Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14166

 

valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie aplinkos ministerijos viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS PASITIKĖJIMO LINIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1V-105

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349, 19.1 ir 19.15 papunkčiais:

1. T v i r t i n u Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos administracijos padalinių vadovams užtikrinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų 29 punkte numatytų funkcijų vykdymą.

3. P r  i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. 1V-97 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ nuostatų patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d. 

 

 

 

L. e. viršininko pareigas                                                                                             Eglė Kuklierienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie Aplinkos ministerijos viršininko

2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-105

(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie Aplinkos ministerijos viršininko

2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-231 redakcija)

 

 

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS PASITIKĖJIMO LINIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) pasitikėjimo linijos (toliau – Pasitikėjimo linija) paskirtį, tikslus ir asmenų kreipimųsi Pasitikėjimo linija (toliau – pranešimai) pateikimo, nagrinėjimo ir nagrinėjimo kontrolės tvarką.

2. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Inspekcijos veiklą.

3. Įgyvendinant Pasitikėjimo linijos tikslus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

PASITIKĖJIMO LINIJOS PASKIRTIS IR TIKSLAI

 

4. Pasitikėjimo linija skirta pateikti pranešimus apie:

4.1. savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, vykdomą naujų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybą arba šių statinių rekonstravimą:

4.1.1. konservacinio prioriteto (rezervatuose, draustiniuose, paveldo objektuose), kompleksinėse saugomose teritorijose (valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose ir biosferos poligonuose) ir jų apsaugos zonose;

4.1.2. paviršinių vandens telkinių apsaugos juostose ar zonose;

4.1.3. kultūros paveldo objekto teritorijoje;

4.1.4. kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje;

4.1.5. kultūros paveldo vietovėje;

4.1.6. kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje;

4.1.7. valstybinėje žemėje;

4.1.8. miškų ūkio paskirties žemėje;

4.2. statomo statinio avariją ar jos grėsmę;

4.3. galimai su korupcija susijusius Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto (toliau – tarnautojai) veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą.

 

5. Pasitikėjimo linijos tikslai:

5.1. skatinti asmenis pranešti apie savavališkas statybas, galimai su korupcija susijusius Inspekcijos tarnautojų veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą, išvengti statomų statinių avarijų;

5.2. sudaryti galimybę asmenims anonimiškai pranešti apie savavališkas statybas, statomų statinių avarijas ar jų grėsmę, galimai su korupcija susijusius Inspekcijos tarnautojų veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą;

5.3. operatyviai išaiškinti savavališkas statybas, galimas statomų statinių avarijas ir šalinti jų padarinius;

5.4. operatyviai išaiškinti ir ištirti galimai su korupcija susijusius Inspekcijos tarnautojų veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą;

5.5. užkirsti kelią savavališkoms statyboms, statomų statinių avarijoms, korupcijos atsiradimui.

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

6. Pranešimus Pasitikėjimo linija asmenys gali pateikti:

6.1. telefonu Nr. (8 5) 272 1072 (įdiegtas automatinis atsakiklis);

6.2. Inspekcijos interneto svetainės skyriaus „Pasitikėjimo linija“ poskyryje „Elektroninė pranešimo forma“ užpildę nurodytą elektroninę formą;

6.3. išsiuntę paštu, adresu: A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius;

6.4. per Inspekcijoje esančius asmenų aptarnavimo stendus.

7. Vieno pranešimo, pateikto Pasitikėjimo linijos telefono numeriu (su įdiegtu automatiniu atsakikliu), maksimali trukmė yra 90 sekundžių.

8. Teikiant pranešimą paštu, būtina nurodyti, kad tai Pasitikėjimo linijos pranešimas. Jei tai nenurodyta, registruojant, nagrinėjant šį pranešimą ir vykdant jo nagrinėjimo kontrolę šie Nuostatai netaikomi.

9. Teikiant elektroninę pranešimo formą ar per asmenų aptarnavimo stendą, privalomai turi būti užpildyti langeliai, pažymėti simboliu *. Neužpildžius šių langelių, pranešimai nepriimami.

10. Teikiant pranešimą apie savavališkas statybas, statomo statinio avariją ar jos grėsmę, turi būti nurodyta:

10.1. konkretus skundžiamas veiksmas, jį pagrindžiančios aplinkybės;

10.2. statybos adresas ir kiti duomenys, kurie padėtų identifikuoti statybos vietą.

11. Teikiant pranešimą apie galimai su korupcija susijusius Inspekcijos tarnautojų veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą, turi būti nurodyta:

11.1. tarnautojo, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos;

11.2. konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas), jį pagrindžiančios aplinkybės.

12. Pranešimą teikiantis fizinis ar juridinis asmuo neprivalo nurodyti savo vardo, pavardės ar pavadinimo, adreso, taip pat nebūtina pasirašyti pranešimo.

13. Esant galimybei, pranešimą teikiantis asmuo pateikia dokumentus, patvirtinančius pranešime nurodytus pažeidimus, aplinkybes.

14. Pranešimą apie savavališką statybą Inspekcija nagrinėja tuo atveju, kai jis atitinka šių Nuostatų 10 punkte keliamus reikalavimus ir Pasitikėjimo linijos paskirtį, nurodytą Nuostatų 4 punkte.

15. Asmenų pranešimus, pateiktus Pasitikėjimo linijos telefono numeriu (su įdiegtu automatiniu atsakikliu), fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas fiksuoja skaitmeniniais įrašais, kurie saugomi tam specialiai skirtame serveryje. Jį administruoja fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas. Įrašai saugomi 6 mėnesius nuo jų įrašymo Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka.

16. Pranešimai, nepriklausomai nuo pateikimo būdo, registruojami Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje „Avilys“.

Tais atvejais, kai pranešime nurodytas į Inspekciją besikreipiančio asmens elektroninio pašto adresas, iš informacinės dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ asmeniui išsiunčiamas pranešimas apie jo kreipimosi nagrinėjimo eigą Inspekcijoje (išskyrus atvejus, kai asmuo pranešime aiškiai išreiškia valią, kad informacijos apie pranešimo nagrinėjimą gauti nepageidauja).

17. Užregistruoti asmenų pranešimai Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka perduodami įrašyti rezoliucijas.

18. Nagrinėjant šių Nuostatų nustatyta tvarka pateiktą pranešimą dėl savavališkos statybos, atsakingas Inspekcijos tarnautojas privalo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ patikrinti (nesant galimybės patikrinti šioje sistemoje – kreiptis į atitinkamą savivaldybės administraciją), ar dėl pranešime nurodytos statybos yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Jeigu šis dokumentas išduotas, pranešime nurodytos aplinkybės statybvietėje netikrinamos, o pranešimo nagrinėjimas nutraukiamas.

19. Pranešimas nenagrinėjamas:

19.1. jei jis neatitinka Nuostatų 10, 11 punktuose keliamų reikalavimų;

19.2. jei jame išdėstytas klausimas nėra susijęs su Pasitikėjimo linijos paskirtimi;

19.3. kai pranešime apie galimai su korupcija susijusius Inspekcijos tarnautojų veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą, nurodytos tik prielaidos (nuomonė), nenurodant konkrečių aplinkybių ar faktų, pagrindžiančių šias prielaidas;

19.4. Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5 „Dėl Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Skundų nagrinėjimo taisyklės), ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais (įskaitant pranešimo nenagrinėjimą dėl jo mažareikšmiškumo).

20. Pranešimo nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu pradėjus jį nagrinėti paaiškėja, kad egzistuoja Nuostatų 19 punkte nustatyti pagrindai, taip pat Skundų nagrinėjimo taisyklių nustatytais atvejais.

21. Sprendimą nenagrinėti pranešimo arba jo nagrinėjimą nutraukti priima Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka atsakymą į pranešimą pasirašantis asmuo.

22. Atsakymų pateikimas:

22.1. atsakymas (ir dėl sprendimo pranešimo nenagrinėti ar jo nagrinėjimą nutraukti) asmeniui, pateikusiam pranešimą, neteikiamas tuo atveju, jei asmuo pranešime nurodė nepranešti jam apie nagrinėjimo rezultatus arba nenurodė jokių kontaktinių duomenų, kuriais toks atsakymas galėtų būti pateiktas;

22.2. apie sprendimą nenagrinėti pranešimo šių Nuostatų 19.1–19.3 papunkčiuose įtvirtintais pagrindais asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo pateikimo dienos, o kai nusprendžiama pranešimo nenagrinėti šių Nuostatų 19.4 papunkčio pagrindu, pranešimą pateikęs asmuo apie tai informuojamas Skundų nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka;

22.3. apie sprendimą nutraukti pranešimo nagrinėjimą asmuo, pateikęs pranešimą, informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aplinkybių, sudarančių pagrindą nutraukti pranešimo nagrinėjimą, paaiškėjimo.

23. Jei atsakymas pranešimą pateikusiam asmeniui nerengiamas, jį nagrinėjęs Inspekcijos tarnautojas trumpai aprašo nagrinėjimo rezultatus ir priemones, kurių buvo imtasi (jei jų buvo imtasi), ir šią informaciją įrašo Inspekcijos dokumentų valdymo informacinės sistemos „Avilys“ lentelėje „Užduoties rezultatai“.

24. Jei pranešime išdėstyto klausimo nagrinėjimas nepriskirtas Inspekcijos kompetencijai, Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos apie galimus pažeidimus informuoja kompetentingą instituciją, nepersiųsdama paties pranešimo (arba kartu su lydraščiu persiųsdama nuasmenintą pranešimą, neatskleidžiant pranešimą pateikusio asmens tapatybės) ir atskiru raštu (jei pranešimą pateikęs asmuo nurodė savo kontaktinius duomenis) apie tai informuoja pranešimą pateikusį asmenį, paaiškindama kreipimosi į kitą instituciją priežastis.

25. Šių Nuostatų 22 ir 24 punktuose nurodyti Inspekcijos atsakymai į pranešimus asmenims siunčiami tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas pranešimas, nebent asmuo pranešime nurodė, kad informaciją pageidauja gauti kitu būdu arba tokiu, kokiu pagal asmens pateiktus duomenis įmanoma išsiųsti atsakymą. Šių Nuostatų 24 punkte nurodyta informacija kompetentingoms institucijoms siunčiama per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (E. pristatymo sistemą).

26. Tiek, kiek pranešimų nagrinėjimo nereglamentuoja šie Nuostatai, juos nagrinėjant taikomi šie teisės aktai (juose nustatyta tvarka):

26.1. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas;

26.2. Viešojo administravimo įstatymas;

26.3. Skundų nagrinėjimo taisyklės;

26.4. kiti teisės aktai, reglamentuojantys Inspekcijos veiklą.

 

IV SKYRIUS

PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

27. Asmenų pranešimų nagrinėjimą kontroliuoja Inspekcijos administracijos padalinio, kurio tarnautojui pavesta nagrinėti pranešimą, vadovas.

28. Inspekcijos tarnautojas, sužinojęs pranešimą pateikusio asmens duomenis arba informaciją, iš kurios šiuos duomenis būtų galima nustatyti, negali šių duomenų (informacijos) atskleisti jokiam kitam asmeniui, įskaitant ir kitus Inspekcijos tarnautojus, nebent tai pagal teisės aktus būtina pranešimui tinkamai užregistruoti ir išnagrinėti.

29. Inspekcijos tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, netinkamą naudojimąsi jiems suteiktais įgaliojimais, įgaliojimų viršijimą, taip pat už neteisėtą asmens duomenų arba informacijos, iš kurios šiuos duomenis būtų galima nustatyti, atskleidimą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Pasitikėjimo linija steigiama ir tvarkoma iš Inspekcijos lėšų.

31. Pasitikėjimo linija panaikinama Inspekcijos viršininko įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-12, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03249

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1V-105 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-91, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10347

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1V-105 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-35, 2020-03-13, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05509

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1V-105 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-231, 2020-12-10, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27205

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1V-105 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo