Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20936

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAŽŲJŲ RAJONO LYGMENS LIGONINIŲ VEIKLOS REIKALAVIMŲ

APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. liepos 20 d. Nr. V-963

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1290 „Dėl Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano patvirtinimo“ 19.1 papunktį:

1. T v i r t i n u  Mažųjų rajono lygmens ligoninių veiklos reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iki 2016 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ nustatyta tvarka apskaičiuoti (perskaičiuoti) priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų bazines kainas ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai jas nustatančių teisės aktų projektus.         

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1017, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-09-02, i. k. 2016-23143

 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 2 punktą, įsigalioja 2017 m. sausio    1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1017, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-09-02, i. k. 2016-23143

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                            Juras Požela


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-963

 

 

MAŽŲJŲ RAJONO LYGMENS LIGONINIŲ

VEIKLOS REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mažųjų rajono lygmens ligoninių veiklos reikalavimų aprašas (toliau – Reikalavimų aprašas) nustato mažųjų rajono lygmens ligoninių teiktinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūrą ir galimas teikti papildomas paslaugas bei reikalavimus šių paslaugų teikimui.

2. Reikalavimų apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Mažoji rajono lygmens ligoninė – stacionarinė rajono lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri teikia šio Reikalavimų aprašo II skyriuje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

2.2. kitos vartojamos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Reikalavimų aprašas privalomas asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeštajai grupei nurodytai Sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo iki 2025 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-810 „Dėl Sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo iki 2025 metų plano patvirtinimo“ 56 punkte.

 

II SKYRIUS

MAŽŲJŲ RAJONO LYGMENS LIGONINIŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA

 

4. Mažosiose rajono lygmens ligoninėse teikiamos 1 lentelėje išvardintos pagrindinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, atitinkančios šioje lentelėje nurodytų teisės aktų reikalavimus:

 

 

1 lentelė

Eil.

Nr.

Pagrindinių paslaugų

nomenklatūra

Pagrindinių paslaugų teikimo

Sąlygos

1.

Vidaus ligų profilio paslaugos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1242Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir bendrųjų specializuotų vidaus ligų profilių stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo”

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1085 „Dėl Vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ 

 

2.

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-393 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

3.

 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugos

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo“

 

4.

 

Stebėjimo paslaugos

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1111 „Dėl Stebėjimo paslaugos teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

 

5.

 

 

Reanimacijos ir intensyvios terapijos (reanimacijos I-2) paslaugos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. V-827 „Dėl Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“

 

6.

Ilgalaikio (tęstinio) gydymo

paslaugos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. V-960 „Dėl Tęstinio aktyvaus gydymo paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

 

7.

Ambulatorinės specializuotos

paslaugos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 „Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28805

 

5. Reikalavimų aprašo 3 punkte nurodytose ligoninėse gali būti teikiamos 2 lentelėje išvardintos papildomos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, atitinkančios šioje lentelėje nurodytų teisės aktų reikalavimus:

 

 

2 lentelė

Eil.

Nr.

Papildomų paslaugų

nomenklatūra

 

Papildomų paslaugų teikimo

sąlygos

1.

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. V-754 „Dėl Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

 

2.

 

 

Dienos stacionaro paslaugos:

- vidaus ligų dienos

stacionaro paslaugos;

- vaikų ligų dienos

stacionaro paslaugos;

- vaikų raidos sutrikimų

ankstyvosios reabilitacijos

paslaugos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 728  „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“

 

3.

Dienos chirurgijos paslaugos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“

 

4.

 

 

Reanimacijos ir intensyvios

terapijos (reanimacijos I-1)

paslaugos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. V-827 „Dėl Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (paslaugos teikiamos darbo dienos metu)

 

5.

Geriatrijos paslaugos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl Geriatrijos profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų ir bazinės kainos patvirtinimo“

 

6.

 

Paliatyviosios pagalbos paslaugos

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-14 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. V-470 „Dėl Paliatyvios pagalbos paslaugų, teikiamų suaugusiems ir vaikams Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“

 

7.

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“

 

8.

Vaikų ligų profilio paslaugos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 644 „Dėl Vaikų ligų antrinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1225 „Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“

 

8.

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

 

9.

Hemodializės paslaugos

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-661 „Dėl Dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo

 

10.

Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-982 „Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

11.

Prevencinės programos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programos patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo

 

 

 

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28805

 

III SKYRIUS

MAŽŲJŲ RAJONO LYGMENS LIGONINIŲ APSIRŪPINIMAS BŪTINAISIAIS IŠTEKLIAIS

 

6. Reikalavimų aprašo 3 punkte nurodytose ligoninėse aktyvaus gydymo lovų skaičius turi būti 25 – 50 lovų.

7. Esant reikalui, Reikalavimų aprašo 3 punkte nurodytoms ligoninėms antrinio lygio anesteziologo - reanimatologo paslaugos prieinamumas užtikrinamas per skubią konsultacinę pagalbą iš artimiausios sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios Reanimacija II paslaugas, kviečiant gydytoją konsultantą anesteziologą-reanimatologą, kuris atvykęs konsultuoja pacientą bei vykdo jo transportavimą į reikiamo lygio sveikatos priežiūros įstaigą, vadovaudamasis Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-39 „Dėl Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Mažųjų rajono lygmens ligoninių, nurodytų Reikalavimų aprašo 3 punkte, sąrašas atnaujinamas, atsižvelgiant į vykstančius demografinius pokyčius bei sveikatos priežiūros įstaigų tinklo ir sveikatos priežiūros paslaugų struktūros pokyčius.

 

_____________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1017, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-09-02, i. k. 2016-23143

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-963 „Dėl Mažųjų rajono lygmens ligoninių veiklos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1380, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28805

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-963 „Dėl mažųjų rajono lygmens ligoninių veiklos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo