Nutarimas netenka galios 2023-01-01:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1295, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26497

Dėl Valstybės duomenų agentūros nuostatų patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-03-24 iki 2022-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09499

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

2018 m. birželio 6 d. Nr. 528

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 9 punktu, 291 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 166, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05740

 

1.         Patvirtinti Lietuvos statistikos departamento nuostatus (pridedama).

2.         Įgalioti:

2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministeriją patvirtinti:

2.1.1. Statistikos tarybos institucinę sudėtį;

2.1.2. Statistikos tarybos nuostatus.

2.2. Lietuvos statistikos departamentą patvirtinti Statistikos tarybos personalinę sudėtį.

3. Pavesti Lietuvos statistikos departamento generaliniam direktoriui patvirtinti Lietuvos statistikos departamento administracijos struktūrą.

4.         Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1531 „Dėl įgaliojimų suteikimo Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“;

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1681 „Dėl Lietuvos statistikos departamento administracijos struktūros patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 573 „Dėl Lietuvos statistikos departamento nuostatų, Statistikos tarybos sudėties, Statistikos tarybos nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“.

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis finansų ministras                                       Vilius Šapoka


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 528

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 166 redakcija)

 

 

LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos statistikos departamentas (toliau – Departamentas) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga.

2. Departamentas yra biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 188600177, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu „Lietuvos statistikos departamentas“. Departamento buveinės adresas – Vilnius, Gedimino pr. 29.

3. Departamentas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų teisės aktuose numatytų finansavimo šaltinių. 

4. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Vyriausybė, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatytas funkcijas.

5. Departamento vieši pranešimai skelbiami Departamento interneto svetainėje www.stat.gov.lt, socialinio bendravimo interneto svetainių „Facebook“, „LinkedIn“ paskyrose ir teisės aktų nustatytais atvejais kitose visuomenės informavimo priemonėse.

6. Departamentas veikia Lietuvos Respublikos finansų ministrui pavestoje oficialiosios statistikos valdymo srityje.

7. Lietuvos statistikos departamento nuostatuose (toliau – nuostatai) vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme.

8. Nuostatai keičiami Vyriausybės nutarimu.

 

II SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Departamento veiklos tikslai:

9.1. įgyvendinti bendrą valstybės politiką oficialiosios statistikos metodologijos ir organizavimo srityje;

9.2. koordinuoti oficialiosios statistikos organizavimą, statistinės informacijos rengimą pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį.

10. Departamentas, siekdamas nuostatų 9.1 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

10.1. nustato statistinių stebėjimų formas ir būdus;

10.2. atlieka statistinius tyrimus pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį;

10.3. rengia ir tvirtina visuotinių surašymų planus;

10.4. rengia ir skleidžia oficialiosios statistikos vartotojams statistinę informaciją, atspindinčią demografines, socialines ir ekonomines raidos tendencijas ir aplinkos pokyčius, įvairiomis formomis ir būdais;

10.5. skelbia pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengtą statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale;

10.6. skelbia pagrindinę palyginamąją Lietuvos ir užsienio valstybių statistinę informaciją;

10.7. teikia oficialiosios statistikos vartotojams statistinę informaciją, parengtą kitaip, nei nustatyta Oficialiosios statistikos programos I dalyje, jeigu oficialiosios statistikos vartotojai padengia tokios statistinės informacijos rengimo sąnaudas;

10.8. prisideda prie strateginių tikslų pasiekimo ir pažangos uždavinių įgyvendinimo įvairiose valstybės veiklos srityse;

10.9. diegia tarptautinius statistinius klasifikatorius, standartus ir metodus, siekdamas užtikrinti suderintos ir palyginamos statistinės informacijos rengimą ir sklaidą, Vyriausybės pavedimu tvarko Centrinę klasifikatorių duomenų bazę;

10.10. taiko užsienio valstybių nacionalinių statistikos institucijų darbo patirtį;

10.11. bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis ir mokslinių tyrimų institutais;

10.12. dalyvauja Europos Sąjungos ir tarptautinių statistikos organizacijų veikloje tobulinant ir plėtojant Europos Sąjungos ir tarptautinę statistiką, prisideda prie tarptautinių organizacijų statistikos programų įgyvendinimo ir tarptautinės statistikos plėtros;

10.13. įgyvendina organizacines, technologines ir technines priemones, užtikrinančias statistinių duomenų, įskaitant asmens duomenis bei specialių kategorijų asmens duomenis, ir statistinės informacijos apsaugą ir konfidencialumą;

10.14. teikia pasiūlymus dėl oficialiosios statistikos srities teisės aktų projektų, teikia išvadas kitoms valstybės institucijoms ar įstaigoms dėl jų parengtų teisės aktų oficialiosios statistikos srityje projektų ir dėl teisinio reguliavimo tobulinimo oficialiosios statistikos srityje;

10.15. rengia Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse ar komisijose nagrinėjamais klausimais, taip pat teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų rengiamų pozicijų;

10.16. atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse ar komisijose oficialiosios statistikos srityje.

11. Departamentas, siekdamas nuostatų 9.2 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

11.1. nustato kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų statistinės veiklos koordinavimo ir stebėsenos procedūras;

11.2. sudaro su kitomis oficialiąją statistiką tvarkančiomis įstaigomis susitarimus dėl oficialiosios statistikos organizavimo, kokybės užtikrinimo ir sklaidos;

11.3. tvirtina gaires, pagal kurias kitose oficialiąją statistiką tvarkančiose įstaigose įgyvendinama Oficialiosios statistikos programos I dalis;

11.4. organizuoja kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų parengtos statistinės informacijos ir statistinių rodiklių metainformacijos skelbimą Oficialiosios statistikos portale;

11.5. koordinuoja kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų statistinių duomenų ir (ar) informacijos perdavimą Europos Sąjungos statistikos tarnybai, tarptautinėms organizacijoms;

11.6. koordinuoja Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo stebėsenai vykdyti reikalingų statistinių rodiklių rengimą ir sklaidą.

12. Departamentas taip pat atlieka šias funkcijas, susijusias su jo veiklos tikslais:

12.1. steigia Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą, atlieka šios sistemos valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;

12.2. nagrinėja Departamento gautus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštus, paklausimus, pasiūlymus, pareiškimus, skundus;

12.3. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja Departamento kompetencijai priskirtas administracinių nusižengimų bylas;

12.4. atlieka Oficialiosios statistikos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

DEPARTAMENTO TEISĖS

 

13. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jam nustatytas funkcijas, turi šias teises:

13.1. gauti iš kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų informaciją apie numatomus statistinius tyrimus, reikalingą Oficialiosios statistikos programos I daliai rengti, pagal Departamento pateiktą formą ir jo pagrįstai nustatytu laiku;

13.2. gauti iš kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų parengtą statistinę informaciją ir ją skleisti Oficialiosios statistikos portale;

13.3. organizuoti ir atlikti visuotinius surašymus, prireikus tam pasitelkti klausėjus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas Vyriausybės nustatyta tvarka;

13.4. teikti aukštosioms mokykloms ar mokslinių tyrimų institutams naudotis mokslo tikslais statistinius duomenis pagal sutartis Departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka;

13.5. tikrinti, ar respondentų pateikti statistiniai duomenys parengti pagal patvirtintas metodikas;

13.6. prireikus kviestis ekspertus, teikti ekspertinę pagalbą oficialiosios statistikos plėtros ir tobulinimo srityje;

13.7. atlikti kitus su oficialiąja statistika susijusius darbus pagal sutartis su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

13.8. sudaryti tarpusavio susitarimus su Lietuvos banku dėl Oficialiosios statistikos programos įgyvendinimo ir Lietuvos banko atliekamų Europos statistikos programos statistinių tyrimų;

13.9. sudaryti dvišales ir daugiašales sutartis ir susitarimus su Europos Sąjungos institucijomis, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis;

13.10. atlikti eksperimentinius (į Oficialiosios statistikos programos I dalį neįtrauktus, atliekamus taikant naujus statistinių duomenų tvarkymo metodus, bandomuosius) statistinius tyrimus;

13.11. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevalstybinių organizacijų, valstybės įmonių atstovus ir specialistus Departamento sprendžiamoms problemoms nagrinėti bei sudaryti komisijas ir darbo grupes;

13.12. Oficialiosios statistikos įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 5 dalyje nustatytas teises.

14. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių, susijusių su jo veiklos tikslais ir funkcijomis.

 

IV SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

15. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka parengtais strateginiu ir metiniu veiklos planais, kurie tvirtinami, įgyvendinami ir kurių įgyvendinimo stebėsena, rezultatų vertinimas ir atsiskaitymas už pasiektus rezultatus atliekami Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

16. Departamentui vadovauja generalinis direktorius, kuris į pareigas priimamas ir iš jų atleidžiamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

17. Departamento administracijos struktūrą tvirtina Departamento generalinis direktorius.

18. Nesant Departamento generalinio direktoriaus, jo funkcijas atlieka pirmasis generalinio direktoriaus pavaduotojas, o jo nesant – kitas generalinio direktoriaus pavaduotojas generalinio direktoriaus pavedimu.

19. Departamento generalinis direktorius vadovauja Departamento administracijos padaliniams tiesiogiai ar per generalinio direktoriaus pavaduotojus. Generalinio direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi generaliniam direktoriui. Generalinio direktoriaus pavaduotojai organizuoja ir kontroliuoja savo kuruojamų administracijos padalinių vadovų darbą, koordinuoja šių padalinių veiklą, atlieka kitas generalinio direktoriaus jiems pavestas funkcijas.

20. Departamento generalinis direktorius:

20.1. sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus klausimus, yra tiesiogiai atsakingas už tai, kad būtų pasiekti Departamento veiklos tikslai ir tinkamai atliekamos funkcijos jiems pasiekti;

20.2. prižiūri teisės aktų, reglamentuojančių oficialiąją statistiką, vykdymą;

20.3. organizuoja ir koordinuoja Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

20.4. priima įsakymus, sprendimus ir vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;

20.5. skiria atstovus į Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų darbo grupes ar komisijas;

20.6. Vyriausybės nustatyta tvarka atsiskaito už Departamento veiklą, Vyriausybės ar finansų ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

20.7. tvirtina Departamento administracijos padalinių nuostatus, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

20.8. darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų generalinio direktoriaus pavaduotojus, kitus Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas, atlieka jų atžvilgiu kitus žmogiškųjų išteklių valdymo veiksmus;

20.9. nustato generalinio direktoriaus pavaduotojų kuruojamas sritis;

20.10. tvirtina Departamento vidaus tvarkos taisykles, darbo reglamentą, kitus vidaus administravimo dokumentus;

20.11. organizuoja racionalų ir taupų Departamento lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;

20.12. atlieka Oficialiosios statistikos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje ir kituose teisės aktuose jam nustatytas funkcijas.

21. Oficialiosios statistikos įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka Departamente sudaroma Departamento patariamoji institucija – Statistikos taryba, kurią techniškai aptarnauja Departamentas. Statistikos tarybos institucinę sudėtį ir Statistikos tarybos nuostatus tvirtina finansų ministras, Statistikos tarybos personalinę sudėtį tvirtina Departamento generalinis direktorius.

22. Departamento vidaus auditą atlieka Finansų ministerijos centralizuoto vidaus audito tarnyba.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Departamentas reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 166, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05740

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 486, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-14, i. k. 2020-10351

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl Lietuvos statistikos departamento nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 166, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05740

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl Lietuvos statistikos departamento nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo

 

 

part_01d38f08f6b441e1b2e0bb9741fec20a_end