Suvestinė redakcija nuo 2022-08-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-03-20, i. k. 2015-04015

 

Nauja redakcija nuo 2021-03-04:

Nr. A1-179, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04292

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 19 d. Nr. A1-139

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 611 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/98/ES dėl vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių:

Preambulės pakeitimai:

Nr. A1-514, 2022-08-01, paskelbta TAR 2022-08-02, i. k. 2022-16459

 

1. T v i r t i n u  Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d.

įsakymu Nr. A1-139

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2022 m. rugpjūčio 1 d.

įsakymo Nr. A1-514

redakcija)

 

SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams nustatymo kriterijus, prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (toliau – Prašymas) pateikimo, užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams įvertinimo ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (toliau – Sprendimas) priėmimo tvarką. 

2. Aprašas taikomas užsieniečiui, kuris ketina kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) išdavimo ar keitimo Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu pagrindu ir kuris Lietuvos Respublikoje ketina dirbti pagal terminuotą, neterminuotą arba darbo keliems darbdaviams sutartį (toliau – darbo sutartis) ar laikinojo darbo sutartį, sudarytą tarp darbuotojo ir darbdavio (toliau – laikinojo įdarbinimo įmonė), arba dirba pagal darbo sutartį ar laikinojo darbo sutartį, jei užsienietis:

2.1. ketina pradėti dirbti Lietuvos Respublikoje;

2.2. turi leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas dirbti) ir nacionalinę vizą ir ketina toliau dirbti;

2.3. yra užsienietis, kurio profesija buvo įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis (toliau – Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašą), turi nacionalinę vizą ir ketina toliau dirbti pagal profesiją, neįtrauktą į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašą;

2.4. yra užsienietis, kurio profesija įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašą, ir yra išnaudota kvota, nustatoma pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 571 straipsnį;

2.5. yra užsienietis, komandiruotas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, kai jo nuolatinė darbo vieta yra užsienyje, turi leidimą dirbti ir nacionalinę vizą ir ketina pradėti dirbti Lietuvos Respublikoje;

2.6. turi leidimą laikinai gyventi, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą, ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje arba pageidauja pakeisti darbdavį ar darbo funkciją pas tą patį darbdavį;

2.7. turi leidimą laikinai gyventi, išduotą kitu nei įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu pagrindu, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje;

2.8. turi leidimą dirbti (ar buvo atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio 11 punktą) ir jam taikomas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 2 dalyje numatytas bevizis režimas arba jis turi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 3–5 dalyse nurodytą dokumentą ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje;

2.9. turi nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Vizos išdavimo tvarkos aprašas), 70.19–70.21 papunkčiuose nurodytais pagrindais ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje;

2.10. yra Lietuvos Respublikoje pabaigęs studijas ar mokymąsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, praėjus 10 metų nuo studijų ar mokymosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą baigimo, ketina dirbti ir kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo arba keitimo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu pagrindu.

3. Aprašas netaikomas:

3.1. Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise; 

3.2. užsieniečiui:

3.2.1. kuriam taikomos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 45 straipsnio nuostatos;

3.2.2. kurio profesija yra įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašą ir nėra išnaudota kvota, nustatoma pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 571 straipsnį;

3.2.3. kuris, Lietuvos Respublikoje baigęs studijas ar mokymąsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, ketina dirbti Lietuvos Respublikoje ir kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu pagrindu nepraėjus 10 metų nuo studijų ar mokymosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą baigimo;

3.2.4. kuriam buvo suteikta laikinoji apsauga, ir leidimas laikinai gyventi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu išduodamas pirmą kartą arba keičiamas, kai užsieniečio darbdavys nepasikeitė, išskyrus užsienietį, kuris ketina dirbti pagal laikinojo darbo sutartį.

3.2.5. kuris turi teisę gauti laikinąją apsaugą ar kuriam suteikta laikinoji apsauga ir kuris pateikė prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu;

3.2.6. Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Ukrainoje, kurie negali grįžti į Ukrainą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir kurie pateikė prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

 

 

 

II SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

 

5. Užsieniečio darbo poreikis Lietuvos Respublikos darbo rinkoje nustatomas vadovaujantis šiais kriterijais: 

5.1. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje:

5.1.1. darbdavio arba pirmojo darbdavio, jeigu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį (toliau kartu – darbdavys), užregistruota laisva darbo vieta, kuriai užimti nurodyti reikalavimai kvalifikacijai, susijusiai su atliktinu darbu, arba darbo patirčiai, susijusiai su atliktinu darbu, arba nurodytas numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu Lietuvos statistikos departamento paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) (toliau – paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis BDU) dydis, buvo neužimta ne mažiau kaip 5 darbo dienas nuo jos registracijos dienos;

5.1.2. laikinojo įdarbinimo įmonės, turinčios susitarimą su laikinojo darbo naudotoju, užregistruota laisva darbo vieta, kuriai užimti nurodyti reikalavimai kvalifikacijai, susijusiai su atliktinu darbu, arba darbo patirčiai, susijusiai su atliktinu darbu, o nurodytas numatomas mokėti darbo užmokestis atitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 2 punkto a) papunkčio sąlygą, buvo neužimta ne mažiau kaip 5 darbo dienas nuo jos registracijos dienos.

5.2. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nėra registruoto darbo ieškančio:

5.2.1. Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusio ilgalaikio gyventojo statusą, ar užsieniečio, teisėtai gyvenančio Lietuvoje, kuris jau yra Lietuvos darbo rinkos dalyvis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ketina dirbti pagal darbo sutartį ir kuriam Aprašo 5.1.1 papunktyje nurodytoje darbdavio užregistruotoje laisvoje darbo vietoje būtų tinkamas darbas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje;

5.2.2. Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusio ilgalaikio gyventojo statusą, ar užsieniečio, teisėtai gyvenančio Lietuvoje, kuris jau yra Lietuvos darbo rinkos dalyvis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ketina dirbti pagal laikinojo darbo sutartį ir kuriam Aprašo 5.1.2 papunktyje nurodytoje laikinojo įdarbinimo įmonės užregistruotoje laisvoje darbo vietoje būtų tinkamas darbas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje.

5.3. Užsieniečio darbo užmokestis atitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“  62 straipsnio 5 dalies sąlygas.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

6. Darbdavys, kuris užregistravo Aprašo 5.1.1 papunktyje nurodytą laisvą darbo vietą ir ketina įdarbinti užsienietį, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos pateikia Užimtumo tarnybai Prašymą (Aprašo 1 priedas) ir šiuos dokumentus:

6.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją ir, jeigu  užsienietis tokį turi, dokumentą, suteikiantį teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje;

6.2. įsipareigojimą (nurodoma darbdavio (-ių) pavadinimas (-ai), jei ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, kodas (-ai) arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, pagrindinės ekonominės veiklos rūšies kodas (-ai)) įdarbinti užsienietį (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė) pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;

6.3. darbdavio informaciją apie:

6.3.1. užsieniečio turimą kvalifikaciją (diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas), susijusią su atliktinu darbu, jos atitiktį paskelbtai darbo vietai, nurodytai Aprašo 5.1.1 papunktyje, nustatytiems reikalavimams arba

6.3.2. užsieniečio turimą ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį per pastaruosius 3 metus, susijusią su atliktinu darbu, ir jos atitiktį paskelbtai darbo vietai,  nurodytai Aprašo 5.1.1 papunktyje, nustatytiems reikalavimams:

6.3.2.1. jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo dirbdamas pagal darbo sutartį: užsieniečio darbo pagal darbdavio nurodytą profesiją laikotarpis, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirties, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas;

6.3.2.2. jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo užsiimdamas savarankiška veikla: užsieniečio savarankiškos veiklos pavadinimas, laikotarpis, leidimo ar kito dokumento, leidžiančio fiziniam asmeniui užsiimti savarankiška veikla, data ir numeris, jį išdavusios institucijos pavadinimas; paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutarčių, įrodančių darbo patirtį ir trukmę pagal savarankišką veiklą, datos ir numeriai, jeigu tokios sutartys buvo sudarytos, arba

6.3.3. numatomą užsieniečiui mokėti mėnesinį darbo užmokestį, atitinkantį nustatytą laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 5.1.1 papunktyje. 

7. Laikinojo įdarbinimo įmonė, kuri turi susitarimą (-us) su laikinojo darbo naudotoju (-ais), yra užregistravusi Aprašo 5.1.2 papunktyje nurodytą laisvą darbo vietą ir ketina įdarbinti užsienietį, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos Užimtumo tarnybai pateikia Prašymą (Aprašo 2 priedas). Prie prašymo pridedami šie dokumentai ir informacija:

7.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija ir , jeigu užsienietis tokį turi, dokumentas, suteikiantis teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje;

7.2. įsipareigojimas (nurodoma laikinojo įdarbinimo įmonės pavadinimas, kodas) įdarbinti užsienietį (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė) pagal laikinojo darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, kuriame nurodyti reikalavimai užsieniečio kvalifikacijai, susijusiai su atliktinu darbu, arba darbo patirčiai, susijusiai su atliktinu darbu, įsipareigojama nustatyti visą darbo laiko normą ir darbo Lietuvos Respublikoje metu bei laikotarpiais tarp siuntimų mokėti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje nustatyto dydžio darbo užmokestį;

7.3. informacija apie laikinojo įdarbinimo įmonės susitarimą su laikinojo darbo naudotoju (susitarimo data ir numeris, laikinojo darbo naudotojo pavadinimas, kodas, adresas, el. pašto adresas);

7.4. laikinojo įdarbinimo įmonės informacija apie:

7.4.1. užsieniečio turimą kvalifikaciją (diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas), susijusią su atliktinu darbu, ir jos atitiktį paskelbtai darbo vietai nustatytiems reikalavimams  arba

7.4.2. užsieniečio turimą ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį per pastaruosius 3 metus, susijusią su atliktinu darbu, ir jos atitiktį paskelbtai darbo vietai nustatytiems reikalavimams:

7.4.2.1. jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo dirbdamas pagal darbo sutartį:  užsieniečio darbo pagal darbdavio nurodytą profesiją laikotarpis, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirtį, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas;

7.4.2.2. jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo užsiimdamas savarankiška veikla:  užsieniečio savarankiškos veiklos pavadinimas, laikotarpis, leidimo ar kito dokumento, leidžiančio fiziniam asmeniui užsiimti savarankiška veikla, data ir numeris, jį išdavusios institucijos pavadinimas; paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutarčių, įrodančių darbo patirtį ir trukmę pagal savarankišką veiklą, datos ir numeriai, jeigu tokios sutartys buvo sudarytos.

8. Jeigu Aprašo 2.9 papunktyje nurodytas užsienietis neturi kvalifikacijos arba darbo patirties, pateikiama informacija apie šio užsieniečio atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, darbdavio ar laikinojo įdarbinimo įmonės keliamiems konkrečiam darbui atlikti, pareigoms eiti.   

9. Aprašo 6 punkte nurodytas Prašymas ir dokumentai Užimtumo tarnybai pateikiami elektroniniu paštu (pasirašyti darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jų įgalioto asmens elektroniniu parašu arba paštu (pasirašyti darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jų įgalioto asmens parašu).

10. Aprašo 7 punkte nurodytas Prašymas ir dokumentai Užimtumo tarnybai pateikiami elektroniniu paštu (pasirašyti laikinojo įdarbinimo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens elektroniniu parašu) arba paštu (pasirašyti laikinojo įdarbinimo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu).

11. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) arba laikinojo įdarbinimo įmonės vadovo ar jų įgalioto asmens parašu (išskyrus dokumentų kopijas, pateiktas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti. Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

12. Prašymas ir Aprašo 6 ar 7 punkte nurodyti dokumentai nepriimami, jei:

12.1. užsienietis neatitinka Aprašo 2 punkte nurodytų sąlygų;

12.2. Aprašas netaikomas dėl Aprašo 3 punkte nurodytų sąlygų;

12.3. laikinojo įdarbinimo įmonė neįtraukta į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) sudaromą ir jos interneto svetainėje skelbiamą laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą; 

12.4. Prašymas pateiktas praleidus Aprašo 13 punkte nurodytą terminą.

13. Jeigu užsienietis ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje pas tą patį darbdavį ar toje pačioje laikinojoje įdarbinimo įmonėje, darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė Prašymą priimti Sprendimą Užimtumo tarnybai gali pateikti ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki užsieniečiui išduoto leidimo dirbti arba nacionalinės vizos, arba leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos. Jeigu užsienietis ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje pas kitą darbdavį ar kitoje laikinojo įdarbinimo įmonėje, darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė Prašymą priimti Sprendimą Užimtumo tarnybai gali pateikti neatsižvelgdami į tai, kiek laiko užsieniečiui liko dirbti iki nacionalinės vizos arba leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos. 

14. Aprašo 13 punkte nurodytas Prašymo pateikimo terminas netaikomas Aprašo 2.9 papunktyje nurodytam užsieniečiui.

15. Už Sprendimo priėmimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė privalo sumokėti iki Prašymo pateikimo Užimtumo tarnybai dienos (prie Prašymo pridedama mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, kurioje nurodomas gavėjas, gavėjo sąskaitos numeris, įmokos kodas, sumokėta suma, mokėjimo paskirtis (už sprendimo priėmimą (užsieniečio vardas ir pavardė), mokėtojo pavadinimas (jei moka fizinis asmuo, – jo vardas ir pavardė). Jeigu Prašymas nepriimamas, valstybės rinkliava grąžinama vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

16. Darbdavio ar laikinojo įdarbinimo įmonės prašymu išduodama Užimtumo tarnybos nustatytos formos dokumentų gavimą patvirtinanti pažyma, kurioje nurodomas darbdavio ar laikinojo įdarbinimo įmonės pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, prašymo gavimo Užimtumo tarnyboje data.

 

IV SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIŲ ĮVERTINIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

17. Priėmęs Prašymą ir Aprašo 6 ar 7 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – Užimtumo tarnybos darbuotojas), patikrina:

17.1. Migracijos departamento interneto svetainėje – ar neišnaudota kvota, jei užsieniečio profesija įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis (netaikoma gavus Prašymą ir dokumentus pagal Aprašo 7 punktą);

17.2. Juridinių asmenų registre – ar darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, kurių filialai ar atstovybės įsteigti Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikos gyventojų registre – ar fizinis asmuo yra Lietuvos Respublikos gyventojas, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise ir kuris turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data);

17.3. ar nėra įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 611 straipsnio 2 dalies 4–6 ar 9 punkte nustatytų atsisakymo priimti Sprendimą pagrindų; 

17.4. Užsieniečių registre – ar Prašyme nurodyta informacija apie užsieniečio turimą dokumentą, suteikiantį teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, sutampa su informacija, nurodyta šio užsieniečio kelionės dokumente ir, jeigu užsienietis tokį turi, dokumente, suteikiančiame teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje:

17.4.1. Lietuvos Respublikos išduotoje nacionalinėje vizoje;

17.4.2. leidime laikinai gyventi;

17.5. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje:

17.5.1. ar Prašyme nurodyta informacija apie užsieniečiui išduotą leidimą dirbti sutampa su Užimtumo tarnybos informacija; 

17.5.2. ar pateiktas Aprašo 34 punkte nurodytas pranešimas;

17.6. Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje – ar laikinojo įdarbinimo įmonė, įrašyta į skelbiamą laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą.

18. Priėmęs Aprašo 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas įvertina užsieniečio atitiktį Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikių nustatymo kriterijams pagal Aprašo 5 punktą, patikrindamas, ar:

 

18.1. užsieniečio turima kvalifikacija yra tinkama darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 5.1.1 papunktyje, užimti ir darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį, vykdyti ir ar atitinka 5.3 papunktyje nurodytą darbo užmokesčio sąlygą, arba

18.2. užsieniečio darbo patirtis yra tinkama darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 5.1 papunktyje, užimti ir darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį, vykdyti ir ar atitinka 5.3 papunktyje nurodytą darbo užmokesčio sąlygą, arba

18.3. užsieniečiui numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis BDU dydis ir ar jis atitinka 5.3 papunktyje nurodytą darbo užmokesčio sąlygą.

19. Priėmęs Aprašo 7.2 ir 7.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas įvertina užsieniečio atitiktį Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikių nustatymo kriterijams pagal Aprašo 5 punktą, patikrindamas, ar užsieniečio turima kvalifikacija arba darbo patirtis yra tinkama Aprašo 5.1.2 papunktyje užregistruotai laisvai darbo vietai, laikinojo įdarbinimo įmonės įsipareigojime įdarbinti užsienietį pagal laikinojo darbo sutartį numatomam darbui atlikti ir darbo funkcijoms vykdyti keliamus reikalavimus, o numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis atitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčio sąlygą bei Aprašo 5.3 papunktyje nurodytą darbo užmokesčio sąlygą.

20. Jeigu Aprašo 2.9 papunktyje nurodytas užsienietis neturi kvalifikacijos arba darbo patirties, Užimtumo tarnybos darbuotojas patikrina, ar:

20.1. darbdavio užsieniečiui keliami kvalifikacijos arba darbo patirties reikalavimai, susiję su atliktinu darbu, atitinka užregistruotai laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 5.1.1 papunktyje užimti, jo įsipareigojime įdarbinti užsienietį nustatytoms darbo funkcijoms vykdyti keliamus reikalavimus; arba numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis, susijęs su atliktinu darbu, atitinka darbo užmokestį, nustatytą darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 5.1.1 papunktyje užimti, bei Aprašo 5.3 papunktyje nurodytą darbo užmokesčio sąlygą;

20.2. laikinojo įdarbinimo įmonės užsieniečiui keliami kvalifikacijos arba darbo patirties reikalavimai, susiję su atliktinu darbu, atitinka užregistruotai laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 5.1.2 papunktyje užimti, jos įsipareigojime įdarbinti užsienietį nustatytoms darbo funkcijoms vykdyti keliamus reikalavimus, o numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis atitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčio sąlygą bei Aprašo 5.3 papunktyje nurodytą darbo užmokesčio sąlygą.

21. Užimtumo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, įvertinęs, ar nėra įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 611 straipsnio 2 dalyje nustatytų atsisakymo priimti Sprendimą pagrindų, o Aprašo 18, 19 ar 20 punkte nustatyta tvarka – užsieniečio darbo atitiktį Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams,  per 7 darbo dienas nuo Prašymo ir Aprašo 6 ar 7 punkte nurodytų dokumentų Užimtumo tarnyboje gavimo dienos priima Sprendimą arba atsisako jį priimti.

22. Aprašo 21 punkte nurodytas terminas gali būti sustabdytas, jeigu:

22.1. darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė neatitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 611 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatyto pagrindo;

22.2. kyla įtarimų, kad darbdavio pateikta informacija apie užsieniečio kvalifikaciją arba darbo patirtį nėra teisinga arba kad užsieniečio kvalifikacija arba darbo patirtis neatitinka Aprašo 6.3 papunktyje nurodytos informacijos;

22.3. kyla įtarimų, kad laikinojo įdarbinimo įmonės pateikta informacija apie užsieniečio kvalifikaciją arba darbo patirtį nėra teisinga arba kad užsieniečio kvalifikacija arba darbo patirtis neatitinka Aprašo 7.4  papunktyje nurodytos informacijos;

22.4. kyla įtarimų, kad kartu su Prašymu pateiktas (-i) dokumentas (-ai) yra suklastotas (-i);

22.5. nesilaikoma Aprašo 11 punkte nustatytų reikalavimų.

23. Prašymą pateikęs darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė apie sustabdytą terminą informuojamas per 3 darbo dienas nuo termino sustabdymo dienos elektroniniu paštu, nurodant sustabdymo priežastį ir datą, iki kurios terminas sustabdytas.

24. Užimtumo tarnybos darbuotojas paprašo kompetentingos institucijos pateikti patikslintą informaciją Aprašo 22.1 ar 22.4 papunkčiuose nurodytais atvejais, o darbdavio ar laikinojo įdarbinimo įmonės – užsieniečio kvalifikaciją arba darbo patirtį patvirtinančius dokumentus Aprašo 22.2 ar 22.3 papunktyje nurodytu atveju arba pašalinti Aprašo 22.5 papunktyje nurodytus trūkumus per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Duomenys iš kompetentingų institucijų gaunami duomenų teikimo sutartyse nustatyta tvarka, o jei ji nesudaryta, ‒ raštu kreipiantis į kompetentingą instituciją (prašomų duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, pateikimo būdas ir apimtis).

25. Sprendimas ir atsisakymas priimti Sprendimą įforminamas Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo įsakymu.

26. Sprendimas priimamas užsieniečio darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip dvejiems metams pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Sprendimas galioja, jei užsieniečiui yra išduotas leidimas laikinai gyventi.

27. Sprendime nurodoma: užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, kvalifikacija arba darbo patirtis (kvalifikacija arba darbo patirtis nenurodoma, jeigu užsieniečiui numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis BDU dydis), numatomas darbo užmokestis darbo, darbo keliems darbdaviams sutarties ar laikinojo darbo sutarties galiojimo laikotarpiu, darbo vieta (įmonės, įstaigos, organizacijos juridinio asmens pavadinimas ir kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas; filialo ar atstovybės, struktūrinio padalinio pavadinimas; jeigu darbdavys yra fizinis asmuo, – vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas) arba laikinojo įdarbinimo įmonės (pavadinimas ir kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas; filialo ar atstovybės, struktūrinio padalinio pavadinimas) ir užsieniečio darbo funkcija (profesija, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių), Sprendimo galiojimo terminas, kita Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija.

28. Atsisakyme priimti Sprendimą nurodoma: užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 611 straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindas, kita Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija.

29. Užimtumo tarnyba apie Sprendimo priėmimą arba atsisakymą jį priimti per 3 darbo dienas naudodamasi savo informacine sistema informuoja Migracijos departamentą, o darbdavį ar laikinojo įdarbinimo įmonę – elektroniniu paštu, išsiųsdama elektroniniu parašu pasirašytą Sprendimą arba atsisakymą jį priimti.

30. Darbdaviui ar laikinojo įdarbinimo įmonei pateikus prašymą nutraukti Sprendimo priėmimo procedūrą (nurodoma darbdavio ar laikinojo įdarbinimo įmonės pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė), ji nutraukiama, paštu pateikti dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Užimtumo tarnyba apie nutrauktą Sprendimo priėmimo procedūrą per 3 darbo dienas naudodamasi savo informacine sistema informuoja Migracijos departamentą – išsiunčia pranešimą, nurodydama darbdavio ar laikinojo įdarbinimo įmonės pavadinimą arba fizinio asmens vardą, pavardę, gimimo datą, užsieniečio vardą, pavardę, gimimo datą, pilietybę. 

 

V SKYRIUS

SPRENDIMO PANAIKINIMAS

 

31. Užimtumo tarnyba Sprendimą panaikina įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 611 straipsnio 3 dalyje nustatytais pagrindais per 5 darbo dienas nuo duomenų gavimo dienos, išskyrus įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 611 straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus. Sprendimo panaikinimas įforminamas Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo įsakymu, kuriame nurodoma Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija.

32. Užimtumo tarnyba apie Sprendimo panaikinimą per 3 darbo dienas nuo panaikinimo naudodamasi savo informacine sistema informuoja Migracijos departamentą ir darbdavį ar laikinojo įdarbinimo įmonę, o jei dėl Sprendimo panaikinimo kreipiasi užsienietis, – ir užsienietį, elektroniniu paštu išsiųsdama įsakymo išrašą.

33. Užimtumo tarnyba apie nustatytus įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 611 straipsnio 3 dalies 2, 4 ar 7 punkto pagrindus informuoja Migracijos departamentą per 3 darbo dienas nuo jų nustatymo dienos.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ PATEIKIMAS

 

34. Darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė duomenis apie įdarbintą užsienietį, apie darbo sutarties su užsieniečiu ar laikinojo darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimą pateikia Užimtumo tarnybai per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą, skirtą elektroniniams socialinio draudimo pranešimams ir  elektroniniams prašymams teikti, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

35. Užimtumo tarnyba, bendradarbiaudama su Migracijos departamentu, duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka keičiasi informacija apie užsieniečiams išduotus leidimus laikinai gyventi, išduotas nacionalines vizas, sprendimų išduoti nacionalines vizas pagrindus.

36. Darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė informuoja Užimtumo tarnybą apie neįdarbintą užsienietį (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, priimto Sprendimo data, numeris) ir prašo panaikinti priimtą Sprendimą per 7 kalendorines dienas nuo leidimo laikinai gyventi išdavimo.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Darbo sutartis arba laikinojo darbo sutartis su užsieniečiu sudaroma raštu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba. Tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis,  atitinkanti Darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

38. Užsienietis gali dirbti tik pas  darbdavį, kuris įsipareigojo jį įdarbinti, išskyrus atvejus, kai su užsieniečiu buvo sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis. Užsienietis gali dirbti toje laikinojo įdarbinimo įmonėje, kuri įsipareigojo jį įdarbinti.

39. Užsieniečio turimai kvalifikacijai ar darbo patirčiai patvirtinti darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė turi turėti tai įrodančius dokumentus ir pareikalavus juos pateikti Užimtumo tarnybai. 

40. Užsienietis gali dirbti Lietuvos Respublikoje turėdamas leidimą laikinai gyventi.

41. Dokumentai saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi, nustatyta tvarka.

 

______________________________________

 

 

part_db7c46eb78704218b68a0e4bd6ebb6ee_end


Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties

Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams

priėmimo tvarkos aprašo 

1 priedas

 

 

(Prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams forma)

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ar fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data,

____________________________________________________________________________________

veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

_______________ Nr. _________

(data)

 

 

PRAŠYMAS PRIIMTI SPRENDIMĄ DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS

 

 

Užsienietis

VARDAS

 

PAVARDĖ

 

Gimimo data

__ __ __ __-__ __-__ __ (metai-mėnuo-diena)

Lytis

mot. / vyr. 

Pilietybė

 

Kelionės dokumentas

Nr. ______________, galioja iki ______________

Teisėto buvimo pagrindas (nurodyti vieną):

 

□ Lietuvos Respublikos išduota nacionalinė viza

Nr. _______________, galioja iki _____________

□ Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotas pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“:

 

□ 40 str. 1 d. 4 p.

Nr. _______________, galioja iki ______________

□ 40 str. 1 d. _ p.

Nr. _______________, galioja iki ______________

Teisėtas buvimas Lietuvos Respublikoje ne ilgiau negu 90 d. per bet kurį 180 d. laikotarpį:

 

bevizis

nuo _____________________________________

Šengeno viza

Nr. _________, galioja nuo _______ iki ________

Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelė

Nr. _________, galioja nuo _______ iki ________

kitos Šengeno valstybės leidimas gyventi

Nr. _________, galioja nuo _______ iki ________

kitos Šengeno valstybės nacionalinė viza

Nr. _________, galioja nuo _______ iki ________

Kvalifikacija arba darbo patirtis arba numatomas mokėti darbo užmokestis (nurodyti vieną)

□ Kvalifikacija, susijusi su atliktinu darbu (diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas)

 

□ 1 metų darbo patirtis per pastaruosius 3 metus, susijusi su atliktinu darbu:

a) jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo dirbdamas pagal darbo sutartį: užsieniečio darbo pagal darbdavio nurodytą profesiją laikotarpis, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirtį, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas;

b) jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo užsiimdamas savarankiška veikla: užsieniečio savarankiškos veiklos pavadinimas, laikotarpis, leidimo ar kito dokumento leidžiančio fiziniam asmeniui užsiimti savarankiška veikla data ir numeris, jį išdavusios institucijos pavadinimas; paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutarčių, įrodančių darbo patirtį ir trukmę pagal savarankišką veiklą, datos ir numeriai, jeigu tokios sutartys buvo sudarytos

 

□ numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis ne mažesnis, negu Lietuvos statistikos departamento paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje, (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) dydis (Eur)

 

Pažymėti, jeigu užsienietis dirba Lietuvos Respublikoje

 

Darbdavys

Įmonė, įstaiga, organizacija (pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

Fizinis asmuo: Lietuvos Respublikos gyventojas, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje (vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Kiti darbdaviai, jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 96– 99 straipsnius (įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Registruota laisva darbo vieta (registracijos data, pavadinimas, kvalifikacijos reikalavimai arba darbo patirties reikalavimai, arba numatomas mokėti ne mažesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis)

 

Numatomas darbo sutarties laikotarpis

(ne trumpesnis nei 6 mėn.),

mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

 

nuo ________________ iki __________________

________________

Numatoma darbo funkcija (profesija, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)

 

Kita informacija (jei nurodoma užsieniečio kvalifikacija arba darbo patirtis):

jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kuriam atlikti prašoma priimti Sprendimą dėl užsieniečio, nurodyti jų vidutinį darbo užmokesčio dydį (Eur)

 

 

 

Žinau, kad prireikus turėsiu: 

- pasirūpinti, kad užsienietis jo buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu turėtų atitinkamai Vizų kodekse arba Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytus reikalavimus atitinkantį sveikatos draudimą;

- atlyginti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties 131 straipsnio 3 dalyje nurodytas valstybės išlaidas bei valstybės išlaidas, patirtas dėl užsieniečio sveikatos priežiūros;

- padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas.

(įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 41 str.; 131 str. 1 d. 2, 4 p., 3 d.)

 

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus, jų lapų skaičių).

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

part_5f22485d478e4a6bbca93dc29fcb7a29_end


Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties

Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams

priėmimo tvarkos aprašo 

2 priedas

 

 

(Prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams forma)

 

_________________________________________________________________________________________________________

(laikinojo įdarbinimo įmonės pavadinimas, kodas,

____________________________________________________________________________________

veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

_______________ Nr. _________

(data)

 

 

PRAŠYMAS PRIIMTI SPRENDIMĄ DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS

 

 

Užsienietis

VARDAS

 

PAVARDĖ

 

Gimimo data

__ __ __ __-__ __-__ __ (metai-mėnuo-diena)

Lytis

mot. / vyr. 

Pilietybė

 

Kelionės dokumentas

Nr. ______________, galioja iki ______________

Teisėto buvimo pagrindas (nurodyti vieną):

 

□ Lietuvos Respublikos išduota nacionalinė viza

Nr. _______________, galioja iki _____________

□ Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotas pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“:

 

□ 40 str. 1 d. 4 p.

Nr. ______________, galioja iki ______________

□ 40 str. 1 d. _ p.

Nr. ______________, galioja iki ______________

Teisėtas buvimas Lietuvos Respublikoje ne ilgiau negu 90 d. per bet kurį 180 d. laikotarpį:

 

bevizis

nuo _____________________________________

Šengeno viza

Nr. _________, galioja nuo _______ iki ________

Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelė

Nr. _________, galioja nuo _______ iki ________

kitos Šengeno valstybės leidimas gyventi

Nr. _________, galioja nuo _______ iki ________

kitos Šengeno valstybės nacionalinė viza

Nr. _________, galioja nuo _______ iki ________

Kvalifikacija arba darbo patirtis (nurodyti vieną)

□ Kvalifikacija susijusi su atliktinu darbu (diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas)

 

□ 1 metų darbo patirtis per pastaruosius 3 metus, susijusi su atliktinu darbu

a) jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo dirbdamas pagal darbo sutartį: užsieniečio darbo pagal darbdavio nurodytą profesiją laikotarpis, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirtį, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas;

b) jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo užsiimdamas savarankiška veikla: užsieniečio savarankiškos veiklos pavadinimas, laikotarpis, leidimo ar kito dokumento leidžiančio fiziniam asmeniui užsiimti savarankiška veikla data ir numeris, jį išdavusios institucijos pavadinimas; paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutarčių, įrodančių darbo patirtį ir trukmę pagal savarankišką veiklą, datos ir numeriai, jeigu tokios sutartys buvo sudarytos

 

Pažymėti, jeigu užsienietis dirba Lietuvos Respublikoje

 

Laikinojo įdarbinimo įmonė

Įmonė (pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

Registruota laisva darbo vieta (registravimo data, pavadinimas, kvalifikacijos arba darbo patirties reikalavimai)

 

Numatomas laikinojo darbo sutarties laikotarpis

(ne trumpesnis nei 6 mėn.)

nuo ________________ iki _________________

 

Numatomas mokėti darbo Lietuvos Respublikoje metu mėnesinis darbo užmokestis, kuris turi būti ne mažesnis negu Lietuvos statistikos departamento paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) dydis (Eur)

 

Laikotarpiais tarp siuntimų numatomas darbo užmokestis, kuris turi būti ne mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (Eur)

 

Numatoma darbo funkcija (profesija, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)

 

Laikinojo darbo naudotojas

Susitarimas su laikinojo darbo naudotoju

(data ir numeris, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

 

Žinau, kad prireikus turėsiu:

- pasirūpinti, kad užsienietis jo buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu turėtų atitinkamai Vizų kodekse arba Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytus reikalavimus atitinkantį sveikatos draudimą;

- atlyginti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties 131 straipsnio 3 dalyje nurodytas valstybės išlaidas bei valstybės išlaidas, patirtas dėl užsieniečio sveikatos priežiūros;

- padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas.

(įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 41 str.; 131 str. 1 d. 2, 4 p., 3 d.)

 

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus, jų lapų skaičių).

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-488, 2015-08-31, paskelbta TAR 2015-09-02, i. k. 2015-13371

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-174, 2016-04-04, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07364

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-651, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28306

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-214, 2018-05-18, paskelbta TAR 2018-05-21, i. k. 2018-08111

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-638, 2018-11-19, paskelbta TAR 2018-11-20, i. k. 2018-18683

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-133, 2019-03-05, paskelbta TAR 2019-03-05, i. k. 2019-03591

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-537, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14699

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-864, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-22, i. k. 2020-19616

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1034, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22104

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-179, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04292

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-514, 2022-08-01, paskelbta TAR 2022-08-02, i. k. 2022-16459

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_2008f54582f74ea281be93ca57c04606_end