Suvestinė redakcija nuo 2022-01-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00357

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-20:

Nr. V-934, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13508

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

 

2016 m. sausio 6 d. Nr. V-5

Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-242 2 straipsnio 30 dalimi ir įgyvendindama Studijų kokybės vertinimo centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1002 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro nuostatų patvirtinimo“, 19 punktą:

 

1. S k e l b i u  Studijų kokybės vertinimo centro tarybos (toliau – Taryba) sudėtį:

 

1.1. Laimutė Balodė, Lietuvos Respublikos Seimo deleguota atstovė;

 

1.2. Jūras Banys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės deleguotas atstovas;

 

1.3. Daiva Bartninkienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos deleguota atstovė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-230, 2021-02-11, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02677

Nr. V-1524, 2021-08-23, paskelbta TAR 2021-08-23, i. k. 2021-17800

 

1.4. Mindaugas Misiūnas, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguota atstovė;

 

1.5. Kęstutis Petrikonis, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos deleguotas atstovas;

 

1.6. Vytautas Kučinskas, Lietuvos studentų sąjungos deleguotas atstovas;

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1030, 2021-06-07, paskelbta TAR 2021-06-07, i. k. 2021-13000

 

1.7. Roma Survilienė, Lietuvos kultūros ir meno tarybos deleguota atstovė;

 

1.8. Arminas Varanauskas, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ deleguotas atstovas;

 

1.9. Nerijus Varnas, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguotas atstovas;

 

1.10. Gediminas Vitkus, Lietuvos mokslo tarybos kartu su Lietuvos mokslų akademija deleguotas atstovas;

 

1.11. Daina Lukošiūnienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro deleguota atstovė.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1030, 2021-06-07, paskelbta TAR 2021-06-07, i. k. 2021-13000

 

2. N u s t a t a u, kad Tarybos veiklos laikotarpis iki 2022 m. balandžio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-22, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-05, i. k. 2022-00117

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                              Audronė Pitrėnienė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-627   , 2017-08-03, paskelbta TAR 2017-08-14, i. k. 2017-13319

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-285, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-27, i. k. 2018-04618

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-82, 2020-01-24, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01129

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-934, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13508

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-230, 2021-02-11, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02677

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1030, 2021-06-07, paskelbta TAR 2021-06-07, i. k. 2021-13000

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1524, 2021-08-23, paskelbta TAR 2021-08-23, i. k. 2021-17800

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-22, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-05, i. k. 2022-00117

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo