Suvestinė redakcija nuo 2021-03-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-03-20, i. k. 2015-04015

 

Nauja redakcija nuo 2021-03-04:

Nr. A1-179, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04292

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 19 d. Nr. A1-139
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 611 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvą 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą bei 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/98/ES dėl vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių:

1. T v i r t i n u  Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d.

įsakymu Nr. A1-139

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2021 m. kovo 2 d.

įsakymo Nr. A1-179

redakcija)

 

 

SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams nustatymo kriterijus, prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (toliau – Prašymas) pateikimo, užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams įvertinimo ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (toliau – Sprendimas) priėmimo tvarką. 

2. Aprašas taikomas užsieniečiui, kuris:

2.1. Lietuvos Respublikoje ketina dirbti pagal darbo sutartį arba dirba pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnyje nustatytomis sąlygomis:

2.1.1. atvyksta dirbti kaip stažuotojas ar praktikantas;

2.1.2. ketina dirbti Lietuvos Respublikoje;

2.1.3. turi leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas dirbti) ir nacionalinę vizą ir ketina toliau dirbti;

2.1.4. yra užsienietis, kurio profesija buvo įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis (toliau – Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašas), turi nacionalinę vizą ir ketina toliau dirbti pagal profesiją, neįtrauktą į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašą;

2.1.5. yra užsienietis, kurio profesija įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašą, ir yra išnaudota kvota, nustatoma pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 571 straipsnį;

2.1.6. yra užsienietis, atsiųstas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, kai jo nuolatinė darbo vieta yra užsienyje, turi leidimą dirbti ir nacionalinę vizą ir ketina pradėti dirbti Lietuvos Respublikoje;

2.1.7. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą, ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje arba pageidauja pakeisti darbdavį ar darbo funkciją pas tą patį darbdavį;

2.1.8. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą kitu nei įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, jeigu atitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punkto sąlygas;

2.1.9. turi leidimą dirbti (ar buvo atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio 11 punktą) ir jam taikomas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 2 dalyje numatytas bevizis režimas arba jis turi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 3–5 dalyse nurodytą dokumentą ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje;

2.1.10. turi nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Vizos išdavimo tvarkos aprašas), 70.19–70.21 papunkčiuose nurodytais atvejais ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje;

2.1.11. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikotarpiu jam mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (toliau – Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU) dydžio;

2.2. Lietuvos Respublikoje ketina dirbti ar dirba aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal darbo sutartį įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnyje nustatytomis sąlygomis:

2.2.1. ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.2.2. turi Europos Sąjungos valstybės narės išduotą ES mėlynąją kortelę ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.2.3. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, kai keičiamos darbo sutarties sąlygos ir dėl to jam mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio, jeigu jo profesija nėra įtraukta į Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 4-491 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, sąrašas);

2.2.4. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, ir per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus pageidauja pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį ir jo profesija nėra įtraukta į Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, sąrašą, arba jo darbo užmokestis taps mažesnis nei 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžiai, arba jei netekęs darbo ir nepraėjus 3 mėnesiams jis ketina dirbti kitą aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.2.5. baigė studijas Lietuvos Respublikoje, turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą, arba turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 15 punktą, ir ketina pradėti dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.2.6. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą, ir ketina pradėti dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.2.7. turi leidimą dirbti ir nacionalinę vizą ir ketina pradėti dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.2.8. turi leidimą dirbti (ar buvo atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio 11 punktą) ir jam taikomas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 2 dalyje numatytas bevizis režimas arba jis turi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 3–5 dalyse nurodytą dokumentą ir ketina pradėti dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.2.9. turi nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo 70.19–70.21 papunkčiuose nurodytais atvejais, ir ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą.

3. Nuostatos, susijusios su sąlygomis, taikomomis užsieniečiui, kurį įdarbinti įsipareigojusi įmonė Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1V-890 „Dėl Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – patvirtintų įmonių sąrašas), nustatyta tvarka įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, taikomos tik tiems užsieniečiams, kuriems pagal 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/1806, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, taikomas bevizis režimas arba kurie turi pilietybę tos užsienio valstybės, kuriai Lietuvos Respublika taiko nacionalinių vizų išdavimo lengvatas vienašališkai arba pagal tarptautinius susitarimus.

4. Aprašas netaikomas:

4.1. Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise; 

4.2. užsieniečiui:

4.2.1. kuriam taikomos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 45 straipsnio nuostatos;

4.2.2. kurio profesija yra įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašą ir nėra išnaudota kvota, nustatoma pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 571 straipsnį;

4.2.3. kuris, Lietuvos Respublikoje baigęs studijas ar mokymąsi pagal profesinio mokymo programą, ketina dirbti Lietuvos Respublikoje nepraėjus 2 metams nuo studijų ar mokymosi pagal profesinio mokymo programą baigimo;

4.2.4. kurio profesija įtraukta į Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, sąrašą arba kurio darbo sutartyje darbdavio nurodytas mokėti mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžiai;

4.2.5. kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos darbą kaip įmonės vadovas Lietuvos Respublikoje įsteigtoje įmonėje įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytomis sąlygomis;

4.2.6. kuriam leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, yra keičiamas ir jau yra praėję 2 šio užsieniečio teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metai.

5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

 

II SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

 

6. Užsieniečio darbo poreikis Lietuvos Respublikos darbo rinkoje nustatomas vadovaujantis šiais kriterijais: 

6.1. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje:

6.1.1. darbdavio užregistruota laisva darbo vieta buvo neužimta ne mažiau kaip 5 darbo dienas nuo jos registracijos dienos;

6.1.2. darbdavio užregistruota laisva darbo vieta, kurią užimti reikia turėti aukštą profesinę kvalifikaciją ir už darbą mokamas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio, buvo neužimta ne mažiau kaip 5 darbo dienas nuo jos registracijos dienos;   

6.2. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nėra registruoto darbo ieškančio:

6.2.1. Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusio ilgalaikio gyventojo statusą, ar užsieniečio, teisėtai gyvenančio Lietuvoje ir jau esančio Lietuvos darbo rinkos dalyviu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ketinančio dirbti pagal darbo sutartį, kuriam Aprašo 6.1.1  papunktyje nurodytoje darbdavio užregistruotoje laisvoje darbo vietoje būtų tinkamas darbas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje;

6.2.2. aukštos profesinės kvalifikacijos Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusio ilgalaikio gyventojo statusą, ar užsieniečio, teisėtai gyvenančio Lietuvoje ir jau esančio Lietuvos darbo rinkos dalyviu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ketinančio dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal darbo sutartį Aprašo 6.1.2 papunktyje nurodytoje darbdavio užregistruotoje laisvoje darbo vietoje.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

7. Darbdavys, kuris įregistravo laisvą darbo vietą Užimtumo tarnyboje ir ketina įdarbinti užsienietį, Užimtumo tarnybai pateikia Prašymą (Aprašo priedas) per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos.

8. Kartu su Prašymu darbdavys pateikia šiuos dokumentus:

8.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją ir, jeigu tokį reikia turėti, dokumentą, suteikiantį teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje;

8.2. jei kreipiasi dėl Sprendimo pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnį:

8.2.1. darbdavio (nurodoma darbdavio pavadinimas, kodas) įsipareigojimą įdarbinti užsienietį (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė) pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį (toliau – darbdavio įsipareigojimas);

8.2.2. jeigu darbdavys yra įtrauktas į patvirtintų įmonių sąrašą, – darbdavio informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją (diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas) ir jos atitiktį darbo vietai arba ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius 5 metus (užsieniečio darbo pagal darbdavio nurodytą profesiją laikotarpis – ne mažiau kaip vieneri metai per pastaruosius 5 metus, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirties, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas);

8.2.3. Aprašo 2.1.1 papunktyje nurodytu atveju – informaciją apie užsieniečio studijas užsienio valstybės aukštojoje mokykloje ar įgytą aukštąjį išsilavinimą ir ketinimą pagilinti lietuvių kalbos žinias ar profesinę kompetenciją arba įgyti papildomų kompetencijų (užsienio valstybės aukštosios mokyklos pavadinimas, studijų pavadinimas, studijų pradžios data ar įgyto aukštojo išsilavinimo pavadinimas, diplomo numeris, išdavimo data, diplomą išdavusios aukštosios mokyklos pavadinimas, numatoma žinių, kompetencijų įgijimo sritis);

8.2.4. jeigu Aprašo 2.1.10 papunktyje nurodytas užsienietis neturi kvalifikacijos ir (ar) darbo patirties, – informaciją apie šio užsieniečio atitiktį darbdavio keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams konkrečiam darbui atlikti, pareigoms eiti;

8.2.5. Aprašo 8.2.2–8.2.4 papunkčiuose nenurodytais atvejais – informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją (diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas), jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus (užsieniečio darbo pagal darbdavio nurodytą kvalifikaciją laikotarpis – ne mažiau kaip vieneri metai per pastaruosius 5 metus, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirties, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas);

8.3. jei kreipiasi dėl Sprendimo pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnį:

8.3.1. darbdavio (nurodoma darbdavio pavadinimas, kodas) įsipareigojimą įdarbinti užsienietį (nurodomas užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė) ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio;

8.3.2. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija nereglamentuojama, – informaciją apie užsieniečio aukštą profesinę kvalifikaciją (diplomo numeris, išdavimo data, diplomą išdavusios institucijos pavadinimas arba Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimo, patvirtinančio 5 metų profesinės patirties prilyginimą aukštojo mokslo kvalifikacijai, data ir numeris) ir jos atitiktį darbo vietai;

8.3.3. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4‑486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“, – kopiją dokumento, patvirtinančio, kad užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla, nurodyta darbo sutartyje.

9. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu atveju dokumentus taip pat galima pateikti Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) kartu su užsieniečio prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

10. Prašymas ir Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai Užimtumo tarnybai pateikiami elektroniniu paštu (pasirašyti darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens elektroniniu parašu) arba paštu (pasirašyti darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens parašu).

11. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens parašu (išskyrus dokumentų kopijas, pateiktas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti. Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

12. Prašymas ir Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai nepriimami, jei užsienietis neatitinka Aprašo 2 punkte nurodytų sąlygų, jei Aprašas jam netaikomas dėl Aprašo 4 punkte nurodytų sąlygų ar jei Prašymas pateiktas praleidus Aprašo 13 punkte nurodytą terminą.

13. Jeigu užsienietis ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje, darbdavys Prašymą priimti Sprendimą Užimtumo tarnybai gali pateikti ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki užsieniečiui išduoto leidimo dirbti arba nacionalinės vizos, arba leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduoto užsieniečiui pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punktą, arba leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduoto užsieniečiui pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, galiojimo pabaigos.

14. Aprašo 13 punkte nurodytas Prašymo pateikimo terminas netaikomas Aprašo 2.1.10 ir 2.2.9 papunkčiuose nurodytam užsieniečiui. 

15. Už Sprendimo priėmimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys privalo sumokėti iki Prašymo pateikimo Užimtumo tarnybai dienos (prie Prašymo pridedama mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, kurioje nurodyta gavėjas, gavėjo sąskaitos numeris, įmokos kodas, sumokėta suma, mokėjimo paskirtis (už sprendimo priėmimą (užsieniečio vardas ir pavardė), mokėtojo pavadinimas (jei moka fizinis asmuo, – jo vardas ir pavardė). Jeigu Prašymas nepriimamas, valstybės rinkliava grąžinama vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

16. Jei darbdavys pageidauja, išduodama Užimtumo tarnybos nustatytos formos dokumentų gavimą patvirtinanti pažyma.

 

IV SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIO ĮVERTINIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

17. Priėmęs Prašymą ir Aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – Užimtumo tarnybos darbuotojas), patikrina:

17.1. Migracijos departamento interneto svetainėje, ar darbdavys (įmonė) yra įtrauktas (-a) į patvirtintų įmonių sąrašą ir ar užsienietis atitinka Aprašo 3 punkte nurodytą sąlygą;

17.2. Juridinių asmenų registre, ar darbdavys yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, kurių filialai ar atstovybės įsteigti Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikos gyventojų registre patikrina, ar fizinis asmuo yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise ir kuris turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat patikrina, ar nėra įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 611 straipsnio 2 dalies 4–6 ar 9 punktuose nustatytų atsisakymo priimti Sprendimą pagrindų, jei darbdavys (įmonė) nėra įtrauktas (-a) į patvirtintų įmonių sąrašą arba užsienietis neatitinka Aprašo 3 punkte nurodytos sąlygos; 

17.3. Užsieniečių registre, ar Prašyme nurodyta informacija apie užsieniečio turimą dokumentą, suteikiantį teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, sutampa su informacija, nurodyta šio užsieniečio kelionės dokumente ir, jeigu tokį reikia turėti, dokumente, suteikiančiame teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje:

17.3.1. Lietuvos Respublikos išduotoje nacionalinėje vizoje;

17.3.2. leidime laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;

17.4. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje:

17.4.1. ar Prašyme nurodyta informacija apie užsieniečiui išduotą leidimą dirbti sutampa su Užimtumo tarnybos informacija; 

17.4.2. ar darbdavys buvo pranešęs apie užsieniečio įdarbinimą įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.

18. Priėmęs Aprašo 8.2 papunktyje nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas įvertina Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikio nustatymo kriterijus pagal Aprašo 6 punktą, patikrindamas, ar užsieniečio turima kvalifikacija ir / ar darbo patirtis yra tinkama darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 6.1.1 papunktyje, užimti ir yra tinkama darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime, vykdyti. Jeigu Aprašo 2.1.10 papunktyje nurodytas užsienietis neturi kvalifikacijos ir (ar) darbo patirties, Aprašo 2.1.1 papunktyje nurodytas užsienietis dar nėra įgijęs aukštojo išsilavinimo, tik studijuoja užsienio valstybės aukštojoje mokykloje, Užimtumo tarnybos darbuotojas patikrina, ar užsieniečiui darbdavio keliami kvalifikaciniai reikalavimai konkrečiam darbui atlikti, pareigoms eiti atitinka darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 6.1.1 papunktyje, užimti ir darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime, vykdyti.

19. Priėmęs Aprašo 8.3 papunktyje nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas įvertina Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikio nustatymo kriterijus pagal Aprašo 6 punktą – patikrina, ar užsieniečio turima aukšta profesinė kvalifikacija yra tinkama darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai, kuriai keliami aukštos profesinės kvalifikacijos reikalavimai, nurodytai Aprašo 6.1.2 papunktyje, užimti ir darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime, vykdyti.

20. Užimtumo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, įvertinęs, ar nėra įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 611 straipsnio 2 dalyje nustatytų atsisakymo priimti Sprendimą pagrindų, ir Aprašo 18 arba 19 punkte nustatyta tvarka įvertinęs užsieniečio darbo atitiktį Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Prašymo ir Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų Užimtumo tarnyboje gavimo dienos priima Sprendimą arba atsisako priimti Sprendimą.

21. Aprašo 20 punkte nurodytas terminas gali būti sustabdytas, jeigu:

21.1. darbdavys neatitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 611 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatyto reikalavimo;

21.2. kyla įtarimų, kad darbdavio pateikta informacija apie užsieniečio kvalifikaciją ir patirtį nėra teisinga arba užsieniečio kvalifikacija ir patirtis neatitinka Aprašo 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.3.2 ir 8.3.3 papunkčiuose nurodytos informacijos;

21.3. kyla įtarimų, kad kartu su Prašymu pateiktas (-i) dokumentas (-ai) yra suklastotas (-i);

21.4. nesilaikoma Aprašo 11 punkte nustatytų reikalavimų.

22. Prašymą pateikęs darbdavys arba užsienietis apie sustabdytą Aprašo 20 punkte nurodytą terminą informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas elektroniniu paštu.

23. Užimtumo tarnybos darbuotojas paprašo kompetentingos institucijos pateikti patikslintą informaciją Aprašo 21.1 ar 21.3 papunkčiuose nurodytais atvejais, o darbdavio – užsieniečio kvalifikaciją ir (ar) darbo patirtį patvirtinančius dokumentus Aprašo 21.2 papunktyje nurodytu atveju ar pašalinti Aprašo 21.4 papunktyje nurodytus trūkumus per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Duomenys iš kompetentingų institucijų gaunami duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka, o jei ji nesudaryta, ‒ raštu kreipiantis į kompetentingą instituciją (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, prašomų duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, pateikimo būdas ir apimtis).

24. Sprendimas ir atsisakymas priimti Sprendimą įforminamas Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo įsakymu.

25. Sprendimas priimamas užsieniečio darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip dvejiems metams pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punktą arba ne ilgiau kaip trejiems metams, o jeigu darbo sutartis sudaryta trumpesniam negu 3 metų laikotarpiui, – darbo sutarties galiojimo laikotarpiui ir dar 3 mėnesiams pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnio 1 dalies 3 punktą.

26. Sprendime nurodoma: užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, kvalifikacija ar aukšta profesinė kvalifikacija, numatomas darbo sutarties galiojimo laikotarpis, numatomas darbo užmokestis darbo sutarties galiojimo laikotarpiu, darbo vieta (įmonės, įstaigos, organizacijos juridinio asmens pavadinimas ir kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas; filialo ar atstovybės, struktūrinio padalinio pavadinimas; jeigu darbdavys yra fizinis asmuo, – vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas) ir užsieniečio darbo funkcija (profesija, pareigų pavadinimas, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių), Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punktas arba 441 straipsnio 3 dalis, Sprendimo apskundimo tvarka.

27. Atsisakyme priimti Sprendimą nurodoma: užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 611 straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindas ir motyvai, atsisakymo priimti Sprendimą apskundimo tvarka.

28. Užimtumo tarnyba apie Sprendimą arba apie atsisakytą priimti Sprendimą per Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą per 3 darbo dienas informuoja Migracijos departamentą ir darbdavį – elektroniniu paštu išsiunčia darbdaviui nuskaityto Sprendimo arba atsisakymo priimti Sprendimą kopiją.

29. Darbdaviui pateikus prašymą nutraukti Sprendimo priėmimo procedūrą (nurodoma darbdavio pavadinimas, užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė), ji nutraukiama, paštu pateikti dokumentai grąžinami darbdaviui. Užimtumo tarnyba apie nutrauktą Sprendimo priėmimo procedūrą per Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą per 3 darbo dienas informuoja Migracijos departamentą – išsiunčia pranešimą, nurodydama darbdavio pavadinimą, užsieniečio vardą, pavardę, gimimo datą, pilietybę. 

 

VI SKYRIUS

SPRENDIMO PANAIKINIMAS

 

30. Užimtumo tarnyba Sprendimą panaikina įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 611 straipsnio 3 dalyje nustatytais pagrindais per 5 darbo dienas nuo duomenų gavimo dienos. Sprendimo panaikinimas įforminamas Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo įsakymu, kuriame nurodoma Sprendimo panaikinimo pagrindas, Sprendimo apskundimo tvarka.

31. Apie Sprendimo panaikinimą Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas nuo panaikinimo per Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą informuoja Migracijos departamentą ir darbdavį, elektroniniu paštu išsiųsdama nuskaityto įsakymo išrašą.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ PRANEŠIMAS

 

32. Darbdavys informaciją apie įdarbintą užsienietį turi pateikti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.

33. Užimtumo tarnyba, bendradarbiaudama su Migracijos departamentu, duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka keičiasi informacija apie užsieniečiams išduotus leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 ir 41 punktus, užsieniečiams išduotas nacionalines vizas, sprendimų išduoti nacionalines vizas pagrindus.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Darbo sutartis su užsieniečiu sudaroma raštu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba. Užsienietis gali dirbti tik pas tą darbdavį, kuris įsipareigojo jį įdarbinti, išskyrus atvejus, kai su užsieniečiu buvo sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis. Tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, Prašyme turi būti nurodyti visi darbdaviai.

35. Darbo sutartyje nurodytas užsieniečio darbo laikotarpis turi sutapti su jam išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laiku, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį.

36. Dokumentai saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi, nustatyta tvarka.

__________________________________________

 

Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties

Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams

priėmimo tvarkos aprašo 

priedas

 

 

(Prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams forma)

 

 

____________________________________________________________________________________________________

(pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas, kodas ar fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data,

____________________________________________________________________________________

veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

_______________ Nr. _________

(data)

 

 

PRAŠYMAS PRIIMTI SPRENDIMĄ DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS

 

 

Užsienietis

VARDAS

 

PAVARDĖ

 

Gimimo data

__ __ __ __-__ __-__ __ (metai-mėnuo-diena)

Lytis

mot. / vyr. 

Pilietybė

 

Kelionės dokumentas

Nr. ______________, galioja iki ______________

Teisėto buvimo pagrindas (nurodyti vieną):

 

□ Lietuvos Respublikos išduota nacionalinė viza

Nr. _______________, galioja iki _____________

□ Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotas pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“:

 

□ 40 str. 1 d. 4 p.

Nr. _______________, galioja iki ______________

□ 40 str. 1 d. 41 p.

Nr. _______________, galioja iki ______________

□ 40 str. 1 d. 6 p.

Nr. _______________, galioja iki ______________

□ 40 str. 1 d. 15 p.

Nr. _______________, galioja iki ______________

□ 40 str. 1 d. _ p.

Nr. _______________, galioja iki ______________

Teisėtas buvimas Lietuvos Respublikoje ne ilgiau negu 90 d. per bet kurį 180 d. laikotarpį:

 

bevizis

nuo _____________________________________

Šengeno viza

Nr. _________, galioja nuo _______ iki ________

Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelė

Nr. _________, galioja nuo _______ iki ________

kitos Šengeno valstybės leidimas gyventi

Nr. _________, galioja nuo _______ iki ________

kitos Šengeno valstybės nacionalinė viza

Nr. _________, galioja nuo _______ iki ________

Kvalifikacija ir patirtis (nurodyti vieną)

□ pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 str.

Kvalifikacija ir jos atitiktis darbo vietai (diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas)

 

Darbo patirtis pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius 5 metus (darbo pagal turimą kvalifikaciją laikotarpis – ne mažiau kaip vieneri metai per pastaruosius 5 metus, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirties, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

 

Stažuotojas ar praktikantas 

(užsienio valstybės aukštosios mokyklos pavadinimas, studijų pavadinimas, studijų pradžios data arba įgyto aukštojo išsilavinimo pavadinimas, diplomo numeris, data, diplomą išdavusios aukštosios mokyklos pavadinimas)

 

□ aukšta profesinė kvalifikacija pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 str. (nurodyti pavadinimą) 

Lietuvos Respublikoje reglamentuojama profesija

(pagal Reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“,

kompetentingos institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla, data ir numeris)

 

Lietuvos Respublikoje nereglamentuojama profesija

(diplomo numeris, išdavimo data, diplomą išdavusios institucijos pavadinimas arba Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimo, patvirtinančio 5 metų profesinės patirties prilyginimą aukštojo mokslo kvalifikacijai, data ir numeris)

 

 

Darbdavys

Įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas

 

Fizinis asmuo: Lietuvos Respublikos gyventojas, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje (vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

 

Kiti darbdaviai, jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso

96–99 straipsnius

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

 

Registruota laisva darbo vieta

(registravimo data, pavadinimas)

 

Numatomas darbo sutarties laikotarpis

(ne trumpesnis nei 6 mėn.)

ir mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

 

nuo ________________ iki __________________

Numatomas darbo sutarties laikotarpis

(ne trumpesnis nei 1 metai)

ir mėnesinis darbo užmokestis, ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio (Eur)

 

nuo ________________ iki ___________________

Numatoma darbo funkcija

(profesija, pareigų pavadinimas)

 

Jeigu užsienietis dirba (-o) Lietuvos Respublikoje, nurodoma: 

darbo funkcija (profesija, pareigų pavadinimas),

darbo laikotarpis, darbo laikas, darbo užmokesčio dydis per mėnesį

 

 

 

Žinau, kad prireikus turėsiu padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas

(Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 131 str. 1 d. 2, 4 p.)

 

 

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus, jų lapų skaičių).

 

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-488, 2015-08-31, paskelbta TAR 2015-09-02, i. k. 2015-13371

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-174, 2016-04-04, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07364

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-651, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28306

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-214, 2018-05-18, paskelbta TAR 2018-05-21, i. k. 2018-08111

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-638, 2018-11-19, paskelbta TAR 2018-11-20, i. k. 2018-18683

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-133, 2019-03-05, paskelbta TAR 2019-03-05, i. k. 2019-03591

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-537, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14699

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-864, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-22, i. k. 2020-19616

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1034, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22104

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-179, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04292

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo