

Aprėptis

Visi vertinamos krypties ir pakopos studijų dėstytojai.

Skaičiavimo metodas

1. Apskaičiuojant rodiklį, imami visi dėstytojai, dėstantys vertinamos krypties ir pakopos studijų dalykus, ir iš jų išskiriami dėstytojai, kurie buvo išvykę dėstyti į užsienio aukštąsias mokyklas per pastaruosius 3 metus, nustatant, kokią dalį dėstytojų jie sudaro (proc.). Neįskaitomi nuotoliniu būdu užsienio aukštosiose mokyklose dėstantys, vykdantys tyrimus dėstytojai.

Duomenys pateikiami kiekvieniems studijų metams atskirai.

Reikšmė

Krypties dalykų dėstytojų, išvykusių dėstyti į užsienio aukštąsias mokyklas per paskutinius 3 metus, dalies pokytis (proc.).

 

Duomenų šaltinis

Pedagogų registras;

Švietimo mainų paramos fondo pateikti duomenys.

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinių metų spalio 1 d. duomenys per pastaruosius 3 metus (kasmet).

Rodiklio pavadinimas

7.  Krypties studijų absolventų, įsidarbinusių 0–3 (profesiniams bakalaurams, bakalaurams) arba 0–2 (magistrantūros, profesinių studijų absolventams) Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinėse grupėse per 12 mėnesių po studijų baigimo, taip pat dirbančių savarankiškai, dalis (proc.) nuo visų krypties ir pakopos studijas baigusių ir jų netęsiančių absolventų.

Aprėptis

Visi vertinamos studijų krypties ir pakopos absolventai, baigę studijas ir jų netęsiantys.

Skaičiavimo metodas

Apskaičiuojant rodiklį, imami visi vertinamosios krypties ir pakopos per pastaruosius 3 metus studijas baigę ir jų netęsiantys absolventai ir iš jų išskiriami absolventai, kurie įsidarbino Lietuvos profesijų klasifikatoriaus nustatytose pagrindinėse grupėse (0–3 profesiniams bakalaurams, bakalaurams ir 0–2 magistrantūros, profesinių studijų absolventams), taip pat pradėję dirbti savarankiškai per 12 mėnesių po studijų baigimo, nustatant, kokią dalį jie sudaro (proc.).

Šis rodiklis skaičiuojamas pagal pastarųjų 3 metų (kasmet) duomenis.

Duomenys apskaičiuojami atskirai pagal studijų kryptį, studijų pakopą.

Ištęstinių ir nuolatinių studijų absolventai skaičiuojami bendrai.

Reikšmė

Vertinamos krypties ir pakopos studijų absolventų, įsidarbinusių Lietuvos profesijų klasifikatoriaus nustatytose pagrindinėse grupėse, taip pat pradėjusių dirbti savarankiškai per 12 mėnesių po studijų baigimo, dalies pokytis (proc.).

Duomenų šaltinis

Švietimo valdymo informacinė sistema;

Studentų registras.

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinių metų spalio 1 d. duomenys per pastaruosius 3 metus (kasmet).

 

___________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-903, 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13013

Nr. V-1126, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16827

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Sasajos 2019 galutinis pagal V-1535

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1535, 2019-12-20, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20940

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1535, 2019-12-20, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20940

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-903, 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13013

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1126, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16827

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo