Suvestinė redakcija nuo 2019-09-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06994

 

 

 

herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 29 d. Nr. 2V-98 (1.4)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-254 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane nurodytos 01.02 programos „Užimtumo didinimas“ priemonę „Įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinę jaunimo savanoriškos veiklos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“, ir remdamasis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” bei 2019 m. balandžio 1 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-01-0002 „JUDAM“ sutartimi Nr. 1F-35 (6.26):

1. Tvirtinu Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektų ir programų vadovę Mildą Lukaševičiūtę atsakinga už Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo įgyvendinimą.

3. Pripažįstu netekusiu galios Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. 2V-187 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Direktorius                                                                                                                  Jonas Laniauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2019 m. balandžio mėn. 29 d.

įsakymu Nr. 2V-98 (1.4)

 

 

JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tikslą ir uždavinius, akreditavimo vykdytojus, jų darbo organizavimą, teises ir pareigas, jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarką.

2. Aprašas parengtas siekiant įgyvendinti Nacionalinę jaunimo savanoriškos veiklos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“ ir Jaunimo savanorišką tarnybos patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.   Aprašas parengtas remiantis viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ paruošta Europos savanoriškos tarnybos organizacijų akreditacijos tvarka.

4.   Apraše vartojamos sąvokos:

4.1.      akreditavimas – procesas, kurio metu potencialios jaunimo savanorius priimančios organizacijos įvertinamos pagal Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymu patvirtintame Apraše numatytus vertinimo kriterijus, siekiant nustatyti jų pasiruošimą priimti savanorius, ir kuris leidžia
nustatyti gaires ir prioritetus tolesniam jaunimo savanorius priimančios organizacijos mokymuisi ir tobulėjimui;

4.2.      ekspertas – asmuo, išmanantis jaunimo neformaliojo ugdymo principus, savanoriškos veiklos Lietuvoje kontekstą bei turintis darbo patirties organizuojant ar koordinuojant jaunimo savanorišką veiklą arba turintis savanorius priimančių organizacijų akreditavimo patirties;

4.3.      kuratorius – asmuo, dirbantis Priimančioje organizacijoje arba atliekantis savanorišką veiklą, atsakingas už savanoriškos veiklos organizavimą ir koordinavimą bei dalyvaujantis savanorio kompetencijų, įgytų savanoriškos tarnybos metu, vertinimo ir įsivertinimo procese;

4.4.      jaunimo savanorius priimanti organizacija – pagal Aprašą akredituotas Lietuvos Respublikoje įregistruotas ne pelno siekiantis savanoriškos veiklos organizatorius, galintis suteikti savanoriams asmeninio / profesinio tobulėjimo erdvę ir užtikrinti atitinkamą palaikymą;

4.5. Jaunimo savanoriška tarnyba – visuma organizuojamų ir vykdomų savanoriškų veiklų, kuriose dalyvauja savanoris, Priimanti organizacija ir Savanorišką veiklą organizuojanti organizacija.

4.6.      savanoris – jaunas žmogus (14–29 m.), neatlygintinai atliekantis visuomenei naudingą veiklą jaunimo savanorius priimančioje organizacijoje.

5.   Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

6.   Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tikslas – įvertinti organizacijos, norinčios tapti jaunimo savanorius priimančia organizacija, pasirengimą organizuoti savanorišką veiklą, bei numatyti gaires ir prioritetus tolesniam jaunimo savanorius priimančios organizacijos mokymuisi ir tobulėjimui, bendradarbiavimui su savanorystę organizuojančia organizacija.

7.   Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo uždaviniai:

7.1.      įvertinti jaunimo savanorius priimančios organizacijos potencialą ir pasirengimą organizuoti savanorystę;

7.2.      suteikti pradinę informaciją organizacijai apie savanorių priėmimą, patarti ir konsultuoti rūpimais klausimais, susijusiais su savanorystės organizavimu, padėti organizacijai numatyti tolesnes mokymosi galimybes;

7.3.      užtikrinti jaunimo savanorius priimančios organizacijos veiklos kokybę.

 

III SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO VYKDYTOJAI IR JŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8.   Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo procesą koordinuoja Departamentas.

9.  Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimą vykdo ekspertai, kuriuos LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka Departamentas. Ekspertais gali būti Departamento direktoriaus įsakymu paskirti Departamento darbuotojai, kurie atitinka ekspertams keliamus reikalavimus.

10. Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimą vykdantys ekspertai privalo tiek teoriškai, tiek praktiškai išmanyti jaunimo savanoriškos veiklos principus bei specifiką, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, išmanyti neformaliojo ugdymo principus, Lietuvoje vykdomas kitas savanorystės programas, būti susipažinusiam su savanoriškos veiklos principais ir specifika Europoje.

11. Jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditacijos procedūra vykdoma sudarius akredituojamų organizacijų eilės sąrašą, remiantis šiais kriterijais: veikiančių akredituotų jaunimo savanorius priimančios organizacijos skaičius savivaldybėje, jaunų žmonių išreiškusių norą atlikti jaunimo savanorišką tarnybą skaičius ir teikiant prioritetą potencialioms jaunimo savanorius priimančioms organizacijoms, kurias savanoriai yra nurodę, kaip potencialią priimančią organizaciją veiklai atlikti Departamento jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių duomenų bazės paraiškoje. Vadovaujantis akredituojamų organizacijų eilės sąrašu potencialių jaunimo savanorius priimančių organizacijų paraiškos perduodamos ekspertui. Potencialios jaunimo savanorius priimančios organizacijos vertinimas dėl akreditacijos suteikimo, nuo dienos, kai paraiška perduodama akreditavimą vykdančiam ekspertui, iki akreditacijos suteikimo negali būti ilgesnė nei 30 darbo dienų. Šis terminas gali būti pratęstas dėl ne nuo akreditavimą vykdančių ekspertų priklausančių aplinkybių (jaunimo savanorius priimančių organizacijų, trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo ir kt.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-174 (1.4), 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13882

 

IV SKYRIUS

AKREDITAVIMĄ VYKDANČIŲJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

12. Akreditavimą vykdantys ekspertai ir kiti asmenys, vienu ar kitu būdu įsitraukę į akreditavimo eigą, turi užtikrinti nešališkumą akredituojamos organizacijos atžvilgiu ir informacijos konfidencialumą ir viešai neskelbti galutinio sprendimo, kol nepasibaigęs akreditavimo procesas.

13. Akredituodami jaunimo savanorius priimančią organizaciją ekspertai turi vadovautis jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo rekomendacijomis (1 priedas).

 

V SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TVARKA

 

14.    Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimas pradedamas gavus savanorius priimti ketinančios organizacijos užpildytą paraišką (2 priedas).

15.    Paraiškos gali būti teikiamos visus metus.

16.    Paraiškos forma yra viešai prieinama interneto svetainėje www.jrd.lt.

17.    Jaunimo savanorius priimančiai organizacijai akreditacija suteikiama iki 3 metų. Pakartotinės akreditacijos metu jaunimo savanorius priimančiai organizacijai akreditacija  suteikiama iki 2 metų.

18.    Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimas vyksta toliau nurodyta tvarka:

18.1.    jaunimo savanorius priimti ketinanti organizacija turi pateikti užpildytą paraiškos formą (2 priedas) Departamento direktoriaus įsakymu paskirtam specialistui. Pirminė paraiškos forma turi būti pateikta elektroniniu formatu. Pirminė paraiška turi būti pasirašyta organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens;

18.2.    Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas specialistas atlieka gautos paraiškos vertinimą pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus savanoriškos veiklos organizatoriui. Jeigu paraiška atitinka minėtus reikalavimus, ji perduodama akreditavimą vykdantiems ekspertams;

18.3.    akreditavimą vykdantis ekspertas jaunimo savanorius priimti ketinančiai organizacijai siunčia pranešimą apie gautą paraišką ir informuoja apie tolesnę eigą. Paraišką pateikusiai organizacijai informacija apie tolesnę akreditacijos eigą turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo;

18.4.    akreditavimą vykdantys ekspertai organizuoja vertinimo vizitą jaunimo savanorius priimti ketinančioje organizacijoje. Vertinimo vizito data ir laikas turi būti iš anksto suderinti ir įvykti abiem pusėms patogiu laiku. Akredituojantis ekspertas privalo sutarti el. paštu ar telefonu tikslų vizito laiką ir vietą su jaunimo savanorius priimančia organizacija ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki vizito. Susitikime privalo dalyvauti jaunimo savanorius priimančios organizacijos kuratorius, asmenys, tiesiogiai dirbantys su savanoriais, ir pagal galimybes akreditacijos paraišką teikiančios organizacijos vadovas;

18.5.    akreditavimą vykdantys ekspertai po vertinimo vizito savanorius priimti ketinančioje organizacijoje pildo vertinimo ataskaitą (3 priedas);

18.6.    atsižvelgdamas į vertinimo ataskaitą, akreditavimą vykdantis ekspertas priima sprendimą dėl akreditacijos suteikimo jaunimo savanorius priimti ketinančiai organizacijai. Sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patvirtina Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas ir informuoja jaunimo savanorius priimančią organizaciją apie tai raštu, pateikdami sprendimo lapą (4 priedas);

19.    Pakartotinis akreditavimas vyksta toliau nurodyta tvarka:

19.1.    pakartotinės akreditacijos siekianti jaunimo savanorius priimanti organizacija turi pateikti užpildytą paraiškos formą (2 priedas) Departamento direktoriaus įsakymu paskirtam specialistui. Pirminė paraiškos forma turi būti pateikta elektroniniu formatu. Pirminė paraiška turi būti pasirašyta organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens; 

19.2.    Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas specialistas atlieka gautos paraiškos vertinimą pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus savanoriškos veiklos organizatoriui. Jeigu paraiška atitinka minėtus reikalavimus, ji perduodama akreditavimą vykdantiems ekspertams;

19.3.    akreditavimą vykdantis ekspertas jaunimo savanorius priimti ketinančiai organizacijai siunčia pranešimą apie gautą paraišką ir informuoja apie tolesnę eigą. Paraišką pateikusiai organizacijai informacija apie tolesnę akreditacijos eigą turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo;

19.4.    akreditavimą vykdantys ekspertai organizuoja vertinimo vizitą jaunimo savanorius priimti ketinančioje organizacijoje. Vertinimo vizito data ir laikas turi būti iš anksto suderinti ir įvykti abiem pusėms patogiu laiku. Akredituojantis ekspertas privalo sutarti el. paštu ar telefonu tikslų vizito laiką ir vietą su jaunimo savanorius priimančia organizacija ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki vizito. Susitikime privalo dalyvauti jaunimo savanorius priimančios organizacijos kuratorius, asmenys, tiesiogiai dirbantys su savanoriais, ir pagal galimybes akreditacijos paraišką teikiančios organizacijos  vadovas;

19.5.    vertinimas siekiant pakartotinės akreditacijos gali būti vykdomas nuotoliniu būdu, jei jaunimo savanorius priimančioje organizacijoje per akreditacijos laikotarpį nepasikeitė daugiau kaip 2/3 tiesiogiai su savanoriais dirbančių darbuotojų;

19.6.    akreditavimą vykdantys ekspertai po vertinimo vizito jaunimo savanorius priimti ketinančioje organizacijoje arba po pokalbio, vykdyto nuotoliniu būdu, pildo vertinimo ataskaitą (3 priedas);

19.7.    atsižvelgdami į vertinimo ataskaitą, akreditavimą vykdantys ekspertai priima sprendimą dėl pakartotinės akreditacijos suteikimo jaunimo savanorius priimančiai organizacijai. Sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patvirtina Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas ir informuoja jaunimo savanorius priimančią organizaciją apie tai raštu, pateikdami sprendimo lapą (4 priedas);

20.    Į akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų duomenų bazę interneto svetainėje www.jrd.lt duomenis įveda Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas specialistas, gavęs juos elektroniniu formatu iš eksperto, akreditavusio konkrečią jaunimo savanorius priimančią organizaciją. Kartu su duomenimis persiunčiamas ir įstaigos logotipas (jpg arba png formatu). Jeigu jaunimo savanorius priimanti organizacija logotipo neturi, šalia jos aprašymo keliamas Departamento logotipas. Į duomenų bazę gali būti suvedamas ne visas paraiškos tekstas – turi būti siekiama, kad aprašymas būtų aiškus, glaustas, informatyvus ir suprantamas potencialiems duomenų bazės vartotojams.

21.       Organizacijos turinčios daugiau nei vieną veiklos vietą, teikdami akreditacijos paraišką turi nurodyti visas veiklos vietas, planuojamus kuratorius ir jų kontaktus.

22.    Pakartotinai teikti akreditacijos paraiškas galima praėjus ne mažiau nei 1 mėnesiui nuo galutinio sprendimo dėl akreditacijos nesuteikimo, skaičiuojant nuo datos, nurodytos paraiškos akreditacijai gauti sprendimo lape. Teikiant pakartotiną paraišką akreditacijai gauti, savanorius priimti ketinanti organizacija pateikia trumpą komentarą apie pakeitimus, įgyvendintus atsižvelgiant į rekomendacijas.

23.    Organizacijai negavus akreditacijos ir pakartotinai teikiant akreditacijos paraišką Departamento specialistas kartu su pirminį akreditacijos vizitą vykdžiusiu ekspertu bei atsižvelgiant į sprendimo lape nurodytą informaciją gali vykdyti akreditaciją nuotoliniu būdu.

24.    Akreditacija gali būti nutraukta, o pakartotinė akreditacija nesuteikta, pastebėjus, jog jaunimo savanorius priimanti organizacija nesilaiko Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 4 straipsnyje numatytų savanoriškos veiklos organizavimo principų ir / ar Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” ir / ar Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorišką veiklą organizuojančių ir priimančių organizacijų veiklos kokybės tvarkos patvirtintos Departamento direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 2V-126 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorišką veiklą organizuojančių ir priimančių organizacijų veiklos kokybės tvarkos aprašo patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-174 (1.4), 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13882

 

25. Akreditacija gali būti nesuteikta ar nutraukta, atsižvelgiant VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ pateiktą informaciją susijusią su organizacijos veikla vykdoma priimant savanorius ir/ar sustabdžius ar nutraukus Europos savanorių tarnybos akreditaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-174 (1.4), 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13882

 

26.       Organizacijos, kurioms yra suteikta Europos savanorių tarnybos akreditacija, priimančių organizacijų akreditacija teikiama supaprastinta tvarka. Organizacijos paraišką (2 priedas) vertina Departamento specialistas ir suteikia akreditaciją iki 2 metų arba iki Europos savanorių tarnybos akreditacijos galiojimo pabaigos, pagal tai kuris terminas yra artimesnis.

27.       Organizacijos, kurioms suteikiama akreditacija remiantis jau turima Europos savanorių tarnybos akreditacija, turi pateikti galiojančios akreditacijos numerį bei patvirtinti, kad yra susipažinę su Jaunimo savanoriškos tarnybos tvarkos aprašu, veiklos organizavimo tvarka ir principais.

28.    Sprendimo dėl akreditacijos apskundimo tvarka:

28.1.    Jaunimo savanorius priimanti organizacija turi teisę per 5 darbo dienas skųsti akreditavimą vykdžiusio eksperto priimtą sprendimą. Skundas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens ir pateiktas Departamentui;

28.2.    Departamentas gavęs skundą dėl akreditavimą vykdžiusio eksperto priimto sprendimo turi jį išnagrinėti ir pateikti informaciją dėl tolesnių veiksmų jaunimo savanorius priimančiai organizacijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų;

28.3.    Departamento direktoriaus įsakymu paskirta skundų vertinimo komisija, išnagrinėjusi gautą skundą ir nustačiusi pažeidimus akreditacijos procedūroje, turi sudaryti sąlygas organizacijai pakartoti akreditacijos procedūrą skiriant naują akreditacijos ekspertą.

 

VI SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITACIJOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

29.       Jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditacijos nutraukimo procedūra vykdoma, jei Departamentas organizuodamas Jaunimo savanorišką tarnybą nustato Aprašo 24 punkto pažeidimą ir / arba jei Departamentas raštu ar el. paštu gauna skundą dėl jaunimo savanorius priimančios organizacijos Aprašo 24 punkto pažeidimo.

30.    Akreditacijos nutraukimo tvarka:

30.1. Departamentas gavęs skundą dėl jaunimo savanorius priimančios organizacijos veiklos turi jį išnagrinėti ir pateikti informaciją dėl tolesnių veiksmų jaunimo savanorius priimančiai organizacijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų;

30.2. Nustačius, kad Jaunimo savanorius priimanti organizacija galimai pažeidė Aprašo 24 punkte nurodytas sąlygas, Departamentas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų organizuoja susitikimą su jaunimo savanorius priimančios organizacijos atstovais. Susitikimo data ir laikas turi būti iš anksto suderinti el. paštu ar telefonu ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki susitikimo ir įvykti abiem pusėms patogiu laiku. Susitikime privalo dalyvauti jaunimo savanorius priimančios organizacijos kuratorius, asmenys, tiesiogiai dirbantys su savanoriais, pagal galimybes jaunimo savanorius priimančios organizacijos vadovas ir kitos suinteresuotos šalys.

Departamentas rengia susitikimo su jaunimo savanorius priimančios organizacijos atstovais protokolą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susitikimo dienos turi būti suderintas su jaunimo savanorius priimančia organizacija elektroniniu paštu;

30.3. Departamentas susitikimo su jaunimo savanorius priimančia organizacija metu nustatęs Aprašo 24 punkto pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 daro dienas, teikia pasiūlymą Departamento Jaunimo savanoriškos tarnybos komisijai dėl akreditacijos nutraukimo kartu pateikdamas gautą skundą dėl jaunimo savanorius priimančios organizacijos (jeigu yra) ir susitikimo su jaunimo savanorius priimančia organizacija protokolą;

30.4. Jaunimo savanoriškos tarnybos komisija susipažinusi su Departamento pateikta informacija teikia rekomendaciją dėl akreditacijos nutraukimo Departamento direktoriui;

30.5. Departamento direktorius priima sprendimą dėl akreditacijos nutraukimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento Jaunimo savanoriškos tarnybos komisijos pasiūlymo dėl akreditacijos nutraukimo gavimo dienos.

31.       Jeigu VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ nutraukia jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditaciją Departamentas raštu kreipiasi į VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ dėl jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditacijos nutraukimo priežasčių. Departamentas, gavęs informaciją dėl jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditacijos nutraukimo iš VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ teikia pasiūlymą Departamento Jaunimo savanoriškos tarnybos komisijai dėl akreditacijos nutraukimo.

Departamento direktorius priima sprendimą dėl akreditacijos nutraukimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento Jaunimo savanoriškos tarnybos komisijos pasiūlymo dėl akreditacijos nutraukimo gavimo dienos.

32.          Departamento direktoriaus sprendimas dėl jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditacijos nutraukimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikiamas jaunimo savanorius priimančiai organizacijai oficialiu raštu ar įsakymu. Kartu su sprendimu dėl akreditacijos nutraukimo jaunimo savanorius priimančiai organizacijai pateikiamas Departamento Jaunimo savanoriškos tarnybos komisijos protokolo išrašas su motyvuotu sprendimu ir / ar rekomendacijomis dėl akreditacijos nutraukimo.

33.    Nutraukus akreditaciją jaunimo savanorius priimančios organizacijos duomenys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, nuo Departamento direktoriaus sprendimo priėmimo dienos, pašalinami iš akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų duomenų bazės interneto svetainėje www.jrd.lt.

Papildyta skyriumi:

Nr. 2V-174 (1.4), 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13882

 

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34.          Sprendimai dėl Priimančių organizacijų akreditacijos suteikimo ar nutraukimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta skyriumi:

Nr. 2V-174 (1.4), 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13882

 

_________________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Priedas Nr. 1 pagal 2V-174

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-174 (1.4), 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13882

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-174 (1.4), 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13882

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 2V-98 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo