Suvestinė redakcija nuo 2021-06-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00114

 

Nauja redakcija nuo 2020-10-23:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ PAREIGYBIŲ POREIKIO NUSTATYMO METODIKOS IR PATAISOS PAREIGŪNŲ RENGIMO IR TARNYBOS ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 3 d. Nr. 1R-6

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 6 straipsnio 2 dalimi, 11 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 2 punktu, 12 straipsnio 2 dalimi, 14 straipsnio 5 dalimi, 15 straipsnio 5 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, 51 straipsnio 7 dalimi, 61 straipsnio 6 dalimi, 63 straipsnio 4 dalimi ir 80 straipsniu,

tvirtinu pridedamus:

1. Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodiką.

2. Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisykles.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                      Elvinas Jankevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-6

 

PATAISOS PAREIGŪNŲ PAREIGYBIŲ POREIKIO NUSTATYMO METODIKA

 

1. Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodika (toliau – Metodika) nustato pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo principus, kriterijus ir tvarką.

2. Pataisos pareigūnų pareigybių poreikis nustatomas vadovaujantis šiais principais:

2.1. optimalumo – tai yra pataisos pareigūnų poreikio nustatymas siekiant racionaliai paskirstyti žmogiškuosius išteklius Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos įstaigos ir jam pavaldžių įstaigų funkcijoms vykdyti;

2.2. kokybės – tai yra pataisos pareigūnų poreikio nustatymas siekiant užtikrinti įstaigų vykdomų funkcijų kokybę ir nepertraukiamumą.

3. Pataisos pareigūnų poreikis nustatomas pagal funkcijos analizės ir procesų tobulinimo kriterijus.

4. Nustatant pataisos pareigūnų pareigybių poreikį pagal funkcijos analizės kriterijų vertinama:

4.1. funkcijos reikalingumas;

4.2. funkcijos vykdymo sudėtingumas;

4.3. funkcijos vykdymo dažnumas (nuolatinis ar epizodinis);

4.4. funkcijai vykdyti reikalingos darbo laiko sąnaudos;

4.5. ar vykdant funkciją dalyvauja vienas, ar keli pataisos pareigūnai ar administracijos padaliniai, kitos įstaigos, kurie prisideda prie funkcijos vykdymo;

4.6. funkcijos efektyvumas (funkcijos sukuriama vertė, palyginti su sąnaudomis);

4.7. finansiniai ištekliai funkcijai vykdyti;

4.8. vidiniai ir išoriniai procesai, susiję su funkcijos vykdymu.

5. Nustatant pataisos pareigūnų pareigybių poreikį pagal procesų tobulinimo kriterijų vertinama:

5.1. funkcijų racionalizavimo galimybė (funkcijų peržiūrėjimo, tam tikrų funkcijų atsisakymo, sujungimo galimybė);

5.2. funkcijų vykdymo automatizavimo, procedūrų supaprastinimo, standartizavimo, technologinių pokyčių vykdant funkcijas galimybė;

5.3. įstaigos struktūros pokyčių galimybė, siekiant vykdomų funkcijų efektyvumo ir rezultatyvumo.

6. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktorius, vadovaudamasis Metodikos 2–5 punktais, tvirtina Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų tipinius pataisos pareigūnų pareigybių skaičiaus normatyvus.

7. Atsižvelgiant į Metodikos 2–5 punktus, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų tipiniai pataisos pareigūnų pareigybių skaičiaus normatyvai Kalėjimų departamente peržiūrimi ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.

8. Jei įstaigai pavedamos naujos funkcijos ar iškeliami nauji uždaviniai, naujų pataisos pareigūnų pareigybių poreikis nustatomas vadovaujantis Metodikos 2–5 punktais ir įvertinus galimybes efektyviai perskirstyti funkcijas tarp įstaigos darbuotojų ir (ar) administracijos padalinių, taip pat esamas neužimtas pareigybes Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose.

9. Kalėjimų departamentui pagal Metodikos 2–5 ir 7 punktus nustačius poreikį keisti didžiausią leistiną pareigūnų pareigybių skaičių Kalėjimų departamente ir (ar) jam pavaldžiose įstaigose, šio departamento direktorius motyvuotu teikimu teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pasiūlymus dėl didžiausio leistino pareigūnų pareigybių skaičiaus Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose keitimo.

_______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-6

 

PATAISOS PAREIGŪNŲ RENGIMO IR TARNYBOS ORGANIZAVIMO

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato atrankos dėl siuntimo į pataisos pareigūnų profesinio mokymo ar kitą švietimo įstaigą išdavimo, šio siuntimo išdavimo, asmenų priėmimo į pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigas tvarką, asmenų, pretenduojančių dalyvauti konkurse į laisvas pareigūno pareigas, tikrinimo tvarką ir konkursų į laisvas pareigūnų pareigas organizavimo tvarką, taip pat – asmenų tikrinimo valstybės informacinėse sistemose ir registruose, kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose, skyrimo į pareigūno pareigas tvarką, mokymosi atostogų pareigūnams suteikimo ir apmokėjimo tvarką, grąžinimo į vidaus tarnybą tvarką, užsienio valstybių apdovanojimų, pasižymėjimo ir mokslo įstaigų baigimo ženklų nešiojimo tvarką, pataisos pareigūno tarnybos bylos aprašą, tarnybinių pažymėjimų išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiais tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute (toliau – Statutas), Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ATRANKA DĖL SIUNTIMO Į PATAISOS PAREIGŪNŲ PROFESINIO MOKYMO AR KITĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ IŠDAVIMO IR SIUNTIMO IŠDAVIMAS

 

3. Asmuo, pageidaujantis mokytis pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigoje, kreipiasi į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centrą (toliau – Mokymo centras) dėl siuntimo dalyvauti atrankoje į pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigą išdavimo, o asmuo, pageidaujantis mokytis pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose, arba pataisos pareigūnas, pageidaujantis mokytis Lietuvos aukštojoje mokykloje, kreipiasi dėl siuntimo išdavimo į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas), pataisos įstaigą, tardymo izoliatorių arba probacijos tarnybą. Asmuo (pataisos pareigūnas), kreipdamasis į šiame punkte nurodytas įstaigas, pateikia šiuos dokumentus:  

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

3.1. prašymą dėl siuntimo dalyvauti atrankoje į pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigą, mokytis pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose arba Lietuvos aukštojoje mokykloje (toliau – siuntimas į švietimo įstaigą) išdavimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

 

3.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3.3. asmens išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

3.4. gyvenimo aprašymą;

3.5. užpildytą Pretendento anketą (1 priedas);

3.6. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose).

4. Taisyklių 3 punkte nurodyti dokumentai gali būti teikiami elektroniniu būdu.

5. Įstaiga, gavusi Taisyklių 3 punkte nurodytus dokumentus, per 8 darbo dienas įvertina šiuos dokumentus ir išduoda asmeniui siuntimą į Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (toliau – CME komisija) patikrinti sveikatos ir psichologinio tinkamumo vidaus tarnybai (toliau – siuntimas į CME komisiją) arba pateikia asmeniui motyvuotą atsisakymą išduoti siuntimą į švietimo įstaigą.

6. Asmuo, gavęs siuntimą į CME komisiją, iš anksto registruojasi CME komisijos elektroninėje sistemoje ir vyksta į CME komisiją pasitikrinti sveikatos ir psichologinio tinkamumo vidaus tarnybai.

7. Jei CME komisijos išvadoje dėl sveikatos ir psichologinio tinkamumo vidaus tarnybai konstatuota, kad asmuo netinkamas vidaus tarnybai, siuntimo į švietimo įstaigą išdavimo procedūra toliau nevykdoma.

8. Neteko galios nuo 2020-07-21.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

 

9. Neteko galios nuo 2020-07-21.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

 

10. Įstaiga, gavusi Taisyklių 3.1 papunktyje nurodytą prašymą, patikrina asmenį, prašantį išduoti siuntimą į švietimo įstaigą, valstybės informacinėse sistemose ir registruose (išskyrus kriminalinės žvalgybos subjektų informacines sistemas). Kai būtina asmenį patikrinti kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose ir gauti informacijos apie jį iš Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, tokį patikrinimą atlieka Kalėjimų departamentas, kuris taip pat kreipiasi į Valstybės saugumo departamentą dėl informacijos apie asmenį suteikimo. Kalėjimų departamentas per 3 darbo dienas nuo minėto patikrinimo ir informacijos gavimo informuoja įstaigas apie patikrinimo kriminalinės žvalgybos informacinėse sistemose rezultatus ir pateikia gautą informaciją iš Valstybės saugumo departamento.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

 

11. Neteko galios nuo 2020-07-21.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

 

12. Per patikrinimą pagal Taisyklių 6 ir 10 punktus nenustačius aplinkybių, dėl kurių asmeniui negalėtų būti išduotas siuntimas į švietimo įstaigą, Kalėjimų departamento nustatyta tvarka tikrinama asmens atitiktis papildomiems reikalavimams, jei tokie reikalavimai buvo nustatyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

 

13. Per asmens patikrinimą pagal Taisyklių 6, 10 ar 12 punktus nustačius aplinkybių, dėl kurių siuntimas į švietimo įstaigą negali būti išduotas, siuntimo išdavimo procedūra toliau nevykdoma ir apie tai per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nurodytų aplinkybių nustatymo informuojamas Taisyklių 3 punkte nurodytas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

 

14. Atlikęs šiame skyriuje nustatytus veiksmus dėl asmens, pateikusio prašymą dėl siuntimo dalyvauti atrankoje į statutinę pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigą, patikrinimo ir nenustatęs aplinkybių, dėl kurių siuntimas į švietimo įstaigą negali būti išduotas, Mokymo centras išduoda asmeniui siuntimą dalyvauti atrankoje į pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

 

15. Įstaiga, atlikusi šiame skyriuje nustatytus veiksmus dėl asmens, pateikusio prašymą dėl siuntimo mokytis pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose arba kitoje švietimo įstaigoje, ir nenustačiusi aplinkybių, dėl kurių siuntimas į švietimo įstaigą negali būti išduotas, vykdo atranką dėl siuntimo į švietimo įstaigą išdavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

 

16. Atranką dėl siuntimo į švietimo mokymo įstaigą išdavimo vykdo įstaigos, kuriai buvo pateiktas prašymas dėl siuntimo į švietimo įstaigą išdavimo, vadovo sudaryta atrankos komisija. Atrankos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarką nustato Kalėjimų departamento direktorius.

17. Per Taisyklių 15 punkte nurodytą atranką tikrinamas asmens bendras fizinis pasirengimas ir vertinami asmens, pateikusio prašymą dėl siuntimo į švietimo įstaigą, bendrieji gebėjimai pagal Kalėjimų departamento direktoriaus nustatytą bendrųjų gebėjimų vertinimo metodiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

 

18. Taisyklių 15 punkte nurodytą atranką laimi asmuo, kurio bendras fizinis pasirengimas atitinka nustatytus reikalavimus, o bendrieji gebėjimai įvertinti geriausiai. Jei vienodai geriausiai įvertinti yra keli atrankoje dalyvavę asmenys, pirmenybė dėl siuntimo į švietimo įstaigą išdavimo teikiama asmeniui, turinčiam aukštesnį išsilavinimą. Jei vienodai geriausiai įvertinti yra keli atrankoje dalyvavę asmenys, turintys vienodą išsilavinimą, galutinį motyvuotą sprendimą dėl atrankos laimėtojo priima Taisyklių 16 punkte nurodyta atrankos komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

 

19. Asmeniui, laimėjusiam taisyklių 15 punkte nurodytą atranką, išduodamas siuntimas į įvadinio mokymo kursus pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigoje arba stoti į kitą švietimo įstaigą. Apie išduotą šiame punkte nurodytą siuntimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojamas Kalėjimų departamentas ir nurodomi šie asmens, kuriam išduotas siuntimas, duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

 

III SKYRIUS

ASMENŲ PRIĖMIMAS Į PATAISOS PAREIGŪNŲ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ

 

20. Asmenys, kuriems buvo išduotas siuntimas dalyvauti atrankoje į statutinę profesinio mokymo įstaigą, į pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigą priimami atrankos būdu.

21. Atranką į pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigą vykdo pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigos vadovo sudaryta atrankos komisija (toliau – komisija).

22. Atrankos vykdymo, komisijos sudarymo ir komisijos darbo organizavimo tvarką nustato Kalėjimų departamento direktorius.

23. Į pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigą šios įstaigos vadovo įsakymu priimami asmenys, laimėję atranką į pataisos pareigūnų profesinę mokymo įstaigą ir pasirašę mokymo sutartį. Mokymo sutartis sudaroma per 15 kalendorinių dienų po atrankos rezultatų paskelbimo.

24. Pataisos pareigūnų švietimo įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atrankos įvykdymo raštu praneša Kalėjimų departamentui apie atranką laimėjusius asmenis ir nurodo šiuos jų duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

 

4 skyrius. Neteko galios nuo 2020-10-23

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

V SKYRIUS

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ DALYVAUTI KONKURSE Į LAISVAS PATAISOS PAREIGŪNO PAREIGAS, TIKRINIMAS IR KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS

 

31. Konkursui į laisvas pataisos pareigūno pareigas vykdyti pataisos pareigūną į pareigas skiriančio įstaigos vadovo įsakymu sudaroma konkurso komisija (toliau – konkurso komisija). Sudarant konkurso komisiją, paskiriamas jos pirmininkas ir sekretorius. Konkurso komisijos sekretorius nėra šios komisijos narys.

32. Į konkurso komisijos narių sąrašą turi būti įtrauktas tiesioginis būsimo pataisos pareigūno vadovas arba jį pavaduojantis pataisos pareigūnas ir profesinės sąjungos narys, jeigu įstaigoje, kuri vykdo konkursą, yra veikianti profesinė sąjunga. Jeigu įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, jos susitarimu skiria bendrą atstovą į konkurso komisijos narius. Jeigu profesinės sąjungos nesusitaria dėl bendro atstovo paskyrimo, profesinių sąjungų atstovas į konkurso komisijos narius neskiriamas. Kai profesinės sąjungos atstovas neskiriamas konkurso komisijos nariu, konkurso komisijoje stebėtojų teisėmis dalyvauja darbo tarybos atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

33. Konkursą į laisvas pataisos pareigūno pareigas skelbia į pareigas skiriantis įstaigos vadovas įsakymu.

34. Informacija apie paskelbtą konkursą ir pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašymas skelbiami Statuto 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų įstaigų interneto svetainėse. Apie paskelbtą konkursą gali būti papildomai skelbiama kitose pasirinktose visuomenės informavimo priemonėse.

35. Pretendentų dokumentai priimami įstaigoje, centralizuotai atliekančioje Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo administravimo funkcijas, 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Kalėjimų departamento interneto svetainėje dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

36. Pretendentas privalo pateikti:

36.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse;

36.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

36.3. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti tam tikrą darbo patirtį (stažą), ir šių dokumentų kopijas;

36.4. gyvenimo aprašymą;

36.5. užpildytą Pretendento anketą (1 priedas);

36.6. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

36.7. kitus konkursą organizuojančios įstaigos arba įstaigos, centralizuotai atliekančios Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo administravimo funkcijas, reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį Statuto ir pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

37. Pretendentai šių Taisyklių 36 punkte nurodytus dokumentus pateikia asmeniškai arba paštu, elektroniniu paštu, faksu ar kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

38. Jeigu pretendentai asmeniškai pateikia Taisyklių 36.2, 36.3 ir 36.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus, sutikrinus su kartu pateiktomis kopijomis, dokumentų originalai grąžinami pretendentui.

39. Paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais siunčiamos Taisyklių 36.2, 36.3 ir 36.7 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai konkurso dieną. Sutikrinus dokumentų originalus su jų kopijomis, dokumentų originalai grąžinami pretendentui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

40. Pagal pretendento pateiktus dokumentus sutikrinama, ar pretendentas atitinka pareigybei keliamus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

41. Jei pretendentas neatitinka pareigybei nustatytų reikalavimų, jam per 2 darbo dienas išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad jam neleidžiama dalyvauti konkurse.

42. Jei pretendentas atitinka pareigybei nustatytus reikalavimus, jam per 3 darbo dienas išduodamas siuntimas į CME komisiją pasitikrinti sveikatos ir psichologinio tinkamumo vidaus tarnybai. Kai būtina asmenį patikrinti kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose ir gauti informacijos apie jį iš Valstybės saugumo departamento, tokį patikrinimą atlieka Kalėjimų departamentas, kuris taip pat kreipiasi į Valstybės saugumo departamentą dėl informacijos apie asmenį pateikimo. Kalėjimų departamentas per 3 darbo dienas nuo minėto patikrinimo ir informacijos gavimo dienos informuoja įstaigą, centralizuotai atliekančią Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo administravimo funkcijas, apie patikrinimo kriminalinės žvalgybos informacinėse sistemose rezultatus ir pateikia gautą informaciją iš Valstybės saugumo departamento. Siuntimas į CME komisiją pasitikrinti sveikatos neišduodamas pretendentui, kurio sveikatos būklės patikrinimas buvo atliktas per paskutinius 12 mėnesių ir per šį patikrinimą nustatyta, kad jo sveikatos būklė leidžia eiti pataisos pareigūno pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

43. Jei per 35 kalendorines dienas nuo Taisyklių 42 punkte nurodyto siuntimo išdavimo dienos negaunama CME komisijos išvada dėl pretendento sveikatos ir psichologinio tinkamumo vidaus tarnybai arba gaunama CME komisijos išvada, kurioje nurodyta, kad pretendentas netinkamas vidaus tarnybai, arba patikrinimo valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose) metu nustatyta aplinkybių, dėl kurių pretendentas negali tarnauti vidaus tarnyboje, šiam pretendentui dalyvauti konkurse neleidžiama ir apie tai per 2 darbo dienas nuo šiame punkte nustatyto termino pabaigos arba CME komisijos išvados gavimo, arba tikrinimo valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose) patvirtinimo dienos pretendentui išsiunčiamas pranešimas.

Šiame punkte nustatytas 35 kalendorinių dienų terminas pratęsiamas iki 60 kalendorinių dienų, jei CME komisija informuoja siuntimą į šią komisiją išdavusią įstaigą, kad ekspertinis sprendimas nepriimtas dėl nebaigtos ekspertizės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

44. Jei CME komisijos išvadoje dėl sveikatos ir psichologinio tinkamumo vidaus tarnybai konstatuota, kad pretendentai tinkami vidaus tarnybai, ir tikrinimo valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose) metu nenustatyta aplinkybių, dėl kurių pretendentas negalėtų tarnauti vidaus tarnyboje, pretendentams išsiunčiamas pranešimas apie bendrojo fizinio pasirengimo, papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas (toliau – papildomi reikalavimai), jei tokie papildomi reikalavimai buvo nustatyti, patikrinimo datą, laiką ir vietą, konkurso datą, laiką ir vietą.

45. Pretendentui neatvykus į bendrojo fizinio pasirengimo ir papildomų reikalavimų patikrinimą arba neatitikus bendrojo fizinio pasirengimo ir (ar) papildomų reikalavimų, jam konkurse dalyvauti neleidžiama. Bendrojo fizinio pasirengimo patikrinimas neatliekamas pretendentui, kurio fizinis pasirengimas buvo tikrintas ne vėliau kaip prieš vienus metus, jeigu buvo pateikti dokumentai apie pretendento atitiktį bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

46. Prieš pradedant pretendentų vertinimą komisijoje, pretendentai žodžiu supažindinami su vertinimo eiga.

47. Komisijoje vertinant pretendentus gali būti taikomi šie vertinimo metodai:

47.1. interviu (struktūruotas ar pusiau struktūruotas, individualus ar grupinis pokalbis, kurio metu pretendentams individualiai ar grupėje užduodami vienodi ar lygiaverčiai klausimai su galimybe užduoti tikslinamuosius klausimus ar pateikiami pagrindiniai klausimai su galimybe užduoti papildomus klausimus);

47.2. praktinė užduotis (pretendentui raštu ir (ar) žodžiu pateikiama (-os) užduotis (-ys), kuri (-ios) leidžia prognozuoti pretendento elgesį realiose darbo situacijose);

47.3. testas (pretendentams raštu pateikiamos užduotys, reikalaujančios vienareikšmio atsakymo. Testo rezultatas konvertuojamas į dešimtbalę vertinimo sistemą ir apvalinamas iki šimtosios dalies.

48. Vertinant pretendentą interviu ar praktinės užduoties vertinimo metodu, kiekvienas  komisijos narys pretendento tinkamumą eiti valstybės tarnautojo pareigas vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų, užpildydami individualaus vertinimo lentelę (3 priedas). Žemiausias įvertinimas yra 1 balas, aukščiausias – 10 balų. Kiekvienam pretendentui individualaus vertinimo metu skirti balai susumuojami ir dalijami iš komisijos darbe dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Jei pretendentų vertinime naudojamas daugiau nei vienas pretendentų vertinimo metodas, kiekvieno komisijos nario vertinimo balai pagal atskirą vertinimo metodą susumuojami ir dalijami iš vertinime taikytų vertinimo metodų skaičiaus. Šie kiekvieno komisijos nario vertinimo vidurkiai susumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Vertinimo balai apvalinami iki šimtosios dalies.

49. Konkursą laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkęs pretendentas.

50. Pretendentų vertinimo komisijoje metu pretendentams pateikti klausimai, užduotys ir atsakymai į juos neviešinami. Pretendento atsakymai į pretendentų vertinimo komisijoje metu pateiktus klausimus ir užduotis kitiems pretendentams neviešinami.

51. Pretendentų vertinimo komisijoje eiga ir rezultatai įforminami protokole. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

52. Pretendentų vertinimo komisijoje eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas, o jei pretendentų vertinime komisijoje naudojami galiniai vaizdo įrenginiai – skaitmeninis garso ir vaizdo įrašas. Skaitmeninis garso arba garso ir vaizdo įrašas pridedamas prie protokolo.

53. Raštu atliktos užduotys pridedamos prie protokolo.

54. Konkursą organizuojanti įstaiga motyvuotu sprendimu gali atšaukti paskelbtą konkursą ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki pretendentų vertinimo komisijoje vykdymo pradžios. Apie konkurso atšaukimą įstaiga, organizavusi konkursą, ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki  pretendentų vertinimo komisijoje vykdymo pradžios praneša pretendentams.

55. Konkursą laimėjęs pretendentas į pareigas skiriamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį Statuto 8 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytam reikalavimui, gavimo, taip pat gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad šiam asmeniui gali būti išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, jeigu pareigybės, į kurias skiriamas pretendentas, aprašyme yra nustatytas reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ir (ar) dokumentus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka. Konkursą laimėjusio pretendento ir į pareigas skiriančio įstaigos vadovo susitarimu šis terminas gali būti pratęstas.

56. Jeigu konkursą laimėjęs pretendentas iki įsakymo skirti jį į pataisos pareigūno pareigas priėmimo atsisako eiti šias pareigas arba nustatoma, kad pretendentas neatitinka Statuto 8 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyto reikalavimo, į pareigas gali būti skiriamas antrasis pagal pretendentų vertinimo komisijoje rezultatus pretendentas, jam atsisakius – kitas, ir taip toliau. Į pareigas skiriami ne mažiau kaip 6 balus komisijoje surinkę pretendentai.

57. Konkursas laikomas neįvykusiu, kai:

57.1. nė vienas pretendentas nepateikė Taisyklių 36 punkte nustatytų dokumentų;

57.2. nė vienas pretendentas, pateikęs Taisyklių 36 punkte nustatytus dokumentus, neatitiko pareigybei nustatytų reikalavimų;

57.3. konkursas buvo atšauktas;

57.4. visi pretendentai vertinimo komisijoje metu surinko mažiau nei 6 balus;

57.5. pretendentai atsisakė būti paskirti į pataisos pareigūnų pareigas arba nustatyta, kad jie neatitinka Statuto 8 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyto reikalavimo.

58. Neįvykus konkursui, skelbiamas naujas konkursas.

59. Veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiamos Taisyklių nuostatos dėl konkurso organizavimo ir vykdymo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gali būti skundžiami konkursą organizavusios įstaigos vadovui, taip pat Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

ASMENŲ TIKRINIMAS VALSTYBĖS INFORMACINĖSE SISTEMOSE IR REGISTRUOSE, KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SUBJEKTŲ INFORMACINĖSE SISTEMOSE

 

60. Valstybės informacinėse sistemose ir registruose, taip pat kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose tikrinama:

60.1. asmens pateiktų anketinių duomenų teisingumas;

60.2. ar nėra Statuto 8 straipsnyje ir 16 straipsnyje nustatytų aplinkybių (išskyrus dėl lojalumo Lietuvos valstybei), dėl kurių asmuo negalėtų tarnauti vidaus tarnyboje.

61. Atlikus tikrinimą valstybės informacinėse sistemose ir registruose, taip pat kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose, surašoma išvada, kurioje konstatuojama, ar buvo nustatytos aplinkybės, dėl kurių asmuo negalėtų tarnauti vidaus tarnyboje. Išvadą tvirtina įstaigos, atlikusios tikrinimą valstybės informacinėse sistemose ir registruose, taip pat kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose, vadovas.

 

 

VII SKYRIUS

SKYRIMAS Į PAREIGAS

 

62. Asmuo, baigęs statutinę profesinio mokymo įstaigą, kitą švietimo įstaigą ar statutinės profesinio mokymo įvadinio mokymo kursus, per 10 darbo dienų nuo jų baigimą patvirtinančio dokumento išdavimo pateikia šį dokumentą Kalėjimų departamentui.

63. Kalėjimų departamentas, gavęs Taisyklių 62 punkte nurodytus dokumentus, Taisyklių VI skyriuje nustatyta tvarka patikrina valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose), ar nėra aplinkybių, dėl kurių asmuo negalėtų tarnauti vidaus tarnyboje.

64. Atlikus tikrinimą valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose) ir nustačius aplinkybių, dėl kurių asmuo negalėtų tarnauti vidaus tarnyboje, pareigos Taisyklių 62 punkte nurodytam asmeniui nesiūlomos ir apie tai per 5 darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo informuojamas Taisyklių 62 punkte nurodytas asmuo.

65. Atlikus tikrinimą valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose) ir nenustačius aplinkybių, dėl kurių asmuo negalėtų tarnauti vidaus tarnyboje, Taisyklių 62 punkte nurodytam asmeniui pasiūlomos pataisos pareigūno pareigos, atitinkančios jo išsilavinimą ir profesiją.

66. Taisyklių 62 punkte nurodytam asmeniui raštu sutikus būti paskirtam į pasiūlytas pataisos pareigūno pareigas, tokį asmenį Kalėjimų departamento direktorius arba jo įgaliotas asmuo įsakymu paskiria į pataisos pareigūno pareigas.

67. Į pataisos pareigūno pareigas Taisyklių 62 punkte nurodytas asmuo neskiriamas, jei jis raštu nesutinka būti paskirtas į jam pasiūlytas pataisos pareigūno pareigas.

 

VIII SKYRIUS

MOKYMOSI ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

68. Pataisos pareigūnas, pageidaujantis gauti mokymosi atostogų, ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki planuojamų gauti mokymosi atostogų pradžios turi raštu pateikti įstaigos vadovui prašymą. Kartu su prašymu suteikti mokymosi atostogas turi būti pateikta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 135 straipsnyje nurodyta formaliojo švietimo programas vykdančio švietimo tiekėjo pažyma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

69. Sprendimas dėl mokymosi atostogų suteikimo pataisos pareigūnui priimamas per 3 darbo dienas nuo prašymo suteikti mokymosi atostogas gavimo dienos. Su priimtu sprendimu dėl mokymosi atostogų suteikimo pasirašytinai supažindinamas pataisos pareigūnas, kuriam tokios atostogos suteikiamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

70. Neteko galios nuo 2020-10-23.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

71. Pataisos pareigūnams už mokymosi atostogas apmokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

GRĄŽINIMAS Į VIDAUS TARNYBĄ

 

72. Buvęs vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, pageidaujantis grįžti į vidaus tarnybą, su prašymu grąžinti jį į vidaus tarnybą kreipiasi į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo srities statutinę įstaigą, kurioje jis norėtų tarnauti.

73. Jei teisingumo ministro valdymo srities statutinėje įstaigoje nėra pataisos pareigūnų pareigybių, į kurias galėtų būti paskirtas buvęs vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, apie tai raštu per 10 darbo dienų nuo prašymo grąžinti į vidaus tarnybą gavimo pranešama buvusiam vidaus tarnybos sistemos pareigūnui.

74. Jei teisingumo ministro valdymo srities statutinėje įstaigoje yra laisvų pataisos pareigūno pareigybių, į kurias galėtų būti paskirtas buvęs vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, per 30 darbo dienų teisingumo ministro valdymo srities statutinėje įstaigoje patikrinama, ar buvęs vidaus tarnybos sistemos pareigūnas atitinka Statuto 8 ir 9 straipsniuose nustatytus reikalavimus ir neturi Statuto 16 straipsnyje nustatytų apribojimų.

75. Nustačius, kad buvęs vidaus tarnybos sistemos pareigūnas neatitinka Statuto 8 ir 9 straipsniuose nustatytų reikalavimų ir (ar) turi Statuto 16 straipsnyje nustatytų apribojimų, apie tai raštu per 10 darbo dienų nuo tokių aplinkybių nustatymo pranešama buvusiam vidaus tarnybos sistemos pareigūnui.

76. Nustačius, kad buvęs vidaus tarnybos sistemos pareigūnas atitinka Statuto 8 ir 9 straipsniuose nustatytus reikalavimus ir neturi Statuto 16 straipsnyje nustatytų apribojimų, teisingumo ministro valdymo srities statutinės įstaigos vadovas per 10 darbo dienų nuo tokių aplinkybių nustatymo priima sprendimą dėl buvusio vidaus tarnybos sistemos pareigūno grąžinimo į vidaus tarnybą, leidimo jam dalyvauti atrankose į laisvas pataisos pareigūno pareigas ir apie tai raštu informuojamas buvęs vidaus tarnybos sistemos pareigūnas.

77. Į vidaus tarnybą grąžintas buvęs vidaus tarnybos sistemos pareigūnas atrankose į laisvas pataisos pareigūno pareigas teisingumo ministro valdymo srities statutinėje įstaigoje, grąžinusioje jį vidaus tarnybą, gali dalyvauti vienus metus nuo Taisyklių 76 punkte nurodyto sprendimo priėmimo.

78. Šio skyriaus nuostatos taip pat taikomos grąžinant į vidaus tarnybą profesinių sąjungų narius, atleistus iš vidaus tarnybos jų pačių prašymu dėl išrinkimo į renkamąsias pareigas profesinių sąjungų organizacijose, išskyrus leidimo dalyvauti atrankose į laisvas pataisos pareigūno pareigas išdavimą ir Taisyklių 77 punkto nuostatas.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1R-88, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05681

 

X SKYRIUS

APDOVANOJIMŲ NEŠIOJIMAS

 

79. Užsienio valstybių apdovanojimai tvirtinami prie tarnybinės uniformos švarko kairėje krūtinės pusėje, laikantis apdovanojimų svarbumo eilės po Lietuvos valstybės apdovanojimų.

80. Pasižymėjimo ir mokslo įstaigų baigimo ženklai tvirtinami ant tarnybinės uniformos švarko dešinėje krūtinės pusėje po žinybiniais ženklais.

 

11 skyrius. Neteko galios nuo 2020-10-23

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

12 skyrius. Neteko galios nuo 2020-10-23

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

XIII SKYRIUS

PATAISOS PAREIGŪNO TARNYBOS BYLOS APRAŠAS

 

85. Pataisos pareigūno tarnybos bylą (toliau – tarnybos byla) sudaro 3 dalys ir ji gali būti elektroninė.

86. Tarnybos bylos pirmoje dalyje saugomas Tarnybos lapas (4 priedas) ir duomenys apie pataisos pareigūno tarnybos stažą ir tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

87. Tarnybos bylos antroje dalyje saugoma informacija apie pataisos pareigūno sveikatos būklės, atitikties bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimams ir papildomiems reikalavimams tikrinimą ir šio tikrinimo rezultatus, išsilavinimą, civilinės būklės aktų kopijos, pataisos pareigūno priesaika, prašymai, susiję su pataisos pareigūno tarnyba.

88. Tarnybos bylos trečioje dalyje chronologine tvarka saugoma informacija apie pataisos pareigūno tarnybos eigą (tarnybinių patikrinimų išvadų kopijos, įsakymų kopijos, pareigybių aprašymų kopijos, dokumentai, susiję su pataisos pareigūno tarnybinės veiklos vertinimu, ir kiti dokumentai, susiję su pataisos pareigūno tarnyba).

89. Tarnybos bylos dokumentai numeruojami, o jų pavadinimai įrašomi atskirai į kiekvienos dalies apyrašą, nurodant dokumento lapų skaičių.

90. Tarnybos bylos viršelio vidinėje pusėje segama pataisos pareigūno nuotrauka su veido atvaizdu (nuotraukos formatas 9x12 cm), kuri atnaujinama, kai pataisos pareigūnui sukanka 30, 40 ir 50 metų.

91. Asmens bylos registruojamos Tarnybos bylų apskaitos žurnale (5 priedas). Tarnybos bylos numeris užrašomas ant tarnybos bylos viršelio.

92. Kursanto asmens byla gali būti tęsiama kaip pataisos pareigūno tarnybos byla, papildant ją Taisyklių 86, 87 ir 88 punktuose nurodyta informacija.

 

XIV SKYRIUS

TARNYBINIAI PAŽYMĖJIMAI, JŲ IŠDAVIMAS, KEITIMAS, GRĄŽINIMAS, NAIKINIMAS IR PASKELBIMAS NEGALIOJANČIAIS

 

93. Priimtam į tarnybą pataisos pareigūnui per vieną mėnesį nuo pareigūno statuso įgijimo dienos išduodamas Taisyklių 6 priede nustatytos formos 8 metus galiojantis tarnybinis pažymėjimas. Pataisos pareigūnui, skiriamam į pareigas trumpesniam nei 8 metų terminui, ir pakaitiniam pataisos pareigūnui tarnybinis pažymėjimas išduodamas pataisos pareigūno skyrimo į pareigas laikotarpiui.

94. Tarnybinius pažymėjimus pataisos pareigūnams išduoda ir keičia įstaiga, centralizuotai atliekanti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo administravimo funkcijas.

95. Tarnybiniam pažymėjimui išduoti pataisos pareigūnas įstaigai, kurioje paskirtas į pareigas, pateikia nuotrauką su savo veido atvaizdu (nuotraukos formatas 30 x 40 mm).

96. Išduodami tarnybiniai pažymėjimai registruojami Tarnybinių pažymėjimų registracijos žurnale (7 priedas).

97. Tarnybiniai pažymėjimai keičiami:

97.1. pasibaigus tarnybinio pažymėjimo galiojimo laikui;

97.2. pataisos pareigūnui pakeitus vardą ar pavardę;

97.3. kai tarnybinis pažymėjimas tampa netinkamas naudoti.

98. Keičiant tarnybinį pažymėjimą, anksčiau išduotas tarnybinis pažymėjimas grąžinamas, o tarnybinių pažymėjimų registracijos žurnalo skiltyje „Pastabos“ įrašoma „Išduotas naujas tarnybinis pažymėjimas“ ir daromas naujas įrašas pagal nustatytas skiltis.

99. Praradęs tarnybinį pažymėjimą, pataisos pareigūnas privalo nedelsdamas raštu apie tai pranešti įstaigos, kurioje tarnauja, vadovui ir nurodyti praradimo aplinkybes. Prarastas tarnybinis pažymėjimas paskelbiamas negaliojančiu Kalėjimų departamento interneto svetainėje.

100. Tarnybinis pažymėjimas tampa negaliojančiu:

100.1. pataisos pareigūnui išdavus naują tarnybinį pažymėjimą;

100.2. pataisos pareigūnui praradus tarnybinį pažymėjimą;

100.3. pasibaigus tarnybinio pažymėjimo galiojimo laikui;

100.4. pataisos pareigūnui mirus;

100.5. atleidus pataisos pareigūną iš vidaus tarnybos.

101. Atleidžiamas iš tarnybos arba perkeliamas į kitas pareigas kitoje statutinėje įstaigoje (išskyrus Statuto 31 straipsnyje nustatytą perkėlimą į kitas pareigas tarnybinio būtinumo atvejais), taip pat nušalintas nuo pareigų pataisos pareigūnas privalo tą pačią dieną grąžinti tarnybinį pažymėjimą. Pataisos pareigūnui grąžinus tarnybinį pažymėjimą, žurnalo skiltyje „Pastabos“ įrašoma „Grąžinta“, nurodoma grąžinimo data ir pasirašoma tarnybinį pažymėjimą priėmusio asmens.

102. Grąžintas tarnybinis pažymėjimas saugomas vienus metus. Jeigu pareigūno nušalinimas trunka ilgiau negu vienus metus, tarnybinis pažymėjimas saugomas, iki baigiasi nušalinimo laikas arba iki pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos. Nušalintą pareigūną grąžinus į pareigas, tarnybinis pažymėjimas jam grąžinamas. Pasibaigus saugojimo terminui, tarnybinis pažymėjimas sunaikinamas.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

_______________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

PPRTOT 2 priedas

Neteko galios nuo: 2020-10-23

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

PPRTOT 6 priedas pakeistas pagal įsakymą Nr. 1R-340

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

PPRTOT 7 priedas priedas pakeistas pagal įsakymą Nr. 1R-340

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-88, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05681

Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-6 „Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-227, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16071

Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-6 „Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-340, 2020-10-22, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21962

Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-6 „Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-437, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29064

Dėl teisingumo ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1R-340 „Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-6 „Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“