Suvestinė redakcija nuo 2021-07-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-07-30, i. k. 2020-16658

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS GARBĖS ŽENKLO „KRYŽIUS UŽ NUOPELNUS VADOVYBĖS APSAUGAI“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 10 d. Nr. V-214

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi,

tvirtinu pridedamus:

1. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo „Kryžius už nuopelnus vadovybės apsaugai“ nuostatus.

2. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo „Kryžius už nuopelnus vadovybės apsaugai“, ženklo pakaito (juostelės) ir ženklo pakaito (miniatiūra) eskizus.

 

 

 

Direktorius                                                                                      Rymantas Mockevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus

2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-214

(Lietuvos Respublikos

vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus

2021 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-389 redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS GARBĖS ŽENKLO „KRYŽIUS UŽ NUOPELNUS VADOVYBĖS APSAUGAI“

NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos (toliau – Vadovybės apsaugos tarnyba) garbės ženklo „Kryžius už nuopelnus vadovybės apsaugai“ nuostatai reglamentuoja Vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo „Kryžius už nuopelnus vadovybės apsaugai“ (toliau – Ženklas) paskirtį ir struktūrą.

2.  Ženklu apdovanojami Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai (toliau – pareigūnai) už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, už didelius nuopelnus Vadovybės apsaugos tarnybai, turintys Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir (ar) Vadovybės apsaugos tarnybos pirmojo laipsnio Garbės ženklą ir išdirbę Vadovybės apsaugos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir (ar) Vadovybės apsaugos tarnyboje ne mažiau kaip 20 metų.

3.  Išimtiniais atvejais Ženklu pareigūnas gali būti apdovanojamas ir neturėdamas pirmojo laipsnio Garbės ženklo.

4.  Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius gali priimti sprendimą apdovanoti Ženklu ir kitus asmenis už didelius nuopelnus ir paramą Vadovybės apsaugos tarnybai bei užsienio šalių piliečius – už tarptautinę paramą Vadovybės apsaugos tarnybai ir jo pareigūnams bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą. Tokiu atveju netaikomi Vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo „Kryžius už nuopelnus vadovybės apsaugai“ nuostatų 2 ir 3 punktai.

5.  Garbės ženklas skiriamas Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu.

6.  Ženklo komplektą sudaro:

6.1. Ženklas;

6.2. Ženklo pakaitas (juostelė) ir Ženklo pakaitas (miniatiūra).

7.  Vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklas „Kryžius už nuopelnus vadovybės apsaugai“ yra žalvarinis, auksuotas, gaubtas keturių galų kryžius, padengtas balta emale, virš jo reljefiškas Vadovybės apsaugos tarnybos ženklas (ovalo formos sidabro žvaigždė, su centre įkomponuotu valstybės herbu, po juo kardas, užsibaigiantis stilizuotu žaibu. Valstybės herbas – raudonu emaliu dengtame skyde reljefiškas sidabro spalvos metalo Vytis). Kryžius yra 45 mm aukščio ir 42 mm pločio. Kitoje kryžiaus pusėje, apačioje, išgraviruotas ženklo numeris. Kryžius pakabintas ant auksuoto stilizuoto ietigalio, kuris pritvirtintas prie muaro juostos. Muaro juosta yra 40 mm pločio, šviesiai pilka su simetriškai išaustomis tamsiai raudonomis, aukso ir sidabro juostelėmis kraštuose. Juostelė – tokia pat juosta, tik 40 mm pločio ir 10 mm ilgio. Miniatiūra – sumažintas 16 mm skersmens garbės ženklas, prikabintas prie 12 mm pločio ir 21 mm ilgio kaspino juostelės.

 

II SKYRIUS

ŽENKLO ĮTEIKIMO TVARKA

 

8.  Apdovanojamam asmeniui įteikiamas Ženklas, Ženklo pakaitalai (juostelė ir miniatiūra) ir Ženklo pažymėjimas.

9.  Ženklo numeris įrašomas į apdovanojamam asmeniui įteikiamą Ženklo pažymėjimą.

10.  Ženklą iškilmingai įteikia Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

 

IIi SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.  Praradus Ženklo pažymėjimą, apdovanotojo asmens prašymu gali būti išduotas Ženklo pažymėjimo dublikatas.

12.  Ženklų apskaitą tvarko Vadovybės apsaugos tarnybos Administravimo valdybos Personalo skyrius.

___________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos

tarnybos direktoriaus

2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-389

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS GARBĖS ŽENKLO „KRYŽIUS UŽ NUOPELNUS VADOVYBĖS APSAUGAI“, ŽENKLO PAKAITO (JUOSTELĖS) IR ŽENKLO PAKAITO (MINIATIŪROS) ESKIZAI

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba, Įsakymas

Nr. V-389, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15289

Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-214 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo „Kryžius už nuopelnus vadovybės apsaugai“ nuostatų patvirtinimo" pakeitimo