Suvestinė redakcija nuo 2020-05-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-07-24, i. k. 2014-10514

 

Nauja redakcija nuo 2020-05-20:

Nr. V-512, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-05-19, i. k. 2020-10584

 

lietuvos kariuomenės vadas

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS PASIENIO ZONOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 28 d. Nr. V-476

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 35 straipsnio 3 dalies 4 punktu,

t v i r t i n u Leidimų civilinių orlaivių skrydžiams Lietuvos Respublikos pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Lietuvos kariuomenės vadas                                                                         gen. ltn. Arvydas Pocius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos kariuomenės vado

2014 m. balandžio 28 d.

įsakymu Nr. V-476

(Lietuvos kariuomenės vado

2020 m. balandžio 28 d.

įsakymo Nr. V-512

redakcija)

 

LEIDIMŲ CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS PASIENIO ZONOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Leidimų civilinių orlaivių skrydžiams Lietuvos Respublikos pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja leidimų civilinių orlaivių skrydžiams Lietuvos Respublikos pasienio zonoje išdavimo sąlygas ir tvarką.

2.    Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme (toliau – Aviacijos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme.

3.    Šis Tvarkos aprašas netaikomas tarptautiniams skrydžiams, kai kertama Lietuvos Respublikos valstybės siena su ne Šengeno sutarties valstybėmis (atnaujinus vidaus sienų kontrolę visiems tarptautiniams skrydžiams), ir valstybės orlaivių skrydžiams.

4.    Šis Tvarkos aprašas netaikomas orlaivių skrydžiams, vykdomiems aerodromų, esančių pasienio zonoje, oro eismo zonose, ir bepiločių orlaivių, kurie yra valstybės orlaiviai, skrydžiams.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

5.    Leidimą civilinio orlaivio skrydžiui Lietuvos Respublikos pasienio zonoje (toliau – Leidimas) galima gauti pareiškėjui raštu pateikus užpildytą paraišką (priedas) (toliau – paraiška). Paraiška siunčiama Lietuvos kariuomenės Karinėms oro pajėgoms faksu +370 37 39 9027 arba elektroniniu paštu paraiskos.kop@mil.lt, likus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki planuojamo pakilimo laiko.

6.    Viena paraiška teikiama ne daugiau kaip vienam orlaiviui.

7.    Leidimas gali būti išduodamas tik išimtiniais atvejais, t. y. kai reikia:

7.1.    vykdyti, stebėti ar kontroliuoti Lietuvos Respublikos pasienio zonoje esančių, strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių objektų, patenkančių į Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą, veiklą;

7.2.    vykdyti valstybės ir savivaldybės institucijų veiklą;

7.3.    vykdyti žemės ūkio veiklą;

7.4.    vykdyti vakcinacijos darbus;

7.5.    vykdyti aerofotografavimą, atliekant kartografijos/demarkacijos darbus;

7.6.    vykdyti kalibravimo skrydžius.

8.    Leidimas neišduodamas:

8.1.    jei pateikiama neteisingai užpildyta paraiška;

8.2.    jei paraiška pateikiama nesilaikant nustatyto termino, nurodyto Tvarkos aprašo 5 punkte;

8.3.    grupiniams, sportinio, rekreacinio, pramoginio ir panašaus pobūdžio skrydžiams;

8.4.    jei paraiškoje nurodytoje oro erdvės dalyje nurodytu laiku yra vykdomi arba planuojami vykdyti Lietuvos ir NATO/ES šalių valstybės orlaivių skrydžiai;

8.5.    jei paraiškoje nurodytoje oro erdvės dalyje nurodytu laiku yra vykdomi arba planuojami vykdyti paieškos ir gelbėjimo darbai;

8.6.    jei civiliniame orlaivyje nėra įrangos, nurodytos Aviacijos įstatymo 35 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose;

8.7.    kitais negu Tvarkos aprašo 8.1–8.6 papunkčiuose išvardintais atvejais, atsižvelgiant į situaciją Lietuvos Respublikos pasienio zonoje ir nesant 7 punkte nustatytų atvejų. Tokiu atveju sprendimą dėl Leidimo neišdavimo priėmęs asmuo neprivalo paraiškos teikėjui (pilotui) argumentuoti priimto sprendimo dėl Leidimo neišdavimo.

9.    Sprendimą dėl Leidimo išdavimo ar neišdavimo priima Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadas (toliau – KOP vadas) arba jo įgaliotas karininkas. Sprendimas dėl Leidimo neišdavimo gali būti skundžiamas Lietuvos kariuomenės vadui. Skundas dėl Leidimo neišdavimo pateikiamas ir nagrinėjamas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, ir administracinės paslaugos Asmenų skundų, pranešimų nagrinėjimas Lietuvos kariuomenėje, patvirtintos Lietuvos kariuomenės vado 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. VL-47, nustatyta tvarka.

10.  Priėmus sprendimą išduoti Leidimą, paraiškoje pažymima, kad Leidimas išduodamas, įrašomas Leidimo numeris ir pasirašo KOP vadas arba jo įgaliotas karininkas. Apie išduotą Leidimą KOP OB informuoja valstybės įmonės „Oro navigacija“ Skrydžių srautų planavimo ir duomenų dorojimo skyrių (el. p. fmp@ans.lt) ir VSAT pasienio rinktinės(-ių) budėtoją(-us), kurio(-ių) atsakomybės zonoje(-se) vykdomas(-i) skrydis(-iai). Priėmus sprendimą neišduoti Leidimo, paraiškoje pažymima, kad Leidimas neišduodamas, nurodomos priežastys, dėl kurių neišduodamas Leidimas, ir pasirašo KOP vadas arba jo įgaliotas karininkas. Apie priimtą sprendimą dėl Leidimo (ne)išdavimo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po paraiškos gavimo pareiškėjas informuojamas paraiškoje nurodytais kontaktais.

 

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.  Leidimas galioja tik vienam orlaiviui ir tik paraiškoje nurodytam skrydžio maršrutui nurodytu laiku.

12.  Skrydžiui suteiktas Leidimo numeris turi būti įrašytas skrydžio plano 18 laukelyje (kita informacija), o skrydžių plano 15 laukelyje įrašomas skrydžio maršrutas. Jei skrydžio planas nebus pateiktas, išduotas leidimas laikomas negaliojančiu.

13Pilotas privalo:

13.1.                     užtikrinti, kad skrydžio vykdymo metu būtų laikomasi Aviacijos įstatyme ir kituose aviacinę veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų ir išduotame Leidime nurodytų skrydžio sąlygų;

13.2.                     informuoti KOP OB (tel. +370 37 30 7504, tel. +370 800 01 236 arba elektroniniu paštu paraiskos.kop@mil.lt), jei skrydis dėl kokių nors priežasčių nebus vykdomas.

14Jei skrydis dėl kokių nors priežasčių nebus vykdomas, apie jau išduoto Leidimo anuliavimą/ panaikinimą KOP OB informuoja valstybės įmonės „Oro navigacija“ Skrydžių srautų planavimo ir duomenų dorojimo skyrių (el. p: fmp@ans.lt).

15.  KOP vadas arba jo įgaliotas karininkas gali bet kokiu metu anuliuoti Leidimą skristi Lietuvos Respublikos pasienio zonoje (net ir skrydžio vykdymo metu atsiradus svarbioms aplinkybėms, arba dėl skrydžio saugumo). Leidimui anuliuoti gali būti panaudotos visos galimos priemonės, kad skrydis būtų kuo skubiau nutrauktas.

16Apie Leidimo anuliavimą KOP OB informuoja VSAT pasienio rinktinės(-ių) budėtoją(-us), kurio(-ių) atsakomybės zonoje(-se) vykdomas(-i) skrydis(-iai).

___________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-185, 2017-02-10, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02440

Nr. V-512, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-05-19, i. k. 2020-10584

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. V-185, 2017-02-10, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02440

Nr. V-512, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-05-19, i. k. 2020-10584

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos kariuomenė, Įsakymas

Nr. V-185, 2017-02-10, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02440

Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-476 „Dėl Leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos kariuomenė, Įsakymas

Nr. V-1, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-07, i. k. 2020-00167

Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-476 „Dėl Leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos kariuomenė, Įsakymas

Nr. V-512, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-05-19, i. k. 2020-10584

Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-476 „Dėl Leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo