Suvestinė redakcija nuo 2020-06-01 iki 2021-03-23

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09499

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

2018 m. birželio 6 d. Nr. 528

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 9 punktu, 291 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.         Patvirtinti Lietuvos statistikos departamento nuostatus (pridedama).

2.         Įgalioti:

2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministeriją patvirtinti:

2.1.1. Statistikos tarybos institucinę sudėtį;

2.1.2. Statistikos tarybos nuostatus.

2.2. Lietuvos statistikos departamentą patvirtinti Statistikos tarybos personalinę sudėtį.

3. Pavesti Lietuvos statistikos departamento generaliniam direktoriui patvirtinti Lietuvos statistikos departamento administracijos struktūrą.

4.         Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1531 „Dėl įgaliojimų suteikimo Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“;

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1681 „Dėl Lietuvos statistikos departamento administracijos struktūros patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 573 „Dėl Lietuvos statistikos departamento nuostatų, Statistikos tarybos sudėties, Statistikos tarybos nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“.

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis finansų ministras                                       Vilius Šapoka

 

 

PRITARTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m.birželio 6 d. nutarimu Nr. 528

 

LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos statistikos departamentas (toliau – Departamentas) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos finansų ministrui pavestoje statistikos valdymo srityje, ją įgyvendinanti ir koordinuojanti oficialiosios statistikos rengimą pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį.

2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90), ir kitais Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymu, kitais teisės aktais, Lietuvos statistikos departamento nuostatais (toliau – nuostatai).

3. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu „Lietuvos statistikos departamentas“. Departamento buveinės adresas: Gedimino pr. 29, Vilnius, Lietuvos Respublika. Departamento vieši pranešimai skelbiami Departamento interneto svetainėje www.stat.gov.lt ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

4. Departamentas yra iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga.

5. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri:

5.1. tvirtina nuostatus;

5.2. priima sprendimus dėl Departamento buveinės pakeitimo;

5.3. sprendžia kitus jos, kaip Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Oficialiosios statistikos įstatyme.

7. Nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

 

II SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Departamento veiklos tikslai:

8.1 dalyvauti formuojant valstybės politiką finansų ministrui pavestoje statistikos valdymo srityje ir ją įgyvendinti;

8.2. įgyvendinti bendrą valstybės politiką statistikos metodologijos ir organizavimo srityje;

8.3. koordinuoti oficialiosios statistikos rengimą pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį.

9. Departamentas, siekdamas nuostatų 8.1 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

9.1. rengia ir skleidžia oficialiosios statistikos vartotojams kokybišką statistinę informaciją, atspindinčią demografines, socialines ir ekonomines raidos tendencijas ir aplinkos pokyčius, įvairiomis formomis ir būdais;

9.2. teikia pasiūlymus dėl oficialiosios statistikos srities teisės aktų projektų, teikia išvadas dėl kitų institucijų ar įstaigų parengtų teisės aktų oficialiosios statistikos srityje projektų ir dėl teisinio reguliavimo tobulinimo oficialiosios statistikos srityje.

10. Departamentas, siekdamas nuostatų 8.2 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

10.1. nustato statistinių stebėjimų formas ir būdus;

10.2. tvirtina ir skelbia Departamento atliekamų statistinių tyrimų statistinius formuliarus, metodikas, nustato statistinių duomenų pateikimo jam tvarką ir laiką;

10.3. vykdo statistinius tyrimus pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį;

10.4. rengia ir tvirtina visuotinių surašymų planus;

10.5. skelbia pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengtą statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale;

10.6. skelbia pagrindinę palyginamąją Lietuvos ir užsienio valstybių statistinę informaciją;

10.7. kuria statistikos informacinę sistemą ir jungia ją prie Lietuvos valstybinės informacinės infrastruktūros ir Europos Sąjungos statistikos sistemos;

10.8. teikia oficialiosios statistikos vartotojams statistinę informaciją, parengtą kitaip, nei numatyta Oficialiosios statistikos programos I dalyje, jeigu oficialiosios statistikos vartotojai padengia tokios statistinės informacijos rengimo sąnaudas;

10.9. dalyvauja įgyvendinant įvairių sričių nacionalines plėtros programas, tarpinstitucinius veiklos planus ir kitus strateginius dokumentus;

10.10. diegia tarptautinius statistinius klasifikatorius, standartus ir metodus, siekdamas užtikrinti suderintos ir palyginamos oficialiosios statistikos rengimą ir sklaidą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvarko Centrinę klasifikatorių duomenų bazę;

10.11. taiko užsienio valstybių nacionalinių statistikos institucijų darbo patirtį;

10.12. bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis ir mokslinių tyrimų institutais;

10.13. dalyvauja Europos Sąjungos ir tarptautinių statistikos organizacijų veikloje tobulinant ir plėtojant Europos Sąjungos ir tarptautinę statistiką, prisideda prie tarptautinių organizacijų statistikos programų įgyvendinimo ir tarptautinės statistikos plėtros;

10.14. įgyvendina organizacines, technologines ir technines priemones, užtikrinančias statistinių duomenų, įskaitant asmens duomenis bei specialių kategorijų asmens duomenis, ir statistinės informacijos apsaugą ir konfidencialumą;

10.15. pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas.

11. Departamentas, siekdamas nuostatų 8.3 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

11.1. pagal kompetenciją nustato kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų statistinės veiklos koordinavimo ir stebėsenos procedūras;

11.2. sudaro su kitomis oficialiąją statistiką tvarkančiomis įstaigomis susitarimus dėl oficialiosios statistikos organizavimo, kokybės užtikrinimo ir sklaidos;

11.3. tvirtina gaires, pagal kurias kitose oficialiąją statistiką tvarkančiose įstaigose įgyvendinama Oficialiosios statistikos programos I dalis;

11.4. nustato statistinių formuliarų ir metodikų rengimo tvarką kitoms oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms ir derina jų parengtus statistinių tyrimų, vykdomų pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį, statistinius formuliarus ir metodikas;

11.5. koordinuoja kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų veiklą įgyvendinant oficialiosios statistikos organizavimo principus ir teikia rekomendacijas dėl jų įgyvendinimo;

11.6. užtikrina kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų parengtos statistinės informacijos ir statistinių rodiklių metainformacijos skelbimą Oficialiosios statistikos portale;

11.7. koordinuoja kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų statistinių duomenų ir (ar) informacijos perdavimą Europos Sąjungos statistikos tarnybai, tarptautinėms organizacijoms;

11.8. koordinuoja Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo stebėsenai vykdyti reikalingų statistinių rodiklių rengimą ir sklaidą.

12. Departamentas atlieka ir kitas Oficialiosios statistikos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su jo veiklos tikslais.

 

III SKYRIUS

DEPARTAMENTO TEISĖS

 

13. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi šias teises:

13.1. gauti iš kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų informaciją apie numatomus statistinius tyrimus, reikalingą Oficialiosios statistikos programos I daliai rengti, pagal Departamento pateiktą formą ir jo pagrįstai nustatytu laiku;

13.2. gauti neatlygintinai iš oficialiosios statistikos šaltinių statistinius duomenis, kurių reikia Oficialiosios statistikos programos I daliai vykdyti;

13.3. gauti iš kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų parengtą statistinę informaciją ir ją skleisti Oficialiosios statistikos portale;

13.4. organizuoti ir atlikti visuotinius surašymus, prireikus tam pasitelkti klausėjus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

13.5. teikti statistinius duomenis mokslo tikslais aukštosioms mokykloms ar mokslinių tyrimų institutams pagal sutartis, vadovaudamasis Departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka;

13.6. tikrinti, ar respondentų pateikti statistiniai duomenys parengti pagal patvirtintas metodikas;

13.7. prireikus kviestis ekspertus, teikti ekspertinę pagalbą oficialiosios statistikos plėtros ir tobulinimo srityje;

13.8. atlikti kitus su oficialiąja statistika susijusius darbus pagal sutartis su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

13.9. sudaryti tarpusavio susitarimus su Lietuvos banku dėl Oficialiosios statistikos programos įgyvendinimo ir Lietuvos banko atliekamų Europos statistikos programos statistinių tyrimų;

13.10. sudaryti dvišalius ir daugiašalius bendradarbiavimo su Europos Sąjungos institucijomis, užsienio valstybių nacionalinėmis statistikos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, aukštosiomis mokyklomis ir mokslinių tyrimų institutais susitarimus.

14. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių, susijusių su jo veiklos tikslais ir funkcijomis.

 

IV SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

15. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtais strateginiu ir metiniu veiklos planais. Departamento strateginį veiklos planą tvirtina finansų ministras, o Departamento metinį veiklos planą tvirtina Departamento generalinis direktorius, suderinęs su finansų ministru.

16. Departamento strateginio ir metinio veiklos planų vykdymo vertinimą atlieka Lietuvos Respublikos finansų ministerijos centralizuoto vidaus audito tarnyba. Departamento administracijos struktūrą tvirtina Departamento generalinis direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 486, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-14, i. k. 2020-10351

 

17. Departamento ir jo administracijos padalinių veiklą reglamentuoja Departamento generalinio direktoriaus tvirtinami Departamento darbo reglamentas, Departamento administracijos padalinių nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

18. Departamentui vadovauja generalinis direktorius, kuris į pareigas priimamas ir iš jų atleidžiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka.

19. Nesant Departamento generalinio direktoriaus, jo funkcijas atlieka pirmasis generalinio direktoriaus pavaduotojas, o jo nesant – kitas generalinio direktoriaus pavaduotojas generalinio direktoriaus pavedimu.

20. Departamento generalinis direktorius vadovauja Departamento administracijos padaliniams tiesiogiai ar per generalinio direktoriaus pavaduotojus. Generalinio direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi generaliniam direktoriui. Generalinio direktoriaus pavaduotojai organizuoja ir kontroliuoja savo kuruojamų administracijos padalinių vadovų darbą, koordinuoja šių padalinių veiklą, atlieka kitas generalinio direktoriaus jiems pavestas funkcijas.

21. Departamento generalinis direktorius:

21.1. sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus klausimus, yra tiesiogiai atsakingas už tai, kad būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir tinkamai atliekamos funkcijos jiems įgyvendinti;

21.2. užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių oficialiąją statistiką, vykdymą;

21.3. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

21.4. priima įsakymus ir vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;

21.5. skiria atstovus dalyvauti Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų darbo grupėse ar komisijose;

21.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsiskaito už Departamento veiklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar finansų ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

21.7. tvirtina Departamento administracijos padalinių nuostatus, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

21.8. darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų savo pavaduotojus, kitus Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas, atlieka jų atžvilgiu kitus žmogiškųjų išteklių valdymo veiksmus;

21.9. nustato generalinio direktoriaus pavaduotojų kuruojamas sritis;

21.10. tvirtina Departamento vidaus tvarkos taisykles, darbo reglamentą;

21.11. užtikrina racionalų ir taupų Departamento lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą.

22. Oficialiosios statistikos įstatymo nustatyta tvarka Departamente sudaroma Departamento patariamoji institucija – Statistikos taryba, kurią techniškai aptarnauja Departamentas.

 

V SKYRIUS

DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

23. Departamento finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

24. Departamento strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka finansų ministras ir Departamento generalinis direktorius.

25. Departamento metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Departamento generalinis direktorius.

26. Departamento vidaus auditą atlieka Finansų ministerijos centralizuoto vidaus audito tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 486, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-14, i. k. 2020-10351

 

27. Departamente finansų kontrolę atlieka Departamento generalinio direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Departamentas gali būti reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

__________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 486, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-14, i. k. 2020-10351

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl Lietuvos statistikos departamento nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo