Suvestinė redakcija nuo 2016-04-20 iki 2016-05-23

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10238

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2014 M. RUGSĖJO 8 D. EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU, 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 8.1.3 KONKRETAUS UŽDAVINIO „PAGERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS BEI SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS“ IR 8.4.2 KONKRETAUS UŽDAVINIO „SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS, GERINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS, IR SKATINTI SVEIKĄ SENĖJIMĄ“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 22 d. Nr. V-783

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.3 papunkčiu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 119 punktu ir 177.2 papunkčiu, atsižvelgdama į Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-341 „Dėl stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, 54 punktą,

t v i r t i n u:

1.       2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ bei 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą;

2.       2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ bei 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                     Rimantė Šalaševičiūtė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015-03-18 d. raštu Nr. (24.37)5K-1504187-5K-1506099-6K-1502221; 2015-04-10 d. raštu Nr. (24.37)5K-1504187-6K-1502976; 2015-04-27 raštu Nr. ((24.37)-5K-1504187-5K-1509326)-6K-1503398.

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-783

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2014 M. RUGSĖJO 8 D. EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU, 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU” 8.1.3 KONKRETAUS UŽDAVINIO „PAGERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS BEI SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS“ BEI 8.4.2 KONKRETAUS UŽDAVINIO „SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS, GERINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS, IR SKATINTI SVEIKĄ SENĖJIMĄ“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.1.3-CPVA-V-604 „GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR PACIENTŲ TRANSPORTAVIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS

 

1.       Priemonės aprašymas

1.1.    Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2.    Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus įgyvendinimo.

1.3.    Remiamos veiklos:

1.3.1. tikslinių teritorijų, kurios numatytos Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2020 m. veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų planas), greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) stočių ir (ar) skyrių aprūpinimas GMP automobiliais, GMP paslaugoms teikti skirta įranga;

1.3.2. tikslinių teritorijų, kurios numatytos Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plane, rajoninio lygmens ligoninių aprūpinimas GMP automobiliais ir reikalinga įranga pacientams pervežti į sveikatos priežiūros įstaigas;

1.3.3. apskričių centrų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nurodytų Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plane, aprūpinimas GMP automobiliais ir reikalinga įranga pacientams pervežti.

1.4 Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, tikslinių teritorijų rajoninio lygmens ligoninės..

1.5. Galimi partneriai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, tikslinių teritorijų rajoninio lygmens ligoninės, atitinkančios joms nustatytus reikalavimus, tikslinių teritorijų GMP stotys ir skyriai, apskričių centruose esančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, nurodytos Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plane.

1.6.    Priemonė kartu su priemone Nr. 08.4.2-CPVA-V-616 „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ sudaro jungtinę priemonę.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-960, 2015-08-17, paskelbta TAR 2015-08-18, i. k. 2015-12399

 

2.       Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

2.2. Netaikoma.

 

3.       Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

 

4.       Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.       Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę bus finansuojamas GMP automobilių įsigijimas GMP ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos paslaugoms teikti galvos smegenų insultų atvejais, taip pat kraujotakos sistemos ligų bei traumų ir nelaimingų atsitikimų sąlygotų būklių atvejais, o pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektą „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvoje“ parama įstaigoms bus skiriama greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėms su naujagimiams saugiai pervežti būtina specialia įranga įsigyti.

 

6.         Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.601

„Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Skaičius

67 000

117 000

R.S.359

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos sistemos ligų“

Atvejų skaičius

100 000 gyv.

120

105

R.S.360

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo cerebrovaskulinių ligų“

Atvejų skaičius

100 000 gyv.

24

24

R.S.362

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose dėl išorinių mirties priežasčių“

Atvejų skaičius

100 000 gyv.

130

82

R.N.604

„Pacientų, kuriems įtariamas ūminis galvos smegenų insultas, tiesiogiai nuvežtų į insulto gydymo centrą, dalis“

Procentai

50

80

R.N.605

„Pacientų, kuriems įtartas miokardo infarktas su ST segmento pakilimu, nuvežtų į perkutaninės koronarinės intervencijos centrus, dalis“

Procentai

80

95

R.N.606

„Laikas nuo pirmo paciento kontakto su greitosios medicinos pagalbos specialistais iki paciento pristatymo į perkutaninės koronarinės intervencijos centrus“

Minutės

120

 

 

 

90

R.N.607

„Laikas, praėjęs nuo greitosios medicinos pagalbos iškvietimo priėmimo iki paciento pristatymo į traumos centrą / priėmimo-skubios pagalbos skyrių“

 

Minutės

60

60

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

70 000

120 000

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

37

50

*Jei galima atvežti iki perkutaninės koronarinės intervencijos centro per 120 min. nuo pirmojo kontakto su mediku iki perkutaninės koronarinės intervencijos atlikimo.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-960, 2015-08-17, paskelbta TAR 2015-08-18, i. k. 2015-12399

 

7.         Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

5046 630

890 582

 

 

 

 

 

Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

5 046 630

890 582

 

 

 

 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-CPVA-V-616 „GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR PACIENTŲ TRANSPORTAVIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą įgyvendinimo.

1.3.       Remiamos veiklos:

1.3.1.    dokumentų (metodikų, protokolų, tvarkos aprašų ir kt.), gerinančių greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų organizavimą ir valdymą, parengimas bei jų įdiegimas į praktiką;

1.3.2. tikslinių teritorijų GMP stočių ir (ar) skyrių ir rajonų lygmens ligoninių, apskričių centrų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos specialistų, GMP dispečerinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, žinių ir gebėjimų stiprinimas siekiant efektyvaus šių specialistų dalyvavimo teikiant integruotą pagalbą galvos smegenų insultų, kraujotakos sistemos ligų bei traumų ir nelamingų atsitikimų sąlygotų būklių atvejais bei užtikrinant efektyvias ir operatyvias GMP paslaugas;

 

1.3.3. GMP paslaugų teikimo ir pacientų transportavimo, įgyvendinant integruotos sveikatos priežiūros modelius, efektyvumo vertinimo ir stebėsenos priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas.

1.4. Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, tikslinių teritorijų rajoninio lygmens ligoninės, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, asociacijos ir (ar) draugijos, atitinkančios joms nustatytus reikalavimus.

1.5. Galimi partneriai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, tikslinių teritorijų rajoninio lygmens ligoninės, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, asociacijos ir (ar) draugijos, atitinkančios joms nustatytus reikalavimus.

1.6. Priemonė kartu su priemone Nr. 08.1.3-CPVA-V-604 „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ sudaro jungtinę priemonę Nr. J01-CPVA-V „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

 

 

2. Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 9.4.2 uždavinio „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ planuojamą priemonę „Viešųjų paslaugų darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas“ finansuojami konkrečios profesijos sveikatos priežiūros specialistų mokymai, jei jie nebus finansuojami pagal šios priemonės remiamą 1.3.2 veiklą. 

Pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamą 10.1.3 uždavinį „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams“ finansuojami greitosios medicinos pagalbos ir (ar) pacientų transportavimo paslaugų organizavimą ir valdymą gerinančių dokumentų parengimas bei paslaugų teikimo ir pacientų transportavimo efektyvumo vertinimo ir stebėsenos priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas, jei tokie dokumentai ir priemonės nebus finansuojami pagal šios priemonės remiamas 1.3.1 ir 1.3.3 veiklas.

 

6.         Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.359

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos sistemos ligų“

 

Atvejų skaičius

100 000 gyv.

120

105

R.S.360

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo cerebrovaskulinių ligų“

Atvejų skaičius

100 000 gyv.

24

24

R.S.362

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose dėl išorinių mirties priežasčių“

Atvejų skaičius

100 000 gyv.

130

82

R.N.604

„Pacientų, kuriems įtariamas ūminis galvos smegenų insultas, tiesiogiai nuvežtų į insulto gydymo centrą, dalis“

Procentai

50

80

R.N.605

„Pacientų, kuriems įtartas miokardo infarktas su ST segmento pakilimu, nuvežtų į perkutaninės koronarinės intervencijos centrus, dalis“

 

Procentai

80

95

R.N.606

„Laikas nuo pirmo paciento kontakto su greitosios medicinos pagalbos specialistais iki paciento pristatymo į perkutaninės koronarinės intervencijos centrus“

Minutės

120

 

 

 

90

R.N.607

„Laikas, praėjęs nuo greitosios medicinos pagalbos iškvietimo priėmimo iki paciento pristatymo į traumos centrą / priėmimo-skubios pagalbos skyrių“

Minutės

60

60

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

Skaičius

3

10

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Skaičius

200

500

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1340, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19708

 

7.         Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

1 107 796

195 493

 

 

 

 

 

Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

1 107 796

195 493

 

 

 

 

 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ
NR.
08.1.3-CPVA-V-605 TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS

 

1. Priemonės aprašymas

1.1.           Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2.           Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

1.3.           Remiamos veiklos:

1.3.1.        asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių viešąsias stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės srityje, infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su tuberkuliozės ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu, statyba, rekonstrukcija ir remontas;

1.3.2.        automobilių, skirtų mobilioms konsultacijoms tuberkulioze sergantiems pacientams teikti bei mokymams mobilių brigadų priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje tuberkuliozės srityje dirbančių specialistų mokymams vykdyti, įsigijimas;

1.3.3.        tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS, angl. directly observved treatment short course) kabinetų įrengimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės srityje;

1.3.4.        asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas ligoniams, sergantiems atsparia vaistams tuberkuliozės forma, kai tuberkuliozės mikobakterijos atsparios vienam ar keletui vaistų nuo tuberkuliozės, ir kurie bus gydomi iki kol jie gyvens, infrastruktūros sukūrimas: patalpų rekonstrukcija ir remontas, paslaugoms teikti reikalingos įrangos įsigijimas;

1.3.5.        asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių viešąsias stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės srityje, įrangos, skirtos tuberkuliozės diagnostikai ir gydymui užtikrinti, įsigijimas;

1.3.6.        Neteko galios nuo 2016-02-20

1.3.7.        Neteko galios nuo 2016-02-20

1.3.8.        asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vykdančių mikroskopijos centrų funkcijas, įrangos, reikalingos tuberkuliozės diagnostikai ir laboratoriniams tyrimams atlikti, įsigijimas ir (ar) atnaujinimas bei patalpų pritaikymas, siekiant užtikrinti personalo apsaugą nuo pavojingo tuberkuliozės užkrato.

1.4.           Galimi pareiškėjai:

1.4.1.        VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Marijampolės ligoninė, VšĮ Utenos ligoninė, VšĮ Tauragės ligoninė, VšĮ Telšių ligoninė, VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė;

1.4.2.        Neteko galios nuo 2016-02-20

1.4.3.        Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos  pagal kompetenciją: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, visuomenės sveikatos centrai (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nuo 2016 m. balandžio 1 d.).

1.5.           Galimi partneriai:

1.5.1.        VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Marijampolės ligoninė, VšĮ Utenos ligoninė, VšĮ Tauragės ligoninė, VšĮ Telšių ligoninė, VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė;

1.5.2.        Neteko galios nuo 2016-02-20

1.5.3.        Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal kompetenciją: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, visuomenės sveikatos centrai (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nuo 2016 m. balandžio 1 d.).

1.6.           Priemonė kartu su priemone Nr. 08.4.2-ESFA-V-618 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ sudaro jungtinę priemonę.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-282, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-19, i. k. 2016-03135

 

2.         Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3.       Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

 

4.       Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

5.         Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių:

1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.8 papunkčiuose nurodytos veiklos nebus finansuojamos Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų priemonių lėšomis, jeigu savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių sveikatos priežiūros viešųjų pastatų atnaujinimas yra / bus finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, o valstybės nuosavybės teise priklausančių sveikatos priežiūros viešųjų pastatų atnaujinimas yra / bus finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos administruojamas Veiksmų programos 4.3.1 konkretaus uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-282, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-19, i. k. 2016-03135

 

6.       Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.601

„Pacientai, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Skaičius

2600

3200

R.N.611

 

„Mirtingumas nuo tuberkuliozės“

Atvejų skaičius 100 000  gyv.

4

2

R.N.612

 

„Sergamumas tuberkulioze“

Atvejų skaičius 100 000  gyv.

38

 

15

 

R.N.613

„Vaikų sergamumas tuberkulioze“

Atvejų skaičius 100 000  gyv.

4

2

R.N.614

„Sergamumas plaučių tuberkulioze“

 

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

28

10

R.N.615

„Dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės atvejai, nuo visų naujų tuberkuliozės atvejų“

Procentai

 

17

 

10

R.N.616

„Naujų bakteriologiškai  patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

Procentai

75

78

R.N.617

„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“ (be dauginio atsparumo vaistams (DAV)

Procentai

 

5

3

R.N.618

„Sėkmingai išgydytų naujų  bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

Procentai

83

85

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

 

 

4000

5000

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

5

15

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-282, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-19, i. k. 2016-03135

 

7.         Priemonės finansavimo šaltiniai                                 

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos –

iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso –

ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

10 081  787,00

1 779 139,00

0

0

0

0

0

Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

768 328,00

135 587,00

0

0

0

0

0

Iš viso

10 850 115,00

1 914 726,00

 

 

 

 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 08.4.2-CPVA-V-618 „TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-1036, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14190

 

1. Priemonės aprašymas

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2.  Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3.  Remiamos veiklos:

1.3.1.   visuomenės informavimas apie tuberkuliozės epidemiologinę būklę ir apsisaugojimo nuo jos būdus: informacinės medžiagos rengimas, gamyba ir sklaida;

1.3.2.   sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais, šiam tikslui skirtų mokymo rekomendacijų  parengimas;

1.3.3.   sveikatos specialistų mokymai tuberkuliozės epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir  kontrolės tobulinimo klausimais;

1.3.4.   Neteko galios nuo 2016-02-20

1.3.5.   Neteko galios nuo 2016-02-20

1.3.6.   nacionalinių tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo rekomendacijų kaip mokomųjų priemonių gydytojams ir kitiems specialistams parengimas;

1.3.7.   priemonių, gerinančių tuberkuliozės gydymo prieinamumą pacientams tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu, įgyvendinimas.

1.4.  Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė;

1.4.2.   Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.4.3.   Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal kompetenciją: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, visuomenės sveikatos centrai (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nuo 2016 m. balandžio 1 d.);

1.4.4.   Lietuvos pulmonologų draugija, Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugija, Lietuvos vaikų pulmonologų draugija, Lietuvos pediatrų draugija.

1.5.  Galimi partneriai:

1.5.1.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė;

1.5.2.   Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.5.3.   Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal kompetenciją: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, visuomenės sveikatos centrai (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nuo 2016 m. balandžio 1 d.);

1.5.4.   Lietuvos pulmonologų draugija, Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugija, Lietuvos vaikų pulmonologų draugija, Lietuvos pediatrų draugija.

1.6.  Priemonė kartu su priemone Nr. 08.1.3-CPVA-V-605 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas sudaro jungtinę priemonę
Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-282, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-19, i. k. 2016-03135

 

2.         Priemonės finansavimo forma

 

Negrąžinamoji subsidija

 

3.         Projektų atrankos būdas

 

Valstybės projektų planavimas

 

4.       Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

5.         Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.3 papunktyje nurodytą remiamą veiklą finansuojami gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų mokymai.

1.3.3 veikla nebus finansuojama Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų priemonių lėšomis, jeigu konkrečios profesijos sveikatos priežiūros specialistų mokymai bus finansuojami pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 9.4.2 uždavinio „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ planuojamą priemonę „Viešųjų paslaugų darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas“.

1.3.6 papunktyje nurodyta veikla nebus finansuojama Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų priemonių lėšomis, jeigu dokumentų, rekomendacijų, metodikų ir pan. parengimas bus finansuojamas pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamą 10.1.3 uždavinį „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-282, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-19, i. k. 2016-03135

 

6.       Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.601

„Pacientai, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Skaičius

2600

3200

R.N.611

 

„Mirtingumas nuo tuberkuliozės“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

4

2

R.N.612

„Sergamumas tuberkulioze (nauji tuberkuliozės atvejai)“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

38

 

15

 

R.N.613

„Vaikų sergamumas tuberkulioze (nauji tuberkuliozės atvejai)“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

4

2

R.N.614

„Sergamumas plaučių tuberkulioze (nauji atvejai)“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

28

10

R.N.615

„Dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės atvejai, nuo visų naujų tuberkuliozės atvejų“

Procentai

 

 

17

 

10

R.N.617

„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“ (be DAV)

Procentai

 

5

3

R.N.618

„Sėkmingai išgydytų naujų bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

Procentai

83

85

P.S.372

„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“

Skaičius

1250

2500

P.S.371

„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“

Skaičius

0

5

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Skaičius

350

870

P.N.603

Nacionalinių tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo rekomendacijų kaip mokomųjų priemonių gydytojams ir kitiems specialistams parengimas

Skaičius

2

4

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1036, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14190

Nr. V-282, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-19, i. k. 2016-03135

 

7.       Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

2 894 866,00

510.859,00

0

0

0

0

0

Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

317 251,00

55 985,00

0

0

0

0

0

Iš viso

3 212 117,00

566 844,00

0

0

0

0

0

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. V-972, 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12407

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ
NR. 08.1.3-CPVA-V-612 „VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“

 

1. Priemonės aprašymas

1.1.      Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2.      Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

1.3.      Remiamos veiklos:

1.3.1.   Vilniaus regiono diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro infrastruktūros modernizavimas – statinių ir (ar) patalpų statyba ir (ar) rekonstravimas ir (ar) remontas ir įrengimas, kad būtų sukurta pacientams ir personalui patogi aplinka, kiemelių įrengimas;

1.3.2.   vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų modeliui įdiegti bei mobilioms konsultacinėms vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros ir vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugoms regionuose teikti reikalingos infrastruktūros sukūrimas: aprūpinimas reikiama įranga ir specialiais automobiliais mobilioms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti;

1.3.3.   vaikų burnos sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas, apimantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių viešąsias specializuotas odontologijos paslaugas vaikams, aprūpinimą reikiama įranga vaikų odontologijos paslaugoms teikti ir specialiais automobiliais mobilioms (išvažiuojamosioms konsultacijoms) sveikatos priežiūros paslaugoms teikti; modeliui sukurti reikalingų tvarkos aprašų, rekomendacijų ir metodikų parengimą ir reglamentuojantis jų įdiegimą į viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vykdomą odontologijos paslaugų vaikams teikimo praktiką;

1.3.4.   odontologijos paslaugų teikimo vaikams stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas;

1.3.5.   vaikų retų ligų kompetencijos centrų universitetų ligoninėse įsteigimas – statinių ir (ar) patalpų rekonstravimas ir (ar) remontas bei reikiamos medicinos ir kitos įrangos bei baldų įsigijimas;

1.3.6.   vaikų retų ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašų, rekomendacijų ir metodikų parengimas, retomis ligomis sergančių vaikų pacientų registracijos posistemės ir nuotolinio konsultavimo  linijų  sukūrimas ir įdiegimas praktikoje;

1.3.7.   asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių specializuotas (antrinio ir (ar) tretinio lygio) viešąsias paslaugas vaikams, infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, tiesiogiai susijusių su vaikams skirtų paslaugų teikimu, statyba ir (ar) rekonstravimas, ir (ar) remontas;

1.3.8.   asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių specializuotas (antrinio ir (ar) tretinio lygio) viešąsias paslaugas vaikams, aprūpinimas medicinos ir kita įranga, baldais, skirtais vaikų ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui užtikrinti;

1.3.9.   efektyvesniam III lygio ambulatorinių ir stacionarinių specializuotų paslaugų vaikams organizavimui ir teikimui reikalingos infrastruktūros Vilniaus mieste modernizavimas ir optimizavimas – statinių ir (ar) patalpų statyba, reikiamos medicinos ir kitos įrangos ir baldų įsigijimas.

1.4.    Galimi pareiškėjai:

1.4.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas vaikų ligų srityje ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.4.2. universitetų ligoninės;

1.4.3. Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos.

1.5.    Galimi partneriai:

1.5.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas vaikų ligų srityje ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.2. universitetų ligoninės;

1.5.3. Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos.“

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-491, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10073

 

2.       Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3.       Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

 

4.       Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

5.         Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai nenustatomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.601

„Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Skaičius

50 000

76 000

R.S.363

„Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumas tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų“

Apsilankymų skaičius, tenkantis 1 gyventojui

4

3

R.N.639

„Suteikta vaikų ir paauglių psichiatrijos ir  vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos konsultacinės paslaugų“

Skaičius

900

1800

R.N.637

„Vaikai, kuriems patvirtinta retos ligos diagnozė“

Skaičius

0

1000

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

50 000

150 000

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

2

 

10

P.S.371

„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“

Skaičius

6

30

P.N.640

„Sukurta ir įdiegta odontologinių paslaugų teikimo stebėsenos ir vertinimo sistema“

Skaičius

1

1

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos

metodikos, tvarkos aprašai ir kiti

dokumentai“

Skaičius

0

5

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-491, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10073

 

7.       Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

25 524 991

4 504 410

0

0

0

0

0

Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 945 248

343 279

0

0

0

0

0

Iš viso

27 470 239

4 847 689

0

0

0

0

0

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-ESFA-V-628 Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas

 

1.    Priemonės aprašymas

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2.  Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“.

1.3. Remiamos tikslinių teritorijų gyventojams skirtos veiklos kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų, onkologinių ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų ir mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių srityse:

1.3.1.   informacijos sklaidai parengimas, informacijos sklaida, visuomenės švietimas sveikatos profilaktikos, pagrindinių rizikos veiksnių bei sveikatai palankių prekių ir paslaugų temomis;

1.3.2.   metodikų, rekomendacijų ir kt. dokumentų, reikalingų gyventojų sveikai gyvensenai ir ligų profilaktikai skatinti, rengimas;

1.3.3.   tyrimų atlikimas, įgyvendinamų veiksmų bei jų poveikio stebėsena ir vertinimas;

1.3.4.   sveikatos įgūdžiams formuoti skirtų teminių sveikatos mokymo kabinetų įrengimas, reikalingos įrangos ir priemonių  įsigijimas;

1.3.5.   visuomenės sveikatos specialistų, pirminės sveikatos priežiūros ir kitų specialistų kvalifikacijos tobulinimas gyventojų sveikatos išsaugojimo įgūdžiams formuoti.

 

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal kompetenciją;

1.4.2.   Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Klaipėdos universitetas;

1.4.3.   Nacionalinis vėžio institutas;

1.4.4.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos;

1.4.5.   VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.4.6.   Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos.

 

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal kompetenciją;

1.5.2.   Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Klaipėdos universitetas;

1.5.3.   Nacionalinis vėžio institutas;

1.5.4.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos;

1.5.5.   VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.5.6.   Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

 

 

2.    Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

 

3.    Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

 

4.    Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

 

5.    Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę nefinansuojamos regioninio lygmens veiklos, kadangi jos finansuojamos įgyvendinant priemonę 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

 

 

6.    Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.359

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos sistemos ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

120

105

R.S.360

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo cerebrovaskulinių ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

24

24

R.S.361

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo piktybinių navikų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

85

78

R.S.362

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose dėl išorinių mirties priežasčių“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

130

82

R.N.630

„Gyvensenos pokyčiai dėl sveikatos“

Procentai

22

26

R.N.631

„Tikslinių teritorijų gyventojų, žinančių, ką reiškia gyventi sveikai, dalies padidėjimas “

Procentiniai punktai

2

5

R.N.632

„Tikslinių teritorijų gyventojų, manančių, kad jie atsakingi už savo sveikatą, dalies padidėjimas“

Procentiniai punktai

1

3

P.N.633

„Įrengti teminiai sveikatos mokymo kabinetai Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre“

Skaičius

2

5

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Skaičius

100

600

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

Skaičius

5

10

 

 

 

 

 

 

7.    Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

6 908 518

1 219 150

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

6 908 518

1 219 150

0

0

0

0

0“

_______________________________________________________________________________

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-ESFA-V-613 „SVEIKO SENĖJIMO SKATINIMO INICIATYVOS“

 

1.       Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     metodikų, rekomendacijų ir pan., skirtų pagyvenusių žmonių sveikatai stiprinti ir ligų profilaktikai, parengimas, tobulinimas, įdiegimas į praktiką;

1.3.2.     mokymo programų profesinės sveikatos srityje parengimas ir mokymui reikalingos infrastruktūros sukūrimas;

1.3.3.     kvalifikacijos tobulinimo kursų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams apie pagyvenusių žmonių sveikatos išsaugojimą, stiprinimą ir ligų profilaktiką organizavimas, profesinės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir gebėjimų stiprinimo sveiko senėjimo, ergonomiškai saugios darbo aplinkos užtikrinimo, profesinės sveikatos ir darbo medicinos ir pan. srityse organizavimas;

1.3.4.     informacinių leidinių, vaizdo ir garso medžiagos, socialinės reklamos sveiko senėjimo, vyresnio amžiaus žmonių psichikos sveikatos bei profesinės sveikatos priežiūros tematika parengimas, leidimas ir platinimas, informacijos skleidimas, viešinimas, konferencijų ir renginių organizavimas;

1.3.5.     vyresnio amžiaus žmonių mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimų (apklausų) atlikimas;

1.3.6.     gerosios užsienio praktikos senatvinės silpnaprotystės profilaktikos srityje, skatinant vyresnio amžiaus žmonių fizinį aktyvumą, sklaida (pritaikymas ir įdiegimas) Lietuvoje.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal kompetenciją;

1.4.2.     Lietuvos sporto universitetas;

1.4.3.     Vilniaus universitetas;

1.4.4.     Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.4.5.     Klaipėdos universitetas.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1.     Vilniaus universitetas;

1.5.2.     Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.5.3.     Lietuvos sporto universitetas;

1.5.4.     Klaipėdos universitetas;

1.5.5.     Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal kompetenciją.

 

 

2.    Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

 

3.    Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

 

4.    Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.

 

 

5.    Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę nefinansuojamos regioninio lygmens veiklos, finansuojamos įgyvendinant priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

Pagal priemonę nefinansuojamos Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plane apibrėžtos veiklos, kurios bus finansuojamos pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“.

 

 

6.    Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.641

„Vyresnių nei 60 metų asmenų dalis nuo visų sveikatos mokymo renginiuose dalyvaujančių asmenų“

Procentai

2,5

3,5

R.N.642

„Fiziškai aktyvių asmenų dalies 65–74 metų amžiaus asmenų grupėje padidėjimas“

Procentai

2

3

R.N.643

„65 metų ir vyresnių asmenų, paskiepytų nuo gripo, dalis“

Procentai

23

30

R.N.680

„55 metų amžiaus ir vyresnių Lietuvos gyventojų, žinančių, ką reiškia gyventi sveikai, dalies padidėjimas“

Procentiniai punktai

2

5

R.N.681

„55 metų amžiaus ir vyresnių Lietuvos gyventojų, manančių, kad jie atsakingi už savo sveikatą, dalies padidėjimas“

Procentiniai punktai

1

3

R.N.646

„Darbuotojų, kurie gauna profesinės sveikatos paslaugas, dalis

Procentai

10

25

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Skaičius

300

1000

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

Skaičius

3

10

 

 

7.    Priemonės finansavimo šaltiniai                                                                                                                 (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

3 464 829

611 441

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

423 868

74 800

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

3 888 697

686 241

0

0

0

0

0“

 

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-972, 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12407

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 08.1.3-CPVA-V-608 „PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. priklausomybės ligų centrų infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su priklausomybės ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu, statyba, rekonstrukcija ir remontas;

1.3.2. priklausomybės ligų centrų įrangos ir baldų, skirtų priklausomybės ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui užtikrinti, įsigijimas;

1.3.3. priklausomybės ligų centrų aprūpinimas specialiais automobiliais mobilioms (išvažiuojamosioms konsultacijoms) sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

1.4. Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, Vilniaus, Kauno apskrities, Šiaulių, Klaipėdos ir Panevėžio priklausomybės ligų centrai.

1.5. Galimi partneriai: Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, Vilniaus, Kauno apskrities, Šiaulių, Klaipėdos ir Panevėžio priklausomybės ligų centrai:

1.5.1. Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Panevėžio priklausomybių ligų centrai.

1.6. Priemonė kartu su priemone Nr. 08.4.2-CPVA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ sudaro jungtinę priemonę Nr. J04-CPVA-V „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1499, 2015-12-23, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00467

 

2. Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Veiklos, susijusios su priklausomybių ligų centrų statinių rekonstrukcija, finansuojant ir pastatų energetinio efektyvumo didinimo priemones, gali būti finansuojamos, jei jos nefinansuojamos pagal Veiksmų programos 4.3 konkretų uždavinį „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“, už kurį atsakinga Energetikos ministerija.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.622

„Pakaitinio gydymo aprėptis“

Procentai

15

30

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra“

Skaičius

1

5

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

10 000

30 000

 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

4 830 862

852 505

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso:

4 830 862

852 505

0

0

0

0

0“

 

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-1036, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14190

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 08.4.2-CPVA-V-621 „PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. tyrimų, analizių ir vertinimų priklausomybių ligų srityje atlikimas;

1.3.2. ankstyvos intervencijos, priklausomybių gydymo, socialinės integracijos ir žemo slenksčio paslaugų teikimo Lietuvoje modelio sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas į praktiką (reikalingų tvarkos aprašų, metodikų ir pan. parengimas, modelio išbandymas, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų, kurios vadovausis modeliu, specialistų mokymai dėl modelio praktinio taikymo, visuomenės informavimo veiksmai apie kuriamą ir taikomą paslaugų teikimo modelį);

1.3.3. psichikos sveikatos centrų specialistų kvalifikacijos tobulinimas, mokymo programų, skirtų psichikos sveikatos centrų specialistų kvalifikacijai tobulinti, parengimas bei priklausomybės ligų ankstyvos diagnostikos ir ambulatorinio gydymo psichikos sveikatos centruose metodikų, rekomendacijų parengimas.

1.4. Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, Vilniaus, Kauno apskrities, Šiaulių, Klaipėdos ir Panevėžio priklausomybės ligų centrai:

1.4.1. Vilniaus priklausomybių ligų centras, Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos.

1.5. Galimi partneriai: Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, Vilniaus, Kauno apskrities, Šiaulių, Klaipėdos ir Panevėžio priklausomybės ligų centrai:

1.5.1. Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio priklausomybių ligų centrai.

1.6. Priemonė kartu su priemone Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“ sudaro jungtinę priemonę Nr. J04-CPVA-V „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1499, 2015-12-23, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00467

 

2. Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai nenustatomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.623

„Vaikų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, kuriems suteiktos gydymo ir socialinės integracijos paslaugos, aprėptis“

Procentai

 

0

15

R.N.624

„Suaugusių asmenų, piktnaudžiaujančių alkoholiu, kuriems suteiktos gydymo ir socialinės integracijos paslaugos, aprėptis“

Procentai

 

0

15

R.N.625

„Socialinės rizikos šeimų, piktnaudžiaujančių alkoholiu, psichoaktyviomis medžiagomis ir kurioms suteiktos  gydymo ir socialinės integracijos paslaugos, aprėptis“

Procentai

0

15

P.S.371

„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“

Skaičius

5

24

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Asmenys

30

170

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

1 724 606

304 342

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso:

1 724 606

304 342

0

0

0

0

0“

 

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-1036, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14190

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 08.1.3-CPVA-V-603 „GALVOS SMEGENŲ KRAUJOTAKOS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. efektyvaus integruotos sveikatos priežiūros modelio, sudarančio prielaidas gerinti galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei medicininės reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinių teritorijų gyventojams, plėtojimas ir tobulinimas, apimant:

1.3.1.1. viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių antrinio ir (ar) tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo srityje, infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktika, diagnostika, gydymu ir pacientų stebėsena, statyba, rekonstrukcija ir remontas, šioms paslaugoms teikti reikalingos įrangos įsigijimas;

1.3.1.2. viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių antrinio ir (ar) tretinio lygio stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas galvos smegenų kraujotakos ligomis sergantiems pacientams, infrastruktūros modernizavimas: šioms paslaugoms teikti skirtų statinių ir (ar) patalpų statyba, rekonstrukcija ir remontas, reikalingos įrangos bei priemonių įsigijimas;

1.3.1.3. viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių antrinio lygio stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas galvos smegenų kraujotakos ligomis sergantiems pacientams bei palaikomosios reabilitacijos paslaugas, infrastruktūros modernizavimas: šioms paslaugoms teikti skirtų statinių ir (ar) patalpų statyba, rekonstrukcija ir remontas, reikalingos įrangos bei priemonių įsigijimas;

1.3.1.4. informacinių ir ryšių technologinių priemonių, skirtų užtikrinti veiksmingą galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktiką, kontrolę ir stebėseną sukūrimas, tobulinimas, diegimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrinio ir (ar) tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir medicininės reabilitacijos srityje ir atitinkančios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministro) nustatytus reikalavimus;

1.4.2. viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrinio lygio stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas galvos smegenų kraujotakos ligomis sergantiems pacientams ir teikiančios palaikomosios reabilitacijos paslaugas bei atitinkančios sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrinio ir (ar) tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos,  gydymo ir medicininės reabilitacijos srityje ir atitinkančios Ministerijos nustatytus reikalavimus;

1.5.2. viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrinio lygio stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas galvos smegenų kraujotakos ligomis sergantiems pacientams, ir teikiančios palaikomosios reabilitacijos paslaugas bei atitinkančios Ministerijos nustatytus reikalavimus.

1.6. Priemonė kartu su priemone Nr. 08.4.2-CPVA-V-615 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ sudaro jungtinę priemonę.

 

2.   Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.   Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.    Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.    Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę nebus finansuojama įranga, skirta antrinio ir (ar) tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugoms teikti galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo srityje, jei tokios įrangos įsigijimas bus finansuojamas pagal Ministerijos administruojamo 8.1.3 uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ priemonę 08.1.3-CPVA-V-612 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“.

 

6.    Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė

2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.360

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo cerebrovaskulinių ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyventojų

24

24

R.S.363

„Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumas tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų“

Apsilankymų skaičius, tenkantis 1 gyventojui

4

3

R.N.648

„Pacientų, gydytų dėl išeminio galvos smegenų insulto ir mirusių stacionare, dalis (nuo visų hospitalizuotų pacientų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą)“

Procentai

14

10

R.N.649

„Pacientų, kuriems taikyta sisteminė trombolizė ir / ar mechaninė trombektomija, dalis (nuo visų insulto gydymo centre hospitalizuotų pacientų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą)“

Procentai

12

25

R.N.650

„Pacientų, konsultuotų ir reabilituotų medicininės reabilitacijos specialistų komandos per pirmąsias 72 val. nuo atvykimo į insulto gydymo centrą laiko, dalis (nuo visų dėl išeminio galvos smegenų insulto hospitalizuotų pacientų)“

Procentai

90

95

R.N. 601

„Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Skaičius

22 000

38 000

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

25 000

42 000

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

11

20

 

7.    Priemonės finansavimo šaltiniai                                                                                                                                                              (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

25 858 100

4 563 194

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 886 586

332 927

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

27 744 686

4 896 121

0

0

0

0

0“

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-1232, 2015-11-02, paskelbta TAR 2015-11-20, i. k. 2015-18501

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-CPVA-V-615 „GALVOS SMEGENŲ KRAUJOTAKOS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1.Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. efektyvaus galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei medicininės reabilitacijos priemonių ir metodų taikymo modelio, sudarančio prielaidas gerinti galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei reabilitacijos paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, plėtojimas bei tobulinimas:

1.3.1.1. sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei medicininės reabilitacijos paslaugas tikslinėms gyventojų grupėms, specialistų kvalifikacijos tobulinimas, žinių ir gebėjimų stiprinimas siekiant efektyvaus šių specialistų dalyvavimo teikiant integruotą pagalbą galvos smegenų kraujotakos ligų atvejais bei užtikrinant kokybiškas galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei medicininės reabilitacijos paslaugas;

1.3.1.2. dokumentų (protokolų, algoritmų, metodikų ir kt.), skirtų gerinti galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą, organizavimą ir valdymą, parengimas bei jų įdiegimas į praktiką.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

1.4.2. Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos;

1.4.3 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

1.4.4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.2. Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos;

1.5.3. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

1.5.4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos.

1.6. Priemonė kartu su priemone Nr. 08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ sudaro jungtinę priemonę.

 

 

2.   Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.    Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.    Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.    Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.    Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m.

gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m.

gruodžio 31 d.

R.S.360

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo cerebrovaskulinių ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyventojų

24

24

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Skaičius

450

900

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

Skaičius

3

10

 

7.   Priemonės finansavimo šaltiniai                                                                                                                                                         (eurais)                                                                                     

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

2 117 569

373 689

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

300 962

53 111

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

2 418 531

426 800

0

0

0

0

0“

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-1232, 2015-11-02, paskelbta TAR 2015-11-20, i. k. 2015-18501

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.1.3-CPVA-V-611 „SKUBIOS PAGALBOS TRAUMŲ IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ BEI IŠORINIŲ PRIEŽASČIŲ ATVEJAIS INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. efektyvaus integruotos sveikatos priežiūros modelio, sudarančio prielaidas gerinti traumų ir kitų išorinių priežasčių lemtų sužalojimų atvejais profilaktikos, diagnostikos, gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinių teritorijų gyventojams plėtojimas ir tobulinimas, apimant:

1.3.1.1. Toksikologijos centro infrastruktūros modernizavimą: statinių ir (ar) patalpų rekonstravimą, remontą, medicinos ir kitos reikalingos įrangos įsigijimą;

1.3.1.2. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos infrastruktūros modernizavimą: aprūpinimą laboratorine-diagnostine įranga ir specialiaisiais automobiliais mėginiams transportuoti;

1.3.1.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, atliekančių III lygio ir (ar) II lygio traumos centrų funkcijas, infrastruktūros modernizavimą: aprūpinimą laboratorinės diagnostikos įranga, skirta apsinuodijimus sukeliantiems medikamentams ir toksinėms medžiagoms nustatyti, ir medicinine įranga;

1.3.1.4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų infrastruktūros modernizavimą: medicinos ir kitos reikalingos įrangos įsigijimą, tiesiogiai susijusį su skubios medicinos pagalbos teikimu nukentėjusiesiems nuo traumų, nelaimingų atsitinimų ir kitų išorinių priežasčių atvejais;

1.3.1.5. stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo-skubios pagalbos skyrių infrastruktūros modernizavimą: priėmimo-skubios pagalbos skyrių atnaujinimą (remonto, rekonstrukcijos darbai ir pan.), aprūpinimą medicinos ir kita reikalinga įranga.

1.4.   Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinės ligoninė;

1.4.2.     Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija;

1.4.3.     VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė;

1.4.4.          Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.4.5.          VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė;

1.4.6.          VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė;

1.4.7.          VšĮ Zarasų ligoninė, VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė, VšĮ Šakių ligoninė, VšĮ Kupiškio ligoninė, VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė, VšĮ Kalvarijos ligoninė.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1.          VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė;

1.5.2.          Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija;

1.5.3.          VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė;

1.5.4.          Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.5.5.          VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė;

1.5.6.          VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė;

1.5.7.          VšĮ Zarasų ligoninė, VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė, VšĮ Šakių ligoninė, VšĮ Kupiškio ligoninė, VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė, VšĮ Kalvarijos ligoninė.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę nebus finansuojamas tretinio lygio stacionarinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms nukentėjusiesiems nuo traumų, nelaimingų atsitikimų ir kitų išorinių priežasčių atvejais skirtos infrastruktūros atnaujinimas (statiniai ir (ar) patalpų rekonstravimas, remontas, medicinos ir kitos reikalingos įrangos įsigijimas), jei tokios infrastruktūros atnaujinimas bus finansuojamas pagal Ministerijos administruojamo 8.1.3 uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ priemonę 08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

 

6.       Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.362

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose dėl išorinių mirties priežasčių“

Atvejų skaičius 100 000 gyventojų

130

82

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

90 000

120 000

R.N.601

„Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Asmenys

50 000

76 000

 

P.S.363

 

 

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

0

9

 

R.N.608

„Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje atliekamų organinių nuodingųjų medžiagų, psichoaktyviųjų medžiagų ir metalų koncentracijų  žmogaus organizmo biologinėse terpėse laboratorinio ištyrimo trukmės sumažėjimas“

Valanda

36

24

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

7 089 361,00

 

1 251 064,00

 

0

 

0

 

0

0

 

0

 

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

7 089 361,00

1 251 064,00

0

0

0

0

0

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-1339, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19709

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-ESFA-V-625 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TRAUMŲ IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ BEI KITŲ IŠORINIŲ PRIEŽASČIŲ ATVEJAIS KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“

 

1.     Priemonės aprašymas

1.1.   Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2.   Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3.   Remiamos veiklos:

1.3.1.            efektyvaus traumų, nudegimų, apsinuodijimų ir nelaimingų atsitikimų bei kitų išorinių priežasčių lemtų sužalojimų atvejais profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir metodų taikymo modelio, sudarančio prielaidas gerinti traumų, nudegimų, apsinuodijimų ir kitų nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių lemtų sužalojimų atvejais profilaktikos, diagnostikos, gydymo kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, plėtojimas bei tobulinimas:

1.3.1.1. psichikos sveikatos specialistų (psichologų, psichiatrų, psichikos sveikatos slaugytojų ir pan.), telefoninės emocinės paramos paslaugas teikiančių specialistų (savanorių), traumų centrų, tikslinių teritorijų sveikatos priežiūros įstaigų (ligoninių) specialistų, teikiančių skubią medicinos traumų, nudegimų, apsinuodijimų ir nelaimingų atsitikimų bei kitų išorinių priežasčių lemtų sužalojimų atvejais, kvalifikacijos tobulinimas, žinių ir gebėjimų stiprinimas;

1.3.1.2. dokumentų (protokolų, algoritmų, metodikų, tvarkos aprašų, programų ir kt. dokumentų), reikalingų savižudybių profilaktikai, traumų ir nelaimingų atsitikimų bei kitų išorinių priežasčių stebėsenos sistemos tobulinimas, parengimas ir įdiegimas;

1.3.1.3. traumų ir nelaimingų atsitikimų bei kitų išorinių priežasčių lemtų sužalojimų  atvejais paslaugų teikimo, įgyvendinant integruotos sveikatos priežiūros modelį, efektyvumo vertinimo atlikimas, tyrimų atlikimas bei stebėsenos priemonių sukūrimas, įdiegimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Sveikatos apsaugos ministerija;

1.4.2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.4.3. Vilniaus universitetas;

1.4.4. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

1.4.5. Higienos institutas;

1.4.6. Valstybinis psichikos sveikatos centras;

1.4.7. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija;

1.4.8. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios įstaigos, teikiančios tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas traumų atvejais (VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė).

1.5. Galimi parneriai:

1.5.1. Sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.5.3. Vilniaus universitetas;

1.5.4. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

1.5.5. Higienos institutas;

1.5.6. Valstybinis psichikos sveikatos centras;

1.5.7. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija;

1.5.8. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios visų lygių traumos centrų funkcijas;

1.5.9. Nevyriausybinės organizacijos ir asociacijos (toliau – NVO), vykdančios veiklą psichikos sveikatos srityje.

 

 

2.  Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę nefinansuojamas gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.362

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose dėl išorinių mirties priežasčių“

Atvejų skaičius 100 000 gyventojų

130

82

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

Skaičius

0

14

 

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Skaičius

30

500

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

2 231 440,00

393 784,00

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

2 231 440,00

393 784,00

0

0

0

0

0

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-1340, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19708

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-ESFA-V-622 „VAIKŲ LIGŲ, TRAUMŲ IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PROFILAKTIKA, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKAMS PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS“

 

1.       Priemonės aprašymas

1.1.      Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2.      Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3.      Remiamos veiklos:

1.3.1.   metodikų, rekomendacijų, algoritmų, tvarkos aprašų, mokymo programų ir kt. dokumentų, susijusių su vaikų sveikata, parengimas, tobulinimas, išleidimas, įdiegimas į praktiką ir įgyvendinimas;

1.3.2.   visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir kitų LNSS specialistų, teikiančių paslaugas vaikams, kvalifikacijos tobulinimas bei mokymai vaikų sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, sveikatos stebėsenos ir ligų profilaktikos įgūdžiams formuoti;

1.3.3.   tyrimų, analizių, studijų, susijusių su vaikų sveikata, organizavimas, atlikimas, įgyvendinamų veiksmų bei jų poveikio vaikų sveikatos srityje vertinimas ir stebėsena;

1.3.4.   ikimokyklinio ugdymo įstaigų įtraukimas į sukurtą Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą;

1.3.5.   visuomenės švietimas aktualiomis vaikų sveikatos gerinimo temomis (informacinių leidinių, vaizdo ir garso medžiagos, meno programų ir projektų, socialinės reklamos, informacijos sklaidai parengimas, leidimas ir platinimas, informacijos sklaida, viešinimas, konferencijų ir renginių organizavimas);

1.3.6.   imigrantų, pabėgėlių ir romų vaikų skiepijimo apimčių didinimas;

1.3.7.   bandomųjų projektų įgyvendinimas, siekiant sukurti, išbandyti ir įdiegti į praktiką naujus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelius: vaikų alerginių ligų srityje, regioninės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai, neišnešiotų naujagimių, turinčių raidos sutrikimų, srityse bei jų stebėsena ir vertinimas;

1.3.8.   vaikų anafilaksijos registracijos sistemos sukūrimas ir įdiegimas praktikoje.

1.4.     Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos;

1.4.2.   Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.4.3.   Sveikatos apsaugos ministerija;

1.4.4.   Valstybinis psichikos sveikatos centras;

1.4.5.   Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras;

1.4.6.   Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras;

1.4.7.   Higienos institutas;

1.4.8.   Vilniaus universitetas; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos universitetas;

1.4.9.   Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

1.5.     Galimi parneriai:

1.5.1.  VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos;

1.5.2.   Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.5.3.   Sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.4.   Valstybinis psichikos sveikatos centras;

1.5.5.   Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras;

1.5.6.   Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras;

1.5.7.   Higienos institutas;

1.5.8.   Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

1.5.9.   Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos universitetas;

1.5.10. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

1.5.12. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai;

1.5.13. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras;

1.5.14. savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

1.5.15. psichikos sveikatos centrai;

1.5.16. savivaldybių administracijos;

1.5.17. visuomenės sveikatos centrai apskrityse;

1.5.18. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas vaikų ligų srityje ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.19. NVO, bendruomenės;

1.5.20. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

 

 

2.  Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę nefinansuojamos regioninio lygmens veiklos, finansuojamos įgyvendinant priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Pagal priemonę nefinansuojamas gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas.

 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.373

„Tikslinių grupių asmenų, pakeitusių gyvenseną dėl sveikatos įgyvendinus ESF lėšomis finansuotas visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo veiklas (sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis), dalis“

 

Procentai

21

26

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

 

Skaičius

2

18

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Skaičius

200

1500

P.S.372

„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiuose renginiuose“

 

Skaičius

400

2500

P.S.371

„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“

 

Skaičius

6

30

 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

6 304 702,00

1 112 594,00

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

896 063,00

158 129,00

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

7 200 765,00

1 270 723,00

0

0

0

0

0

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-1340, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19708

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.1.3-CPVA-R-609 „ PIRMINĖS ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1.      Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2.      Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus įgyvendinimo.

1.3.      Remiamos veiklos:

1.3.1.     kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų, onkologinių ligų srityse tikslinėse teritorijose ir vaikų ligų srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse:

1.3.1.1.  asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas infrastruktūros, skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų rekonstrukcija ir remontas;

1.3.1.2.  asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalingos įrangos, skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, įsigijimas;

1.3.1.3.  asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, aprūpinimas automobiliais, skirtais pacientams lankyti bei paslaugas teikti namuose;

1.3.1.4.  kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų srityje tikslinių teritorijų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų infrastruktūros modernizavimas (materialinės bazės kūrimas) – investavimas į patalpų remontą (rekonstravimą), įrangos ir transporto priemonių įsigijimą;

1.3.1.5.  onkologinių ligų srityje tikslinių teritorijų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių paliatyviosios pagalbos paslaugas infrastruktūros, skirtos paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtrai, modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų rekonstrukcija ir remontas, reikalingos įrangos ir transporto priemonių įsigijimas;

1.3.2.     priklausomybės ligų srityje:

1.3.2.1.  priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetų įrengimas psichikos sveikatos centruose;

1.3.2.2.  žemo slenksčio kabinetų įrengimas savivaldybėse;

1.3.3.      tuberkuliozės srityje:

1.3.3.1. tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS, angl. directly observed treatment short course) kabinetų įrengimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

1.3.4.      sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo neįgaliesiems srityje:

1.3.4.1.  asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams;

1.3.5.        sveiko senėjimo srityje slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugų vystymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pacientų namuose: statinių ir (ar) patalpų, skirtų šioms paslaugos teikti, rekonstrukcija ir remontas, reikalingos įrangos įsigijimas bei aprūpinimas transporto priemonėmis paslaugoms teikti pacientų namuose.

1.4.           Galimi pareiškėjai:

1.4.5.        asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.4.6.        savivaldybių administracijos;

1.4.7.        savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

1.4.8.        psichikos sveikatos centrai;

1.4.9.        asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.4.10.      NVO, vykdančios veiklą priklausomybių ligų srityje.

1.5.           Galimi partneriai:

1.5.5.        asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.6.        savivaldybių administracijos;

1.5.7.        savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

1.5.8.        psichikos sveikatos centrai;

1.5.9.        asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.10.      NVO, vykdančios veiklą priklausomybių ligų srityje.

1.6.           Visuotinės dotacijos būdas priemonės įgyvendinimui netaikomas.

1.7.           Priemonė kartu su priemone Nr. 08.4.2-CPVA-R-626 „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ sudaro jungtinę priemonę.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

 

Pagal priemonę negali būti skiriamos lėšos antrinio ir (ar) tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.360

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo cerebrovaskulinių ligų“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

24

24

R.S.359

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos sistemos ligų“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

120

105

R.S.361

 

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose  nuo piktybinių navikų“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

 

85

78

R.S.363

„Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumas tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų“

Apsilankymų skaičius, tenkantis 1 gyventojui

4

3

R.N. 634

„Vaikų, kuriems diagnozuotas dantų ėduonis, dalis“

Procentai

44,8

39,8

R.N.652

„Tikslinės  grupės moterų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programoje, dalis“

Procentai nuo tikslinės moterų grupės

35

75

R.N.653

„Tikslinės grupės asmenų,  dalyvavusių storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje, dalis“

Procentai nuo tikslinės asmenų grupės

20

35

R.N.662

„Tikslinės grupės  moterų, dalyvavusių atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje, dalis“

Procentai nuo tikslinės moterų grupės

20

35

R.N.654

„Sergančiųjų arterine hipertenzija hospitalizacija, dalis“

Procentai

1,9

1

R.N.651

„Tikslinės grupės asmenų, dalyvavusių Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje, dalis“

Procentai

26

40

R.N.647

„Neįgalių pacientų, vertinančių fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį ES struktūrinę paramą gavusiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose gerai ir labai gerai, dalis“

Procentai

60

60

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

37

 

150

 

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

330 000

1 000 000

P.N.617

„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“

Procentai

 

 

1

0,75

P.N.618

„Sėkmingai išgydytų naujų  bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

Procentai

83

85

P.N. 601

„Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Asmenys

300 000

900 000

 

 

7.       Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

29 736 785,00

2 623 834,00

0

0

2 823 795,00

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2 266 227,00

199 961,00

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

32 003 012,00

2 823 795,00

0

0

2 823 795,00

0

0“

 

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-1340, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19708

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-CPVA-R-626 „PIRMINĖS ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

 

1.       Priemonės aprašymas

 

1.1.        Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2.        Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3.         Remiamos veiklos:

1.3.1.     tuberkuliozės srityje:

1.3.1.1.  sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais;

1.3.1.2.  tuberkuliozės profilaktikos ir ambulatorinio gydymo kontrolės priemonių, kurios padėtų lankyti ligonius, juos surastų, kontroliuotų vaistų išgėrimą, įtikintų asmenis, turinčius kontaktą su sergančiaisiais tuberkulioze, pasitikrinti sveikatą dėl galimos tuberkuliozės, įgyvendinimas bei aprūpinimas socialiniais paketais;

1.3.2.     sveiko senėjimo srityje:

1.3.2.1.  informacijos sklaida apie psichikos sveikatos ypatumus ir sveiko senėjimo galimybę vyresniame amžiuje, įtraukiant bendruomenes ir NVO į bendradarbiavimą;

1.3.2.2.  sveiko senėjimo skatinimo savivaldybės lygiu programų vyresniems nei 60 metų asmenims įgyvendinimas pagal savivaldybių parengtas sveikatos programas;

1.3.3.     kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų srityje tikslinėse teritorijose:

1.3.3.1.  asmens ir visuomenės sveikatos programų, asmens sveikatos priežiūros pirminio lygio bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurų veiklos integravimo modelio, skirto kraujotakos ir galvos smegenų sistemos ligų rizikos grupių pacientų sveikatai stiprinti bei jų sveikatos būklei stebėti, rengimas, sukūrimas ir (ar) įdiegimas bei įgyvendinimas ir modelio įgyvendinimui reikalingų priemonių įsigijimas;

1.3.3.2.  kraujotakos ligų profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos inovatyvaus modelio įdiegimo priemonių įgyvendinimas visuomenės ir pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

1.3.3.3.  pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimo tobulinimo, bendradarbiavimo su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, siekiant gerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę, priemonių įgyvendinimas;

1.3.3.4.  vienodų nustatytų formų įdiegimas pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

1.3.4.     vaikų ligų srityje sukurti ir įdiegti vaikų odontologinės priežiūros paslaugų teikimo modelius savivaldybių lygiu (apimant tėvų ir vaikų, informavimo, vaikų sergamumo burnos ligomis dinamikos stebėsenos, kontrolės bei kitų priemonių, gerinančių paslaugų prieinamumą, veiksmų įgyvendinimą);

1.3.4.1.   onkologijos ligų srityje tikslinėse teritorijose aktyvių priemonių, didinančių savivaldybių gyventojų geresnį žinojimą apie prevencines programas ir dalyvavimą šiose programose, įgyvendinimas;

1.3.5.     sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems prieinamumo gerinimo srityje neįgalių suaugusiųjų bei neįgalių vaikų ir jų tėvų informavimo, švietimo ir mokymo veiklų įgyvendinimas sveikatos stiprinimo  srityje.

1.4.         Galimi pareiškėjai:

1.4.1.      asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.4.2.      savivaldybių administracijos;

1.4.3.      savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

1.4.4.      psichikos sveikatos centrai.

1.5.        Galimi partneriai:

1.5.1.     asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.2.     savivaldybių administracijos;

1.5.3.     savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

1.5.4.     psichikos sveikatos centrai;

1.5.5.     NVO.

1.6.        Visuotinės dotacijos būdas priemonės įgyvendinimui netaikomas.

1.7.        Priemonė kartu su priemone Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ sudaro jungtinę priemonę.

 

2.       Priemonės finansavimo forma

 

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

 

Regionų projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

 

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.360

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo cerebrovaskulinių ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

24

24

R.S.359

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos sistemos ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

120

105

R.S.362

„Standartizuoto 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose dėl išorinių mirties priežasčių“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

130

82

R.S.361

 

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose  nuo piktybinių navikų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

85

78

R.N. 634

„Vaikų, kuriems diagnozuotas dantų ėduonis, dalis“

Procentai

44,8

39,8

R.N.655

„Tikslinės populiacijos, dalyvavusios vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, dalis“

Procentai

18

23

R.N.652

„Tikslinės  grupės moterų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programoje, dalis“

Procentai nuo tikslinės moterų grupės

35

70

R.N.653

„Tikslinės grupės asmenų,  dalyvavusių storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje, dalis“

Procentai nuo tikslinės asmenų grupės

20

35

R.N.662

„Tikslinės grupės  moterų, dalyvavusių atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje, dalis“

Procentai nuo tikslinės moterų grupės

20

35

R.N.654

„Sergančiųjų arterine hipertenzija hospitalizacija, dalis“

Procentai

1,9

1

R.N.651

„Tikslinės

grupės asmenų, dalyvavusių Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje, dalis“

Procentai

26

40

P.S.371

„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“

Skaičius

6

30

P.N.617

„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“

Procentai

 

1

0,75

P.N.618

„Sėkmingai išgydytų naujų  bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

Procentai

83

85

P.N. 603

„Parengtų metodikų, tvarkų ir kt. dokumentų skaičius“

Skaičius

5

60

 

7.       Priemonės finansavimo šaltiniai

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

3 064 193,00

270 370,00

0

0

300 000,00

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

335 807,00

29 630,00

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

3 400 000,00

300 000,00

0

0

300 000,00

0

0“

 

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-1340, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19708

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.1.3-CPVA-V-607 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS NEĮGALIESIEMS“

 

 

1.       Priemonės aprašymas

 

1.1.       Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2.       Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.   asmens sveikatos priežiūros įstaigų fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, priemonių, gerinančių sveikatos priežiūros paslaugų fizinį prieinamumą neįgaliems žmonėms, įdiegimas;

1.3.2.    asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicininės stacionarinės reabilitacijos paslaugas, skirtas neįgaliems vaikams, infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su neįgaliųjų vaikų reabilitacijos paslaugų teikimu, statyba, rekonstrukcija ir remontas, reikiamos įrangos bei priemonių įsigijimas;

1.3.3.    kompleksinių integruotų paslaugų (medicininės reabilitacijos, profesinio orientavimo ir mokymo) centro neįgaliems vaikams įsteigimas vienoje iš įstaigų: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su neįgaliųjų vaikų kompleksinių integruotų paslaugų teikimu, statyba, rekonstrukcija ir remontas, reikiamos įrangos bei priemonių įsigijimas;

1.3.4.    asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicininės stacionarinės reabilitacijos paslaugas, specialistų, dirbančių su vaikais, turinčiais negalią, kvalifikacijos tobulinimas;

1.3.5.    bandomojo projekto įgyvendinimas, kuriuo numatoma gerinti odontologinės priežiūros paslaugas neįgaliesiems;

1.3.6.    apsitarnavimo įgūdžių ugdymo programos sunkią ir vidutinę negalią turintiems vaikams bei kompleksinės medicininės reabilitacijos ir profesinio orientavimo programos, skirtos fizinę ir psichikos negalią turintiems vaikams, parengimas;

1.3.7.    metodinių priemonių (rekomendacijų, mokymų, algoritmų ir kt.), reikalingų negalią ir specialiųjų poreikių turintiems pacientams, jų šeimos nariams bei darbuotojams, dirbantiems su tokiais pacientais, sukūrimas ir įgyvendinimas.

 

1.4.      Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrines ir (ar) tretines sveikatos priežiūros paslaugas;

1.4.2.     Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

1.4.3.     Higienos institutas.

1.5.      Galimi partneriai:

1.5.1.   asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirmines sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo, atitinkančios Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.5 papunktyje);

1.5.2.   savivaldybių administracijos (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.5 papunktyje);

1.5.3.   NVO, veikiančios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.5 papunktyje);

1.5.4.   Sveikatos apsaugos ministerija (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.6 papunktyje);

1.5.5.   Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.6 papunktyje);

1.5.6.   Švietimo ir mokslo ministerija (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.6 papunktyje).

 

2.       Priemonės finansavimo forma

 

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.       Projektų atrankos būdas

 

Valstybės projektų planavimas.

 

4.       Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.       Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

 

Pagal priemonę nebus finansuojamas infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų statyba, rekonstrukcija ir remontas, reikalingos įrangos bei priemonių įsigijimas (įranga, skirta antrinio ir (ar) tretinio lygio stacionarinių medicininės reabilitacijos paslaugoms teikti neįgaliems vaikams), jei tokios infrastruktūros modernizavimas bus finansuojamas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamo 8.1.3 uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

 

 

6.       Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.647

„Neįgalių pacientų, vertinančių fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį ES struktūrinę paramą gavusiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose gerai ir labai gerai, dalis“

Procentai

60

60

R.N. 601

„Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Asmenys

0

7800

 

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

0

37000

 

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

0

13

 

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

Skaičius

0

6

 

 

7.       Priemonės finansavimo šaltiniai

 

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

4 490 783,00

792 491,00

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

4 490 783,00

792 491,00

0

0

0

0

0“

 

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-1340, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19708

 

AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.1.3-CPVA-V-606 „ONKOLOGINIŲ LIGŲ PREVENCIJOS, ANKSTYVOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“

 

 

1Priemonės aprašymas

 

1.1.   Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2.   Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

1.3.   Remiamos veiklos:

1.3.1.            efektyviam integruotos sveikatos priežiūros modeliui plėtoti reikalingos infrastruktūros sukūrimas, gerinant onkologinių ligų prevencijos, ankstyvosios diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinių teritorijų gyventojams:

1.3.1.1.  asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių antrines atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų paslaugas, aprūpinimas šioms paslaugoms teikti reikalinga įranga;

1.3.1.2.  onkologinės pagalbos konsultacinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms tikslinių teritorijų gyventojams teikti reikalingos infrastruktūros sukūrimas ar modernizavimas: konsultacijų kabinetų įrengimas – patalpų rekonstrukcija ir remontas, kompiuterinės technikos, baldų bei kitos įrangos įsigijimas, medicinos įrangos ir transporto priemonių konsultacinėms paslaugoms teikti įsigijimas;

1.3.1.3.  spindulinės terapijos paslaugų plėtrai reikalingos infrastruktūros sukūrimas: šioms paslaugoms teikti skirtų statinių ir (ar) patalpų statyba, rekonstravimas ir remontas, medicinos ir kitos įrangos įsigijimas;

1.3.1.4.  inovatyvių technologijų diegimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose;

1.3.2.            onkologinių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos sveikatos priežiūros paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms (išskyrus tikslinių teritorijų gyventojus) prieinamumo ir kokybės gerinimui reikalingos infrastruktūros sukūrimas:

1.3.2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių antrines atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų paslaugas, aprūpinimas šioms paslaugoms teikti reikalinga įranga.

 

1.4.   Galimi pareiškėjai:

1.4.1.            asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas onkologinių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo srityse;

1.4.2.            Sveikatos apsaugos ministerija.

1.5.     Galimi partneriai:

1.5.1.        asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas onkologinių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo srityse ir atitinkančios Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus;

1.5.2.        Sveikatos apsaugos ministerija.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.361

 

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo piktybinių navikų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

85

78

R.S.363

„Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus tenkančio vienam gyventojui, skirtumas tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų“

Apsilankymų skaičius, tenkantis 1 gyventojui

4

3

R.N. 601

„Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Skaičius

2600

9000

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

80000

260000

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

10

40

P.N.609

„Suteikta onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tikslinių teritorijų gyventojams“

Skaičius

500

1800

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

11 779 695,00

2 078 770,00

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

886 644,00

156 466,00

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

12 666 339,00

2 235 236,00

0

0

0

0

0“

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-1340, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19708

 

DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.1.3-CPVA-V-601 „SVEIKO SENĖJIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS“

 

1Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     sveikos gyvensenos ir profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų srityje:

1.3.1.1.   antrinio ir (ar) tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų statyba, rekonstrukcija ir remontas, įrangos įsigijimas ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui; priemonių, didinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, mažinančių patekimo pas gydytojus eiles, įgyvendinimas;

1.3.1.2.   asmens sveikatos priežiūros įstaigų klinikinių laboratorinių tyrimų paslaugų infrastruktūros (patalpų, tyrimų aplinkos, įrangos, ėminių transportavimo ir pan.) gerinimas, informacinių technologijų diegimas ir (ar) atnaujinimas;

1.3.1.3.   klinikinių laboratorijų specialistų kvalifikacijos tobulinimas;

1.3.2.      psichikos sveikatos gerinimo srityje:

1.3.2.1.   senatvinės silpnaprotystės profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos ir gydymo bei sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo modelio sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas;

1.3.3.      profesinės sveikatos priežiūros srityje:

1.3.3.1.   pareigūnams nustatytų profesinių sveikatos pakenkimų postvencinei medicininei ir psichologinei reabilitacijai bei sveikatos stiprinimui skirtos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra;

1.3.3.2.   inovatyvaus profesinės sveikatos saugos ir priežiūros modelio, skirto vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, sukūrimas, įdiegimas ir įdiegimo rezultatų viešinimas;

1.3.4.      slaugos ir geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų tinklo optimizavimo srityje:

1.3.4.1.     geriatrijos centrų įkūrimas / modernizavimas, pagal poreikį sukuriant / atnaujinant reikalingą infrastruktūrą stacionaro, dienos stacionaro ir ambulatorinėms geriatrijos paslaugoms teikti bei metodiniam vadovavimui vykdyti;

1.3.4.2.   stacionarinių geriatrinių skyrių įkūrimas / atnaujinimas rajono lygmens ligoninėse, modernizuojant šių paslaugų teikimui reikalingas patalpas ir įsigyjant įrangą; 

1.3.4.3.   ambulatorines geriatrijos paslaugas teikiančių konsultacinių kabinetų įrengimas / atnaujinimas bei aprūpinimas įranga;

1.3.4.4.   sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos kabinetų įkūrimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas (patalpų remontas, įrangos ir metodinių priemonių įsigijimas) srityje ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.3.4.5.   profesinės kvalifikacijos tobulinimo geriatrijos srityje programų bei mokomosios ir (ar) metodinės medžiagos ir (ar) programų geriatrinių ligonių slaugos ir priežiūros tematikomis parengimas;

1.3.4.6.   slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimas ir (ar) geriatrinių pacientų šeimos narių, globėjų ir artimųjų, savanorių, nevyriausybinių organizacijų atstovų mokymai geriatrinių ligonių slaugos ir priežiūros srityje;

1.3.4.7.   slaugytojų kvalifikacijos tobulinimas slaugos paslaugų teikimo namuose ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo namuose ir (ar) dienos stacionare ir (ar) stacionare, bei tęstinės profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų slaugytojams diabetologams organizavimas;

1.3.4.8.   diagnostikos ir gydymo algoritmų geriatrijos srityje parengimas ir įdiegimas į praktiką;

1.3.5.      uždegiminių ir degeneracinių reumatinių susirgimų srityje:

1.3.5.1.   reumatologijos koordinacinių centrų, reumatologijos ambulatorines paslaugas teikiančių kabinetų įkūrimas / modernizavimas, pagal poreikį pritaikant / atnaujinant patalpas ir aprūpinant įranga;

1.3.5.2.   slaugos specialistų tobulinimosi reumatologijos srityje programų ir (ar) specializuotų kursų parengimas, šių specialistų kvalifikacijos tobulinimas;

1.3.5.3.   informacinių mokomųjų, pacientų savęs vertinimo priemonių ir mokymo programų parengimas / įsigijimas, skirtų reumatologiniams pacientams, jų šeimos nariams, artimiesiems ir globėjams, šių asmenų mokymai.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.      asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrinio ir (ar) tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir atitinkančios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus;

1.4.2.      Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos universitetas;

1.4.3.      Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos;

1.4.4.      Vidaus reikalų ministerija;

1.4.5.      Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Trakų medicininės reabilitacijos centras;

1.4.6.      Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras;

1.4.7.      VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“;

1.4.8.      VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1.      asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrinio ir (ar) tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.2.      universitetai, kolegijos;

1.5.3.      Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos;

1.5.4.      Vidaus reikalų ministerija;

1.5.5.      Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Trakų medicininės reabilitacijos centras;

1.5.6.      Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras;

1.5.7.      VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“;

1.5.8.     VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“;

1.5.9.     nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, vykdančios veiklą sveikatinimo ir (ar) socialinėje srityje.

 

 

 

2. Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal šio skirsnio 1.3.1.2 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojama tų įstaigų infrastruktūra, kuri buvo atnaujinta įgyvendinant 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“. Pagal priemonę nefinansuojamas gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio

31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

 

 

10 000

80 000

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

9

67

P.S.371

„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“

skaičius

0

2

R.N.666

„Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kuriems suteikta medicininė ir (ar) medicininė ir psichologinė prevencinė, postvencinė  reabilitacija, dalis“

Procentai

5,5

6,5

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

asmenys

200

700

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

skaičius

2

4

P.N.669

„Įkurtų naujų arba atnaujintų geriatrijos paslaugas teikiančių skyrių ir (ar) kabinetų skaičius“

vnt.

11

41

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai                                

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos –

iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso –

ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

23 149 472,00

4 085 201,00

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 586 167,00

279 912,00

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

24 735 639,00

4 365 113,00

0

0

0

0

0“

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-1340, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19708

 

DVIDEŠIMTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-ESFA-R-630 „SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS REGIONINIU LYGIU“

 

1. Priemonės aprašymas

 

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.   tuberkuliozės srityje:

1.3.1.1. informuoti visuomenę apie tuberkuliozės epidemiologinę būklę ir apsisaugojimo nuo jos būdus savivaldybių lygiu, skleisti informacinę medžiagą;

1.3.1.   sveiko senėjimo srityje:

1.3.1.1.  organizuoti bendruomenėse sveikatos ugdymo renginius, skirtus vyresnio amžiaus žmonėms,  sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos temomis;

1.3.1.2.  organizuoti praktinius fizinio aktyvumo užsiėmimus vyresniems nei 60 metų amžiaus asmenims;

1.3.1.3.  skleisti mokslo įrodymais pagrįstą informaciją apie fizinio aktyvumo naudą vyresnio amžiaus žmonėms, organizuoti teorinius ir praktinius mokymus vyresniems nei 60 metų amžiaus žmonėms griuvimų prevencijos tematika;

1.3.1.4.  specifinėms savivaldybės problemoms gyventojų psichikos sveikatos srityje spręsti savivaldybių lygiu organizuoti psichikos sveikatos stiprinimo renginius (mokymai, seminarai ir pan.), skirtus vyresnio amžiaus asmenims, šviečiamuosius renginius tokių asmenų artimiesiems ir globėjams, platinti informacinius leidinius;

1.3.2.   kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų srityje tikslinėse teritorijose:

1.3.2.1.  įgyvendinti iniciatyvas, skirtas tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos (sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, žalingų įpročių prevencijos ir kt.) įgūdžiams ugdyti;

1.3.2.2.  skleisti žinias apie kraujotakos ir galvos smegenų kraujotakos ligų priežastis (rizikos veiksnius) ir jų mažinimą, pirminę profilaktiką, ankstyvuosius insulto požymius tikslinių grupių asmenims;

1.3.3.     vaikų ligų srityje:

1.3.3.1.  skleisti informaciją vaikų sveikos gyvensenos (sveikos mitybos įgūdžių, taisyklingos laikysenos, fizinio aktyvumo ir pan.) ir sveikatos priežiūros, imunoprofilaktikos, atsparumo žalingiems sveikatai įpročiams ugdymo problematikos klausimais;

1.3.3.2.     inicijuoti vaikų kuriamos informacinės medžiagos sveikatos stiprinimo temomis kūrimo konkursus bei organizuoti sukurtų darbų sklaidą regionuose;

1.3.3.3.     organizuoti mokymus vaikams traumų prevencijos bei pirmos pagalbos teikimo tematika;

1.3.4.        onkologijos ligų srityje tikslinėse teritorijose:

1.3.4.1.     vykdyti informacijos sklaidą apie onkologijos ligų rizikos veiksnius, onkologijos ligas ir jų prevenciją, atsižvelgiant į  mokslo įrodymais pagrįstą informaciją, viešinti Europos kovos su vėžiu kodekso nuostatas, įgyvendinti sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo priemones tikslinėse teritorijose;

1.3.5.        traumų, nelaimingų atsitikimų ir išorinių mirties priežasčių srityje tikslinėse teritorijose:

1.3.5.1.     tikslinių teritorijų savivaldybėse skleisti informaciją traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių sveikatos sužalojimų prevencijos tematika, savivaldybės lygiu įgyvendinti atitinkamas intervencijos priemones, organizuoti mokymus apie pirmosios pagalbos teikimą.

1.4.   Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

1.4.2.   savivaldybių administracijos.

1.5.   Galimi partneriai:

1.5.1.     savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

1.5.2.     savivaldybių administracijos;

1.5.3.     NVO vykdančios veiklą sveikatinimo ir (ar) socialinėje srityje;

1.5.4.     pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.5.     stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės srityje teikiančios įstaigos srityje ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.6.     visuomenės sveikatos centrai;

1.5.7.     bendruomenės;

1.5.8.     NVO;

1.5.9.     Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras;

1.5.10.   Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras;

1.5.11.   Valstybinis psichikos sveikatos centras;

1.5.12.   Sveikatos apsaugos ministerija.

 

 

 

2. Priemonės finansavimo forma

 

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

 

Regionų projektų planavimas.

 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

 

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.       Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.360

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo cerebrovaskulinių ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

24

24

R.S.359

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos sistemos ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

120

105

R.S.362

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose dėl išorinių mirties priežasčių“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

130

82

R.S.361

 

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose  nuo piktybinių navikų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

85

78

R.S.373

„Tikslinių grupių asmenų, pakeitusių gyvenseną dėl sveikatos, įgyvendinus ESF lėšomis finansuotas visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo veiklas (sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis), dalis“

Procentai

23

26

R.N.641

„Vyresnių nei 60 metų asmenų, dalyvavusių sveikatos mokymo renginiuose, dalis nuo visų dalyvių“

Procentai

2,5

3,5

R.N.612

 

„Sergamumas tuberkulioze“

Atvejų skaičius

100 000 gyv.

38

15

P.S.372

„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“

Skaičius

23500

96300

 

7.       Priemonės finansavimo šaltiniai

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

5 603 335,00

494 414,00

568 860,00

0

568 860,00

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

843 745,00

74 446,00

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

6 447 080,00

568 860,00

568 860,00

0

568 860,00

0

0“

 

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-1340, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19708

 

DVIDEŠIMT PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-ESFA-V-617 „SPECIALISTŲ PRITRAUKIMAS SVEIKATOS NETOLYGUMAMS MAŽINTI“

 

1. Priemonės aprašymas

1.1.      Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2.      Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą įgyvendinimo.

1.3.      Remiama veikla:

1.3.1.   kardiologų, neurologų, šeimos gydytojų, pulmonologų rezidentūros studijų finansavimas.

1.4.      Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   Sveikatos apsaugos ministerija.

1.5.      Galimi partneriai:

1.5.1.   Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektai;

1.5.2.   savivaldybių administracijos.

 

2. Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių.

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

 

6.       Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

P.N.670

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose rezidentūrai“

Skaičius

5

25

R.N.671

„Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė rezidentūros studijas, dalis

Procentai

0

85

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

454 810,00

80 261,00

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

454 810,00

80 261,00

0

0

0

0

0“

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. V-491, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10073

 

DVIDEŠIMT ANTRASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.1.3-CPVA-V-610 „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ GYDYMO IR DIAGNOSTIKOS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1.   Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2.   Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus įgyvendinimo.

1.3.   Remiamos veiklos:

1.3.1.   efektyvaus integruotos sveikatos priežiūros modelio, sudarančio prielaidas gerinti kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinių teritorijų gyventojams plėtojimas ir tobulinimas, apimant:

1.3.1.1.  Lietuvos širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programos plėtimą teritoriniu atžvilgiu, užtikrinant šių paslaugų prieinamumą ir kokybę;

1.3.1.2.  antrines ir tretines stacionarines ir ambulatorines, dienos stacionaro paslaugas kardiologijos srityje teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimą;

1.3.1.3.  elektroninių sveikatos sprendimų (mobiliųjų aplikacijų) ir priemonių diegimas ir plėtra ilgalaikės nuotolinės kardiologijos pacientų srityje.

1.4.   Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   VšĮ Regioninė Telšių ligoninė;

1.4.2.   VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė;

1.4.3.   VšĮ Utenos ligoninė;

1.4.4.   VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė;

1.4.5.   VšĮ Marijampolės ligoninė;

1.4.6.   VšĮ Tauragės ligoninė;

1.4.7.   VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.4.8.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos;

1.4.9.   Vilniaus universitetas;

1.4.10.   Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.4.11.   VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė;

1.4.12.   VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė;

1.4.13.   VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė, VšĮ Švenčionių rajono ligoninė, VšĮ Pakruojo ligoninė, VšĮ Vilkaviškio ligoninė, VšĮ Rokiškio rajono ligoninė, VšĮ Akmenės ligoninė;

1.4.14.   Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

1.4.15.   Sveikatos apsaugos ministerija;

1.4.16.   Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

1.5.   Galimi partneriai:

1.5.1.   VšĮ Regioninė Telšių ligoninė;

1.5.2.   VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė;

1.5.3.   VšĮ Utenos ligoninė;

1.5.4.   VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė;

1.5.5.   VšĮ Marijampolės ligoninė;

1.5.6.   VšĮ Tauragės ligoninė;

1.5.7.   VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.5.8.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos;

1.5.9.   Vilniaus universitetas;

1.5.10. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.5.11. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė;

1.5.12. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė;

1.5.13. VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė, VšĮ Švenčionių rajono ligoninė, VšĮ Pakruojo ligoninė, VšĮ Vilkaviškio ligoninė, VšĮ Rokiškio rajono ligoninė, VšĮ Akmenės ligoninė;

1.5.14. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

1.5.15. Sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.16. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

1.6.   Visuotinės dotacijos būdas priemonės įgyvendinimui netaikomas.

1.7.   Priemonė kartu su priemone Nr. 08.4.2-CPVA-V-627 „Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ sudaro jungtinę priemonę.

 

 

2. Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę nebus finansuojama įranga, skirta antrinio ir (ar) tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugoms teikti galvos smegenų kraujagyslių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo srityje, jei tokios įrangos įsigijimas bus finansuojamas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamo 8.1.3 uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. Taip pat nebus finansuojamos tos veiklos, kurios buvo finansuotos Energetikos ministerijos ir (ar) Aplinkos ministerijos, ir (ar) Ūkio ministerijos administruojamomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.359

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos sistemos ligų“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

120

105

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

0

10

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

0

100 000

 

 

 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai:

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

10 227 931,00

1 804 929,00

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

734 186,00

129 562,00

0

0

0

0

0

3. Iš viso:

10 962 117,00

1 934 491,00

0

0

0

0

0“

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-273, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-18, i. k. 2016-03079

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-1340, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19708

 

DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-CPVA-V-627 „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“

1. Priemonės aprašymas

1.1.      Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2.      Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą įgyvendinimo.

1.3.      Remiamos veiklos:

1.3.1.   efektyvaus kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo priemonių ir metodų taikymo modelio, sudarančio prielaidas gerinti kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, plėtojimas bei tobulinimas:

1.3.1.1.  sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo paslaugas tikslinėms gyventojų grupėms, specialistų kvalifikacijos tobulinimas, žinių ir gebėjimų stiprinimas siekiant efektyvaus šių specialistų dalyvavimo teikiant integruotą pagalbą kraujotakos ligų atvejais bei užtikrinant kokybiškas kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo paslaugas;

1.3.1.2.  dokumentų (protokolų, algoritmų, metodikų ir kt.), skirtų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo paslaugų teikimui, organizavimui ir valdymui gerinti, parengimas bei jų įdiegimas į praktiką;

1.3.1.3.  tyrimų atlikimas, įgyvendinamų veiksmų bei jų poveikio stebėsena ir vertinimas.

1.4.      Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   Vilniaus universitetas;

1.4.2.   Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.4.3.   Všį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.4.4.   Všį Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos;

1.4.5.   Higienos institutas;

1.4.6.   Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

1.4.7.   Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

1.4.8.   Sveikatos apsaugos ministerija;

1.4.9.   Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras.

1.5.      Galimi partneriai:

1.5.1.   Vilniaus universitetas;

1.5.2.   Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.5.3.   Všį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.5.4.   Všį Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos;

1.5.5.   Higienos institutas;

1.5.6.   NVO, vienijančios pacientų arba asmens sveikatos priežiūros specialistų organizacijas kraujagyslių ligų prevencijos, profilaktikos ir gydymo srityse.

1.5.7.   Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

1.5.8.   Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

1.5.9.   Sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.10. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras.

1.6.      Visuotinės dotacijos būdas priemonės įgyvendinimui netaikomas.

1.7.      Priemonė kartu su priemone Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ sudaro jungtinę priemonę.

 

 

2. Priemonės finansavimo forma

2.1.  Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę Nr. 08.4.2-CPVA-V-627 „Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ nebus įgyvendinami projektai, kuriais finansuojami mokymai sveikatos priežiūros specialistams tokiomis temomis, kokiomis bus finansuojami pagal priemones Nr. J01-CPVA-V „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“, Nr. 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“, Nr. 08.4.2-CPVA-V-615 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. Pagal priemonę nefinansuojamas gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.359

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

120

105

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

Skaičius

3

10

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Skaičius

100

300

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai:

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

1 241 969,00

219 171,00

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

129 179,00

22 796,00

0

0

0

0

0

3. Iš viso:

1 371 148,00

241 967,00

0

0

0

0

0“

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-273, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-18, i. k. 2016-03079

 

Papildyta skirsniu:

Nr. V-1340, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19708

 

DVIDEŠIMT KETVIRTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-ESFA-K-629 „BENDRADARBIAVIMO SKATINIMAS SVEIKATOS NETOLYGUMŲ MAŽINIMO IR SVEIKO SENĖJIMO SRITYJE“

 

1. Priemonės aprašymas.

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. tuberkuliozės profilaktikos ir gydymo kontrolės įgyvendinimas: ligonių lankymas, jų aplinkos stebėjimas, vaistų vartojimo kontroliavimas, asmenų, turėjusių sąlytį su ligoniais, profilaktinių patikrinimų organizavimas (skatinimas), ligonių, nutraukusių gydymą, paieška bei jų skatinimas tęsti gydymą, rizikos grupių nustatymas bei stebėjimas;

1.3.2. Asmenų, patyrusių krizines situacijas ir kuriems buvo suteiktos specializuotos paslaugos krizių intervencijos centruose, saviraiškos, socialinės integracijos iniciatyvų taip pat gydymo tęstinumo pirminėje sveikatos grandyje realizavimas;

1.3.3. nacionaliniu lygiu pripažintos, mokslo įrodymais pagrįstos kraujotakos sistemos ligų profilaktikos ir pagrindinių rizikos veiksnių mažinimo metodinės informacijos sklaida skirtingoms visuomenės grupėms, specialistams;

1.3.4. informacijos bei mokymo paslaugų teikimas hipertenzijos ir insultų prevencijos, sveikos gyvensenos srityje;

1.3.5. darbuotojų fizinio aktyvumo skatinimas darbo metu ir laisvalaikiu remiantis rekomendacijomis, parengtomis pagal surinktus mokslinius įrodymus apie fiziniam aktyvumui didinti taikomas intervencijas;

1.3.6. neįgaliųjų informavimas, švietimas bei mokymas sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis;

1.3.7. taikant įvairiausius mokymo metodus neįgaliųjų ir jų šeimos narių mokymas, įgūdžių formavimas teikiant reabilitacijos tęstinumo paslaugas;

1.3.8. bendruomenės, NVO atstovų mokymai teikti neįgaliesiems reabilitacijos tęstinumo paslaugas;

1.3.9. organizuoti aktyvaus laisvalaikio, meno programų ar kitų projektų, skirtų vaikų ir paauglių fizinei ir psichikos sveikatai gerinti, sveikam ir aktyviam gyvenimo būdui bei užimtumui laisvalaikio metu skatinti, įgyvendinimą;

1.3.10. inovatyvių ir efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vyresnio amžiaus gyventojams modelių sukūrimas ir įgyvendinimas, sumažinant tokių gyventojų socialinės atskirties ir skurdo riziką, šiems modeliams reikalingos infrastruktūros sukūrimas ar atnaujinimas; sveiko senėjimo skatinimo veiklos, įtraukiant į sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos struktūros vykdomuosius subjektus, NVO, rajonų savivaldybes;

1.3.11. psichologinės, socialinės ir dvasinės pagalbos teikimas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims.

1.4. Galimi partneriai:

1.4.1. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos struktūros vykdomieji subjektai;

1.4.2. savivaldybės;

1.4.3. asociacijos;

1.4.4. nevyriausybinės visuomeninės organizacijos;

1.4.5. religinės bendruomenės

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. Lietuvos nacionalinės sveikatos vykdomieji subjektai;

1.5.2. savivaldybės;

1.5.3. asociacijos;

1.5.4. nevyriausybinės visuomeninės organizacijos

1.5.5. religinės bendruomenės

1.5.6. privatūs juridiniai asmenys

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-273, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-18, i. k. 2016-03079

 

2. Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.373

„Tikslinių grupių asmenų, pakeitusių gyvenseną dėl sveikatos įgyvendinus ESF lėšomis finansuotas visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo veiklas (sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis), dalis“

Procentai

 

20

26

P.S.372

„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“

Skaičius

 

250

1200

P.S.371

„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“

Skaičius

 

10

P.N.668

„Įgyvendintos priemonės, stiprinančios tikslinių gyventojų grupių įgalinimą dalyvauti sveikatos priežiūros veikloje bei didinančios jų sveikatos raštingumą“

Skaičius

20

40

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai:

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietu-vos

Respu-blikos valsty-bės biu-

džeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos