Suvestinė redakcija nuo 2023-09-14

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20843

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS Į VALSTYBĖS SAUGOMAS TERITORIJAS IŠDAVIMĄ NUSTATYMO

 

2014 m. gruodžio 22 d. Nr. T-739

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 18 straipsnio  1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 31 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktais ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 5 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsniu, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti vietinę rinkliavą už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas – Laisvės al. (nuo Nepriklausomybės a. iki Vilniaus g.), Vilniaus g., S. Daukanto g., Nepriklausomybės a. ir Vienybės a., Naugardiškių parką (tarp Mokolų g. ir Aukštažio g.), Santakos parką (tarp Nemuno, Neries upių ir Papilio g.), Dainavos parką, Draugystės parką (prie Kovo 11-osios g. ir V. Krėvės pr.), Kalniečių parką (tarp Lakajų g., P. Lukšio g. ir Savanorių pr.), Kovo 11-osios parką, Panemunės miško parką, Aukštųjų Šančių ąžuolyną (prie Verkių g. ir Švenčionių g.), Santarvės parką, Neries krantinės parką, Ąžuolyną (Radastų g., Vydūno al. ir Radvilėnų pl.) – išdavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-505, 2018-10-09, paskelbta TAR 2018-10-10, i. k. 2018-16018

 

2. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto tarybos 2001 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. 5 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Šis sprendimas įsigalioja  2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Andrius Kupčinskas


 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 22 d.

sprendimu Nr. T-739

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 27 d. 

sprendimo Nr. T-644

redakcija)

 

 

vietinėS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS Į VALSTYBĖS SAUGOMAS TERITORIJAS IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinė rinkliava už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas – Laisvės al. (nuo Nepriklausomybės a. iki Vilniaus g.), Vilniaus g., S. Daukanto g., Nepriklausomybės a. ir Vienybės a., Naugardiškių parką (tarp Mokolų g. ir Aukštažio g.), Santakos parką (tarp Nemuno, Neries upių ir Papilio g.), Dainavos parką, Draugystės parką (prie Kovo 11-osios g. ir V. Krėvės pr.), Kalniečių parką (tarp Lakajų g., P. Lukšio g. ir Savanorių pr.), Kovo 11-osios parką, Panemunės miško parką, Aukštųjų Šančių ąžuolyną (prie Verkių g. ir Švenčionių g.), Santarvės parką, Neries krantinės parką, Ąžuolyną (Radastų g., Vydūno al. ir Radvilėnų pl.) – išdavimą (toliau – rinkliava) yra Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu nustatyta ir rinkliavos mokėtojams privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje. Jei mechaninėmis transporto priemonėmis, kurių bendroji masė yra didesnė kaip 3,5 t, bus įvažiuojama į Laisvės al., S. Daukanto g. ir Nepriklausomybės a. rekonstruotas atkarpas, turi būti gautas Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus suderinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-505, 2018-10-09, paskelbta TAR 2018-10-10, i. k. 2018-16018

Nr. T-437, 2021-10-19, paskelbta TAR 2021-10-20, i. k. 2021-21890

 

2. Rinkliava įskaitoma į Savivaldybės biudžetą.

3. Rinkliavos mokėtojai yra transporto priemonių valdytojai.

4. Rinkliavos nuostatus tvirtina, keičia ir papildo Savivaldybės taryba.

5. Nuostatai netaikomi specialiųjų tarnybų (priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnybų, policijos, greitosios medicinos pagalbos ir kitų valstybės ir savivaldybės institucijų, kurių paskirtis – saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimas, specialieji uždaviniai ginant ir užtikrinant valstybės interesus) paženklintų transporto priemonių valdytojams ir transporto priemonėms, kuriose sumontuota kilnojamoji televizijos stotis, reikalinga nekomercinių renginių transliavimui.

6Leidimas įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas nesuteikia teisės statyti mechaninių transporto priemonių valstybės saugomose teritorijose, išskyrus atvejus, kai transporto priemonė reikalinga renginiui, kuriam organizuoti Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose komisija teisės aktų nustatyta tvarka yra išdavusi Renginio organizavimo Kauno viešosiose vietose pažymėjimą.

7. Į valstybės saugomas teritorijas leidžiama įvažiuoti nuo 7.00 val. iki 11.00 val., išskyrus Savivaldybės ir jos įstaigų organizuojamų renginių metu renginio pažymėjime nurodytu laiku, paslaugų ar darbų atlikimui valstybės saugomose teritorijose skirtomis transporto priemonėmis pagal su Savivaldybės administracija pasirašytas sutartis, saugos paslaugas teikiančius asmenis ir gyventojus, kurie nuosavybės, nuomos ar kitu teisiniu pagrindu valdo patalpas (statinius), kurios (kurie) įregistruotos (-i) kaip atskiri nekilnojamojo turto vienetai valstybės saugomose teritorijose, arba yra deklaravę gyvenamąją vietą valstybės saugomose teritorijose.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-158, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09031

Nr. T-410, 2023-09-12, paskelbta TAR 2023-09-13, i. k. 2023-18072

 

71. Leidimas išduodamas tik nesant kitos galimybės patekti (privažiuoti) prie objekto, esančio valstybės saugomoje teritorijoje.

Papildyta punktu:

Nr. T-158, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09031

 

72. Teisės aktų nustatyta tvarka transporto priemonė priverstinai nuvežama, kai pažeidžiami Nuostatų reikalavimai ir  transporto priemonė trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui, kelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba kitaip pažeidžia kitų asmenų teises.

Papildyta punktu:

Nr. T-158, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09031

 

II SKYRIUS

rinkliavos dydžiai

 

8. Už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas (toliau – leidimas) išdavimą nustatomi tokie rinkliavos dydžiai:

8.1. už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, vienai dienai – 6 eurai;

8.2. už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, vienam mėnesiui – 80 eurų;

8.3. už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, vieniems metams – 700 eurų;

8.4. už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 12 t, vienai dienai – 30 eurų;

8.5. už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 12 t,  vienam mėnesiui – 500 eurų;

8.6. už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė didesnė kaip 12 t, vienai dienai – 50 eurų.

 

III SKYRIUS

 

RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

9. Rinkliava mokama į rinkliavą renkančios įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą ir vieną kartą per mėnesį pervedama į Savivaldybės biudžetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-437, 2021-10-19, paskelbta TAR 2021-10-20, i. k. 2021-21890

 

10Rinkliava turi būti sumokėta prieš išduodant leidimą.

11. Rinkliavą renka ir leidimus išduoda biudžetinė įstaiga „Parkavimas Kaune“.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-164, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08232

Nr. T-437, 2021-10-19, paskelbta TAR 2021-10-20, i. k. 2021-21890

 

IV SKYRIUS

 

Rinkliavos grąžinimas

 

12. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatytais atvejais tokia tvarka:

Punkto pakeitimai:

Nr. T-164, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08232

12.1. Vietinės rinkliavos mokėtojas rinkliavą renkančiai įstaigai pateikia motyvuotą prašymą dėl vietinės rinkliavos grąžinimo kartu su prašyme nurodytus faktus pagrindžiančiais dokumentais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-164, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08232

 

12.2. Rinkliavą renkanti įstaiga per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja prašymą ir grąžina vietinę rinkliavą rinkliavos mokėtojui arba rinkliavos mokėtojui motyvuotai atsako, dėl kokių priežasčių sumokėta rinkliava nebus grąžinta.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-164, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08232

 

12.3. Vietinė rinkliava rinkliavos mokėtojui grąžinama į prašyme nurodytą banko sąskaitą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-164, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08232

 

12.4. Neteko galios nuo 2021-04-22

Papunkčio naikinimas:

Nr. T-164, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08232

 

12.5. Neteko galios nuo 2021-04-22

Papunkčio naikinimas:

Nr. T-164, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08232

 

13Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo pateiktas per 1 metus nuo rinkliavos sumokėjimo dienos.

14. Neteko galios nuo 2021-04-22

Punkto naikinimas:

Nr. T-164, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08232

 

V SKYRIUS

LENGVATOS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS

 

15Rinkliava netaikoma:

15.1asmenims, valdantiems nuosavybės, nuomos, patikėjimo teise ar kitu teisiniu pagrindu patalpas (statinius), kurios (kurie) registruotos (-i) kaip atskiri nekilnojamojo turto vienetai valstybės saugomose teritorijose, arba deklaravusiems  gyvenamąją vietą valstybės saugomose teritorijose. Šiems asmenims išduodami ne daugiau kaip 2 leidimai vienai patalpai (statiniui), išskyrus garažus. Garažus valdantiems asmenims išduodamas 1 leidimas. Ši nuostata taikoma tik išduodant leidimus įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė yra ne didesnė kaip 3,5 t;

15.2.  Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms ir rangovams, kurie turi sutartis su Savivaldybe dėl darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo valstybės saugomose teritorijose;

15.3.  kai likviduojamos valstybės saugomose teritorijose esančių gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų ir inžinerinių tinklų avarijos per 5 darbo dienas nuo darbų pradžios. Asmenys gali įvažiuoti į saugomą teritoriją avarijai pašalinti, darbus gali pradėti be leidimo, tačiau apie tai el. paštu prieš pat darbų pradžią turi pranešti Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui, Viešosios tvarkos skyriui, Klientų aptarnavimo skyriui ir seniūnijai, nurodydami tikslią darbų vietą. Avarijos likvidavimo vietoje privalo būti atsakingas asmuo, turintis darbus užsakiusios įmonės raštišką įgaliojimą;

15.4.  Savivaldybės ir jos įstaigų organizuojamų renginių metu (renginiams yra pritarta Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose komisijos ir yra išduotas pažymėjimas);

15.5. teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotiems labdaros ir paramos teikėjams, vykdantiems veiklą valstybės saugomose teritorijose. Dėl labdaros ir paramos teikėjų atleidimo nuo rinkliavos priimamas atskiras Savivaldybės tarybos sprendimas.

 

VI SKYRIUS

RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ

 

16. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

17. Įvažiuoti į valstybės saugomas teritorijas neturint leidimo draudžiama.

18. Naujas leidimas neišduodamas vienus metus ankstesniajam leidimui netekus galios dėl teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, reikalavimų  pažeidimų.

Papildyta punktu:

Nr. T-158, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09031

 

19. Leidimas įvažiuoti į valstybės saugomas teritorijas netenka galios, jei  asmuo pažeidė teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, reikalavimus. Apie tai leidimo turėtojas informuojamas elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Papildyta punktu:

Nr. T-158, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09031

 

20. Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-158, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09031

 

_____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-312, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16824

 

part_48e46800cb39488eba0ef0d7607fd977_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-312, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16824

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-441, 2016-09-06, paskelbta TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23367

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-644, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29719

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo

 

4.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-505, 2018-10-09, paskelbta TAR 2018-10-10, i. k. 2018-16018

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo

 

5.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-158, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09031

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo

 

6.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-164, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08232

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo

 

7.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-437, 2021-10-19, paskelbta TAR 2021-10-20, i. k. 2021-21890

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo

 

8.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-410, 2023-09-12, paskelbta TAR 2023-09-13, i. k. 2023-18072

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo