Suvestinė redakcija nuo 2018-03-22 iki 2019-06-26

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09121

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS BIBLIOTEKŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 30 d. Nr. ĮV-699

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-367 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 7, 8 ir 16 punktais:

1. T v i r t i n u trejiems metams šios sudėties Lietuvos bibliotekų tarybą:

Danguolė Abazoriuvienė – Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė;

Rūta Bagdonienė – Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narė, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;

Emilija Banionytė – Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos pirmininkė, Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos direktorė;

prof. dr. Renaldas Gudauskas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius;

dr. Rasa Januševičienė – Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė, Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė;

dr. Zinaida Manžuch – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto docentė;

Audronė Opulskytė – Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė;

Žaneta Pratusevičienė – Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos valdybos narė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos bibliotekos vedėja;

Vilija Raubienė – Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos pirmininkė, Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja;

Jolita Steponaitienė – Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė;

dr. Gintarė Tautkevičienė – Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos pirmininkė, Kauno technologijos universiteto bibliotekos direktorė;

dr. Rima Cicėnienė – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-312, 2018-03-21, paskelbta TAR 2018-03-21, i. k. 2018-04267

 

2. S k i r i u Lietuvos bibliotekų tarybos sekretore Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausiąją specialistę Gražiną Lamanauskienę.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-312, 2018-03-21, paskelbta TAR 2018-03-21, i. k. 2018-04267

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. ĮV-260 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos sudėties patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                               Liana Ruokytė-Jonsson

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-312, 2018-03-21, paskelbta TAR 2018-03-21, i. k. 2018-04267

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. ĮV-699 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo