Sprendimas netenka galios 2020-01-01:

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-81, 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-05-31, i. k. 2019-08682

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-05-22, i. k. 2018-08199

 

herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2019 METų FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašo PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 17 d.  Nr. T-111

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1146 redakcija), Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2019 metų fiksuotus pajamų mokesčio dydžius (pridedama).

2. Patvirtinti Verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašą (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios  Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. T-232 „Dėl Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2018 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių patvirtinimo“.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Lengvatų sąrašo pakeitimas pagal T-222

Priedo pakeitimai:

Nr. T-222, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16859

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-222, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16859

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2019 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo