Suvestinė redakcija nuo 2020-01-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17812

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 14–29 METŲ JAUNIMO MOKYMŲ, TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO (APMOKĖJIMO) TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 31 d. Nr.  DV-1341

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos  2018-09-17 protokolą Nr. KPPt-331,

t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės 14–29 metų jaunimo mokymų, transporto išlaidų kompensavimo (apmokėjimo) tvarkos aprašą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                Vytautas Jastremskas

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. spalio 31 d.

įsakymu Nr.  DV-1341

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 14–29 METŲ JAUNIMO MOKYMŲ, TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO  (APMOKĖJIMO) TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės 14–29 metų jaunimo mokymų, transporto išlaidų kompensavimo (apmokėjimo) tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato 14–29 metų jaunimo dalyvavimo Alytaus miesto jaunimą reprezentuojančiuose ir atstovaujamuose renginiuose, mokymuose, seminaruose, stovyklose, forumuose, konferencijose, vyksiančiuose Lietuvoje ar užsienyje (toliau – mokymai), ir/ar kelionės išlaidų kompensavimo ar transporto nuomos paslaugos apmokėjimo reikalavimus prašymui pateikti, numato kompensuojamas (apmokamas) išlaidas, prašymų teikimo ir lėšų skyrimo tvarką.

2. Aprašo tikslas – suteikti galimybę Alytaus miesto savivaldybėje gyvenančiam 14–29 metų jaunimui kelti įvairių sričių (bendrąją, asmeninę, socialinės  kompetencijos; lyderystės; viešojo kalbėjimo; jaunimo organizacijų veiklos tobulinimo; debatų ar kitų temų) kvalifikaciją, atstovauti Alytaus miesto jaunimą reprezentuojančiuose ir atstovaujamuosiuose renginiuose dalinai kompensuojant mokymų išlaidas.

3. Aprašo uždaviniai:

3.1. Suteikti sąlygas Alytaus mieste gyvenančiam 14–29 metų jaunimui kelti kompetenciją įvairiuose mokymuose, vykstančiuose Lietuvoje ar užsienyje, atstovauti Alytaus miesto jaunimą reprezentuojančiuose ir atstovaujamuose renginiuose dalinai kompensuojant mokymų išlaidas.

3.2. Suteikti galimybę Alytaus miesto savivaldybėje gyvenančiam 14–29 metų jaunimui nuvykti į mokymus Lietuvoje ar užsienyje kompensuojant ar dalinai kompensuojant kelionės viešuoju transportu išlaidas. Kuro išlaidos vykstant į mokymus nuosavu automobiliu  nekompensuojamos.

3.3. Suteikti Alytaus miesto savivaldybėje gyvenančio 14–29 metų jaunimo grupei galimybę nuvykti į mokymus apmokant transporto nuomos paslaugą (Lietuvoje ar užsienyje).

4. Mokymai, seminarai, stovyklos, forumai, konferencijos – tai Lietuvoje ar užsienyje vykstantys kompetencijos kėlimo mokymai, kuriuose Alytaus miesto savivaldybėje gyvenantis 14–29 metų jaunimas gali kelti savo kvalifikaciją, gilinti įvairių sričių žinias, atstovauti Alytaus miesto jaunimą reprezentuojančiuose renginiuose.

5. Kelionės išlaidų kompensavimas – faktiškai patirtų išlaidų vykstant į  mokymus (viešuoju transportu) kompensavimas ar dalinis kompensavimas.

6. Transporto nuomos paslauga – grupei Alytaus miesto savivaldybėje gyvenančių 14–29 metų jaunuolių suteikta transporto nuomos paslauga (autobuso, mikroautobuso).

 

II SKYRIUS

KOMPENSUOJAMOS (APMOKAMOS) IŠLAIDOS

 

7. Mokymų ar/ir kelionės išlaidos gali būti kompensuojamos, transporto nuoma apmokama Alytaus miesto savivaldybėje gyvenantiems 14–29 metų jaunuoliams pateikus aprašo 14–16 punktuose nurodytus dokumentus.

8. Kompensuojamos gali būti šios išlaidos:

8.1. mokymų išlaidos. Kompensuojama 90 proc., dirbantiems 50 proc. mokymų kainos;

8.2. kelionės viešuoju transportu išlaidos. Kompensuojama 100 proc., dirbantiems 50 proc. faktinių viešojo transporto išlaidų. Kuro išlaidos vykstant į mokymus nuosavu automobiliu nekompensuojamos.

9. Gali būti 100 proc. apmokamos transporto (autobuso, mikroautobuso) nuomos išlaidos.

91. Organizuojant jaunimo mokymus (renginius) lėšos skiriamos:

9.11. prekėms (maisto prekėms, gėlėms, prizams, suvenyrams, atributams, leidiniams, spaudiniams ir kitoms su mokymų (renginio) organizavimu susijusioms prekėms) įsigyti;

9.21. paslaugoms (mokymų (renginių) dalyviams ir/ar svečiams apgyvendinti ir maitinti, maketavimo, spausdinimo, lektorių ir kitoms paslaugoms) pirkti.

Papildyta punktu:

Nr. DV-68, 2020-01-27, paskelbta TAR 2020-01-28, i. k. 2020-01953

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ TEIKIMO TVARKA

 

10. Prašymai dėl mokymų ar/ir kelionės išlaidų kompensavimo, transporto nuomos paslaugos apmokėjimo teikiami Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui (jaunimo reikalų koordinatoriui) (toliau – jaunimo reikalų koordinatorius).

11. Prašymas turi būti A4 formato, užpildytas elektroninėmis priemonėmis.

12. Prašymas ir kiti dokumentai (sąskaita faktūra ar/ir kelionės bilietas, mokymų programa, ataskaita)  teikiami Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus.

13. Prašymų teikimo terminai:

13.1. Prašymai dėl mokymų ar/ir transporto išlaidų kompensacijos teikiami ne vėliau kaip  5 d. d. pasibaigus mokymams.

13.2. Prašymai dėl transporto nuomos paslaugos teikiami ne vėliau nei 5 d. d. iki mokymų pradžios.

14. Mokymų kompensacija galima pateikus:

14.1. motyvuotą prašymą kompensuoti mokymų išlaidas, kuriame būtų mokymų pavadinimas, data, vieta, trukmė, kaina, nurodomi kontaktiniai duomenys  (vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas), banko sąskaitos numeris;

14.2. mokymų programą;

14.3.  sąskaita faktūrą (išrašytą besikreipiančiojo vardu);

14.4. laisvos formos ataskaitą, kurioje aiškiai aprašyta mokymų nauda, įgyta kompetencija, gautas rezultatas, paaiškinta, kuo mokymai naudingi Alytaus mieste gyvenančiam 14–29 metų jaunimui.

15. Kelionės išlaidų viešuoju transportu kompensacija galima pateikus:

15.1. motyvuotą prašymą, kuriame būtų trumpas mokymų aprašymas, nurodyta mokymų data, vieta, trukmė, kaina, nurodomi kontaktiniai duomenys  (vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas), banko sąskaitos numeris;

15.2. kelionės išlaidas pagrindžiančius dokumentus (kelionės bilietą).      

16. Transporto nuomos išlaidos apmokamos pateikus:

16.1. motyvuotą prašymą dėl transporto nuomos. Prašyme turi būti nurodomi prašančiojo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas), mokymų pavadinimas, vieta, data, valanda, trukmė, vykstančiųjų amžius, skaičius, išvykimo vieta, valanda, grįžimo data, valanda;

16.2. preliminarią mokymų programą.

17. Jeigu prašymą kompensuoti mokymus ar/ir kelionės išlaidas, apmokėti transporto nuomos išlaidas teikia mokiniai, prašyme turi būti nurodoma mokymo įstaiga, kurioje mokiniai mokosi.

18. Jeigu prašymą kompensuoti mokymus ar/ir kelionės išlaidas, apmokėti grupės vykimo transporto nuomos išlaidas teikia baigusieji bendrojo ugdymo mokyklas jaunuoliai, jie turi nurodyti mokymo įstaigą, kurioje studijuoja, ar/ir darbovietę (jeigu mokosi ar studijuoja).

19. Prašymą dalyvauti mokymuose ar/ir kompensuoti kelionės išlaidas, jeigu mokymai vyksta užsienyje, tas pats asmuo gali teikti 1 kartą per kalendorinius metus.

 

IV SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO TVARKA

 

20. Jaunimo reikalų koordinatorius ne rečiau kaip I kartą per ketvirtį inicijuoja Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – JRT) posėdį, jo metu JRT nariai supažindinami su šio aprašo 14–15 punktuose pateiktais dokumentais.

21. JRT nariai priima sprendimą siūlyti / nesiūlyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – administracijos direktorius) kompensuoti mokymus ar/ir  transporto išlaidas.

22. JRT gali priimti sprendimą nekompensuoti mokymų ar/ir kelionės metu patirtų išlaidų dėl šių priežasčių:

22.1. lėšų neturėjimo Švietimo programos 21.03.01.02 priemonėje;

22.2. kelionės metu patirtų išlaidų pagrindimo trūkumo;

22.3. prašymą kompensuoti mokymų ar/ir transporto išlaidas pateikus vėliau nei  5 d. d. po mokymų.

23. Per 5 d. d. po JRT posėdžio parengiamas administracijos direktoriaus įsakymas dėl mokymų ar/ir kelionės viešuoju transportu išlaidų kompensavimo.

24. Galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo priima administracijos direktorius.

25. Lėšos gali būti neskiriamos 22 punkte išvardytais atvejais. Prašymą pateikusiam asmeniui prašyme nurodytu el. paštu pranešama apie lėšų neskyrimą, nurodant motyvuotą priežastį.

26. Jaunimo reikalų koordinatorius turi teisę kreiptis į  mokymų organizatorių ir gauti informaciją  apie vykusius ar vyksiančius mokymus.

27. Jaunimo reikalų koordinatorius, gavęs prašymą apmokėti transporto nuomos išlaidas ir įvertinęs, ar Švietimo programos 21.03.01.02 priemonėje lėšų yra, užsako transporto nuomos paslaugą. Jeigu savivaldybės administracija yra sudariusi sutartį su transporto nuomos paslaugos teikėju, paslaugos užsakomos pas tą paslaugos teikėją, su kuriuo sudaryta sutartis, jeigu sutartis nėra sudaryta, vykdomi viešieji pirkimai. Viešuosius pirkimus vykdo jaunimo reikalų koordinatorius

28. Jeigu Švietimo programos 21.03.01.02 priemonėje transporto nuomos paslaugai lėšų nėra, jaunimo reikalų koordinatorius pareiškėją el. paštu informuoja, kad dėl lėšų trūkumo transporto nuoma nebus apmokėta.

29. Mokymų ar/ir transporto išlaidų kompensacija pravedama į prašyme nurodytą banko sąskaitą per 30 k. d. po administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo.

30. Lėšos už transporto nuomą pervedamos transporto nuomos paslaugos teikėjui per 30 k. d. po sąskaitos faktūros gavimo ir užregistravimo.

301. Kai renginį organizuoja:

30.11. jaunimo reikalų koordinatorius ir yra sudarytos ilgalaikės prekių ir paslaugų sutartys, įvertinęs Strateginio veiklos plano prioritetus, ar Švietimo programos 21.03.01.02 priemonėje lėšų yra, paslaugas ar prekes užsako pas tą tiekėją, su kuriuo sudaryta sutartis. Jeigu sutartis nėra sudaryta, vykdomi viešieji pirkimai. Viešuosius pirkimus vykdo jaunimo reikalų koordinatorius;

30.21. jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos, asociacijos, neformalios jaunimo grupės, padengiamos tik tos išlaidos, dėl kurių administracija jau yra sudariusi ilgalaikes prekių ir/ar paslaugų sutartis (maitinimo, gėlių ir kt.). Organizatoriai rašo motyvuotą prašymą jaunimo reikalų koordinatoriui dėl galimų lėšų poreikio. Jaunimo reikalų koordinatorius, įvertinęs Strateginio veiklos plano prioritetus,  ar Švietimo programos 21.03.01.02 priemonėje lėšų yra, paslaugas ar prekes užsako pas tą tiekėją, su kuriuo sudaryta sutartis. Nesant lėšų, jaunimo reikalų koordinatorius pareiškėją informuoja prašyme nurodytu kontaktu.

Papildyta punktu:

Nr. DV-68, 2020-01-27, paskelbta TAR 2020-01-28, i. k. 2020-01953

 

31. Jaunimo reikalų koordinatorius turi teisę žodžiu ar raštu kreiptis į prašymo teikėją dėl papildomų dokumentų pateikimo.

32. Nustatęs duomenų neatitikimą po lėšų pervedimo jaunimo reikalų koordinatorius per 5 d. d. informuoja prašymo teikėją apie duomenų neatitikimą.

33. Po mokymų ar/ir kelionės išlaidų kompensavimo, transporto nuomos apmokėjimo sužinojus, jog prašymo teikėjas pateikė melagingą informaciją, jaunimo reikalų koordinatorius turi teisę žodžiu / raštu kreiptis į prašymo teikėją su reikalavimu per 10 d. d. grąžinti lėšas į nurodytą Alytaus miesto savivaldybės administracijos banko sąskaitą.

34. Už prašyme pateiktos informacijos teisingumą atsako prašymo teikėjas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35.  Savivaldybės lėšų, skiriamų mokymų ar/ir kelionės išlaidoms kompensuoti, transporto nuomos paslaugoms apmokėti, naudojimo kontrolę atlieka jaunimo reikalų koordinatorius.

36. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios atskiru Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

37. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito  skyrius turi teisę tikrinti, ar tikslingai ir efektyviai naudojamos biudžeto lėšos.

38. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Alytaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. DV-68, 2020-01-27, paskelbta TAR 2020-01-28, i. k. 2020-01953

Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-31 įsakymo Nr. DV-1341 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 14–29 metų jaunimo mokymų, transporto išlaidų kompensavimo (apmokėjimo) tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo