Suvestinė redakcija nuo 2020-12-24

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18150

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮSTATYMŲ IR KITŲ SEIMO TEISĖS AKTŲ LEIDYBOS, PARLAMENTINĖS KONTROLĖS IR SEIMO PRIEŽIŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 29 d. Nr. SV-S-1603

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 32 straipsniu, n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. 2300 „Dėl Įstatymų ir kitų teisės aktų projektų klausymų ir svarstymo Seimo komitetuose, komisijose tvarkos aprašo ir komitetų, komisijų išvadų formų“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                                 Loreta Graužinienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

Seimo valdybos

2016 m. birželio 29 d.

sprendimu Nr. SV-S-1603

 

ĮSTATYMŲ IR KITŲ SEIMO TEISĖS AKTŲ LEIDYBOS, PARLAMENTINĖS KONTROLĖS IR SEIMO PRIEŽIŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės ir Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) priežiūrinės veiklos organizavimo pagrindai yra nustatyti Lietuvos Respublikos Seimo statute (toliau – Seimo statutas).

2. Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų projektų registravimo, pateikimo Seimui, Seimo nariams, Seimo komitetams ar komisijoms svarstyti tvarka, klausymų ir svarstymo Seimo komitetuose ar komisijose organizavimo tvarka, klausymų ir svarstymo rezultatų įforminimas, įstatymų ir kitų Seimo priimtų teisės aktų parengimas pasirašyti, parlamentinės kontrolės, Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo tvarka.

21. Seimo komitetų ir komisijų posėdžiai nuotoliniu būdu organizuojami Seimo statute nustatytais atvejais ir tvarka, vadovaujantis Prisijungimo prie nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis organizuojamų Seimo valdybos posėdžių, Seniūnų sueigos posėdžių, Seimo struktūrinių padalinių posėdžių ir naudojimosi taip organizuojamų posėdžių informacinėmis sistemomis tvarkos aprašu, patvirtintu Seimo valdybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. SV-S-14 „Dėl Prisijungimo prie nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis organizuojamų Seimo valdybos posėdžių, Seniūnų sueigos posėdžių, Seimo struktūrinių padalinių posėdžių ir naudojimosi taip organizuojamų posėdžių informacinėmis sistemomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektas – įstatymo, Seimo nutarimo, Seimo rezoliucijos, Seimo pareiškimo, Seimo deklaracijos, Seimo kreipimosi ar kito Seimo teisės akto projektas.

3.2. Įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto lydimieji dokumentai – kartu su įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektu pagal įstatymų, Seimo statuto ir kitų teisės aktų reikalavimus Seimui teikiami dokumentai: įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto lyginamasis variantas ir aiškinamasis raštas, atitikties lentelė, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektui parengti reikalingo tyrimo ir kitų tyrimų, kuriais remtasi rengiant įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą, išvados, kiti su įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektu susiję dokumentai.

3.3. Laikinoji komisija – Seimo statuto nustatyta tvarka sudaryta Seimo laikinoji tyrimo, kontrolės, revizijos, parengiamoji, redakcinė, specialioji tyrimo ar kitokia laikinoji komisija kokiam nors klausimui ištirti, parengti ar kitiems Seimo pavedimams vykdyti.

3.4. Pasiūlymas – įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčių subjektų, piliečių, asociacijų, politinių partijų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų ir kitų suinteresuotų asmenų, Seimo paskirtų papildomų komitetų (komisijų) dėl Seimo teisės aktų projektų registre įregistruoto, svarstomo ir priimamo įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto pateiktas pasiūlymas, pataisa, pastaba, papildymas, išbraukimas.

3.5. Nuolatinė komisija – Seimo statuto nustatyta tvarka specialioms problemoms nagrinėti sudaryta Seimo nuolatinė komisija, kuri teikia Seimui savo išvadas dėl jai nagrinėti pavestų problemų ar klausimų.

3.6. Pagrindinis komitetas (komisija) – Seimo komitetas ar komisija, Seimo statuto nustatyta tvarka paskirtas pagrindiniu komitetu ar komisija įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektui nagrinėti ir išvadai dėl jo teikti Seimui.

3.7. Papildomas komitetas (komisija) – Seimo komitetas ar komisija, Seimo statuto nustatyta tvarka paskirtas papildomu komitetu ar komisija įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektui nagrinėti ir išvadai dėl jo teikti Seimui.

3.8. Seimo priimtas įstatymas ar kitas Seimo teisės aktas – Seimo statuto nustatyta tvarka Seimo priimtas įstatymas, Seimo nutarimas, Seimo rezoliucija, Seimo pareiškimas, Seimo deklaracija, Seimo kreipimasis ar kitas Seimo priimtas teisės aktas.

3.9. Suvestinis (konsoliduotas) įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto tekstas – po svarstymo pagrindiniame komitete (komisijoje) patobulintas įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto tekstas, kuriame prie kiekvieno straipsnio (ar kitos sudedamosios dalies) surašomi dėl šio straipsnio (ar kitos sudedamosios dalies) pateikti įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčių subjektų pasiūlymai, dėl kurių Seimo nariai sprendžia balsuodami įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto svarstymo ir priėmimo Seimo posėdyje metu.

 

II SKYRIUS

ĮSTATYMŲ IR KITŲ Seimo TEISĖS AKTŲ LEIDYBOS PROCEDŪRŲ ORGANIZAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ĮSTATYMŲ IR KITŲ SEIMO TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ IR LYDIMŲJŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS

 

4. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčių subjektų Seimui teikiamas įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektas ir jo lydimieji dokumentai pateikiami Seimo kanceliarijos Seimo posėdžių sekretoriatui (toliau – Seimo posėdžių sekretoriatas) įregistruoti Seimo teisės aktų projektų registre. Šiame registre nurodoma įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto registracijos numeris, registravimo data, įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto pavadinimas, iniciatorius, įrašoma informacija apie naujus ir alternatyvius įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto variantus, pagrindinio ir papildomo komitetų (komisijų) išvadas, Seimo narių pasiūlymus (Aprašo 10 priedas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų išvadas, Seimo kanceliarijos Teisės departamento (toliau – Teisės departamentas) išvadas, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupės išvadas, kitas Seimui pateiktas išvadas ir kitus įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto lydimuosius dokumentus, taip pat fiksuojama įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto svarstymo ir priėmimo Seime eiga, informacija apie įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto, pasiūlymo atsiėmimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

5. Seimo teisės aktų projektų registre registruojamam įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto aiškinamajam raštui ir kitiems lydimiesiems dokumentams suteikiamas įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto numeris, išskyrus atvejį, kai Seimui kartu yra teikiami keli įstatymų projektai ir vienas aiškinamasis raštas. Šiuo atveju įstatymų projektams suteikiami atskiri numeriai, o aiškinamajam raštui – įstatymų projektų, dėl kurių teikiamas aiškinamasis raštas, numeriai, nurodant juos nuo mažiausio iki didžiausio.

6. Pagrindinio komiteto (komisijos) ir papildomo komiteto (komisijos) išvadas Seimo posėdžių sekretoriatui registruoti Seimo teisės aktų projektų registre teikia atitinkamo komiteto biuras (Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, aptarnaujantys Seimo komisijas (toliau – komisijas aptarnaujantys darbuotojai). Papildomo komiteto (komisijos) išvada turi būti pateikta registruoti likus ne mažiau kaip dviem darbo dienoms iki pagrindinio komiteto (komisijos) posėdžio, kuriame bus svarstomas įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektas.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

7. Naujas įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto variantas rengiamas, redaguojamas ir įregistruojamas Seimo teisės aktų projektų registre po įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto svarstymo Seimo posėdyje, jeigu šio svarstymo metu Seimas pritarė pagrindinio komiteto (komisijos) pateiktam įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektui su įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčių subjektų pateiktais pasiūlymais, kuriems įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto svarstymo Seimo posėdyje metu pritarta, arba kai reikia ištaisyti pastebėtas rašybos ir gramatines klaidas, nekeičiančias įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto turinio ir prasmės. Naują įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto variantą parengia pagrindinio komiteto biuras (komisiją aptarnaujantis darbuotojas) ir pateikia redaguoti Seimo kanceliarijos Dokumentų departamento (toliau – Dokumentų departamentas) Teisės aktų redagavimo skyriui. Suredaguotą naują įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto variantą pagrindinio komiteto biuras (komisiją aptarnaujantis darbuotojas) pateikia registruoti Seimo posėdžių sekretoriatui.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-1186, 2019-04-10, paskelbta TAR 2019-04-15, i. k. 2019-06122

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

8. Tyrimo komisijos parengtą išvadą dėl asmens (Seimo nario, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, ministro, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko ar teisėjo arba kito teismo pirmininko ar teisėjo) neliečiamybės atėmimo ar Seimo nutarimo projektą dėl laikinosios tyrimo, kontrolės ar specialiosios tyrimo komisijos išvados ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atitinkamos komisijos sprendimo dėl išvados komisiją aptarnaujantis darbuotojas pateikia registruoti Seimo posėdžių sekretoriatui.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-327, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11748

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

9. Per Seimo komiteto (komisijos) sprendime nurodytą laiką raštu gauti įstatymų leidybos iniciatyvos teisės neturinčių subjektų pasiūlymai užregistruojami Dokumentų departamento Dokumentų valdymo skyriuje ir pateikiami Seimo posėdžių sekretoriatui, o šis juos įrašo į atskirą įstatymų leidybos iniciatyvos teisės neturinčių subjektų pateiktų pasiūlymų registrą. Šiame registre nurodoma įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto, dėl kurio teikiamas pasiūlymas, registracijos numeris, įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto pavadinimas, gauto pasiūlymo registracijos Seimo kanceliarijoje data ir numeris, pasiūlymo teikėjo duomenys (pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas), įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą nagrinėjantys pagrindinis ir papildomas komitetai (komisijos). Šiuos pasiūlymus Seimo posėdžių sekretoriatas nedelsdamas per Seimo kanceliarijos dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS) pateikia svarstyti atitinkamą įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą nagrinėjantiems pagrindiniam ir papildomam komitetams (komisijoms) ir susipažinti pasiūlymo teikėjo nurodytam adresatui (jeigu šis nėra pagrindinis ar papildomas komitetas (komisija).

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-1633, 2020-05-26, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11153

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Pagrindinio komiteto (komisijos) pasirengimas svarstyti

įstatymo AR KITO SEIMO TEISĖS AKTO projektą

 

10. Seimui pritarus įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektui po pateikimo, pagrindinis komitetas (komisija) ne vėliau kaip per savaitę turi savo posėdyje apsvarstyti pasirengimą nagrinėti įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą komitete (komisijoje). Tam jis savo iniciatyva gali nuspręsti komitete (komisijoje) surengti įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto klausymus ir priimti kitus parengiamuosius sprendimus arba nuspręsti klausymų nerengti. Jeigu yra gauta daug pasiūlymų, sprendimą dėl klausymų gali priimti vėliau ir komiteto (komisijos) išvados rengėjai.

11. Jeigu komitetas (komisija) nusprendžia nerengti įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto klausymų, visoms procedūroms, susijusioms su komiteto (komisijos) išvados projekto, komiteto (komisijos) išvados parengimu, jos pateikimu komitetui (komisijai), Seimo posėdžių sekretoriatui ir Seimui, taip pat kitoms procedūroms taikomos Aprašo nuostatos.

12. Seimui pritarus įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektui po pateikimo, Seimo paskirto pagrindiniu komitetu Seimo komiteto biuro vedėjas paskiria komiteto biuro tarnautoją (tarnautojus), atsakingą (atsakingus) už medžiagos įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto svarstymui komitete parengimą, komiteto išvados projekto surašymą. Kai Seimas paskiria komisiją pagrindine įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektui svarstyti, už medžiagos įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto svarstymui komisijoje, komisijos išvados projekto surašymą yra atsakingas komisiją aptarnaujantis darbuotojas, kuris yra Seimo kanclerio paskirtas aptarnauti komisiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

13. Komiteto biuro tarnautojai (komisijas aptarnaujantys darbuotojai) padeda organizuoti komiteto (komisijos) pasirengimą svarstyti įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą, pasiūlymus, komiteto (komisijos) išvados rengėjų pavedimu organizuoja klausymus ir praneša komiteto (komisijos) nariams apie komiteto (komisijos) posėdžio organizavimo būdą, posėdžio datą, laiką ir vietą, rūpinasi, kad klausymams ir komiteto (komisijos) posėdžiams būtų parengti reikalingi dokumentai, kita medžiaga, apie rengiamus klausymus ir komiteto (komisijos) posėdžius praneša įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto ar pasiūlymų iniciatoriams, išvadą rengiančių papildomų komitetų (komisijų) atstovams, pasiūlymus pateikusiems asmenims, suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, asociacijoms, politinėms partijoms, ekspertams ir nurodo, iki kada reikia pateikti pasiūlymus komitetui (komisijai), Seimo kanclerio nustatyta tvarka parengia ir į Seimo interneto svetainę įkelia informaciją apie komitete (komisijoje) svarstomus įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

14. Papildomas komitetas (komisija) rengdamasis svarstyti įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą, veikia vadovaudamasis šio skirsnio nuostatomis.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KlausymAI pagrindiniame komitete (komisijoje)

 

15. Klausymai gali būti rengiami pagrindiniame komitete (komisijoje) nagrinėjamų įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektų ir dėl jų pateiktų pasiūlymų, išvadų pradiniam aptarimui. Klausymų metu aptariama įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektų ir dėl jų pateiktų pasiūlymų esmė ir tikslingumas.

151. Klausymus organizuojančio komiteto pirmininko sprendimu klausymai, išskyrus uždarus klausymus, gali būti organizuojami nuotoliniu būdu, vadovaujantis Prisijungimo prie nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis organizuojamų Seimo valdybos posėdžių, Seniūnų sueigos posėdžių, Seimo struktūrinių padalinių posėdžių ir naudojimosi taip organizuojamų posėdžių informacinėmis sistemomis tvarkos aprašu, patvirtintu Seimo valdybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. SV-S-14 „Dėl Prisijungimo prie nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis organizuojamų Seimo valdybos posėdžių, Seniūnų sueigos posėdžių, Seimo struktūrinių padalinių posėdžių ir naudojimosi taip organizuojamų posėdžių informacinėmis sistemomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

16. Įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto svarstymo pagrindiniame komitete (komisijoje) klausymų galima nerengti, jeigu pasiūlymų gauta nedaug, tačiau tokiu atveju visi pasiūlymų autoriai turi būti kviečiami į komiteto (komisijos) posėdį, kuriame svarstomas įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektas.

17. Pagrindinis komitetas (komisija), įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto klausymams organizuoti ir išvadai dėl įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto parengti savo sprendimu:

17.1. paskiria atsakingus komiteto (komisijos) narius – komiteto (komisijos) išvados rengėjus (paprastai vieną iš Seimo daugumos ir vieną iš Seimo mažumos);

17.2. numato, kokių ekspertų nuomonės privalo būti išklausytos;

17.3. numato, kokių kitų komitetų (komisijų) ar valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų, politinių partijų, kitų suinteresuotų asmenų papildomų išvadų gali būti paprašyta;

17.4. numato, iki kada suinteresuoti asmenys gali pateikti pasiūlymus komitetui (komisijai);

17.5. nustato terminą, per kurį turi būti baigti (įvykti) klausymai ir komitetui (komisijai) pateikti komiteto (komisijos) išvados projektas ir įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto tekstas;

17.6. patvirtina komiteto biuro tarnautojus (komisijas aptarnaujančius darbuotojus), atsakingus už komiteto (komisijos) išvados projekto (išvados) surašymą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

18. Komiteto (komisijos) pirmininko pavedimu komiteto biuras (komisiją aptarnaujantis darbuotojas)  užtikrina, kad įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektas būtų paskelbtas Seimo interneto svetainėje ir būtų išsiųstas Aprašo 17.3 papunktyje nurodytoms institucijoms ir asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

19. Seimo valdyba arba Seimo seniūnų sueiga (toliau – Seniūnų sueiga) gali nustatyti, kokioms institucijoms ar asmenims įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektas privalo būti išsiųstas.

20. Pasibaigus Seimo komiteto (komisijos) nustatytam pasiūlymų pateikimo laikui, visi raštu gauti pasiūlymai svarstomi Seimo komiteto (komisijos) rengiamuose klausymuose. Dalyvauti šiuose klausymuose kviečiami pasiūlymus pateikę asmenys. Klausymus organizuoja Seimo komiteto (komisijos) išvadų rengėjai.

21. Komiteto (komisijos) rengiamuose klausymuose gali dalyvauti:

21.1. ekspertai, konsultantai, specialistai;

21.2. suinteresuotų institucijų, visuomenės grupių atstovai ir lobistai;

21.3. įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turintys subjektai;

21.4. raštu savo pasiūlymus pateikę asmenys;

21.5. kiti pageidaujantys dalyvauti ir iš anksto užsirašę asmenys.

22. Komitetui (komisijai) nutarus arba komiteto (komisijos) pirmininkui pareikalavus, gali būti rengiami uždari klausymai. Uždari klausymai rengiami vadovaujantis Uždarų posėdžių ir pasitarimų organizavimo Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2012 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. SV-S-1738 „Dėl Uždarų posėdžių ir pasitarimų organizavimo Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

23. Komiteto (komisijos) rengiamuose uždaruose klausymuose gali dalyvauti tik komiteto (komisijos) sprendime nurodytų institucijų atstovai ir asmenys (ar jų atstovai). Išvados rengėjų (ar bent vieno iš jų) dalyvavimas klausymuose yra būtinas visais atvejais.

24. Komiteto (komisijos) išvados rengėjo (rengėjų) pavedimu Komiteto biuras (komisiją aptarnaujantis darbuotojas)  apie klausymus, klausymų organizavimo būdą, vietą, laiką ar jų pakeitimus praneša Aprašo 17.3 papunktyje ir 21 punkte nurodytoms institucijoms ir asmenims (apie pakeitimus – ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki klausymų pradžios).

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-1491, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19641

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

25. Neteko galios nuo 2019-12-06

Punkto naikinimas:

Nr. SV-S-1491, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19641

 

26. Komiteto (komisijos) klausymų ir posėdžių savaitės darbotvarkė skelbiama viešai, neatsižvelgiant į tai, ar komiteto klausymai atviri, ar uždari.

27. Komiteto (komisijos) klausymams pirmininkauja vienas iš komiteto (komisijos) paskirtų išvados rengėjų, jeigu nenusprendžiama kitaip.

28. Klausymų pirmininkas:

28.1. vadovauja klausymams;

28.2. užtikrina, kad įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektas (ar kitas nagrinėjamas klausimas) ir dėl jo pateikti pasiūlymai būtų aptarti nustatytu laiku, laikantis numatytų terminų būtų pateiktas komiteto (komisijos) išvados projektas ir parengtas patobulintas įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto tekstas su lyginamuoju variantu, jeigu jis turi būti rengiamas. Jeigu komiteto (komisijos) išvados projekto rengėjai pritaria iniciatorių pateiktam įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektui ir kitais atvejais, kai įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektas netobulinamas, pateikiamas tik komiteto (komisijos) išvados projektas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. SV-S-1491, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19641

 

29. Komiteto (komisijos) klausymai pradedami klausymų pirmininkui paskelbus jų pradžią. Klausymų pirmininkas praneša apie numatytą aptarti įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą (ar kitą numatytą nagrinėti klausimą) ir dėl jo gautus pasiūlymus, atsižvelgdamas į bendrą klausymams skirtą laiką ir norinčių kalbėti asmenų skaičių, nustato klausymų ir kalbų trukmę, taip pat praneša apie klausymuose dalyvaujančius asmenis ir atlieka kitus klausymams organizuoti reikalingus veiksmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

30. Paskelbęs klausymų pradžią, klausymų pirmininkas suteikia žodį įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto iniciatoriams ir dėl šio projekto rašytinius pasiūlymus pateikusiems asmenims. Taip pradedamas įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto nagrinėjimas iš esmės: analizuojama ir aptariama įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto esmė, jo tikslingumas, pasirinktas klausimo sprendimo būdas, forma, taip pat analizuojami gauti pasiūlymai, išvados, išklausomi į klausymus kviestų ekspertų, komiteto biuro patarėjų (komisijas aptarnaujančių darbuotojų), konsultantų, suinteresuotų asmenų, lobistų motyvai ir nuomonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

31. Klausymų pirmininkas, komiteto (komisijos) nariai ir kiti komiteto (komisijos) klausymuose dalyvaujantys įstatymų iniciatyvos teisę turintys subjektai gali klausymuose dalyvaujantiems įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto iniciatoriams, pasiūlymų teikėjams, ekspertams, suinteresuotiems asmenims, lobistams ir kitiems asmenims pateikti klausimų, susijusių su nagrinėjamu įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektu ar pasiūlymais.

32. Komiteto (komisijos) klausymai baigiami klausymų pirmininkui paskelbus jų pabaigą. Sprendimai komiteto (komisijos) klausymų metu nepriimami. Jeigu klausymai laiku nebaigiami, klausymų pirmininkas gali atidėti klausymus kitai dienai.

33. Atsižvelgdamas į klausymų rezultatus, jeigu klausymai vyko, ir komiteto (komisijos) posėdyje priimtus sprendimus, komitetas (komisija) parengia Seimui Aprašo 3 priede nustatytos formos pagrindinio komiteto (komisijos) išvadą dėl nagrinėjamo įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto ir pateikia Seimui patobulintą įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto tekstą ir lyginamąjį projekto variantą, jeigu jis turi būti rengiamas.

34. Papildomas komitetas (komisija), nusprendęs rengti klausymus dėl įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto, veikia vadovaudamasis šio skirsnio nuostatomis.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

komitetŲ (komisijŲ) IŠVADŲ projektų IR išvadų rengimas, APTARIMAS IR svarstymas

 

35. Komitetas (komisija), Seimo statuto nustatyta tvarka paskirtas papildomu įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektui nagrinėti, arba savo iniciatyva, arba pagrindinio komiteto (komisijos) prašymu privalo apsvarstyti įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą ir likus ne mažiau kaip dviem darbo dienoms iki pagrindinio komiteto (komisijos) posėdžio, kuriame bus svarstomas įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektas, pateikti pagrindiniam komitetui (komisijai) ir Seimo posėdžių sekretoriatui papildomo komiteto (komisijos) išvadą dėl įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto.

36. Papildomo komiteto (komisijos) išvados projektą dėl įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto surašo komiteto biuro tarnautojai (komisijas aptarnaujantys darbuotojai) ir jį suderina (elektroninio ryšio priemonėmis arba pasirašytinai) su išvados rengėjais.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-1491, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19641

Nr. SV-S-1534, 2020-01-15, paskelbta TAR 2020-01-16, i. k. 2020-00689

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

37. Papildomo komiteto (komisijos) išvadą dėl įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto, laikydamiesi Aprašo 4 priede nustatytos formos, surašo komiteto biuro tarnautojai (komisijas aptarnaujantys darbuotojai) ir teikia pasirašyti komiteto (komisijos) pirmininkui. Jeigu pirmininkas išvykęs arba serga ir dėl to laikinai negali eiti pareigų, papildomo komiteto (komisijos) išvadą pasirašo komiteto (komisijos) pirmininko pavaduotojas, o jeigu ir šio nėra, – komiteto (komisijos) pirmininko įgaliotas komiteto (komisijos) narys.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

38. Pagrindinio komiteto (komisijos) išvados rengėjai per komiteto (komisijos) sprendime nurodytą terminą parengia pagrindinio komiteto (komisijos) išvados projektą ir, jeigu siūloma įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektui pritarti ir jį tobulinti, įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą ir jo lyginamąjį variantą, jeigu jis turi būti rengiamas.

39. Jeigu komiteto (komisijos) išvados rengėjų nuomonės dėl pateiktų pasiūlymų nesutampa, išvados projekto dalyse, kuriose išdėstomi pasiūlymai, skiltyje „Komiteto / Komisijos nuomonė“, taip pat išvados projekto dalyje „Komiteto / Komisijos sprendimai“ įrašomos abiejų komiteto (komisijos) išvados rengėjų nuomonės ir prie išvados projekto pridedamas įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektas su atitinkamomis alternatyvomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-1491, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19641

 

40. Pagrindinio komiteto (komisijos) išvados projektą dėl įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto surašo komiteto biuro tarnautojai (komisijas aptarnaujantys darbuotojai) ir jį suderina (elektroninio ryšio priemonėmis arba pasirašytinai) su išvados rengėjais. Jeigu rengiamas kitas to paties įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto variantas, kartu su išvados projektu pateikiamas kitas to paties įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektas ir jo lyginamasis variantas.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-1491, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19641

Nr. SV-S-1534, 2020-01-15, paskelbta TAR 2020-01-16, i. k. 2020-00689

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

41. Pagrindinis komitetas (komisija) gautą išvados rengėjų parengtą pagrindinio komiteto (komisijos) išvados projektą ne vėliau kaip likus keturioms darbo dienoms iki įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto svarstymo Seimo posėdyje savo posėdyje svarsto kartu su įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektu Seimo statuto 149 straipsnyje nustatyta tvarka.

42. Visą su svarstomu įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektu susijusią medžiagą išnagrinėja ir apibendrina pagrindinis komitetas (komisija).

43. Pagrindiniame komitete (komisijoje) apsvarsčius įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą ir komiteto (komisijos) išvados projektą, parengiama pagrindinio komiteto (komisijos) išvada Seimui.

44. Pagrindinio komiteto (komisijos) išvada yra išsamus įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto svarstymo komitete aprašymas. Pagrindinio komiteto (komisijos) išvadą dėl įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto, laikydamiesi Aprašo 3 priede nustatytos formos, surašo komiteto biuro tarnautojai (komisijas aptarnaujantys darbuotojai) ir teikia pasirašyti komiteto (komisijos) pirmininkui. Jeigu pirmininkas išvykęs arba serga ir dėl to laikinai negali eiti savo pareigų, pagrindinio komiteto (komisijos) išvadą pasirašo komiteto (komisijos) pirmininko pavaduotojas, o jeigu ir šio nėra, – komiteto (komisijos) pirmininko įgaliotas komiteto (komisijos) narys.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

45. Pagrindinio komiteto (komisijos) papildoma išvada yra Aprašo 5 priede nustatytos formos išsamaus įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto svarstymo komitete aprašymo papildymas, komitete (komisijoje) apsvarsčius gautus naujus pasiūlymus, Teisės departamento išvadas ir kitus svarbius dokumentus, susijusius su komitete (komisijoje) svarstytu įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektu, kurių komitetas (komisija) iki tol nebuvo svarstęs.

46. Pagrindinio ir papildomų komitetų (komisijos) apsvarstytą įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą, kuriam pagrindinis komitetas (komisija) pritarė, pagrindinio komiteto biuras (komisiją aptarnaujantis darbuotojas) perduoda Dokumentų departamento Teisės aktų redagavimo skyriui redaguoti. Įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektai redaguojami laikantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, Seimo statuto, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Redaguojant įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektus, negalima keisti (iškreipti) jų nuostatų ir prasmės, bet privaloma pagal bendrinės lietuvių kalbos normas ištaisyti įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto kalbą, patikrinti, ar įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektuose vartojami sunorminti terminai. Įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektų terminai turi būti įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nustatyta tvarka, prireikus teikiami vertinti Seimo kanceliarijos Terminijos komisijai Seimo kanclerio nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-1186, 2019-04-10, paskelbta TAR 2019-04-15, i. k. 2019-06122

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

47. Suredaguotą įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą Dokumentų departamento Teisės aktų redagavimo skyrius grąžina pagrindinio komiteto biurui (komisiją aptarnaujančiam darbuotojui) derinti su įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto iniciatoriais, komiteto (komisijos) išvados rengėjais ir pataisyti. Suredaguotą ir pagrindinio komiteto biuro (komisiją aptarnaujančio darbuotojo) tinkamai pataisytą įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą vizuoja Dokumentų departamento Teisės aktų redagavimo skyrius (vizuojant nurodoma laikas ir teisės akto projektą redagavusio tarnautojo vardas ir pavardė).

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-1186, 2019-04-10, paskelbta TAR 2019-04-15, i. k. 2019-06122

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

PENKTASIS SKIRSNIS

Seimo priimtų ĮSTATYMų AR KITŲ SEIMO TEISĖS AKTŲ parengimas pasirašyti, SKELBIMAS, TEIKIMAS SUINTERESUOTIEMS ASMENIMS

 

48. Seimo priimtų įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų originalus įformina Dokumentų departamento Teisės aktų redagavimo skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-1186, 2019-04-10, paskelbta TAR 2019-04-15, i. k. 2019-06122

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

49. Seimo priimti įstatymai ar kiti Seimo teisės aktai Dokumentų departamente registruojami Seimo teisės aktų registre. Šiame registre nurodoma Seimo priimto įstatymo ar kito Seimo teisės akto priėmimo data, numeris, pavadinimas, įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto numeris, teisės akto originalą parengęs tarnautojas, lapų skaičius, įteikimo Seimo Pirmininkui pasirašyti (ar vizuoti) ir grąžinimo Dokumentų departamentui datos, Seimo priimto įstatymo išsiuntimo Respublikos Prezidentui pasirašyti ir jo grąžinimo Seimui datos.

50. Įformindamas Seimo priimto įstatymo ar kito Seimo teisės akto originalą, Dokumentų departamento Teisės aktų redagavimo skyrius pagal Seimo posėdžio protokolą ir stenogramą patikrina (prireikus kartu su įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą kuravusiu komiteto biuro tarnautoju (komisiją aptarnaujančiu darbuotoju), ar į Seimo priimto įstatymo ar kito Seimo teisės akto tekstą įtraukti visi pasiūlymai, kuriems Seimo priimto įstatymo ar kito Seimo teisės akto priėmimo metu pritarė Seimas, ar atsižvelgta į Teisės departamento išvadas, kurioms priėmimo metu pritarė Seimas, jeigu reikia, tekstą ištaiso ir pagal teisės aktų reikalavimus įformina.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-1186, 2019-04-10, paskelbta TAR 2019-04-15, i. k. 2019-06122

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

51. Įformintą Seimo priimto įstatymo ar kito Seimo teisės akto originalą Dokumentų departamento Teisės aktų redagavimo skyrius perduoda atitinkamo komiteto biuro tarnautojui (komisiją aptarnaujančiam darbuotojui) patikrinti ir teikti vizuoti to Seimo priimto įstatymo ar kito Seimo teisės akto priėmimo metu buvusiam pranešėjui, priimtų pasiūlymų autoriams ir komiteto (komisijos) pirmininkui. Pavizuotas Seimo priimto įstatymo ar kito Seimo teisės akto originalas grąžinamas Dokumentų departamento Teisės aktų redagavimo skyriui. Dokumentų departamento Teisės aktų redagavimo skyrius teikia jį Seimo posėdžio, kuriame tas įstatymas ar kitas Seimo teisės aktas priimtas, pirmininkui vizuoti ir Seimo Pirmininkui pasirašyti (ar vizuoti).

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-1186, 2019-04-10, paskelbta TAR 2019-04-15, i. k. 2019-06122

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

511. Kai Seimo priimtas įstatymas vizuojamas ar kitas Seimo teisės aktas vizuojamas ir pasirašomas elektroniniu būdu DVS, įforminto Seimo priimto įstatymo tekstą vizuoti ar įformintą kitą Seimo teisės aktą vizuoti priėmimo metu buvusiam pranešėjui, priimtų pasiūlymų autoriams ir komiteto (komisijos) pirmininkui ir pasirašyti Seimo Pirmininkui laiku per DVS pateikia Dokumentų departamento Teisės aktų redagavimo skyrius. Atitinkamo komiteto biuro tarnautojas (komisiją aptarnaujantis darbuotojas) turi pasirūpinti, kad to įstatymo ar kito Seimo teisės akto priėmimo metu buvęs pranešėjas, Seimo priimtų pasiūlymų autoriai ir komiteto (komisijos) pirmininkas pateiktą teisės aktą laiku pavizuotų.

Papildyta punktu:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

52. Seimo Pirmininko vizuoti Seimo priimti įstatymai su Dokumentų departamento direktoriaus pasirašytu lydraščiu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo priėmimo išsiunčiami Respublikos Prezidentui pasirašyti. Respublikos Prezidentui pasirašyti išsiųstus įstatymus Dokumentų departamento Teisės aktų redagavimo skyriaus atsakingas darbuotojas nedelsdamas įkelia į Teisės aktų informacinę sistemą (toliau – TAIS).

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-1186, 2019-04-10, paskelbta TAR 2019-04-15, i. k. 2019-06122

 

53. Seimo priimtus ir teisės aktų nustatyta tvarka pasirašytus Seimo priimtus įstatymus ar kitus Seimo teisės aktus Dokumentų departamento Teisės aktų redagavimo skyrius nedelsdamas įkelia į TAIS ir perduoda į Teisės aktų registrą oficialiai skelbti.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

54. Nuorodas į TAIS ar Teisės aktų registre paskelbtus Seimo priimtus įstatymus ir kitus Seimo teisės aktus Dokumentų departamento Teisės aktų redagavimo skyrius išsiunčia Seimo ir Seimo kanceliarijos padaliniams, Vyriausybei, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, taip pat tuose teisės aktuose minimoms kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ar asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

III SKYRIUS

PARLAMENTINĖS KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS

 

55. Seimo komitetams ir nuolatinėms komisijoms atlikti parlamentinę kontrolę padeda komitetų biurų tarnautojai (komisijas aptarnaujantys darbuotojai). Laikinąsias (išskyrus revizijos, parengiamąsias, redakcines) ir nuolatines komisijas aptarnauja Seimo kanclerio paskirti komisijas aptarnaujantys darbuotojai. Komiteto (komisijos) pirmininko prašymu pagalbą organizuojant parlamentinės kontrolės vykdymą jiems teikia Seimo kanclerio paskirti Teisės departamento, kito komiteto biuro ar kiti Seimo kanceliarijos tarnautojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

56. Dokumentų, susijusių su komiteto, nuolatinės komisijos atliekama parlamentine kontrole, taip pat laikinųjų kontrolės, tyrimo ar specialiųjų tyrimo komisijų dokumentų apskaitą tvarko komiteto biuras (komisiją aptarnaujantis darbuotojas) Seimo kanclerio ir teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

57. Komitetų biurų tarnautojai (komisijas aptarnaujantys darbuotojai), suderinę su komiteto (komisijos) pirmininku, parengia komiteto (komisijos) posėdžio darbotvarkę, praneša komiteto (komisijos) nariams ir kitiems į komiteto (komisijos) posėdį pakviestiems asmenims apie posėdžio organizavimo būdą, posėdžio vietą, laiką, pateikia komiteto (komisijos) nariams komiteto (komisijos) posėdžio medžiagą, talkina komitetui (komisijai) ir komiteto (komisijos) pirmininkui organizuojant parlamentinį tyrimą, Seimo pavestų klausimų tyrimą ar vykdant kitą Seimo pavedimą, rengia komiteto (komisijos) išvadų, Seimo nutarimų, Seimo rezoliucijų ar kitų Seimo teisės aktų ar komiteto (komisijos) sprendimų projektus, rašo komiteto (komisijos) posėdžio protokolus ir vykdo komiteto (komisijos) pirmininko pavedimus, susijusius su komiteto (komisijos) darbo organizavimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-327, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11748

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

571. Komitetų biurų tarnautojai (komisijas aptarnaujantys darbuotojai) užtikrina, kad Seimo interneto svetainėje būtų paviešinta informacija apie visus komiteto (komisijos) posėdyje svarstytus parlamentinės kontrolės klausimus, apie tai, ką šiais klausimais nutarė komitetas (komisija), ir, jeigu yra, informacija apie komiteto (komisijos) priimtų sprendimų įgyvendinimą. Informacija apie komiteto (komisijos) svarstytą parlamentinės kontrolės klausimą turi būti paviešinta ne vėliau kaip per tris darbo dienas po atitinkamo komiteto (komisijos) posėdžio protokolo pasirašymo ir atnaujinama ne vėliau kaip per tris darbo dienas po papildomos informacijos gavimo komitete (komisijoje).

Papildyta punktu:

Nr. SV-S-1633, 2020-05-26, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11153

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

58. Laikinosios kontrolės ar tyrimo komisijos, atliekančios parlamentinį tyrimą, Seimo pavestą klausimo tyrimą ar kitą Seimo pavedimą, išvada, komiteto (komisijos), kuriam (kuriai) Seimas suteikė laikinosios komisijos įgaliojimus ir pavedė atlikti parlamentinį tyrimą, išvada rengiamos pagal atitinkamai Aprašo 6 ir 7 prieduose nustatytas formas ir registruojamos laikinųjų komisijų dokumentų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-327, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11748

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

581. Tyrimo komisijos išvada dėl asmens (Seimo nario, Ministro Pirmininko, ministro, Konstitucinio Teismo pirmininko ar teisėjo, Aukščiausiojo Teismo pirmininko ar teisėjo, Apeliacinio teismo pirmininko ar teisėjo arba kito teismo pirmininko ar teisėjo) neliečiamybės atėmimo rengiama pagal Aprašo 8 priede nustatytą formą ir registruojama laikinųjų komisijų dokumentų registre.

Papildyta punktu:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

59. Specialiosios tyrimo komisijos išvada dėl teikimo pradėti apkaltos procesą Seimo nariui, Respublikos Prezidentui, Konstitucinio Teismo pirmininkui ar šio teismo teisėjui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui ar šio teismo teisėjui, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui ar šio teismo teisėjui rengiama pagal Aprašo 9 priede nustatytą formą ir registruojama laikinųjų komisijų dokumentų registre. Šią išvadą kartu su Seimo nutarimo projektu ir kitais dokumentais specialioji tyrimo komisija įteikia Seimo Pirmininkui.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

IV SKYRIUS

SEIMO PRIEŽIŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

60. Seimo narių rašytinius klausimus ir paklausimus Seimo narių rašytinių klausimų ir paklausimų registruose registruoja ir per Dokumentų departamento Dokumentų valdymo skyrių išsiunčia Seimo posėdžių sekretoriatas.

61. Seimo narių rašytinių klausimų ir paklausimų registruose įrašomas rašytiniam klausimui ar paklausimui suteiktas numeris, išsiuntimo data, teikėjas, klausimo ar paklausimo gavėjas, nurodomas trumpas rašytinio klausimo ar paklausimo turinys, informacija, kokia forma prašoma atsakyti rašytinio klausimo ar paklausimo teikėjui, atsakymo į rašytinį klausimą ar paklausimą pateikimo data ir numeris.

62. Seimo kanclerio nustatyta tvarka užregistruotų gautų rašytinių atsakymų į Seimo narių rašytinius klausimus ir paklausimus kopijas Seimo posėdžių sekretoriatas pateikia rašytinį klausimą ar paklausimą pateikusiam Seimo nariui (nariams).

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

63. Seimo narių rašytinių klausimų ir paklausimų registrai skelbiami Seimo interneto ir Seimo kanceliarijos intraneto svetainėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

64. Neteko galios nuo 2020-12-24

Punkto naikinimas:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

65. Seimo ir Seimo valdybos sprendimų kreiptis į Vyriausybę ir kitas institucijas dėl išvadų dėl įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektų ir jų vykdymo apskaitą Seimo posėdžių sekretoriatas tvarko Išvadų dėl įstatymų projektų apskaitos žurnale. Šiame žurnale įrašoma Seimo posėdžio, kuriame nuspręsta prašyti atitinkamos išvados, data ir protokolo numeris, Seimo valdybos sprendimo dėl įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektų išvadų data ir numeris, įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto, dėl kurio prašoma išvados, numeris ir pavadinimas, išvados teikėjas ir rengėjas, pateikimo terminas, pateikimo data, kita būtina informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

66. Seimo valdybos sprendimu sudarytas darbo grupes įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektams rengti ir Seimo bei Seimo valdybos pavedimams vykdyti aptarnauja pagal Seimo komitetų (komisijų) kompetenciją Seimo komitetų biurai (komisijas aptarnaujantys darbuotojai). Informaciją apie darbo grupių užduočių ir pavedimų vykdymą Seimo valdybos sprendimu sudarytų darbo grupių apskaitos ir užduočių vykdymo žurnale tvarko Seimo posėdžių sekretoriatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

67. Informaciją apie komitetų (komisijų) priimtus sprendimus, kitas parlamentinės kontrolės priemones ir jų vykdymą tvarko komitetų biurų vedėjų ir Seimo kanclerio paskirti tarnautojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

68. Seimui teikiamų Vyriausybės, valstybės institucijų, kurių vadovus skiria Seimas arba kurių paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas (išskyrus teismus), taip pat įstatymuose nustatytų valstybės institucijų (ar jų vadovų), teikiančių veiklos ataskaitas Seimui, metinių veiklos ataskaitų apskaitą tvarko Seimo posėdžių sekretoriatas. Šias ataskaitas Seimo posėdžių sekretoriatas per DVS pateikia Seimo komitetams ir ataskaitų tekstus įkelia į TAIS. Seimui teikiamų ataskaitų apskaitos žurnale nurodomas ataskaitos eilės numeris, institucijos pavadinimas, ataskaitos teikimo teisinis pagrindas, Seimo nutarimo, kuriuo institucijos vadovas buvo paskirtas (arba Seimas pritarė jo paskyrimui), data ir numeris, duomenys apie ataskaitos pateikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-1633, 2020-05-26, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11153

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

V SKYRIUS

SENIŪNŲ SUEIGOS POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS

 

69. Seimo posėdžių sekretoriatas, aptarnaudamas Seniūnų sueigos posėdžius:

69.1. su Seimo Pirmininku suderina ir parengia Seniūnų sueigos posėdžio darbotvarkės projektą ir Seniūnų sueigos posėdžio medžiagos bylą (Seniūnų sueigos darbotvarkės projektas, Seimo posėdžių darbotvarkės (savaitės, dienos), Seimo komitetų (komisijų) ir Seimo frakcijų pasiūlymai dėl įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektų svarstymo Seimo posėdžiuose terminų, pagrindinio ir papildomų komitetų (komisijų) skyrimo, darbo organizavimo, Seimo valdybos, Seniūnų sueigos narių, Seimo narių, Vyriausybės pateikti pasiūlymai ir kita svarstomų klausimų medžiaga);

69.2. praneša Seniūnų sueigos nariams ir Seniūnų sueigos posėdyje dalyvaujantiems asmenims apie numatytą Seniūnų sueigos posėdį, jo organizavimo būdą, posėdžio vietą ir laiką ir pateikia Seniūnų sueigos posėdžio medžiagą Seniūnų sueigos nariams ir Seniūnų sueigos posėdyje dalyvaujantiems asmenims;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

69.3. rašo Seniūnų sueigos posėdžių protokolus, juos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia pasirašyti Seniūnų sueigos posėdžio pirmininkui.

70. Seniūnų sueigos posėdžio pirmininko pasirašytą Seniūnų sueigos posėdžio protokolą (be priedų) Seimo posėdžių sekretoriatas per vieną darbo dieną nuo pasirašymo įkelia į TAIS. Prie Seniūnų sueigos posėdžio protokolo pridedama papildoma medžiaga: Seimo komitetų (komisijų) ir Seimo frakcijų pasiūlymai dėl įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektų svarstymo Seimo posėdžiuose terminų, pagrindinio ir papildomų komitetų (komisijų) skyrimo, darbo organizavimo, Seimo valdybos, Seniūnų sueigos narių, Seimo narių, Vyriausybės pateikti pasiūlymai ir kita svarstomų klausimų medžiaga.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

VI SKYRIUS

SEIMO POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS

 

71. Seimo posėdžiai organizuojami Seimo statuto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

72. Seimo posėdžiai tiesiogiai transliuojami internetu ir per televizijos programą „Seimas – tiesiogiai“. Seimo posėdžio eiga fiksuojama protokolu, vaizdo ir garso įrašu ir stenograma. Seimo posėdžio protokolas ir stenograma skelbiami TAIS.

73. Seimo posėdžių sekretoriatas parengia ir Seimo posėdžio pirmininkui perduoda Seimo posėdžio medžiagą ir informaciją apie Seimo posėdžio darbotvarkėje įrašytus įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

74. Seimo nariams darbui Seimo posėdžio metu laikantis Aprašo 11 priede nustatytų techninių reikalavimų automatiniu būdu sudaromas suvestinis (konsoliduotas) įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto tekstas, kurio atitiktį komiteto (komisijos) išvadai patikrina šią išvadą surašęs komiteto biuro tarnautojas (komisiją aptarnaujantis darbuotojas).

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

75. Seimo posėdžio protokolą Seimo statuto nustatyta tvarka rašo ir Seimo posėdžių protokolų registre užregistruoja Dokumentų departamento Stenogramų skyrius. Teikiamas balsuoti Seimo nariams formuluotes Seimo posėdžio protokolą rašantis darbuotojas įkelia į Seimo posėdžių eigos valdymo informacinę sistemą. Seimo posėdžio pirmininko (pirmininkų) pasirašytą Seimo posėdžio protokolą (be priedų) Dokumentų departamento Stenogramų skyrius įkelia į TAIS. Prireikus rengiami Seimo posėdžio protokolo išrašai. Prie Seimo posėdžio protokolo pridedama Seimo posėdžių sekretoriato perduota tos dienos Seimo posėdžių medžiaga, Seimo posėdžių eigos valdymo informacinėje sistemoje ar telekonferencijų platformoje (jeigu Seimo posėdis vyko nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis) įrašyti tos dienos Seimo posėdžio duomenys: darbotvarkė, Seimo narių registracijos duomenys, balsavimų dėl teisės aktų priėmimo rezultatai, vardinio balsavimo kortelės, slapto balsavimo biuleteniai, dalyvavusių slaptai balsuojant Seimo narių sąrašas, slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolas, Seimo narių ar frakcijų rašytiniai pareiškimai ir kiti dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

76. Seimo posėdžių stenogramos rengiamos Seimo statuto ir Seimo kanclerio nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip per 3 dienas po Seimo posėdžio įkeliamos į TAIS.

77. Seimo posėdyje paskelbtas tarpparlamentinių ryšių grupės teikimas su Seimo Užsienio reikalų komiteto pritarimu, parlamentinės ar laikinosios grupės iniciatorių teikimas ir visi kiti šių grupių įsikūrimo dokumentai per Seimo posėdžių sekretoriatą pateikiami Dokumentų departamentui. Duomenis apie tarpparlamentinių ryšių grupių, parlamentinių ir laikinųjų grupių sudėtį ir vadovus Dokumentų departamentas įkelia į Seimo kanceliarijos intraneto svetainę. Duomenis apie tarpparlamentinių ryšių grupių sudėtį ir vadovus Dokumentų departamentas pateikia Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

78. Iš įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto rengimo ir svarstymo medžiagos Seimo posėdžių sekretoriatas sudaro įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto rengimo bylą, kuri saugoma Seimo kanclerio ir teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

79. Komitetų (komisijų) posėdžiai, klausymai vedami laikantis Aprašo 12 priede nustatytų posėdžio vedimo rekomendacijų.

791. Komitetų (komisijų) posėdžiai, išskyrus uždarus posėdžius, tiesiogiai transliuojami Seimo interneto svetainėje ir kitomis Seimo kanceliarijos naudojamomis visuomenės informavimo priemonėmis. Komitetų (komisijų) klausymai, išskyrus uždarus klausymus, tiesiogiai transliuojami Seimo interneto svetainėje ir kitomis Seimo kanceliarijos naudojamomis visuomenės informavimo priemonėmis komiteto (komisijos) sprendimu. Komitetų (komisijų) posėdžių ir klausymų, išskyrus uždarus posėdžius ir klausymus, vaizdo ir garso įrašai skelbiami viešai Seimo interneto svetainėje ir kitose Seimo kanceliarijos naudojamose visuomenės informavimo priemonėse.

Papildyta punktu:

Nr. SV-S-915, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15703

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-1014, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20108

Nr. SV-S-1558, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02312

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

80. Seimo Europos reikalų komiteto ir Užsienio reikalų komiteto posėdžių, kuriuose svarstomi ir sprendžiami Europos Sąjungos reikalai, metu daromi garso įrašai, pagal kuriuos rengiamos šių komitetų posėdžių stenogramos. Kitų komitetų (komisijų) posėdžių garso įrašai daromi pagal galimybes. Komitetų (komisijų) posėdžių ar klausymų garso įrašai, kurie nėra skirti viešai posėdžių ar klausymų transliacijai, naudojami tik posėdžio ar klausymų eigai ir posėdyje priimtiems sprendimams fiksuoti ir Seimo veiklos dokumentams rengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-1633, 2020-05-26, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11153

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

801. Nuotoliniu būdu organizuojamų komitetų (komisijų) posėdžių garso ir vaizdo įrašai įrašomi į kompiuterines laikmenas ir teisės aktų nustatyta tvarka perduodami saugoti Dokumentų departamento Archyvo skyriui.

Papildyta punktu:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

81. Komitetų (komisijų) posėdžių stenogramas rengia Dokumentų departamento Stenogramų skyrius Seimo kanclerio pavedimu pagal atitinkamo komiteto (komisijos) pirmininko Seimo kancleriui pateiktą rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodyta posėdžio data, laikas, posėdžio (klausymų) darbotvarkė ir pateiktas dalyvaujančių asmenų vardinis sąrašas.

82. Apraše nustatytos formos pasiūlymo, darbotvarkės ir išvadų šablonus sudaro ir Seimo kanceliarijos intraneto svetainėje paskelbia Dokumentų departamento Dokumentų valdymo skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-327, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11748

Nr. SV-S-1491, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19641

 

83. Įstatymų ar kitų Seimo priimamų teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės veiklos dokumentai Seimo kanclerio ir teisės aktų nustatyta tvarka perduodami saugoti Dokumentų departamento Archyvo skyriui, įslaptinti dokumentai – Dokumentų departamento Dokumentų valdymo skyriui.

84. Valstybės arba tarnybos paslaptį sudaranti informacija komitetui ar komisijai (jų nariams) teikiama Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme ir kituose įslaptintos informacijos administravimo dokumentuose nustatyta tvarka.

 

__________________

 

 

Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų

leidybos, parlamentinės kontrolės ir

Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Komiteto / Komisijos posėdžio / klausymų darbotvarkės forma)

 

 

(Pildoma, kai posėdyje / klausymuose svarstomi įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektai)

 

 

(Data) (Komiteto / Komisijos pavadinimas) POSĖDŽIO / KLAUSYMŲ DARBOTVARKĖ

 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Projekto Nr.

Svarstomas

klausimas

 

Pagrindinis ar
papildomas
komitetas / komisija
(stadija)

Komiteto / Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto / Komisijos pirmininkas                                (Parašas)                                 (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

(Pildoma, kai posėdyje nesvarstomi įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektai)

 

 

(Data) (Komiteto / Komisijos pavadinimas) POSĖDŽIO (-IŲ) DARBOTVARKĖ

 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas

klausimas

 

Komiteto  / Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto / Komisijos pirmininkas                                (Parašas)                                 (Vardas ir pavardė)

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2019-12-06

Priedo naikinimas:

Nr. SV-S-1491, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19641

Priedo pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

 

 

Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos,

parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės

veiklos organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Pagrindinio komiteto / komisijos išvados forma)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

(Komiteto / Komisijos pavadinimas)

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO / KOMISIJOS IŠVADA

DĖL (Įstatymo / kito Seimo teisės akto projekto pavadinimas ir registracijos numeris)

 

(Posėdžio data) (Protokolo Nr.)

Vilnius

 

1. Komiteto / Komisijos posėdyje dalyvavo: ____.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

 

Pasiūlymas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

 

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

 

Pasiūlymas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Komiteto / Komisijos sprendimas ir pasiūlymai: ____.

7.1. Sprendimas (pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu siūlomas sprendimas numatytas Seimo statuto 150 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose, pateikiami šio sprendimo argumentai): ____.

7.2. Pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

 

Pasiūlymas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Balsavimo rezultatai: už – ____, prieš – ____, susilaikė – ____.

9. Komiteto / Komisijos paskirti pranešėjai: ____.

10. Komiteto / Komisijos narių atskiroji nuomonė:

 

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

 

Pasiūlymas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA. Komiteto / Komisijos siūlomas įstatymo / kito Seimo teisės akto projektas, jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto / Komisijos pirmininkas                                                                  (Parašas)                                                                      (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

(Atsakingo tarnautojo pareigos, vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

 

 

Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos,

parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės

veiklos organizavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Papildomo komiteto / komisijos išvados forma)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

(Komiteto / Komisijos pavadinimas)

 

 

PAPILDOMO KOMITETO / KOMISIJOS IŠVADA

DĖL (Įstatymo / kito Seimo teisės akto projekto pavadinimas ir registracijos numeris)

 

(Posėdžio data) (Protokolo Nr.)

Vilnius

 

 

1. Komiteto / Komisijos posėdyje dalyvavo: ____.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto / Komisijos

nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Komiteto / Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Komiteto / Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

 

Pasiūlymas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Komiteto / Komisijos sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: ____.

6.2. Pasiūlymai: ____.

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos

nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

Argumentai:

 

Pasiūlymas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Balsavimo rezultatai: už – ____, prieš – ____, susilaikė – ____.

8. Komiteto / Komisijos paskirti pranešėjai: ____.

 

 

Komiteto / Komisijos pirmininkas                                                                  (Parašas)                                                                      (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atsakingo tarnautojo pareigos, vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

 

 

Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos,

parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės

veiklos organizavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Komiteto / Komisijos papildomos išvados forma)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

(Komiteto / Komisijos pavadinimas)

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO / KOMISIJOS PAPILDOMA IŠVADA (*)

DĖL (Įstatymo / kito Seimo teisės akto projekto pavadinimas ir registracijos numeris)

 

(Posėdžio data) (Protokolo Nr.)

Vilnius

 

 

1. Komiteto / Komisijos posėdyje dalyvavo: ____.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

 

Pasiūlymas:

 

 

Argumentai:

 

Pasiūlymas:

 

 

 

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos

nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

 

Pasiūlymas:

 

 

Argumentai:

 

Pasiūlymas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Balsavimo rezultatai: už – ____, prieš – ____, susilaikė – ____.

 

 

Komiteto / Komisijos pirmininkas                                                                  (Parašas)                                                                      (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atsakingo tarnautojo pareigos, vardas ir pavardė)

 

 

*Kai pateikiama daugiau negu viena papildoma išvada, skliaustuose nurodomas papildomos išvados pateikimo eilės numerio skaitmuo, pvz., (2), (3) ir t. t.

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

 

 

Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų

leidybos, parlamentinės kontrolės ir

Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo

tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Laikinosios kontrolės / tyrimo komisijos išvados forma)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

(Laikinosios kontrolės / tyrimo komisijos pavadinimas)

 

 

IŠVADA (-OS)

DĖL (Nurodomas kontrolės / tyrimo klausimas)

 

(Data) Nr. (Komisijos šifras)-I

Vilnius

 

1. Komisija sudaryta Lietuvos Respublikos Seimo (Data) nutarimu Nr. ____.

2. Komisijos sudėtis: Komisijos pirmininkas (Vardas ir pavardė), Komisijos pirmininko pavaduotojas (Vardas ir pavardė), Komisijos nariai: (Vardai ir pavardės).

3. Komisijos tiriamas klausimas / tiriami klausimai: ____.

4. Komisijos darbo trukmė: ____.

5. Komisijos posėdžių datos: ____.

6. Komisijos posėdžiuose dalyvavo: (Nurodomi Seimo kanceliarijos tarnautojai, kviestieji ir kiti asmenys: pareigos, vardai ir pavardės).

7. Teisės aktai, kuriais atlikdama tyrimą vadovavosi Komisija: ____.    

8. Komisijos tyrimo rezultatai:

(Nurodomos tyrimo metu nustatytos aplinkybės, surinkti įrodymai ir pateikiamas padėties teisinis įvertinimas. Jeigu buvo pavesta ištirti kelis klausimus, papunkčiais pateikiami kiekvieno klausimo tyrimo rezultatai.)

8.1. (Nurodomas 1 klausimas).

8.1.1. Komisija nustatė:

8.1.1.1. ____;

8.1.1.2. ____;

<...>

8.1.2. Komisija konstatuoja:

8.1.2.1. ____;

8.1.2.2. ____;

<...>

8.1.3. Komisijos išvada (-os):

8.1.3.1. ____;

8.1.3.2. ____;

<...>

8.1.4. Komisija siūlo: (Neprivaloma, jeigu Komisijai nepavesta teikti siūlymų)

8.1.4.1. ____;

8.1.4.2. ____;

8.2. (Nurodomas 2 klausimas).

<...>

9. Komisijos išvadai (-oms) pritarta Komisijos (Data) posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – ____, prieš – ____, susilaikė – ____.

10. Komisijos narių atskiroji nuomonė: ____.

PRIDEDAMA. Seimo nutarimo dėl Komisijos išvados (-ų) projektas.

 

 

Komisijos pirmininkas                                     (Parašas)                                  (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atsakingo tarnautojo pareigos, vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

 

 

Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų

leidybos, parlamentinės kontrolės ir

Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo

tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Komiteto / Komisijos, kuriam (-iai) Seimas suteikė laikinosios komisijos įgaliojimus ir pavedė atlikti parlamentinį tyrimą, išvados forma)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

(Komiteto / Komisijos pavadinimas)

 

 

LAIKINOSIOS KOMISIJOS ĮGALIOJIMAIS ATLIKTO

PARLAMENTINIO TYRIMO DĖL (Nurodomas parlamentinio tyrimo klausimas)

IŠVADA (-OS)

 

(Data) Nr. (Komiteto / Komisijos šifras)-I

Vilnius

 

1. Komiteto / Komisijos įgaliojimų pagrindas: Lietuvos Respublikos Seimo (Data) nutarimas Nr. ____.

2. Komiteto / Komisijos sudėtis: Komiteto / Komisijos pirmininkas (Vardas ir pavardė), Komiteto / Komisijos pirmininko pavaduotojas (Vardas ir pavardė), Komiteto / Komisijos nariai: (Vardai ir pavardės).

3. Parlamentinio tyrimo klausimas (-ai): ____.

4. Komiteto / Komisijos darbo trukmė: ____.

5. Komiteto / Komisijos posėdžių datos: ____.

6. Komiteto / Komisijos posėdžiuose dalyvavo: (Nurodomi Seimo kanceliarijos tarnautojai, kviestieji ir kiti asmenys: pareigos, vardai ir pavardės).

7. Teisės aktai, kuriais vadovautasi atliekant parlamentinį tyrimą: ____.

8. Parlamentinio tyrimo rezultatai:

(Nurodomos tyrimo metu nustatytos aplinkybės, surinkti įrodymai ir pateikiamas padėties teisinis įvertinimas. Jeigu buvo pavesta ištirti kelis klausimus, papunkčiais pateikiami kiekvieno klausimo tyrimo rezultatai.)

8.1. (Nurodomas 1 klausimas).

8.1.1. Komitetas / Komisija nustatė:

8.1.1.1. ____;

8.1.1.2. ____;

<...>

8.1.2. Komitetas / Komisija konstatuoja:

8.1.2.1. ____;

8.1.2.2. ____;

<...>

8.1.3. Komiteto / Komisijos išvada (-os):

8.1.3.1. ____;

8.1.3.2. ____;

<...>

8.1.4. Komitetas / Komisija siūlo (Neprivaloma, jeigu Komitetui / Komisijai nepavesta teikti siūlymų):

8.1.4.1. ____;

8.1.4.2. ____;

8.2. (Nurodomas 2 klausimas).

<...>

9. Komiteto / Komisijos išvadai (-oms) pritarta Komiteto / Komisijos (Data) posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – ____, prieš – ____, susilaikė – ____.

10. Komiteto / Komisijos narių atskiroji nuomonė: ____.

PRIDEDAMA. Seimo nutarimo dėl Komiteto / Komisijos išvados (-ų) projektas.

 

 

Komiteto / Komisijos pirmininkas                  (Parašas)                                  (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atsakingo tarnautojo pareigos, vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

 

 

Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų

leidybos, parlamentinės kontrolės ir

Seimo priežiūrinės veiklos

organizavimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Tyrimo komisijos išvados dėl asmens neliečiamybės forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

(Tyrimo komisijos pavadinimas)

 

IŠVADA

DĖL (Asmens pareigos, vardas ir pavardė)

neliečiamybės ATĖMIMO

 

(Data) Nr. (Komisijos šifras)-I

Vilnius

 

1. Komisija sudaryta Lietuvos Respublikos Seimo (Data) nutarimu Nr. ____.

2. Komisijos sudėtis: Komisijos pirmininkas (Vardas ir pavardė), Komisijos pirmininko pavaduotojas (Vardas ir pavardė), Komisijos nariai: (Vardai ir pavardės).

3. Komisijos tyrimo esmė: (Nurodoma Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pranešimo data ir trumpas turinys).

4. Komisijos darbo trukmė: ____.

5. Komisijos posėdžio (posėdžių) data (datos): ____.

6. Komisijos posėdyje (posėdžiuose) dalyvavo: (Nurodomi Komisijos nariai, prokuratūros atstovas, Seimo kanceliarijos tarnautojai, kviestieji ir kiti asmenys: pareigos, vardai ir pavardės).

7. Komisijos tyrimo rezultatai:

(Nurodomos nustatytos aplinkybės, prokuratūros atstovo, asmens, kurio neliečiamybės klausimas sprendžiamas, arba jo įgalioto asmens paaiškinimai, generalinio prokuroro teikime nurodyti faktai, jų interpretavimas, vertinimas arba patikslinimas).

8. Komisijos sprendimas:

Komisija, vadovaudamasi (Nurodomas teisinis pagrindas), siūlo Seimui tenkinti generalinio prokuroro teikimą dėl sutikimo (Asmens pareigos, vardas ir pavardė) patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę / siūlo Seimui netenkinti generalinio prokuroro teikimo dėl sutikimo (Asmens pareigos, vardas ir pavardė) patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę.

9. Komisijos sprendimui pritarta Komisijos (Data) posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – ____, prieš – ____, susilaikė ____.

10. Komisijos narių atskiroji nuomonė: ____.

 

Komisijos pirmininkas                         (Parašas)                                 (Vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

 

Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų

leidybos, parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo

tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Specialiosios tyrimo komisijos išvados forma)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

(Specialiosios tyrimo komisijos pavadinimas)

 

 

IŠVADA

DĖL TEIKIMO PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ

(Asmens pareigos, vardas ir pavardė)

 

(Data) Nr. (Komisijos šifras)-I

Vilnius

 

1. Komisija sudaryta Lietuvos Respublikos Seimo (Data) nutarimu Nr. ____.

2. Komisijos sudėtis: Komisijos pirmininkas (Vardas ir pavardė), Komisijos pirmininko pavaduotojas (Vardas ir pavardė), Komisijos nariai: (Vardai ir pavardės).

3. Komisijos posėdžio (posėdžių) data (datos): ____.

4. Komisijos posėdyje (posėdžiuose) dalyvavo: (Nurodomi Komisijos nariai, Seimo kanceliarijos tarnautojai, kviestieji ir kiti asmenys: pareigos, vardai ir pavardės).

5. Siūlymo pradėti apkaltos procesą esmė: ____.

6. Teisės aktai, kuriais atlikdama tyrimą vadovavosi Komisija: ____.

7. Komisijos tyrimo rezultatai:

7.1. Komisija nustatė: (Nurodomos asmens, kuriam siūloma pradėti apkaltos procesą, nustatytos konkrečių veiksmų faktinės aplinkybės, šio asmens ir (ar) jo advokato (jeigu toks yra) paaiškinimai).

7.2. Komisija konstatuoja: (Pateikiami įrodymai ir motyvai, kuriais grindžiama išvada).

8. Komisijos išvada:

1/4 Seimo narių grupės / Seimo Etikos ir procedūrų komisijos siūlymus pradėti apkaltos procesą pripažinti nepagrįstais, konstatuoti, kad nėra pagrindo pradėti apkaltos procesą Seime (Asmens pareigos, vardas ir pavardė) /

1/4 Seimo narių grupės / Seimo Etikos ir procedūrų komisijos siūlymus pradėti apkaltos procesą pripažinti pagrįstais, konstatuoti, kad yra pagrindas pradėti apkaltos procesą Seime (Asmens pareigos, vardas ir pavardė).

9. Komisijos išvada patvirtinta Komisijos (Data) posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – ____, prieš – ____, susilaikė ____.

10. Komisijos narių atskiroji nuomonė: ____.

PRIDEDAMA:

1. 1/4 Seimo narių grupės teikimas / Seimo Etikos ir procedūrų komisijos teikimas ir komisijos posėdžio, kuriame balsuota dėl šio teikimo, protokolo išrašas.

2. Seimo nutarimo dėl Komisijos išvados projektas.

 

 

Komisijos pirmininkas                         (Parašas)                      (Vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. SV-S-327, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11748

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

 

 

Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų

leidybos, parlamentinės kontrolės ir

Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo

tvarkos aprašo

10 priedas

 

(Seimo nario pasiūlymo dėl įstatymo / kito Seimo teisės akto projekto forma)

 

PASIŪLYMAS

DĖL (Įstatymo / kito Seimo teisės akto projekto pavadinimas ir registracijos numeris)

 

(Data)

Vilnius

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

Argumentai:

 

Pasiūlymas:

 

 

 

 

 

Argumentai:

 

Pasiūlymas:

 

 

 

 

 

Argumentai:

 

Pasiūlymas:

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                     (Parašas)                      (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos,

parlamentinės kontrolės ir Seimo

priežiūrinės veiklos organizavimo

tvarkos aprašo

11 priedas

 

 

KOMITETO (KOMISIJOS) DARBOTVARKĖS, IŠVADOS IR PAPILDOMOS IŠVADOS ŠABLONŲ IR SUVESTINIO (KONSOLIDUOTO) ĮSTATYMO AR KITO SEIMO TEISĖS AKTO PROJEKTO TEKSTO SUDARYMO TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

DARBOTVARKĖ

 

1. Darbotvarkė rengiama pagal Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos intranete (toliau – intranetas) pateiktą šabloną, kuriame:

1.1. Darbotvarkės tekstas rašomas Times New Roman 11 dydžio šriftu.

1.2. Klausimai numeruojami taikant stilių „Darbotvarkes_klausimo_nr“.

1.3. Data rašoma skaitmenų grupėmis, skiriamomis trumpaisiais brūkšniais (pvz., 2016-05-11), laikas rašomas be trumpinio val., tarp skaitmenų rašomas ilgasis brūkšnys (pvz., 10.00–11.00), posėdžio vieta nurodoma taip: pvz., I r. 313 k., kai nurodoma išvažiuojamojo posėdžio vieta – rašomas institucijos, įstaigos ar pan. pavadinimas, prireikus nurodomas miestas, gatvė nenurodoma, pvz., „Žalgirio“ arena, Kaunas arba Kauno „Žalgirio“ arena, VĮ Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir pan.

1.4. Įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto registracijos numeris rašomas su nuoroda į įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą.

1.5. Tarpas tarp pastraipų – 0, eilučių intervalas – 1,0.

1.6. Perėjimui į kitą eilutę vienu metu naudojamas klavišų „SHIFT + Enter“ derinys.

1.7. Lentelė turi būti centruota, dvigubomis linijomis apibrėžtos tik išorinės lentelės kraštinės, lentelės plotis – 17 cm.

1.8. Lentelės skilčių teksto lygiuotė – kairinė.

1.9. Lentelės skiltyje „Svarstomas klausimas“ prireikus gali būti nurodomas pranešėjas, kviestieji asmenys. jų vardo raidės ir pavardės rašomos pasviruoju šriftu, be skliaustų.

1.10. Lentelės skiltyje „Pagrindinis ar papildomas komitetas / komisija (stadija)“ nurodant komitetą (komisiją), rašomas vienas žodis „Pagrindinis“ arba „Papildomas“, stadija nurodoma skliaustuose (pvz., Pagrindinis (klausymai).

1.11. Lentelės skilties „Komiteto / Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)“ naujoje eilutėje (šio aprašo 1.6 papunktyje nurodytu būdu) pateikiamos atsakingų tarnautojų vardo raidės ir pavardės rašomos pasviruoju šriftu, be skliaustų.

1.12. Komiteto (komisijos) pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis, centruotai. Visas pavadinimas – „YYYY M. MĖNUO DD KOMITETO / KOMISIJOS PAVADINIMAS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ“.

1.13. Parašo rekvizitas – „Komiteto / Komisijos pirmininkas ir vardas, pavardė“ rašomas mažosiomis raidėmis, pradedama rašyti nuo kairiosios paraštės.

1.14. Prireikus gali būti pateikiama lentelė su mažiau skilčių. Jeigu lentelės skilties nors vienoje eilutėje yra įrašas, kitų eilučių, kuriose nėra įrašų, skiltis paliekama tuščia ir nesujungiama su kita skiltimi, pvz.:

 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Projekto Nr.

Svarstomas

klausimas

 

Pagrindinis /
papildomas
komitetas / komisija
(stadija)

Komiteto / Komisijos

išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas

(-ai)

1.

2016-06-01
10.00-10.15
II r. 414 k.

XIIP-3220(2)

Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Kviečiami Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai

Pagrindinis
(svarstymas)

V. Pavardė
V. Pavardė
V. Pavardė

2.

2016-06-01
11.00–11.05
II r. 414 k.

 

Dėl Komiteto 2016 m. birželio 8 d. posėdžio darbotvarkės

 

V. Pavardė
V. Pavardė

 

II SKYRIUS

IŠVADA IR PAPILDOMA IŠVADA

 

2. Komiteto (komisijos) išvados projektas, išvada ir papildoma išvada turi būti rengiami pagal intranete pateiktus šablonus.

3. Komiteto (komisijos) išvadoje ir papildomoje išvadoje esantis pasiūlymo tekstas turi būti suformatuotas (paryškinimai, pabraukimai, perbraukimai ir kt.) taip, kaip norima jį matyti suvestiniame (konsoliduotame) įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto tekste.

4. Komiteto (komisijos) išvados 5 ir 6 lentelėse ir papildomos išvados 2 ir 3 lentelėse pasiūlymai dėstomi pastraipsniui, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo statuto 152 straipsnio 8 dalies 1 punktą.

5. Jeigu vienu pasiūlymu siūloma skirtingai keisti atskiras straipsnio dalis (punktus), pasiūlymo turinys išskaidomas pagal siūlomas keisti dalis (punktus).

6. Prireikus komiteto (komisijos) išvadoje esančių pasiūlymų 2, 3 ir 4 lentelės gali būti sujungtos į vieną.

7. Jeigu įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektas pildomas nauja struktūrine dalimi (skyriumi, skirsniu, straipsniu, straipsnio dalimi, punktu, papunkčiu), skiltyje „Pastabos“ rašoma raidė „N“.

8. Jeigu keičiamas įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektas dėstomas nauja redakcija, raidė „P“ rašoma prie pasiūlymu keičiamo įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto straipsnio (ne prie naujos įstatymo redakcijos keičiamo straipsnio).

9. Argumentus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, galima išdėstyti prieš pasiūlymo tekstą, įrašant žodį „Argumentai“.

10. Jeigu keičiamas įstatymo ar kito Seimo teisės akto straipsnio pavadinimas, skiltyje „Pastabos“ rašoma raidė „T“, o straipsnio numeris rašomas skiltyje „Straipsnis“.

11. Jeigu keičiamas įstatymo ar kito Seimo teisės akto skirsnio pavadinimas, skiltyje „Pastabos“ rašoma raidė „S“, o skirsnio numeris rašomas skiltyje „Straipsnis“.

12. Jeigu keičiamas įstatymo ar kito Seimo teisės akto skyriaus pavadinimas, skiltyje „Pastabos“ rašoma raidė „Y“, o skyriaus numeris rašomas skiltyje „Straipsnis“.

13. Jeigu keičiamas įstatymo ar kito Seimo teisės akto dalies pavadinimas, skiltyje „Pastabos“ rašoma raidė „D“, o dalies numeris rašomas skiltyje „Straipsnis“.

14. Jeigu keičiamas įstatymo ar kito Seimo teisės akto pavadinimas, skiltyje „Pastabos“ rašoma raidė „I“.

15. Jeigu keičiama įstatymo ar kito Seimo teisės akto preambulė, skiltyje „Pastabos“ rašoma raidė „B“.

16. Jeigu komiteto (komisijos) sprendimas dėl pasiūlymo yra „Nepritarti“, skiltyje „Argumentai, pagrindžiantys nuomonę“ išdėstomi tik argumentai; žodžių „Argumentai“ ir „Pasiūlymas“ rašyti nereikia. Jeigu komiteto (komisijos) sprendimas dėl pasiūlymo yra „Pritarti“ arba „Pritarti iš dalies“, skiltyje „Argumentai, pagrindžiantys nuomonę“ rašomi žodžiai „Argumentai“ (ir išdėstomi komiteto (komisijos) argumentai) ir, jeigu reikia, „Pasiūlymas“ (ir išdėstoma komiteto (komisijos) siūloma redakcija).

17. Jeigu pasiūlymas nekonkretus (jeigu pasiūlymu nesiūloma, kaip konkrečiai keisti įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą ar jo straipsnį), skiltyje „Pastabos“ rašomas ženklas „*“. Tokie pasiūlymai bus išdėstyti įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto suvestinio teksto pabaigoje.

18. Jeigu įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekte pakeista straipsnių numeracija, į lentelę rašomas naujas straipsnio numeris.

19. Jeigu pasiūlymu siūloma vienodai keisti keletą straipsnių, dalių ar punktų, lentelėje nurodomi keli straipsniai, dalys ar punktai ir jie atskiriami kableliu.

20. Jeigu vienu įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto straipsniu keičiama įstatymo dalis, skyrius ar skirsnis, susidedantis iš keleto straipsnių, o pasiūlymu siūloma keisti tik kai kuriuos šios dalies, skyriaus ar skirsnio straipsnius, lentelės skiltyje „Straipsnis“ šalia įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto straipsnio numerio skliaustuose rašomas tos dalies, skyriaus ar skirsnio keičiamo straipsnio numeris.

21. Šiame apraše nenumatytos išimtys turi būti žymimos iš anksto sutarta raide skiltyje „Pastabos“.

 

III SKYRIUS

SUVESTINIS (KONSOLIDUOTAS) ĮSTATYMO AR KITO SEIMO TEISĖS AKTO PROJEKTO TEKSTAS

 

22. Suvestinis (konsoliduotas) įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto tekstas yra sudaromas iš įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto teksto, pagrindinio komiteto (komisijos) išvados ir papildomos išvados, kai šio komiteto (komisijos) išvada ir papildoma išvada įkeliamos į Teisės aktų informacinę sistemą (TAIS) ir susiejamos su įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektu.

23. Sudarant suvestinį (konsoliduotą) įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto tekstą, iš pagrindinio komiteto (komisijos) išvados 5 ir 6 lentelių (Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai ir Seimo paskirtų papildomų komitetų (komisijų) pasiūlymai) yra išrenkama:

23.1. pasiūlymų teikėjai, data;

23.2. pasiūlymo tekstas (turinys);

23.3. komiteto (komisijos) nuomonė;

23.4. komiteto (komisijos) argumentai arba pasiūlymas, priklausomai nuo komiteto (komisijos) nuomonės.

24. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčių subjektų pasiūlymai, dėl kurių Seimo nariai turės apsispręsti balsuodami Seimo posėdyje (tie, kuriems komitetas (komisijos) nepritarė arba pritarė iš dalies), suvestiniame (konsoliduotame) įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto tekste įrašomi prie tų straipsnių, straipsnių dalių, punktų, kurie yra nurodyti atitinkamų lentelių skiltyse „Siūloma keisti“ ir „Pastabos“.

25. Sudarant suvestinį (konsoliduotą) įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto tekstą, iš pagrindinio komiteto (komisijos) papildomos išvados 2 ir 3 lentelių (Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai ir Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai) išrenkami pasiūlymų teikėjai, pasiūlymo data, pasiūlymo tekstas (turinys), komiteto (komisijos) nuomonė, argumentai arba pasiūlymas ir suvestiniame (konsoliduotame) įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto tekste įrašomi prie tų straipsnių, straipsnių dalių, punktų, kurie yra nurodyti atitinkamų lentelių skiltyse „Siūloma keisti“ ir „Pastabos“.

_________________________

 

 

 

 

 

 

Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų

leidybos, parlamentinės kontrolės ir

Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo

tvarkos aprašo

12 priedas

 

SEIMO KOMITETŲ (KOMISIJŲ) POSĖDŽIŲ, KURIŲ METU DAROMAS GARSO ĮRAŠAS, VEDIMO REKOMENDACIJOS

 

1. Seimo komitetų (komisijų) posėdžių, kurių metu daromas garso įrašas, vedimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) taikomos Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, nuolatinių komisijų, tyrimo komisijų, laikinųjų kontrolės ir tyrimo komisijų rengiamiems klausymams ir posėdžiams (toliau – posėdžiai), prireikus – ir kitiems Seimo komitetų (komisijų) renginiams (pasitarimams, konferencijoms ir pan.), kurių metu daromas garso įrašas. Garso įrašas naudojamas tik klausymo ir (ar) svarstymo eigai ir posėdyje priimtiems sprendimams fiksuoti ir Seimo veiklos dokumentams rengti.

2. Posėdžio pirmininkas:

2.1. prieš pradėdamas posėdį primena posėdžio dalyviams, kad posėdžio metu kiekvienas posėdžio dalyvis, kuriam suteikta teisė kalbėti, prieš kalbėdamas turi įsijungti mikrofoną ir pasakyti savo vardą ir pavardę, o baigęs kalbėti – išjungti mikrofoną; jeigu posėdžio pirmininkas, suteikdamas teisę kalbėti posėdžio dalyviui jį pristato, kalbėtojui prisistatyti nebūtina (kai posėdis organizuojamas nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis, kalbėtojui prisistatyti nebūtina, jeigu jis prie posėdžio yra prisijungęs svečio teisėmis, naudodamas paskyrą, kurioje nurodytas jo vardas, pavardė ir jo atstovaujamos institucijos ar įstaigos pavadinimas ar jo santrumpa);

2.2. praneša apie pradedamą posėdį, nurodydamas posėdžio datą ir posėdžio pavadinimą (pavyzdžiui: „Pradedame 2016 m. birželio 8 d. Kaimo reikalų komiteto klausymus.“) ir informuoja, kad yra daromas posėdžio garso įrašas. Jeigu posėdžiui pirmininkauja kitas asmuo, negu yra nurodyta darbotvarkėje, jis prisistato, pranešdamas savo pareigas, vardą ir pavardę;

2.3. paskelbia posėdyje dalyvaujančių kviestųjų asmenų ir kitų posėdžio dalyvių, iš anksto pranešusių apie savo dalyvavimą posėdyje, pareigas, vardus ir pavardes; jeigu šių asmenų daug, – paskelbia tik jų atstovaujamas institucijas ar įstaigas;

2.4. paskelbia kiekvieno svarstomo klausimo darbotvarkės eilės numerį ir pavadinimą (pavyzdžiui: „Pirmas darbotvarkės klausimas – posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.“);

2.5. jeigu dėl svarstomo klausimo yra siūlymų, praneša apie siūlomus pakeitimus;

2.6. užtikrina, kad vienu metu kalbėtų tik vienas posėdžio dalyvis, kuriam suteikta teisė kalbėti;

2.7. prieš skelbdamas balsavimą:

2.7.1. aiškiai paskelbia klausimą, dėl kurio bus balsuojama;

2.7.2. praneša, jeigu numatoma balsuoti alternatyviai, ir paaiškina alternatyvaus balsavimo tvarką;

2.8. paskelbia, kai siūlomam pakeitimui pritarta bendru sutarimu;

2.9. jeigu buvo balsuojama, paskelbia balsavimo rezultatus (pavyzdžiui, „Balsavimo rezultatai: už – 3, prieš – 5, susilaikė 2.“) ir priimtą sprendimą (kai posėdis organizuojamas nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis, paeiliui paklausia, kas balsuoja „už“, kas balsuoja „prieš“ ir kas susilaiko (balsuodamas Seimo narys balsu įvardija savo balsavimą („už“, „prieš“ ar susilaiko);

2.10. paskelbia apie daromą posėdžio darbotvarkėje nenumatytą pertrauką ir nurodo jos trukmę arba kitos posėdžio dalies pradžią (pavyzdžiui: „Skelbiu 15 minučių pertrauką. Posėdį pratęsime 16 valandą.“);

2.11. kai posėdis susideda iš atviros ir uždaros dalių, paskelbia trumpą pertrauką, kad apie tai būtų galima informuoti garso įrašą darančius tarnautojus (kai posėdis organizuojamas nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis, – kad posėdį aptarnaujantis Seimo kanceliarijos darbuotojas iš posėdžio atjungtų tuos posėdžio dalyvius, kurie neturi dalyvauti svarstant klausimą);

2.12. paskelbia apie posėdžio pabaigą, nurodydamas posėdžio datą ir posėdžio pavadinimą (pavyzdžiui: „2016 m. birželio 8 d. Kaimo reikalų komiteto klausymai baigti“, „2016 m. gegužės 4 d. Energetikos komisijos, atliekančios parlamentinį tyrimą dėl <...>, posėdis baigtas.“).

3. Už posėdžio organizavimą atsakingas komiteto biuro tarnautojas arba komisiją aptarnaujantis darbuotojas:

3.1. prireikus nedelsdamas telefonu praneša atsakingam už garso įrašymą Veiklos administravimo departamento Informacinių technologijų eksploatavimo skyriaus tarnautojui apie planuoto posėdžio laiko (pradžios ir pabaigos) pasikeitimus (kai laikas keičiasi daugiau negu 10 min.) ir apie Rekomendacijų 2.10 papunktyje nurodytą pertrauką;

3.2. posėdžio pirmininko pavedimu prieš posėdį primena kviestiesiems ir kitiems posėdžio dalyviams, iš anksto pranešusiems apie savo dalyvavimą posėdyje, apie Rekomendacijų 2.1 papunktyje nurodytus reikalavimus (kai posėdis organizuojamas nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis, – ir apie tvarką, nustatytą Prisijungimo prie nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis organizuojamų Seimo valdybos posėdžių, Seniūnų sueigos posėdžių, Seimo struktūrinių padalinių posėdžių ir naudojimosi taip organizuojamų posėdžių informacinėmis sistemomis tvarkos apraše, patvirtintame Seimo valdybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. SV-S-14 „Dėl Prisijungimo prie nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis organizuojamų Seimo valdybos posėdžių, Seniūnų sueigos posėdžių, Seimo struktūrinių padalinių posėdžių ir naudojimosi taip organizuojamų posėdžių informacinėmis sistemomis tvarkos aprašo patvirtinimo“).

–––––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

 

 

 

Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų

leidybos, parlamentinės kontrolės ir

Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo

tvarkos aprašo

13 priedas

 

ĮSTATYMŲ IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TEISĖS AKTŲ LEIDYBOS PROCESAS

ĮSTATYMO IR KITO SEIMO TEISĖS AKTO LEIDYBOS INICIATYVOS TEISĖ

Lietuvos Respublikos Seimo nariai
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Rinkimų teisę turintys Lietuvos Respublikos piliečiai (50 tūkst.)
Įstatymo ir kito Seimo teisės akto projekto registravimas ,ĮSTATYMO IR KITO SEIMO TEISĖS AKTO PROJEKTO PATEIKIMAS SEIMO POSĖDYJE
ĮSTATYMO IR KITO SEIMO TEISĖS AKTO PROJEKTO SVARSTYMAS,Svarstymas komitete (komisijoje)

,Klausymai (neprivaloma),Svarstymas 
Seimo posėdyje

,Komiteto (komisijos) išvada,Pasirengi-mas svarstyti
ĮSTATYMO IR KITO SEIMO TEISĖS AKTO PRIĖMIMAS
SEIMO PRIIMTO ĮSTATYMO IR KITO SEIMO TEISĖS AKTO PASIRAŠYMAS IR OFICIALUS PASKELBIMAS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


___________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-327, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11748

Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1603 „Dėl Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-915, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15703

Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1603 „Dėl Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-954, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16655

Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1603 „Dėl Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-1014, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20108

Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1603 „Dėl Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-1186, 2019-04-10, paskelbta TAR 2019-04-15, i. k. 2019-06122

Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1603 „Dėl Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-1491, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19641

Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1603 „Dėl Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-1534, 2020-01-15, paskelbta TAR 2020-01-16, i. k. 2020-00689

Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1603 „Dėl Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-1558, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02312

Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1603 „Dėl Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-1633, 2020-05-26, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11153

Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1603 „Dėl Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-16, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28434

Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1603 „Dėl Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo