Suvestinė redakcija nuo 2019-05-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27295

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO TINKLo 2016–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-696

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 ir 9.10 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842,  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 2 d.  Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/142 (OL 2016 L 28, p. 8), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. sausio 29 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/568 (OL 2016 L 97, p. 1), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/669 (OL 2016 L 115, p. 33), atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,

t v i r t i n u Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programą (pridedama).

 

 

 

L. e. žemės ūkio ministro pareigas                                                                   Virginija Baltraitienė

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-696

 

 

LIETUVOS KAIMO TINKLO 2016–2020 mETŲ VEIKSMŲ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programa (toliau – Veiksmų programa) reglamentuoja 2014–2020 metų Lietuvos kaimo tinklo tikslus, struktūrą, narystę jame, veiklas, Veiksmų programos ir šią programą įgyvendinančių periodinių veiksmų planų, 2016–2020 metų Lietuvos kaimo tinklo komunikacijos plano (toliau – Komunikacijos planas) rengimą ir šį planą įgyvendinančių periodinių komunikacijos planų įgyvendinimą ir finansavimą, jo veiklos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

2.         Lietuvos kaimo tinklas įkurtas 2008 m. vadovaujantis 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p.1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1312/20011 (OL 2011 L 339, p. 1), 68 straipsniu, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą. 2014–2020 m., įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 2 d.  Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/142 (OL 2016 L 28, p. 8), 54 straipsnį, naudojama 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu sukurta Lietuvos kaimo tinklo organizacinė struktūra, tęsiama jo veikla, kaimo plėtros dalyvių ir kitų viešųjų juridinių asmenų narystė jame.

3.         Veiksmų programa parengta vadovaujantis:

3.1.      2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)                             Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)  2016/142 (OL 2016 L 28, p. 8), (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013);

3.2.      2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/669 (OL 2016 L 115, p. 33);

3.3.      2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/1839 (OL 2015 L 270, p. 1);

3.4.      Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu;

3.5.      Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2015) 842 (KPP);

3.6.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“;

3.7.      Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės);

3.8.      Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3D-551 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimo taisyklių“ (toliau – Techninės pagalbos įgyvendinimo taisyklės);

3.9.      Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą ir jos viešinimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-861 „Dėl informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą ir jos viešinimo strategijos patvirtinimo“ (toliau – KPP viešinimo strategija).

 

II SKYRIUS

Sutrumpinimai IR sąvokos

 

4.    Veiksmų programoje vartojami sutrumpinimai:

4.1.    Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

4.2.    EIP – Europos inovacijų partnerystė.

4.3.    EKPT – Europos kaimo plėtros tinklas.

4.4.    ES BJRS – Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija.

4.5.    EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

4.6.    KPP – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa.

4.7.    Koordinavimo grupė – Lietuvos kaimo tinklo veiklos koordinavimo grupė.

4.8.    Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

4.9.    Tinklo svetainė – Lietuvos kaimo tinklo interneto svetainė www.kaimotinklas.lt.

4.10VVG – vietos veiklos grupė.

5.         Veiksmų programoje vartojamos sąvokos:

5.1.      Informavimas apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą ir jos viešinimas (toliau – informavimas ir viešinimas) – informacijos apie kaimo plėtros  procesus, paramos galimybes žemės ūkiui, miškų ūkiui ir kaimo plėtrai, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos projektų rengimą, įgyvendinimą ir rezultatus, sklaidą visuomenei, pareiškėjams ir paramos gavėjams, socialiniams ir ekonominiams partneriams, žiniasklaidos atstovams, valstybės valdymo institucijoms, politikams.

5.2.      Kaimo plėtros dalyvis – nevyriausybinė organizacija, kitas viešas juridinis asmuo, dalyvaujantys įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą ir su šios programos politikos įgyvendinimu susijusioje veikloje.

5.3.      Kaimo tinklaveika – (toliau – tinklaveika) idėjų, informacijos, žinių, praktikos ir patirties, išteklių dalijimosi procesas, vykstantis tarp kaimo plėtros dalyvių, siekiančių bendro intereso sukurti kaimo plėtros pridėtinę vertę.

5.4.      Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacija (toliau – komunikacija) – galimų pareiškėjų, paramos gavėjų ir kitų visuomenės grupių informavimas apie vykdomų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos projektų eigą, rezultatus ir jų teikiamą naudą regionui, bendruomenei, gyventojams, taip pat abipusio bendradarbiavimo santykių  su kaimo plėtroje dalyvaujančiomis organizacijomis ir institucijomis, įskaitant partnerius, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 54 straipsnio 1 dalyje, kūrimas, domėjimosi Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama ugdymas ir dalyvavimo bei efektyvaus grįžtamojo ryšio visuose Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo etapuose užtikrinimas.

5.5.      Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos priemonė (toliau – komunikacijos priemonė) – iš anksto suplanuota nustatytos trukmės ir biudžeto informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą ir jos viešinimo ar komunikacijos veikla (pvz., renginio organizavimas, leidinio rengimas ir leidyba ar pan.), skirta Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos teikiamai naudai, rezultatams viešinti, informuoti apie šios programos teikiamas galimybes, jos komunikacijai vykdyti.

5.6. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projektas – (toliau – komunikacijos projektas) nacionalinei skėtinei ir (arba) regioninei organizacijai atstovaujančio Lietuvos kaimo tinklo nario parengtas ir vykdomas projektas, kuriuo siekiama vykdyti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos plane nustatytas įgyvendinimo priemones, kurių rezultatai kuria pridėtinę vertę. Komunikacijos projekto rezultatas, jei nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių, yra viešas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

5.7.      Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos socialiniai ir ekonominiai partneriai (toliau – socialiniai ir ekonominiai partneriai) – institucijos, įmonės, asociacijos, profesinės sąjungos, mokslo įstaigos ir kitos organizacijos, suinteresuotos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimu.

5.8.      Lietuvos kaimo tinklas (toliau – Tinklas) – organizacinė struktūra, vienijanti kaimo plėtros procesuose dalyvaujančius su žemės, maisto, miškų ūkiais ir kaimo plėtra susijusias valstybės ir vietos savivaldos institucijas, įstaigas ir viešuosius juridinius asmenis.

5.9. Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas) – Lietuvos kaimo tinklo veiklą koordinuojantis organas, kurio funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus darbuotojai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

5.10. Neteko galios nuo 2019-05-30

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

5.11.    Kitos Veiksmų programoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai apibrėžti KPP, Administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

Tinklo TIKSLAi

 

6.         Tinklo tikslai:

6.1.      Pagrindinis tikslas – pagerinti KPP įgyvendinimo kokybę, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, gerinti KPP vertinimą.

6.2.      Specialieji tikslai:

6.2.1.   didinti KPP žinomumą – informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką;

6.2.2.   skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose – įtraukti naujus kaimo plėtros dalyvius į žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros procesus ir KPP įgyvendinimą, sutelkti  kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei paskatinti  visas suinteresuotąsias šalis įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus;

6.2.3.   teikti paramą EIP veiklos grupėms, viešinti jų veiklą, skatinti inovacijas žemės ūkyje, maisto gamyboje, miškininkystėje, kaimo vietovėse;

6.2.4.   prisidėti prie ES BJRS politinės srities „Bioekonomika“ įgyvendinimo – bendradarbiauti su Baltijos jūros regiono šalių valdymo institucijomis / Tinklu dėl efektyvesnio ES BJRS įgyvendinimo  per nacionalines kaimo plėtros programas ir siekti veiklų suderinamumo;

6.2.5.   teikti techninę pagalbą teritoriniam ir tarptautiniam VVG bendradarbiavimui ir VVG mokymams ir užtikrinti bendradarbiavimo tinkle organizavimą.

7.         Tinklo tikslai įgyvendinami pasitelkiant Veiksmų programos 43 punkte nurodytas Tinklo veiklas ir priemones, jų įgyvendinimą detalizuojant periodiniuose veiksmų planuose.

 

IV SKYRIUS

Tinklo ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

8.         Tinklo organizacine struktūra siekiama sudaryti galimybes Tinklo nariams aktyviai dalyvauti Tinklo veikloje ir įgyvendinant KPP, keistis žiniomis, patirtimi, bendradarbiauti, užtikrinti grįžtamąjį ryšį tarp Ministerijos ir kaimo plėtros dalyvių, vykdyti kitas Tinklo funkcijas.

9.         Tinklo struktūrą sudaro: Tinklo nariai, Tinklo darbo grupės, Tinklo veiklos koordinavimo grupė, Sekretoriatas.

 

 

v SKYRIUS

NARYSTĖ TINKLE

 

10.       Narystė Tinkle yra atvira, neformali, grindžiama bendradarbiavimu, savanoriškumu, reprezentatyviu atstovavimu ir socialine atsakomybe.

11.       Tinklo nariais gali būti kaimo plėtros dalyviai, nurodyti Veiksmų programos 5.3 papunktyje, bei organizacijos, atsakingos už aplinkosaugą, moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo skatinimą ir pilietinę visuomenę. Fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys negali būti Tinklo nariais.

12.       Kaimo plėtros dalyvis ar organizacija, nurodyta Veiksmų programos 11 punkte, norinti tapti Tinklo nariu, turi užpildyti narystės Tinkle prašymo formą (toliau – prašymas), skelbiamą Tinklo svetainėje, ir užpildytą bei pasirašytą prašymą su jame nurodytais pridedamais dokumentais pateikti Sekretoriatui paštu arba  elektroninio paštu adresu tinklo.sekretoriatas@zum.lt (el. paštu teikiamas pasirašytas skenuotas prašymas ir pridedamų skenuotų dokumentų kopijos). Sekretoriatas, gavęs prašymą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi įvertinti jo pagrįstumą, esant būtinybei konsultuodamasis su Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupe, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3D-802 „Dėl narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo“ ir priimti vieną iš šių sprendimų:

12.1.    tenkinti prašymą. Sprendimas priimti viešąjį juridinį asmenį Tinklo nariu turi būti pagrįstas aiškia ir tiesiogine viešojo juridinio asmens veiklos sąsaja su kaimo plėtros, žemės ūkio ir maisto ūkio procesais, KPP įgyvendinimu. Viešasis juridinis asmuo Tinklo nariu tampa  el. paštu gavęs Sekretoriato patvirtinimą apie narystės Tinkle tenkinimą. Po patvirtinimo, viešasis juridinis asmuo yra įtraukiamas į Tinklo narių sąrašą ir atnaujintas sąrašas per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo dienos paskelbiamas Tinklo interneto svetainėje;

12.2.    netenkinti prašymo. Jeigu viešojo juridinio asmens, norinčio tapti Tinklo nariu, dalyvavimas kaimo plėtros, žemės ūkio, maisto ūkio, KKP įgyvendinimo procesuose nėra aiškiai pagrįstas, neįmanoma nustatyti tiesioginių viešojo juridinio asmens veiklos sąsajų su kaimo plėtros, žemės ūkio ir maisto ūkio procesais, KPP įgyvendinimu, viešasis juridinis asmuo negali tapti Tinklo nariu. Sekretoriatas el. paštu nurodo prašymo atmetimo priežastis ir neįtraukia viešojo juridinio asmens į Tinklo narių sąrašą.

13.       Vertindamas gautą  prašymą, Sekretoriatas gali prašyti papildomos informacijos, jeigu ji reikalinga galutiniam sprendimui dėl narystės Tinkle priimti. Papildomos informacijos paklausimo išsiuntimo ir atsakymo pateikimo laikas neįskaičiuojamas į Veiksmų programos 12 punkte nustatytą 20 darbo dienų terminą. Pretendentui tapti Tinklo nariu suteikiamas ne ilgesnis kaip 5 (penkių) darbo dienų terminas papildomai informacijai pateikti.

14.       Tinklo narių sąrašas skelbiamas Tinklo svetainėje. Tinklas gali pasipildyti naujais nariais Veiksmų programos 12 punkte nustatyta tvarka. Apie priimtus naujus Tinklo narius periodiškai informuojama Koordinavimo grupė, t. y. kiekvienam Koordinavimo grupės posėdžiui pateikiama informacija apie priimtus naujus Tinklo narius.

15.       Tinklo narys turi teisę nutraukti savo narystę Tinkle, apie tai raštu arba el. paštu (elektroninio pašto adresu tinklo.sekretoriatas@zum.lt) informuodamas Sekretoriatą. Narystė Tinkle laikoma baigta nuo prašymo išbraukti iš Tinklo narių sąrašo pateikimo dienos. Gavus prašymą, Tinklo narys išbraukiamas iš Tinklo narių sąrašo ir atnaujintas Tinklo narių sąrašas per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos paskelbiamas Tinklo interneto svetainėje.

16.       Tinklo narys gali būti:

16.1.    veikiantis nacionaliniu lygmeniu (pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu);

16.2.    veikiantis regiono lygmeniu ir (arba) partnerystės principais (pvz., vietos veiklos grupė, tam tikrų asociacijų sąjunga, savivaldybės administracija ir kt.);

16.3.    veikiantis vietos lygmeniu kaimo vietovėje (pvz., kaimo bendruomenė, kita nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga veikianti vietos lygmeniu).

17.       Tinklo narių teisės:

17.1.    būti Tinklo darbo grupių nariu;

17.2.    gauti informaciją apie Tinklo veiklą, Koordinavimo grupės sprendimus;

17.3.    teikti pasiūlymus dėl Veiksmų programos, periodinių veiksmų planų ir periodinių komunikacijos planų;

17.4.    dalyvauti įgyvendinant Veiksmų programą, periodinius veiksmų planus ir komunikacijos planus;

17.5. teikti paramos paraiškas dėl komunikacijos projektų įgyvendinimo bei įgyvendinti atrinktus komunikacijos projektus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

17.6.    būti paskirtu į Tinklo koordinavimo grupę.

18.       Tinklo narys privalo:

18.1.    aktyviai dalyvauti Tinklo veikloje;

18.2.    dalintis KPP, žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros gerąja patirtimi, žiniomis, informacija;

18.3.    dalyvauti įgyvendinant veiklas, nurodytas  narystės Tinkle prašyme;

18.4. užtikrinti ES ir LR finansinių interesų apsaugą, įgyvendinant komunikacijos projektus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

19.       Sekretoriatas Koordinavimo grupei pristato Tinklo narių įgyvendintus komunikacijos projektus. Esant būtinybei, Sekretoriatas gali pasitelkti Tinklo narį (-ius) pristatyti konkretų (-čius) įgyvendintą (-us) komunikacijos projektą (-us). 

 

vi SKYRIUS

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos STEBĖSENOS KOMITETO DALYVAVIMAS TINKLO VEIKLOJE

 

20.       Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) nariai dalyvauja Tinklo darbo grupių veikloje, posėdžiuose. Tinklo nariai įtraukiami į Stebėsenos komiteto sudėtį.

21.       Stebėsenos komitetas gali teikti pasiūlymus dėl laikinų darbo grupių sukūrimo.

22.       Stebėsenos komitetas gali nustatyti bei siūlyti Sekretoriatui studijų, tyrimų, mokymų, analizių poreikį.

 

vii SKYRIUS

TINKLO DARBO GRUPĖS

 

23.       Tinklo darbo grupės nariu gali būti Tinklo nariai, kompetentingos, su KPP tikslais ir (arba) su nagrinėjama tema susijusios organizacijos, kaimo plėtros dalyviai. Tinklo nariai gali vienu metu būti kelių Tinklo darbo grupių nariais. Tinklo darbo grupės nariai, pagal poreikį, gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus, mokslininkus ir kitus specialistus. Sprendžiant dėl Tinklo darbo grupės narių skaičiaus, turi būti atsižvelgiama į tai, kad Tinklo darbo grupė galėtų tinkamai atlikti funkcijas, nustatytas Veiksmų programos 28 punkte (rekomenduojama Tinklo darbo grupes formuoti iki 10 narių).

24.       Tinklo darbo grupės gali būti nuolatinės ir laikinosios. Šios grupės nekuriamos iš anksto, nesant konkrečiam jų poreikiui.

25.       Tinklo darbo grupės gali veiki formaliai ir neformaliai. Nuolatinės darbo grupės yra formalios, jų narių sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Veiksmų programos 27.5.1 papunktyje nustatyta tvarka, o laikinosios darbo grupės yra neformalios, apie jų narius ir numatomą vykdyti veiklą informuojamas Sekretoriatas Veiksmų programos 27.5.2 papunktyje nustatyta tvarka.

26.       Tinkle veikia šios nuolatinės darbo grupės, kurių sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu:

26.1.    Leader priemonės;

26.2.    Leader metodo įgyvendinimo koordinavimo;

26.3.    EIP;

26.4.    Miškų ūkio sektoriaus;

26.5.    Mažiau palankių ūkininkauti vietovių;

26.6.    Narystės Lietuvos kaimo tinkle nagrinėjimo.

27.       Pagal poreikį Tinklo nariai, Koordinavimo grupė, Sekretoriatas ir Stebėsenos komitetas gali inicijuoti nuolatines ir laikinąsias Tinklo darbo grupes tam tikrai užduočiai atlikti ar tam tikriems kaimo plėtros, KPP įgyvendinimo klausimams nagrinėti (pvz., KPP vertinimo koordinavimo, verslo kaime skatinimo, kaimo jaunimo, inovacijų ir tyrimų kaime, aplinkos apsaugos, socialinio verslo vystymo, bendruomeniškumo skatinimo ir kt.):

27.1.    Tinklo nariai (nemažiau kaip 3 Tinklo nariai) raštu kreipiasi į Sekretoriatą, užpildydami pavyzdinę Tinklo svetainėje skelbiamą Tinklo darbo grupės iniciavimo formą, kurioje nurodoma: naujos (formalios ar neformalios) darbo grupės sudarymo poreikis (problema), pavadinimas, tikslas ir uždaviniai, galimi darbo grupės dalyviai, būtinybė tvirtinti darbo grupės narių sudėtį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu ar kurti neformalią darbo grupę.

27.2.    Sekretoriatas teikia informaciją apie siūlomą sukurti darbo grupę Koordinavimo grupei;

27.3.    Koordinavimo grupė, išnagrinėjusi pasiūlymą, teikia rekomendacijas dėl darbo grupės sudarymo būtinumo, poreikio pagrįstumo, darbo grupės sudėties ir darbo grupės steigimo ar nesteigimo;

27.4.    Sekretoriatas, atsižvelgdamas į Koordinavimo grupės rekomendacijas, gali prašyti papildomos informacijos, jeigu ji reikalinga galutiniam sprendimui dėl darbo grupės steigimo.;

27.5.    Tuo atveju, jeigu darbo grupė:

27.5.1.   formali, atsižvelgiant į Koordinavimo grupės rekomendacijas, darbo grupė tvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, įsakymą parengią Sekretoriatas ir patvirtintą darbo grupės sudėtį pateikia darbo grupės iniciatoriams;

27.5.2.   neformali, apie jos sudėtį informuojamas Sekretoriatas, o vietoje darbo reglamento rengiama ilgalaikė darbotvarkė (darbo ir susitikimų planas) pagal Sekretoriato parengtą pavyzdinę ilgalaikę darbotvarkę.

28.       Tinklo darbo grupių funkcijos:

28.1.    nagrinėti aktualius KPP įgyvendinimo ir kitus žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo plėtros klausimus, problemas ir teikti galimus jų sprendimo būdus, pasiūlymus dėl KPP įgyvendinimo kokybės gerinimo Koordinavimo grupei, Sekretoriatui ir (arba) Ministerijai; 

28.2.    dalyvauti nustatant, renkant, kaupiant, analizuojant ir skleidžiant KPP ir žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros gerąją patirtį bei organizuojant informacijos apie kaimo plėtros priemones ir gerosios patirties sklaidą;

28.3.    dalyvauti inicijuojant, organizuojant Tinklo narių ir kitų kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei keitimąsi gerąja patirtimi, žiniomis ir informacija nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;

28.4.    teikti pasiūlymus Sekretoriatui dėl Veiksmų programos, periodinių veiksmų planų ir komunikacijos planų rengimo ir įgyvendinimo;

28.5.    teikti pasiūlymus Sekretoriatui dėl periodinių veiksmų planų prioritetinių sričių nustatymo;

28.6.    siekiant užtikrinti efektyvų KPP įgyvendinimą, teikti rekomendacinio pobūdžio pastabas ir pasiūlymus dėl KPP, KPP priemonių įgyvendinimo, KPP pakeitimo ir teikti juos  svarstyti Sekretoriatui ir (arba) Ministerijai;

28.7.    vykdyti kitas su Tinklo tikslais susijusias funkcijas.

29.       Pagrindinė Tinklo darbo grupių veiklos forma – posėdžiai, kuriuos gali inicijuoti Ministerija, Sekretoriatas arba Tinklo darbo grupės nariai. Darbo grupių veiklos rezultatai (posėdžių protokolai (kai jie yra rengiami), kita medžiaga) skelbiami Tinklo svetainėje.

30.       Tinklo darbo grupės nario teises, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja Tinklo darbo grupės darbo reglamentas ir (arba) kitas teisės aktas, kuris tvirtinamas  atsižvelgiant į pavyzdinį Sekretoriato parengtą darbo reglamentą, kuris skelbiamas svetainėje. Tinklo darbo grupės darbo reglamentas tvirtinamas pirmajame posėdyje.

31.       Tinklo darbo grupė apie planuojamą  posėdį  informuoja Sekretoriatą.

 

viii SKYRIUS

KOORDINAVIMO GRUPĖ

 

32.       Koordinavimo grupės paskirtis – teikti pasiūlymus Sekretoriatui, Ministerijai, kad būtų užtikrintas efektyvus Tinklo veiklos įgyvendinimas.

33.       Koordinavimo grupės uždaviniai:

33.1.    nustatyti periodinių veiksmų planų prioritetus;

33.2.    dalyvauti įgyvendinant Veiksmų programą bei rengiant periodinius veiksmų planus;

33.3.    dalyvauti vykdant Veiksmų programos ir periodinių veiksmų planų įgyvendinimo priežiūrą. Koordinavimo grupė, siekdama užtikrinti efektyvų Veiksmų programos ir periodinio veiksmų plano įgyvendinimą, gali inicijuoti Tinklo veiklos vidaus vertinimą, prisidėti prie vykdymo vertinimo suteikdama vertinimui reikalingą informaciją, inicijuoti teminių darbo grupių kūrimą; 

33.4.    teikti rekomendacijas Sekretoriatui dėl darbo grupės sudarymo būtinumo, poreikio pagrįstumo, darbo grupės sudėties ir darbo grupės steigimo ar nesteigimo;

33.5.    vykdyti kitas, su Tinklo veikla susijusias funkcijas.

34.       Koordinavimo grupė sudaroma vadovaujantis partnerystės principu, įtraukiant aktyvius kaimo plėtros dalyvius, atstovaujančius skirtingus sektorius. Koordinavimo grupės personalinė sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.                   

35.       Koordinavimo grupė savo veikloje vadovaujasi darbo reglamentu, kuris tvirtinamas pirmojo posėdžio protokolu.

 

ix SKYRIUS

TINKLO SEKRETORIATAS

 

36. Sekretoriatas vykdo Tinklo koordinavimo funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

37.       Sekretoriato funkcijos:

37.1.    rengti Tinklo veiksmų programos, periodinių veiksmų planų, komunikacijos plano projektus, teikti juos svarstyti Koordinavimo grupei bei juos įgyvendinti;

37.2.    nagrinėti prašymus dėl narystės Tinkle ir atnaujinti Tinklo narių sąrašą;

37.3.    organizuoti Tinklo (Tinklo narių, Koordinavimo grupės, formalių Tinklo darbo grupių) posėdžius, kitus renginius, rengti posėdžių protokolus;

37.4.    bendradarbiauti su EKPT: teikti informaciją, pildyti EKPT pateiktas apklausas, teikti kitą EKPT reikalingą informaciją; skelbti naujienas; dalyvauti EKPT organizuojamuose renginiuose ar prisidėti juos renginiuose, vykdyti kitas bendradarbiavimo veiklas;

37.5.    dalyvauti KPP viešinimo veiksmuose, įgyvendinti Komunikacijos plane numatytas veiklas bei koordinuoti Tinklo narių įgyvendinamus komunikacijos projektus;

37.6.    inicijuoti ir (arba) įforminti, atsižvelgiant į Stebėsenos komiteto ir (arba) Tinklo narių iniciatyvinės grupės ir (arba) Koordinavimo grupės ir (arba) darbo grupės siūlymus naujas Tinklo darbo grupes tam tikrai užduočiai atlikti ar tam tikram klausimui, susijusiam su KPP įgyvendinimu ir kitomis žemės ūkio, maisto ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros aktualijomis, sudarymą;

37.7.    parengti Tinklo darbo grupės darbo reglamento ir ilgalaikės darbotvarkės pavyzdžius;

37.8.    viešinti KPP Stebėsenos komiteto posėdžių protokolus;

37.9. rengti ir atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinti Tinklo narių komunikacijos projektų, finansuojamų pagal KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisykles (toliau – Tinklo įgyvendinimo taisyklės) bei dalyvauti atrenkant Tinklo narių komunikacijos projektus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

37.10. viešinti Tinklo narių komunikacijos projektų rezultatus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

37.11.  administruoti Tinklo svetainę, joje nuolatos naujinti ir skelbti informaciją;

37.12.  teikti informaciją apie Tinklo veiklą Tinklo nariams, Koordinavimo grupei, Stebėsenos komitetui ir kitiems suinteresuotiems asmenims (el. paštas teikti klausimus tinklo.sekretoriatas@zum.lt);

37.13.  viešinti Tinklo veiklą;

37.14.  vykdyti kitas su Tinklo veikla susijusias užduotis.

 

x SKYRIUS

TINKLO veiklos organizavimas, Veiksmų programa, periodinIAI VEIKSMŲ PLANAI

 

38.       Tinklo veikla organizuojama įgyvendinant veiklas, kurios numatytos Veiksmų programos 43 punkte. Veiklomis siekiama įgyvendinti Tinklo tikslus, nurodytus Veiksmų programos 6 punkte. Veiksmų programa įgyvendinama visą KPP įgyvendinimo laikotarpį.

39.       Siekiant, kad Tinklo veikla būtų lanksti, novatoriška, atspindėtų KPP, kitas kaimo plėtros aktualijas ir kaimo plėtros dalyvių poreikius, Veiksmų programos įgyvendinimas detalizuojamas periodiniuose (vienerių ar kelerių metų trukmės) veiksmų planuose. Rengiami kelerių metų trukmės periodiniai veiksmų planai gali būti tikslinami, atsižvelgiant į ankstesnių metų pasiekimus, rezultatus ir pasirinktų veiklų bei priemonių efektyvumą. Vienerių metų trukmės veiksmų planai gali būti tikslinami pagal faktinius įvykius ar įtraukinat nenumatytas, naujas veiklas.

40.       Sekretoriato parengtas periodinio veiksmų plano projektas teikiamas svarstyti Koordinavimo grupės nariams ir tvirtinamas Lietuos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Periodiniame veiksmų plane nustatomos Tinklo veiklos prioritetinės sritys (pvz., Leader, verslumas, kraštovaizdžio ir aplinkos apsauga, jaunimo aktyvinimas ir įtraukimas į kaimo plėtros procesus ir kt.). Už periodinių veiksmų planų įgyvendinimą bei koordinavimą atsakingas Sekretoriatas.

41. Veiksmų programos ir periodinių veiksmų planų įgyvendinimą organizuoja Sekretoriatas ir Tinklo nariai, įgyvendinantys komunikacijos projektus:

41.1. veiklos ir veiksmai, numatyti Veiksmų programoje ir periodiniuose veiksmų planuose, finansuojami iš Tinklo veikloms vykdyti būtinų asignavimų, nustatytų KPP ir Veiksmų programos XI skyriuje;

41.2. rengdamas periodinius veiksmų planus, Sekretoriatas konsultuojasi su Koordinavimo grupe ir (arba) darbo grupėmis ir (arba) Tinklo nariais. Konsultacijos atliekamos vykdant apklausas, kaupiant darbo grupių iškeltas problemas ir siūlymus joms spręsti, analizuojant tyrimų, analizių, statistikos ir kt. duomenis ir (arba) informaciją;

41.3. Sekretoriatas periodinius veiksmų planus įgyvendina pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Vadovaudamasis viešųjų pirkimų procedūromis, Sekretoriatas gali pasitelkti išorės vykdytojus ir (arba) organizatorius (paslaugų ir (arba) prekių tiekėjus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

42.       Veiksmų programa ir periodiniai veiksmų planai gali būti keičiami pasikeitus teisės aktams, vykdymo eigoje pastebėjus, jog reikalingas keitimas.

43.       Veiksmų programą sudaro veiklos ir jų įgyvendinimo priemonės, nurodytos Veiksmų programos 1 priede (tikslai, kurių siekiama įgyvendinant konkrečią veiklą, nurodyti pagal Veiksmų programos 6 punktą).

 

xi SKYRIUS

TINKLO VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

44. Sekretoriato vykdoma veikla finansuojama vadovaujantis Techninės pagalbos įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka. Tinklo narių vykdoma veikla finansuojama vadovaujantis Tinklo įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka. Tinklo veiklos finansavimui skiriamos EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšos, numatytos valstybės biudžete.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

45. Tinklo sekretoriatas Tinklo 2016–2021 m. finansinių įsipareigojimų plane (5 priedas) ir detaliame metiniame išlaidų plane, pagal įgyvendinamus Tinklo tikslus, metines Tinklo veiklos prioritetines sritis, įvertinant paramos poreikio pagrįstumą, bei pagal Tinklo narių komunikacijos projektams įgyvendinti kasmet numatytas skirti lėšas, suplanuoja techninės pagalbos lėšas, skirtas Tinklo veikloms įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

46. Sprendimą dėl kas metus skiriamos Tinklo veiklai vykdyti biudžeto sumos priima Lietuvos kaimo plėtros programų valdymo komitetas, sudarytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-389 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros programų valdymo komiteto sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“. Sprendimas priimamas atsižvelgiant į Tinklo tikslus, Tinklo narių komunikacijos projektams įgyvendinti planuojamas skirti lėšas, Sekretoriatui priskirtas funkcijas bei šioms funkcijoms atlikti būtinus išteklius, Sekretoriato pateiktus metinius išlaidų planus, KPP nuostatas bei į jau skirtų Tinklo veiklai Techninės pagalbos lėšų naudojimo efektyvumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

47.       Atsižvelgiant į Programos valdymo komiteto sprendimą, metinis lėšų Tinklo veikloms įgyvendinti biudžetas tvirtinamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

48. Konkrečios išlaidų kategorijos, skirtos administruoti Tinklo veiklą ir įgyvendinti Veiksmų programą ir periodinius veiksmų planus nustatytos Techninės pagalbos įgyvendinimo taisyklėse ir Tinklo įgyvendinimo taisyklėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

xii SKYRIUS

TINKLO 2016–2020 m. KOMUNIKACIJOS PLANO ir periodinio komunikacijos plano RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

 

49.       Tinklo 2016–2020 m. Komunikacijos plano (2 priedas) tikslas – papildyti informavimo apie KPP ir jos viešinimo veiklas, vykdomas pagal KPP viešinimo strategiją, užtikrinti efektyvią komunikaciją su kaimo plėtros dalyviais ir tinklaveiką tarp jų, siekiant 2016–2020 m. komunikacijos temų, atitinkančių ES kaimo plėtros horizontaliuosius tikslus:

49.1.    skatinti žemės ūkio konkurencingumą;

49.2.    užtikrinti tvarų gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus;

49.3.    užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, be kita ko, kurti darbo vietas ir jas išlaikyti.

50.       Tinklo funkcijos, vykdant informavimo apie KPP ir jos viešinimo bei komunikacijos veiklas, nustatytos KPP viešinimo strategijos V skyriuje „Strategijos įgyvendinime dalyvaujančios institucijos“.

51.       Komunikacijos plano tikslinės grupės:

51.1.    esami ir galimi KPP paramos gavėjai;

51.2.    KPP socialiniai partneriai, įskaitant partnerius, nurodytus Reglamento (ES)                    Nr. 1305/2013 54 straipsnio 1 dalyje (institucijos, įmonės, asociacijos, profesinės sąjungos, mokslo įstaigos ir kitos organizacijos, valdžios institucijos suinteresuotos KPP įgyvendinimu);

51.3.    plačioji visuomenė (tikslinės jos grupės, pvz., jaunimas).

52.       Komunikacijos plane (2 priedas) pateikiamos įgyvendinamos komunikacijos priemonės, jų turinys, tikslai, tikslinės grupės, terminai ir kt.

53.       Tinklo organizuojamos metinės komunikacijos priemonės bei veiklos detalizuojamos periodiniame Tinklo veiksmų plane ir periodiniame Tinklo komunikacijos plane.

54.       Sekretoriatas 2016–2020 m. laikotarpiu ypač didelį dėmesį skirs šioms prioritetinėms komunikacijos priemonėms:

54.1.    gerųjų projektų pavyzdžių rinkimui, kuriais siekiama paviešinti pačius geriausius KPP projektų  pavyzdžius, šių projektų rezultatus, akcentuojant jų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę. Pavyzdžiais siekiama parodyti, kokios idėjos ir metodai sėkmingai veikė, suteikti kaimo plėtros dalyviams galimybę identifikuoti veiksmus, kurie galėtų atnešti sėkmę jų atveju. Gerosios praktikos pavyzdžių atrankos, vertinimo, kaupimo ir sklaidos tvarka nustatoma Gerosios praktikos pavyzdžių analizės metodikoje tvirtinamoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu; 

54.2.    teminių iniciatyvų įgyvendinimui ir tinklo narių, turinčių bendrų interesų konkrečiose kaimo plėtros politikos ir KPP įgyvendinimo srityse, subūrimui į darbo grupes. Pagrindinis šių iniciatyvų tikslas – pasidalyti su kitais Tinklo nariais žiniomis apie KPP įgyvendinimą ir su tuo susijusia patirtimi, spręsti specifines, tam tikros srities problemas ir pateikti galimus problemos sprendimo būdus.

55. Komunikacijos plane ir periodiniame Tinklo veiksmų plane ir periodiniame komunikacijos plane numatytų Sekretoriato komunikacijos priemonių įgyvendinimą administruoja Sekretoriatas. Komunikacijos planui įgyvendinti Sekretoriatas gali pasitelkti Tinklo narius XIII skyriuje nustatyta tvarka. Už Tinklo narių komunikacijos projektų administravimą ir jų įgyvendinimo priežiūros vykdymą atsako Agentūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

XIII  SKYRIUS

TINKLO narių dalyvavimas  įgyvendinANT komunikacijos planĄ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 

56. Sekretoriatas Komunikacijos planui įgyvendinti gali pasitelkti Tinklo narius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

57. Neteko galios nuo 2019-05-30

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

58. Neteko galios nuo 2019-05-30

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

59. Tinklo nariai, prisidėdami prie Komunikacijos plano įgyvendinimo vadovaudamiesi Tinklo įgyvendinimo taisyklių nuostatomis, teikia paramos paraiškas dėl šių komunikacijos priemonių įgyvendinimo:

59.1. teminiai renginiai – renginiai (apskritojo stalo diskusijos, seminarai, konferencijos), skirti didinti suinteresuotųjų subjektų įsitraukimą į kaimo plėtros procesus, pagerinti KPP įgyvendinimo kokybę, informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie kaimo plėtros politiką bei KPP, paskatinti inovacijas žemės ūkyje, miškų ūkyje, maisto gamyboje bei kaimo vietovėse;

59.2. renginiai „Atviras ūkis“ – vienos dienos renginiai „Atviras ūkis“ (angl. „open farm“), kuriuose vyktų kaimo vietovėse vykdomų žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklas vykdančių subjektų lankymai, taip parodant visuomenei bei galimiems pareiškėjams apie kaimo vietovėse vykdomų žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklų rezultatus ir jų teikiamą naudą, taip pat geromis idėjomis skatinant galimus pareiškėjus teikti paramos paraiškas ir įgyvendinti projektus finansuojamus iš KPP lėšų;

59.3. renginiai „Gerieji KPP pavyzdžiai“ – gerosios KPP patirties / projektų / inovacijų pavyzdžių rinkimas, su tuo susiję renginiai ir pristatymai, skirti formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie EŽŪFKP bei skleisti informaciją apie geruosius KPP pavyzdžius;

59.4. KPP viešinimo akcijos – viešinimo akcijos apie KPP įgyvendinimą, kurios būtų vykdomos įvairių renginių metu (parodos, mugės, susijusios su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu ir kaimo plėtra, renginiai „miesto ūkis“ (angl. „city farm“), kurie padėtų paaiškinti žemės ūkio svarbą miesto gyventojams ir asmenys, susidomėję EŽŪFKP parama ir KPP, galėtų apie tai sužinoti daugiau informacijos, taip pat renginiai, skirti skatinti vaikus bei jaunimą domėtis EŽŪFKP parama, įsitraukti į KPP įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

60. Tinkamos finansuoti komunikacijos priemonių įgyvendinimui reikalingos išlaidos nurodomos Tinklo įgyvendinimo taisyklėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

61. Paramos paraiškas komunikacijos projektams įgyvendinti gali teikti tik į 2014–2020 m. Tinklo narių sąrašą įtraukti ir Tinklo įgyvendinimo taisyklėse nurodytas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus atitinkantys Tinklo nariai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO PRINCIPAI

 

62. Tinklo narių paramos paraiškos, teikiamos Agentūrai, kuri, vadovaujantis Tinklo įgyvendinimo taisyklių nuostatomis, atlieka paramos paraiškų  vertinimą, susidedantį iš atrankos vertinimo ir tinkamumo skirti paramą pagal Tinklo įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas, vertinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

63. Komunikacijos projektų atrankai pasitelkiamas Agentūros sudarytas Projektų atrankos komitetas, kuris teikia rekomendacijas dėl paramos skyrimo ar neskyrimo. Sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima Agentūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

3 skirsnis. Neteko galios nuo 2019-05-30

Skirsnio naikinimas:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

xiv SKYRIUS

TINKLO VEIKLOS VERTINIMAS

 

71.       Tinklo veiklos vertinimo procese dalyvauja:

71.1.    Ministerija, būdama atsakinga už Tinklo veiklų valdymą ir įgyvendinimą, užtikrina stebėsenos ir vertinimo organizavimą, valdymą, rezultatų sklaidą bei panaudojimą.

71.2.    Koordinavimo grupė, kuri analizuoja Tinklo veiklos pažangą ir rezultatus, remdamasi stebėsenos ir vertinimo duomenimis;

71.3.    Agentūra, Sekretoriatas, duomenų valdytojai ir teikėjai, vertintojai ir konsultantai, socialiniai partneriai.

72.       Tinklo veiklos vertinimas gali būti atliekamas trimis formomis:

72.1.    Tinklo veiklos  vertinimas kaip bendros KPP stebėsenos ir vertinimo dalis;

72.2.    išorinis Tinklo veiklos vertinimas, kuris gali būti tarpinis ir teminis;

72.3.    Tinklo veiklos vidaus vertinimas (angl. self-assesment) (savianalizė).

73.       Tinklo veiklos vertinimą inicijuoja Sekretoriatas ir Ministerija, o atlieka nepriklausomi ekspertai:

73.1.    Sekretoriatas atlieka Tinklo veiklos vidaus vertinimą.

73.2.    Sekretoriatas ir Ministerija  inicijuoja išorinį Tinklo veiklos vertinimą, kurį atlieka nepriklausomi ekspertai;

73.3.    Ministerija inicijuoja Tinklo veiklos,   kaip bendros KPP stebėsenos ir vertinimo dalies vertinimą,  kurį atlieka nepriklausomi ekspertai.

74.       Tinklo veiklos stebėsena ir vertinimas atliekamas  visu KPP ir Veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpiu pagal bendrą Tinklo veiklos stebėsenos ir vertinimo sistemą, pagrįstą intervencijų logika (3 priedas).

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TINKLO VEIKLOS VERTINIMAS KAIP BENDRA KPP STEBĖSENOS IR VERTINIMO DALIS

 

75.       Atsižvelgiant į tai, kad Tinklas finansuojamas kaip KPP  priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritis ir  yra laikomas KPP dalimi, atsižvelgiant į Tarybos reglamento Nr. 1305/2014 VII dalies „Stebėsena ir vertinimas„ nuostatas, Tinklo veiksmingumo ir efektyvumo vertinimas atliekamas kaip bendra KPP stebėsenos ir vertinimo dalis.

76.       Tinklo veiklos vertinimą, kaip bendrą KPP stebėsenos ir vertinimo dalį, inicijuoja Ministerija, o stebėseną ir vertinimą atlieka nepriklausomi ekspertai.

77.       Tinklo veiklos vertinimo, kaip bendro KPP stebėsenos ir vertinimo, objektas – Tinklo intervencinė logika, Tinklo tikslų pasiekimai, veiklų įgyvendinimo pažanga,  rezultatyvumas, veiklų  poveikis bei efektyvumas, veiklų tikslų pasiekimo laipsnis (suplanuotų ir įvykdytų veiklų santykis).

78.       Tinklo veiklos vertinimas kaip bendros KPP stebėsenos ir vertinimo dalis, atliekamas KPP įgyvendinimo ir užbaigimo etapais:

78.1.    metinis vertinimas (vertinimo rezultatai pateikiami metinėse įgyvendinimo ataskaitose); 

78.2.      detalizuotas Tinklo veiklos vertinimas atliekamas du kartus per periodą (t. y. 2017 m. ir 2019 m.) (vertinimo rezultatai pateikiami detalizuotose 2017 ir 2019 m.  metinėse įgyvendinimo ataskaitose);

78.3.      ex-post vertinimas (vertinimo rezultatai pateikiami ex-post vertinimo ataskaitoje).

79.       Vadovaujantis Reglamento 808/2014 IV, V ir VII priedais teikiamose metinėse įgyvendinimo ataskaitose, 2017 m. ir 2019 m.  detalizuotose metinėse įgyvendinimo ataskaitose ir ex-post vertinimo ataskaitoje, turi būti pateikiama su Tinklo veiklos įgyvendinimu susijusi informacija pagal šiuos EK nustatytus bendruosius vertinimo reikalavimus:

79.1.    vadovaujantis Reglamento 808/2014 IV  priedu, Tinklo veiklos vertinimas atliekamas pagal  bendrus Kaimo plėtros įgyvendinimo rodiklius:

79.1.1.   Nr. O.24 Teminių ir analizės duomenų mainų, kurie buvo įdiegti įgyvendinant paramą nacionaliniam kaimo tinklui, skaičius;

79.1.2.   Nr. O.25 Nacionalinio kaimo tinklo ryšių priemonių skaičius;

79.1.3.   Nr. O.26 Europos kaimo plėtros tinklo veiklos sričių, kuriose dalyvavo nacionalinis kaimo tinklas, skaičius;

79.2.    vadovaujantis Reglamento 808/2014 V priedu, atsakymas į bendrąjį kaimo plėtros vertinimo klausimą Nr. 21 „Kiek nacionalinis kaimo tinklas padėjo įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 54 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus?“ turi būti pateikiamas detalizuotose 2017 m. ir 2019 m. metinėse įgyvendinimo ataskaitose ir ex-post vertinimo ataskaitoje;

79.3.    vadovaujantis Reglamento 808/2014 VII priedu, pateikiama informacija apie  Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnyje nurodytų partnerių vaidmenį įgyvendinant Veiksmų programą ir veiksmus, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti partneriai dalyvautų rengiant pažangos ataskaitas ir įgyvendinant KPP ir Veiksmų programą (be kita ko, dalyvaudami programų stebėsenos komitetuose, kaip nurodyta minėto Reglamento 48 straipsnyje, ir Tinklo veikloje);

 

ANTRASIS SKIRSNIS

IŠORINIS TINKLO VEIKLOS VERTINIMAS

 

80.       Išorinis Tinklo veiklos vertinimas (studija, atvejo studija, analizė, tyrimas, rekomendacija ir kt.) – Tinklo veiklos vertinimas pagal aktualią temą, siekiant išanalizuoti Tinklo veiklos įgyvendinimo patirtį, identifikuoti Tinklo veiklos įgyvendinimo problemas ir rasti šių problemų sprendimų būdus.

81.       Išorinį Tinklo veiklos vertinimą inicijuoja Sekretoriatas ir (arba) Ministerija, jį atlieka nepriklausomi ekspertai.

82.       Tinklo veiklos išorinio vertinimo objektas – Tinklo veiklos įgyvendinimas, atliekant pagrindinių Tinklo veiklos elementų (administravimas, Veiksmų programa, periodinis veiksmų planas ir periodinis komunikacijos planas, struktūra, biudžetas, narystė/kaimo plėtros dalyvių atstovavimas, veiksmų įgaliojimai, stebėsena ir vertinimas ir kt.)  stiprybių, silpnybių ir galimybių, grėsmių (SSGG) analizę.

83.       Išorinio Tinklo veiklos įgyvendinimo vertinimo rezultatai naudojami rengiant ir teikiant KPP įgyvendinimo ataskaitas EK, taip pat tobulinant Tinklo veiklos įgyvendinimą, stebėsenos, valdymo ir kontrolės sistemas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

TINKLO VEIKLOS VIDAUS VERTINIMAS (SAVIANALIZĖ)

 

84.       Sekretoriatas (metodinei pagalbai pasitelkdamas ekspertus ir (arba) konsultantus) inicijuoja ir atlieka Tinklo veiklos vidaus vertinimą, identifikuoja Tinklo tikslų, veiklų pasiekimus, rezultatus, įgyvendinimo problemas, remiantis produkto ir rezultato rodiklių vertinimo rezultatais. 

85.       Tinklo veiklos vidaus  vertinimo objektas – periodinio veiksmų plano ir periodinio komunikacijos plano įgyvendinimas.

86.       Vidaus vertinimas organizuojamas kaip nuolatinė Sekretoriato veikla, periodiškai renkant ir analizuojant informaciją apie Tinklo vykdomas veiklas, naudojant tokias priemones kaip:  susitikimai su Tinklo nariais; darbo grupės; konferencijos ir kt. renginiai; atsiliepimai / apklausų anketos iš organizuojamų mokymų ir renginių; Tinklo narių poreikių vertinimo klausimynai ir kt.

87.     Sekretoriatas teikia metines vidaus vertinimo analizes Agentūrai ir Ministerijai.

 

XV SKYRIUS

TINKLO VEIKLOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO RODIKLIAI

 

88.       Tinklo veiklos įgyvendinimo 2014–2020 metų  vertinimo rodikliai yra skirstomi į tris grupes: produkto, rezultato ir poveikio. Visi rodikliai prisideda prie pagrindinio tikslo: KPP įgyvendinimo kokybės gerinimo. Tinklo veiklos įgyvendinimo vertinimo rodikliai, nustatyti Veiksmų programos 4 priede.

 

xvi SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

89.       Tinklo interneto svetainės adresas – www.kaimotinklas.lt.

90.       Tinklo logotipas pateikiamas Veiksmų programos 1 priede ir Tinklo svetainėje. Šį logotipą gali naudoti KPP administruojančios institucijos, taip pat viešųjų pirkimų būdu atrinkti paslaugų teikėjai.

91.       Su Tinklo veikla susiję dokumentai (Koordinavimo grupės, darbo grupių protokolai ir kt.) turi būti registruojami vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100.

92.       Veiksmų programa gali būti keičiama žemės ūkio ministro įsakymu.

93.       Pasikeitus Veiksmų programoje  nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

_________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

5 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-333, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08500

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-696 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“ pakeitimo