Suvestinė redakcija nuo 2023-03-08

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2023-01-10, i. k. 2023-00479

 

 

JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL JAUNIMO KOORDINACINĖS VEIKLOS IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS TIKSLINĖS PROGRAMOS BEI JAUNIMO ORGANIZACIJŲ STIPRINIMO VEIKLOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2023–2024 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. sausio 10 d. Nr. 2V-7 (1.4E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A1-263 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų agentūrai“, pagal kurį Jaunimo reikalų agentūra įgyvendina 1.2.2.6 papunkčio priemonę „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvas“, Nacionalinės jaunimo politikos 2022–2024 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-65 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 tikslo uždaviniu „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvas“ ir atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1T v i r t i n u  Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatus (pridedama).

2. S k i r i u Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausiąjį specialistą Darių Grigaliūną vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas (pakaitinė sekretorė – Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyresnioji patarėja Gintarė Stankevičienė).

3. P a v e d u Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausiajam specialistui Dariui Grigaliūnui teisės aktų ir šio įsakymo 1 punktu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkursą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Jonas Laniauskas

 


 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus

2023 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 2V-7 (1.4E)

 

JAUNIMO KOORDINACINĖS VEIKLOS IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS TIKSLINĖS PROGRAMOS BEI JAUNIMO ORGANIZACIJŲ STIPRINIMO VEIKLOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2023–2024 METAIS konkurso nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato programų, skirtų jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvas, atrankos konkurso (toliau – Konkursas) organizavimo bendrąsias nuostatas, finansavimo prioritetus ir finansuotinas programų veiklas, reikalavimus pareiškėjams, programų vykdytojams, programų veiklų įgyvendintojams, pareiškėjų, programų vykdytojų įsipareigojimus, programų įgyvendinimo rodiklius, tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas, paraiškų turinio reikalavimus ir paraiškų teikimo tvarką, paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo, paraiškų atmetimo tvarką ir pagrindus, paraiškų vertinimo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) skyrimo, Jaunimo reikalų agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus įsakymu sudaromos Konkurso organizavimo komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo tvarką, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių (toliau – sutartys) sudarymo tvarką ir jų turinio reikalavimus, programų vykdymo ir stebėsenos tvarką, programų finansavimo pratęsimo tvarką.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. A priemonė – Nuostatų 17.1 papunktyje numatytoms veikloms įgyvendinti skirta priemonė, kuriai numatytas Nuostatų 12.1 papunktyje Konkursui skiriamas finansavimas, į kurį pareiškėjai pretenduoja pagal Nuostatų 21.1 ir 21.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus;

2.2. B priemonė – Nuostatų 17.2 papunktyje numatytoms veikloms įgyvendinti skirta priemonė, kuriai numatytas Nuostatų 12.2 papunktyje Konkursui skiriamas finansavimas, į kurį pareiškėjai pretenduoja pagal Nuostatų 21.1 ir 21.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus;

2.3. dalyvis – asmuo, kuriam yra skirta programa ir kuris dalyvauja programoje numatytose veiklose (pvz., programoje numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas);

2.4. informacinė sistema – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdoma informacinė paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099;

2.5. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

2.6. jaunimas – du ir (ar) daugiau asmenų nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

2.7. jaunimo organizacija – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės;

2.8. narys – viešasis juridinis asmuo ar viešojo juridinio asmens struktūrinis vienetas, neturintis ar turintis juridinio asmens statusą, narystės pagrindu priklausantis jaunimo organizacijai, teikiančiai Konkursui paraišką, ar fizinis asmuo, narystės pagrindu priklausantis jaunimo organizacijai, teikiančiai Konkursui paraišką;

2.9. padalinys – jaunimo organizacijos struktūrinis vienetas, vykdantis veiklą tam tikroje Lietuvos Respublikos teritorijoje, nebūtinai turintis juridinio asmens statusą;

2.10. paraiška – pareiškėjo pagal informacinėje sistemoje suformuotą informacijos apie programą pateikimo formą užpildytas dokumentas, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais dokumentais Nuostatuose nurodytu būdu pateikiamas Agentūrai siekiant gauti finansavimą programai įgyvendinti;

2.11. pareiškėjas – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal nevyriausybinių organizacijų plėtrą, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklą, taip pat savanorišką veiklą reguliuojančius teisės aktus, siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų programai vykdyti ir atitinkantis Nuostatų 21 punkte nurodytus reikalavimus, ir teikiantis Konkursui paraišką;

2.12. partneris – juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas, programos vykdytojas kartu vykdo programą (gali turėti bendradarbiavimo ar jungtinės veiklos sutartį). Programos partneriu nelaikomas asmuo, prisidedantis prie programos įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų, prekių ar daiktų teikėjas (pvz., rėmėjas);

2.13. programa – pareiškėjo, programos vykdytojo veiklų visuma, finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) skirtų valstybės biudžeto asignavimų (visuma dokumentų, kuriuose nurodomi programos tikslo aprašyme, veiklų plane numatyti veiksmai, pagrįsti paraiškoje, jos prieduose bei tam tikrose duomenų bazėse esančia informacija, ir tam tikra lėšų suma numatytiems programos tikslams pasiekti);

2.14. programos vadovas – asmuo, atsakingas už programos administravimą;

2.15. programos veiklų įgyvendintojas  – fizinis asmuo, nuolat tiesiogiai vykdantis programos veiklas, atsakingas už programos ir (ar) tam tikrų jos dalių įgyvendinimą. Programos veiklų įgyvendintoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie programos įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, savanoris, renginio vedėjas, meno kolektyvas, jo nariai);

2.16programos vykdytojas – pareiškėjas (juridinis asmuo), atitinkantis visus Nuostatuose nustatytus reikalavimus finansavimui gauti, kuriam Agentūros direktoriaus sprendimu skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – valstybės biudžeto lėšos) programai įgyvendinti ir kuris informacinės sistemos priemonėmis yra pasirašęs sutartį  su SPPD;

2.17.    savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu;

2.18.    strateginis veiklos planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų tikslus ir (ar) aplinkos analizės išvadas, suformuluota misija, nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai, numatomi asignavimai ir žmogiškieji ištekliai.

3. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat Projektų administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis. Nuostatuose nereglamentuotos procedūros atliekamos Projektų administravimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Jei Nuostatuose nereglamentuotos Konkurso atrankos nuostatos, taikomos Projektų administravimo taisyklėse nustatytos nuostatos.

5. Konkursą organizuoja Agentūra, vykdanti Projektų administravimo taisyklėse ir Nuostatuose jai nustatytas funkcijas. Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Agentūros ir SPPD interneto svetainėse: https://jra.lt ir https://sppd.lrv.lt.

6. Programų atranką ir administravimą užtikrina SPPD, vykdantis Projektų administravimo taisyklėse ir Nuostatuose jam nustatytas funkcijas.

7. Sprendimą dėl programų finansavimo ir papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo priima Agentūros direktorius.

8. Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti programas, skirtas jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvas .

9. Siektinas konkurso rezultatas – prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ir užtikrinti atstovavimą jaunimo interesams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, ir stiprinti jaunimo organizacijas, kad būtų užtikrinama jų veiklos kokybė, plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti jų narių ir savanorių kompetencijas.

 

II SKYRIUS

PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS, VYKDYMO TERITORIJA, KONKURSUI NUMATYTA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA

 

10. Programų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2024 m. – nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m gruodžio 31 d.

11. Įgyvendinant programą, veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus veiklas, nurodytas Nuostatų 17.1.2, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.8, 17.2.2 ir 17.2.5 papunkčiuose.

12. Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 200 688 (du šimtai tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni) eurai, iš jų:

12.1. A priemonei įgyvendinti – 101 200 (vienas šimtas vienas tūkstantis du šimtai) eurų valstybės biudžeto lėšų;

12.2. B priemonei įgyvendinti – 99 488 (devyniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni) eurai valstybės biudžeto lėšų.

13. Didžiausia vienai programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

13.1. A priemonei įgyvendinti – 101 200 (vienas šimtas vienas tūkstantis du šimtai) eurų valstybės biudžeto lėšų;

13.2. B priemonei įgyvendinti – 29 700 (dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai) eurų valstybės biudžeto lėšų.

14. Mažiausia vienai programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

14.1. A priemonei įgyvendinti – 41 000 (keturiasdešimt vienas tūkstantis) eurų valstybės biudžeto lėšų;

14.2.  B priemonei įgyvendinti – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) eurų valstybės biudžeto lėšų.

15. Konkurso lėšomis gali būti finansuojamos tik Nuostatų 17 punkte nurodytos veiklos.

 

III skyrius

Finansavimo prioritetai ir finansuotinos veiklos

 

16. Finansavimo prioritetai teikiami  pareiškėjams, teikiantiems paraiškas programoms pagal B priemonę įgyvendinti:

16.1. pareiškėjas turi kolegialų valdymo organą, į kurio sudėtį išrinkti jauni žmonės sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų kolegialaus valdymo organo narių;

16.2. pareiškėjas 2023–2024 metais kasmet organizuos ne mažiau kaip po 5 veiklas, skirtas didinti ne jaunesnių kaip 24 metų amžiaus jaunų žmonių įsitraukimą į savanorišką ir (ar) organizacijos veiklą;

16.3. pareiškėjas 2023–2024  metais kasmet inicijuos ir įgyvendins ne mažiau kaip po 3 kovai su patyčiomis skirtas veiklas;

16.4. pareiškėjas 2023–2024  metais kasmet prisidės prie nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ įgyvendinimo (kasmet organizuos ne mažiau kaip po 3 su darbotvarkės įgyvendinimu susijusias veiklas per metus);

16.5. pareiškėjas 2023–2024 metais kasmet įgyvendins ne mažiau kaip po 1 smurtinių santykių ir įvairių smurto formų identifikavimui bei saugių ir sveikų santykių kūrimui tarp jaunimo skirtą programą.

17. Konkurso būdu finansuotinos programų veiklos:

17.1. teikiant paraišką pagal A priemonę:

17.1.1. jaunimo organizacijų vienijimas;

17.1.2. atstovavimas jaunimo organizacijų interesams valstybės institucijose ir įstaigose, bendraujant su fiziniais ir kitais juridiniais asmenimis, organizacijomis Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;

17.1.3. jaunimo organizacijų informavimas, konsultavimas, aktualios informacijos jiems teikimas;

17.1.4. pasiūlymų dėl jaunimo politiką įgyvendinančių teisės aktų tobulinimo teikimas Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas), Seimo komitetams, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms ir dalyvavimas rengiant jaunimo organizacijoms ir jaunimui aktualių teisės aktų projektus;

17.1.5. dalyvavimas tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje bei tarptautinių su jaunimo politika susijusių renginių organizavimas Lietuvoje;

17.1.6. jaunimo organizacijų tarptautinio bendradarbiavimo, dalyvavimo tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje skatinimas, sąlygų Lietuvoje rengti tarptautinius jaunimo organizacijų renginius sudarymas;

17.1.7. bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;

17.1.8. ryšių su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir (ar) jaunimu plėtojimas, siekiant negyvenantį Lietuvos Respublikoje jaunimą įtraukti į nacionalinės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus;

17.1.9. jaunimo organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas, jų veiklos kokybės gerinimas;

17.1.10. jaunimo pilietiškumą stiprinančių veiklų, jaunimo neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir jų prieinamumo didinimas jaunam žmogui;

17.1.11. jaunimo neformalųjį ugdymą skatinančių veiklų įgyvendinimas;

17.2. teikiant paraišką pagal B priemonę:

17.2.1. jaunimo organizacijos veiklos užtikrinimas ir plėtra regionuose: padalinių steigimas, jų veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, veiklos kokybės užtikrinimas;

17.2.2. atstovavimas jaunimo organizacijos narių interesams Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;

17.2.3. jaunimo organizacijos narių ir savanorių kompetencijų ugdymas;

17.2.4. jaunimo įtraukimas į jaunimo organizacijos veiklą regioniniame ir nacionaliniame lygmenyse;

17.2.5. jaunimo organizacijos tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių ir veiklos organizavimas;

17.2.6. bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.

18. Programos veiklų turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

18.1. teikiant paraiškas tiek A priemonei, tiek B priemonei įgyvendinti:

18.1.1. suplanuotos veiklos yra skirtos pareiškėjo strateginiame veiklos plane suformuluotai misijai, strateginiams pokyčiams ir (ar) strateginiams tikslams įgyvendinti;

18.1.2. veiklos suplanuotos atsižvelgiant į 2020–2021 metų veiklų analizę (įvertinimą ir (ar) įsivertinimą), pvz., vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 2V-10-(1.4) „Dėl Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos atnaujinimo“ patvirtintu Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos pagrindu parengtu Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo klausimynu, paskelbtu Agentūros interneto svetainėje https://jra.lt, ar kita pačios jaunimo organizacijos patvirtinta ir naudojama metodika;

18.2. teikiant paraišką pagal A priemonę – programa numatyta įgyvendinti visas Nuostatų 17.1 papunktyje nurodytas veiklas;

18.3. teikiant paraišką pagal B priemonę – programa numatyta įgyvendinti visas Nuostatų 17.2 papunktyje nurodytas veiklas.

19. Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir rezultatas.

20. Finansavimas programai neskiriamas, jeigu programa atitinka bent vieną iš šių papunkčių:

20.1. tikslingai skirta atostogoms ir (ar) turizmui;

20.2. skirta siekti pelno;

20.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

20.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais, išreiškia neapykantą ir prievartą, nepagarbą Lietuvos Respublikos simboliams;

20.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

20.6. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

20.7. yra skirta politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, PROGRAMŲ VYKDYTOJAMS 

 

21. Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

21.1. teikiant paraiškas tiek A priemonei, tiek B priemonei įgyvendinti:

21.1.1. pareiškėjas yra jaunimo organizacija, įregistruota Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d.;

21.1.2. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

21.1.3. pareiškėjas yra pasitvirtinęs ne trumpesnės kaip 3 metų trukmės galiojantį strateginį veiklos planą (būtina pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų 33.1.1 papunktyje);

21.1.4. pareiškėjas nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal viešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis) daugiau nei 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;

21.1.5 pareiškėjo programai prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma nėra mažesnė negu Nuostatų 14 punkte nurodyta mažiausia atitinkamos priemonės vienai programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė atitinkamos priemonės už Nuostatų 13 punkte numatytą didžiausią vienai programai galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

21.1.6. pareiškėjas yra teisės aktų nustatyta tvarka pateikęs 2021 m. arba iki paraiškos pateikimo dienos 2022 m. finansinių ir veiklos ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui,  taip pat šiuos rinkinius už paskutinius 3 finansinius metus bei informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus viešai paskelbęs savo interneto svetainėje (jeigu ją turi);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-14 (1.4E), 2023-01-18, paskelbta TAR 2023-01-18, i. k. 2023-00890

 

21.2. teikiant paraišką pagal A priemonę:

21.2.1. pareiškėjas yra jaunimo organizacija, kuri jungia ne mažiau kaip 30 jaunimo organizacijų, registruotų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

21.2.2. pareiškėjas yra bent 1 tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, veikiančios jaunimo politikos srityje, narys;

21.2.3. pareiškėjas turi nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės atlikto jo 2021 m. finansinio audito ataskaitą;

21.2.4. pareiškėjas turi kolegialų valdymo organą, į kurio sudėtį išrinkti jauni žmonės sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų kolegialaus valdymo organo narių;

21.2.5.  pareiškėjas yra pateikęs Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos likus ne vėliau kaip 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas neturi skolų valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;

21.3. teikiant paraišką pagal B priemonę – pareiškėjas yra nacionaliniu mastu veikianti jaunimo organizacija, kuri turi ne mažiau kaip 5 padalinius 5 skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse arba kuri turi ne mažiau kaip 2 padalinius 2 skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse ir yra tarptautinės organizacijos narė;

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROGRAMŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI

 

22. Pareiškėjas, programos vykdytojas prisiima Projektų administravimo taisyklių 9 punkte išvardytus privalomus pareiškėjų, programų vykdytojų įsipareigojimus.

23. Pateikęs paraišką ir vykdydamas programą pagal A priemonę, pareiškėjas, programos vykdytojas privalo programai įgyvendinti iš savivaldybės ar kitų finansavimo šaltinių, pvz., privataus sektoriaus, 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio, 2023–2024 metais (kasmet) skirti ne mažiau kaip 10 procentų nuo Agentūros skirtos sumos.

24. Pateikęs paraišką ir vykdydamas programą pagal A priemonę, pareiškėjas, programos vykdytojas įsipareigoja iki 2023 m. gruodžio 31 d., o pratęsus finansavimą 2024 metams – iki 2024 m. gruodžio 31 d. pasiekti:

24.1. esminius kiekybinius rodiklius, kurių nepasiekus gali būti taikomos Nuostatų 56.1 papunktyje nustatytos sankcijos:

24.1.1. kasmet pateikti ne mažiau kaip 4 rezoliucijas ir (arba) pozicijas jaunimo politiką formuojančioms institucijoms dėl jaunimui aktualių klausimų nacionaliniu lygmeniu svarstymo, iš kurių 2023 metais bent 2 turi būti pateiktos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.;

24.1.2. kasmet suorganizuoti skirtingų savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų vienijamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariams (fiziniams asmenims) pagal individualius jų poreikius ne mažiau kaip 5 ne trumpesnių nei po 6 valandas mokymų, skirtų savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų valdymo organams stiprinti, iš kurių 2023 metais bent 2 turi būti suorganizuoti iki 2023 m. rugsėjo 30 d.;

24.1.3. kasmet suorganizuoti ne mažiau kaip 4 veiklas, skirtas nacionaliniu lygmeniu veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų narių (fizinių asmenų) kompetencijoms jaunimo politikos srityje didinti, iš kurių 2023 metais bent 2 turi būti suorganizuota iki 2023 m. rugsėjo 30 d.;

24.1.4. kasmet suorganizuoti ne mažiau nei 2 nacionalinius savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų atstovų susitikimus, iš kurių 2023 metais bent 1 turi būti suorganizuotas iki 2023 m. rugsėjo 30 d.;

24.1.5. užtikrinti, kad ne mažiau kaip 2/3 programos veiklų įgyvendintojų būtų jauni žmonės;

24.2. kiekybinius programos įgyvendinimo rodiklius:

24.2.1. kasmet į programos veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 800 individualių jaunų žmonių (neskaičiuojant, kiek kartų žmogus apsilankė programos veiklose);

24.2.2. kasmet 1 proc. padidinti atstovaujamų jaunų žmonių skaičių, lyginant su 2022 m. sausio 1 d. atstovaujamų jaunų žmonių skaičiumi;

24.2.3. kasmet dalyvauti ne mažiau kaip 2 tarptautiniuose tarpžinybiniuose susitikimuose, atstovaujant Lietuvos jaunimui Europos Sąjungoje;

24.2.4. kasmet atlikti ne mažiau nei 5 savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų veiklos kokybės vertinimus (pvz., vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 2V-10 (1.4) „Dėl Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos atnaujinimo“ patvirtintu Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos pagrindu parengtu Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo klausimynu, paskelbtu Agentūros interneto svetainėje www.jra.lt, ar kita pačios jaunimo organizacijos patvirtinta ir naudojama metodika);

24.2.5. kasmet atlikti ne mažiau nei 5 nacionalinių jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimus (pvz., vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 2V-10-(1.4) „Dėl Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos atnaujinimo“ patvirtintu Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos pagrindu parengtu Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo klausimynu, paskelbtu Agentūros interneto svetainėje www.jra.lt, ar kita pačios jaunimo organizacijos patvirtinta ir naudojama metodika);

24.3. kokybinius programos įgyvendinimo rodiklius:

24.3.1. kasmet didinti jaunimo dalyvavimą visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje, suteikiant jaunimui informaciją apie galimybes dalyvauti tokioje veikloje Lietuvoje bei už jos ribų;

24.3.2. kasmet atlikti jaunimo apklausas, tyrimus, analizuojant Lietuvos jaunimo padėtį ir jaunimo problematiką (pvz., migracijos, būsto klausimai ir pan.), bei viešinti jų rezultatus;

24.3.3. kasmet konkrečiomis priemonėmis stiprinti regioninę ir nacionalinę jaunimo politiką ir jos plėtrą, siekiant užtikrinti tolygų jaunimo politikos įgyvendinimą visose šalies savivaldybėse;

24.3.4. kasmet konkrečiomis priemonėmis stiprinti jaunimo organizacijų paslaugų, susijusių su jaunimo neformaliuoju ugdymu, plėtrą;

24.3.5. kasmet plėtoti ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir (ar) jaunimu, siekiant negyvenantį Lietuvos Respublikoje jaunimą įtraukti į nacionalinės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus.

25. Pateikęs paraišką ir vykdydamas programą pagal B priemonę, pareiškėjas, programos vykdytojas įsipareigoja iki 2023 m. gruodžio 31 d., o pratęsus finansavimą 2024 metams – iki 2024 m. gruodžio 31 d. pasiekti:

25.1. esminius kiekybinius rodiklius, kurių nepasiekus gali būti taikomos Nuostatų 56.2 papunktyje nustatytos sankcijos:

25.1.1. užtikrinti, kad ne mažiau kaip 2/3 programos veiklų įgyvendintojų būtų jauni žmonės;

25.1.2. kasmet įgyvendinti ne mažiau kaip 5 veiklas, skirtas jaunimo organizacijos narių ir savanorių kompetencijoms didinti, siekiant gerinti jaunimo organizacijos veiklos kokybę, iš kurių 2023 metais bent 2 turi būti įgyvendintos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.;

25.1.3. kasmet suorganizuoti ne mažiau kaip 2 veiklas, skirtas jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimui, kuriomis siekiama mažinti viruso COVID-19 sukeltas pasekmes, iš kurių 2023 metais bent 1 turi būti suorganizuota iki 2023 m. rugsėjo 30 d.;

25.1.4.  užtikrinti, kad ne mažiau kaip 2/3 visų kolegialaus valdymo organo narių sudarytų į jo sudėtį išrinkti jauni žmonės, jei pareiškėjas, programos vykdytojas pasirinko atitiktį Nuostatų 16.1 papunktyje nustatytam prioritetui;

25.1.5. kasmet įgyvendinti ne mažiau kaip 5 veiklas, skirtas skatinti ne jaunesnius kaip 24 metų amžiaus jaunus žmones įsitraukti į savanorišką ir (ar) organizacijos veiklą, iš kurių 2023 metais bent 2 turi būti įgyvendintos iki 2023 m. rugsėjo 30 d., jei pareiškėjas, programos vykdytojas pasirinko atitiktį Nuostatų 16.2 papunktyje nustatytam prioritetui;

25.1.6. kasmet įgyvendinti ne mažiau kaip po 3 veiklas, skirtas kovai su patyčiomis, iš kurių 2023 metais bent 1 turi būti įgyvendinta iki 2023 m. rugsėjo 30 d., jei pareiškėjas, programos vykdytojas pasirinko atitiktį Nuostatų 16.3 papunktyje nustatytam prioritetui;

25.1.7. kasmet suorganizuoti ne mažiau kaip po 3 su nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ įgyvendinimu susijusias veiklas, jei pareiškėjas, programos vykdytojas pasirinko atitiktį Nuostatų 16.4 papunktyje nustatytam prioritetui;

25.1.8. kasmet įgyvendinti ne mažiau kaip po 1 smurtinių santykių ir įvairių smurto formų identifikavimui bei saugių ir sveikų santykių kūrimui tarp jaunimo skirtą programą, jei pareiškėjas, programos vykdytojas pasirinko atitiktį Nuostatų 16.5 papunktyje nustatytam prioritetui;

25.2. kiekybinius programos įgyvendinimo rodiklius:

25.2.1. kasmet į programos veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 350 individualių jaunų žmonių (neskaičiuojant, kiek kartų žmogus apsilankė programos veiklose);

25.2.2. kasmet organizuoti ir įgyvendinti bendras veiklas su ne mažiau kaip 3 nacionaliniu lygmeniu veikiančiomis jaunimo organizacijomis, pasidalijant gerąja patirtimi jaunimo organizacijos padalinių stiprinimo ir veiklos kokybės gerinimo srityse;

25.2.3. kasmet padidinti jaunimo organizacijos padalinių skaičių bent 1 padaliniu ir (arba) 5 (penkiais) procentais padidinti bendrą jaunimo organizacijos narių skaičių;

25.3. šiuos kokybinius rodiklius:

25.3.1. kasmet didinti jaunų žmonių susidomėjimą visuomenine ir savanoriška veikla bei jų dalyvavimą šiose veiklose;

25.3.2. kasmet atsižvelgiant į jaunimo organizacijos padaliniuose esančių narių ir savanorių poreikius, padaliniams organizuoti individualias veiklas, stiprinančias jų veiklos kokybę;

25.3.3. kasmet skatinti jaunų žmonių dalyvavimą jaunimo organizacijos sprendimų priėmimo procese regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu.

 

VI SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

 

26. Programoms vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti programos vykdymo išlaidos. Jos turi būti tiesiogiai susijusios su programoje numatytomis veiklomis ir būtinos programai vykdyti, pagrįstos programos įgyvendinimo eiga, planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos laikotarpiu, nurodytu Nuostatų 10 punkte. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais buhalterinės apskaitos dokumentais (sąskaitomis faktūromis, kasos čekiais, banko sąskaitų išrašais ir pan.) ir programos veiklų įvykdymą patvirtinančiais dokumentais arba jų kopijomis . Programos vykdytojas paslaugas ir (ar) prekes programai vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos kompensuojamos Savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1 330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Programoms įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus.

27. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

27.1. programos administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) procentų nuo visos iš Agentūros prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

27.1.1. programos vadovo ir (ar) asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (kai buhalterinės apskaitos paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir programos vadovas ir (ar) asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, yra pareiškėjo, programos vykdytojo organizacijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį);

27.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugos (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, nėra įdarbintas pareiškėjo, programos vykdytojo organizacijoje buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti pagal darbo sutartį);

27.2. programos įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 8 punkte nurodyto Konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 17 punkte nurodytų veiklų vykdymu):

27.2.1. programos veiklų įgyvendintojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas, šioms išlaidoms skiriant ne daugiau kaip 90 procentų iš Agentūros prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos (kai programos veiklų įgyvendintojas (-ai) yra pareiškėjo, programos vykdytojo organizacijos darbuotojas (-ai), dirbantis (-ys) pagal darbo sutartis; );

27.2.2. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

27.2.2.1. ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam Nuostatų 27.2.1 papunktyje nurodytam programos veiklas įgyvendinančiam asmeniui per mėnesį), pašto);

27.2.2.2. transporto išlaikymas (Lietuvos Respublikoje ir, jei vykdomos Nuostatų 17.1.2, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.8, 17.2.2 ir 17.2.5 papunkčiuose nurodytos veiklos, užsienyje – degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos (Lietuvos Respublikoje ir, jei vykdomos Nuostatų 17.1.2, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.8, 17.2.2 ir 17.2.5 papunkčiuose nurodytos veiklos, užsienyje – autobuso ar kito sausumos transporto ekonominės klasės, ar lėktuvo ekonominės klasės, taip pat viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

27.2.2.3. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų veikloms vykdyti nuoma);

27.2.2.4. išlaidos, skirtos savanorių kvalifikacijai kelti ir paruošti juos savanoriškai veiklai atlikti;

27.2.2.5. ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines sutartis, pavyzdžiui, ekspertų ir konsultantų intelektinės paslaugos – galimybių studijos, moksliniai, statistiniai, kiti tyrimai);

27.2.2.6. komunalinių paslaugų išlaidos (pareiškėjo, programos vykdytojo nuosavybės, nuomos ar kita teise valdomų ir skirtų programai vykdyti patalpų šildymo, elektros energijos, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);

27.2.2.7. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

27.2.2.7.1. kitos Nuostatų 27.2.2.1–27.2.2.6 papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (pvz., kanceliarinėms, ūkio prekėms, maisto prekėms (pavyzdžiui, skirtoms seminarų ar mokymų pertraukoms);

27.2.2.8. kitos Nuostatų 27.2.2.1–27.2.2.6 papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos:

27.2.2.8.1. maitinimo paslaugos (maitinimo paslaugos (pietūs kavinėje, valgyklos teikiamos maitinimo paslaugos), skiriant ne daugiau kaip 15 Eur 1 asmeniui per parą, įskaitant visus mokesčius, Lietuvos Respublikos teritorijoje ir, jei vykdomos Nuostatų 17.1.2, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.8, 17.2.2 ir 17.2.5 papunkčiuose nurodytos veiklos, – ne daugiau kaip 29 Eur 1 asmeniui per parą, įskaitant visus mokesčius, užsienyje);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-63 (1.4E), 2023-03-06, paskelbta TAR 2023-03-07, i. k. 2023-04098

 

27.2.2.8.2. apgyvendinimo paslaugos (skiriant ne daugiau kaip 31 Eur 1 asmeniui per parą, įskaitant visus mokesčius, Lietuvos Respublikos teritorijoje ir, jei vykdomos Nuostatų 17.1.2, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.8, 17.2.2 ir 17.2.5 papunkčiuose nurodytos veiklos, – ne  daugiau kaip 44 Eur 1 asmeniui per parą, įskaitant visus mokesčius, užsienyje);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-63 (1.4E), 2023-03-06, paskelbta TAR 2023-03-07, i. k. 2023-04098

 

27.2.2.8.3. lektorių, mokymų vadovų, moderatorių paslaugos (ne daugiau kaip 62 Eur už 1 val., įskaitant visus mokesčius);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-63 (1.4E), 2023-03-06, paskelbta TAR 2023-03-07, i. k. 2023-04098

 

27.2.2.8.4. viešinimo paslaugos (išlaidos straipsniams spaudoje, reportažams žiniasklaidoje (televizijoje, radijuje, internete) pirkti, lankstinukams gaminti);

27.2.2.8.5. kitos Nuostatų 27.2.2.1–26.2.2.6 ir 27.2.2.8.1–27.2.2.8.4 papunkčiuose neišvardytos paslaugos (kitų tiesiogiai su programa susijusių, pagrįstų ir būtinų programai įgyvendinti paslaugų išlaidos (pvz., mokesčiai už banko paslaugas, nuotolinių pokalbių platformos palaikymo paslauga).

28. Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

28.1. ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, įsigijimo išlaidos;

28.2. statinių ir (arba) pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto, statinių, teritorijos ir aplinkos priežiūros išlaidos;

28.3. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui (pvz., paraiškos parengimo, narių sąrašų sudarymo išlaidos ir pan.), taip pat išlaidos, patirtos bei apmokėtos iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai, o pratęsus finansavimą 2024 metams – po 2024 m. gruodžio 31 d. Jeigu finansavimas nebuvo pratęstas, netinkamomis finansuoti taip pat pripažįstamos išlaidos, patirtos ir apmokėtos po 2023 m. gruodžio 31 d.;

28.4. bet kokios išlaidos, patirtos ne Lietuvos Respublikoje, išskyrus vykdant Nuostatų 17.1.2, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.8, 17.2.2 ir 17.2.5 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti būtinas išlaidas;

28.5. išlaidos, skirtos politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti;

28.6 išlaidos patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui, programos vykdytojui, nuomai programos veiklai vykdyti;

28.7. išlaidos, skirtos pareiškėjo, programos vykdytojo, kitų fizinių ir juridinių asmenų įsiskolinimams padengti;

28.8.  kitos tiesiogiai su programos įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

29. Programos aprašomos informacinėje sistemoje lietuvių kalba, užpildant paraišką ir detalią programos įgyvendinimo sąmatą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir programai finansavimas neskiriamas.

30. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas.

31. Paraiškoje pateikiama ši informacija:

31.1. teikiant paraiškas ir programas  tiek A priemonei, tiek B priemonei įgyvendinti:

31.1.1. programos pavadinimas;

31.1.2. informacija apie pareiškėją ir programos vadovą, finansininką;

31.1.3. banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos programai įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;

31.1.4. programos tikslas;

31.1.5. programos uždaviniai;

31.1.6. programos tikslinė (-ės) dalyvių grupė (-ės);

31.1.7. programos įgyvendinimo teritorija;

31.1.8. programos įgyvendinimo laikotarpis;

31.1.9. pareiškėjo kolegialaus valdymo organo pavadinimas;

31.1.10. pareiškėjo narystės nacionalinėje (-ėse) bei tarptautinėje (-ėse) organizacijoje (-ose);

31.1.11. programos santrauka (trumpai ir glaustai aprašoma programos esmė, keliama problema, pagrindžiama, kokios veiklos bus vykdomos nurodytai problemai spręsti);

31.1.12. pareiškėjo žmogiškieji ištekliai (programos vadovas, programos veiklų įgyvendintojai ir (ar) savanoriai) ir pajėgumas įgyvendinti programą (kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamai programai įgyvendinti bei juos pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį));

31.1.13. programos atitiktis Nuostatų 18 punkte nurodytoms privalomosioms sąlygoms, Nuostatų 21 punkte nurodytiems reikalavimams įgyvendinti;

31.1.14. laukiami rezultatai ir programos viešinimas;

31.1.15. programos veiklų įgyvendinimo planai 2023 ir 2024 m., kuriuose turi būti nurodytas programos veiklos pavadinimas, vykdymo vieta, jos įgyvendintojas (-ai), programos veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, uždaviniai, kokybiniai ir kiekybiniai programos įgyvendinimo rodikliai, nustatyti atsižvelgiant į siektinus rodiklius, nurodytus Nuostatų 24-25 punktuose;

31.1.16. detali, pagrįsta programos įgyvendinimo sąmata (nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš konkursą organizuojančiai įstaigai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, nurodant planuojamų išlaidų detalizavimą);

31.1.17. pareiškėjo pateikiama papildoma informacija, susijusi su programa (pvz., informacija apie programos partnerį (jei yra).

31.2. teikiant paraišką pagal A priemonę:

31.2.1. informacija apie pareiškėjo narius, nurodant juridinių asmenų skaičių ir juridiniams asmenims priklausančių fizinių asmenų skaičių 2021 m. sausio 1 d. ir 2022 m. sausio 1 d. bei per 2021 m. naujai priimtų narių skaičių;

31.2.2. pareiškėjo, programos vykdytojo 2020–2021 metų veiklos analizė: veiklos pagrindinės kryptys, veiklos stipriosios ir silpnosios sritys ir pasiekti veiklos rezultatai;

31.2.3.  pareiškėjo, programos vykdytojo 2020–2021 metų kertinės vykdytos veiklos jaunimo politikos plėtojimo ir koordinavimo srityje;

31.3. teikiant paraišką pagal B priemonę:

31.3.1. informacija apie pareiškėjo narius, nurodant bendrą narių skaičių ir jaunų žmonių skaičių, arba padalinius;

31.3.2. informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 16 punkte nustatytam (-iems) finansavimo prioritetui (-ams) (jeigu pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 16 punkte nustatytą (-us) finansavimo prioritetą (-us);

32. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti Projektų administravimo taisyklių 17 punkte ir Nuostatų 33 punkte nurodytų kitų su paraiška privalomų pateikti lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Projektų administravimo taisyklių 12 ir 13 punktuose) elektronines kopijas.

33. Kartu su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:

33.1. teikiant paraiškas ir programas tiek A priemonei, tiek B priemonei įgyvendinti:

33.1.1. pareiškėjo galiojančio 3 metų trukmės strateginio veiklos plano;

33.1.2. dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas sistemingai ir nuosekliai vertino savo veiklos veiksmingumą ir siekė gerinti veiklos kokybę 2020–2021 m.;

33.1.3. bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra;

33.1.4. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų),  kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

33.1.5. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos pagal Nuostatų 1 priedą užpildytos deklaracijos;

33.1.6. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

33.1.7. dokumento (-ų), įrodančio (-ių) pareiškėjo narystę tarptautinėje (-ėse)
organizacijoje (-ose), jei pareiškėjas yra tarptautinės (-ių) organizacijos (-ų) narys;

33.2. teikiant paraišką pagal A priemonę:

33.2.1. pareiškėjo narių sąrašo, kuriame būtų nurodyti juridiniai asmenys ir juridiniams asmenims priklausančių fizinių asmenų skaičius;

33.2.2. nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės ataskaitos apie pareiškėjo finansinę veiklą 2021 m;

33.2.3. dokumento (-ų) (pvz., banko išrašų, garantinių raštų), įrodančio (-ių) papildomą (kitų šaltinių) programos finansavimą, kopija (-os);

33.2.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad pareiškėjas neturi skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;

33.3. teikiant paraišką pagal B priemonę – pareiškėjo narių sąrašo, kuriame būtų nurodyti narių vardas, pavardė, veiklos vykdymo savivaldybė ir amžius.

34. Jei informacinės sistemos funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Projektų administravimo taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodytą reikalingą informaciją pareiškėjas SPPD teikia el. paštu tomas.milevicius@sppd.lt.

35. Paraiškų turiniui ir jų teikimui taikomi Projektų administravimo taisyklių IV skyriaus reikalavimai.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, JŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

36. Paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams vertinama, paraiškos atmetamos, nevertinamos ir valstybės biudžeto lėšų neskiriama Projektų administravimo taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka ir pagrindais.

37. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 21.1 ir 21.2 papunkčiuose ir 29-30, 33-34 punktuose (teikiant paraišką pagal A priemonę) arba Nuostatų 21.1 ir 21.3 papunkčiuose ir 29-30, 33-34 punktuose (teikiant paraišką pagal B priemonę)  keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir finansavimas programai neskiriamas (išskyrus netikslumus, kurie nesudaro esminių kliūčių formaliųjų kriterijų atitikties tinkamumo vertinimui, pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numerio ar kredito įstaigos rekvizitų, paraiškos surašymo datos, rašybos klaidų ir (ar) dokumentų užsienio kalba vertimo, paraiškos priedų pateikimo kita nei nuostatuose nustatyta forma ir kt.).

 

IX SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

38. Programos, kurioms siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų, atrenkamos laikantis Projektų administravimo taisyklėse ir Nuostatuose nustatytos tvarkos.

Programų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną programą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. SPPD Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali programą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, pareiškėjo programos turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Agentūros direktoriaus įsakymu vieneriems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, kuri vadovaujasi Projektų administravimo taisyklėmis ir Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

39. Ekspertai programos turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Konkursui pateiktos programos vertinimo anketą informacinėje sistemoje. Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai vertinimo anketą užpildo informacinėje sistemoje.

40. Ekspertai turi įvertinti ir skirti balų už:

40.1. programos atitiktį Nuostatų 18 punkte nurodytoms privalomoms sąlygoms. Vertinimo metu nurodant vertinimą „Taip arba Ne“. Bent vienos privalomosios sąlygos neatitinkanti programa toliau nevertinama.

40.2. programos atitiktį Nuostatų 16 punkte nurodytiems finansavimo prioritetams, kiekvieną prioritetą įvertinant 0 (nulis) arba 5 (penki) balais (taikoma tik teikiant paraišką į B priemonę);

40.3. programos vadovo ir veiklų įgyvendintojo (-ų) patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

40.4. programos partnerių atitiktį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

40.5. programos tikslo ir uždavinių aiškumą, atitiktį konkurso tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

40.6. programos dalyvių atitiktį programoje numatytam tikslui ir uždaviniams, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

40.7. programos dalyvių pritraukimo metodus, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

40.8. programos veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą programos tikslui ir uždaviniams pasiekti vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

40.9. programos veiklų įgyvendinimo plane numatytų metodų tinkamumą programos tikslui ir uždaviniams pasiekti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

40.10. programos sąmatos skaičiavimų teisingumą, tikslumą, pagrįstumą, aiškumą, detalumą ir racionalumą, atitiktį bei proporcingumą programos numatomoms veikloms, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

40.11. programos veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų sąsajas ar tęstinumą su pareiškėjo strategija ir (ar) ankstesne veikla, planuojamus veiklos kokybės vertinimus, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

40.12. laukiamų rezultatų reikšmingumą, realumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

40.13. programos viešinimui numatytų veiklų pagrįstumą ir tinkamumą programos tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka.

41. Galimas didžiausias paraiškai skirtinų balų skaičius teikiant paraišką į A priemonę – 59 balai, į B priemonę – 84 balai. Privaloma surinkti minimali balų suma teikiant paraišką į A priemonę – 24 balai, į B priemonę – 34 balai.

42. Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už programos turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl programų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl programų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir programų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų programas vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai.

43. Agentūra, skelbdama Konkurso laimėtojus, paskelbia nefinansuotinų ir rezervinių programų sąrašus. Rezervinių programų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto dalies ar viso finansavimo, nepasirašo Sutarties per Nuostatų 48 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba lėšos grąžinamos, per nustatytą terminą nepatikslina sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano, Konkurso laimėtojui skiriama mažesnė lėšų suma ir dėl to lieka nepanaudotų lėšų, arba esant papildomam finansavimui likusios nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos eilės tvarka gali būti skirtos įvertintoms programoms, esančioms rezervinių programų sąraše. Finansavimas programoms, esančioms rezervinių programų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų valstybės biudžeto lėšų sumos. Rezerviniame sąraše esančiai programai skiriama suma negali būti mažesnė nei mažiausia vienai programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

44. Jei, atlikus paraiškų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, komisija gali siūlyti finansuoti šias programas, pirmenybė teikiama tai programai, kurios veiklos vykdymo ar paslaugų teikimo apimtis ar poreikis yra didesnis.

45. Jei komisija, įvertinusi ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trims ekspertams atlikus vertinimą, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 40 punkte nustatytais kriterijais, nepritaria ekspertų vertinimui, komisijos protokole, fiksuojamas argumentuotas sprendimas nepritarti ekspertų vertinimui ir paraiškų vertinimas gali būti perduotas komisijos nariams. Komisijos nariai paraiškas vertina, vadovaudamiesi Nuostatų 40 punkte nustatytais veiklų turinio ir lėšų vertinimo kriterijais.

46. Jei komisija, įvertinusi paraiškų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 40 punkte nustatytais kriterijais, priima protokolinį sprendimą siūlyti pareiškėjui skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų, kuriame rekomenduoja arba nurodo, kurių veiklų atsisakyti ar kurių veiklų apimtį mažinti ir kurias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas finansuoti, komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

 

X SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ  NAUDOJIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

47. Komisijos darbas organizuojamas Projektų administravimo taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.

48. Sutartis pasirašoma Projektų administravimo taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

PROGRAMŲ VYKDYMAS IR STEBĖSENA

 

49. Programos vykdomos ir jų stebėsena atliekama Projektų administravimo taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.

50. Programos vykdytojas, kurio programai yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, privalo programą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d., o programos finansavimą pratęsus 2024 metams – ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. ir kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų finansines ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas,  taip pat jei programai įgyvendinti skirta mažiau nei 30 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų – pasibaigus metams, iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d., ir jei programai skirta 30 tūkst. eurų ar daugiau valstybės biudžeto lėšų – pirmajam pusmečiui pasibaigus, iki kito pusmečio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų veiklų įvykdymo ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

50.1. sąmatos vykdymo ir sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą programos vykdymo laikotarpį per ataskaitinius metus);

50.2. sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą programos vykdymo laikotarpį per ataskaitinius metus);

50.3. buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą programos vykdymo laikotarpį per ataskaitinius metus);

50.4. veiklų įvykdymo ataskaita (jei programai įgyvendinti skirta mažiau nei 30 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų – teikiama pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams už visą programos vykdymo laikotarpį per vienus ataskaitinius metus, ir jei programai įgyvendinti skirta 30 tūkst. eurų ar daugiau valstybės biudžeto lėšų – teikiama pirmajam ataskaitiniam pusmečiui pasibaigus, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą programos vykdymo laikotarpį per vienus ataskaitinius metus), kurioje turi būti nurodyta:

50.4.1. informacija apie programos metu įgyvendintas veiklas (pildoma vadovaujantis su paraiška pateiktu programos veiklų planu, jame pateiktomis formuluotėmis) pagal programos tikslus;

50.4.2. informacija apie Nuostatų 24.1 papunktyje (jei programa vykdoma pagal A priemonę) ar 25.1 papunktyje (jei programa vykdoma pagal B priemonę) išvardytų esminių kiekybinių, kiekybinių ir kokybinių rodiklių pasiekimą ir (ar) išlaikymą;

50.4.3. informacija apie programos viešinimą.

51. Norėdamas patikslinti programos išlaidų sąmatą, programos vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą patikslinti programos išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas ir lyginamąją tikslinamų programos išlaidų sąmatą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose išlaidų sąmatos eilutėse. SPPD, išnagrinėjęs programos vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo SPPD dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informacinės sistemos priemonėmis arba elektroniniu paštu informuoja programos vykdytoją. Susitarimas dėl išlaidų sąmatos pakeitimo pasirašomas informacinės sistemos priemonėmis.

52. Prašymai tikslinti programos sąmatą SPPD teikiami ne daugiau nei du kartus per einamąjį ketvirtį, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami. Programos vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus atvejus, kai tinkamos finansuoti išlaidos sumažėjo.

53. Jei tikslinama programos išlaidų sąmata keičia programos vykdytojo programos veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), programos vykdytojas privalo suderinti veiklos plano keitimą su SPPD Nuostatų 54 punkte nustatyta tvarka. SPPD, gavęs prašymą tikslinti programos išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad programos išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis programos vykdytojo programos veiklų planą, programos vykdytoją informuoja apie Nuostatų 54 punkte nustatytą programos veiklų plano keitimo tvarką.

54. Norėdamas patikslinti veiklų planą, programos vykdytojas atsakingam SPPD specialistui informacinės sistemos priemonėmis, taip pat elektroniniu paštu pateikia pagrįstą prašymą patikslinti veiklų planą, kartu pateikdamas ir lyginamąjį veiklų planą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose veiklų plano dalyse ar eilutėse. Programos vykdytojas gali teikti prašymą patikslinti veiklų planą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų. Atsakingas SPPD specialistas informuoja elektroniniu paštu Agentūros paskirtą asmenį apie programos vykdytojo prašymą patikslinti veiklų planą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Agentūros paskirtas asmuo ne vėliau nei per 2 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja atsakingą SPPD specialistą apie pritarimą ar nepritarimą programos vykdytojo prašymui patikslinti veiklų planą. Apie su Agentūros paskirtu asmeniu suderintą sprendimą dėl veiklų plano patikslinimo SPPD atsakingas specialistas informuoja programos vykdytoją per informacinę sistemą ar elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymas patikslinti veiklų planą teikiamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios, ne vėliau nei gruodžio 5 d.

55. Programos vykdytojas privalo informuoti raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėmis SPPD ir Agentūrą, jei vykdoma ar numatoma vykdyti programos vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus ir informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis programos vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti programos veiklas.

56. Jei netinkamai įgyvendinama programa ar sąmoningai nevykdomos programos veiklos, sąmoningai nesivadovaujama Nuostatų 24.1 papunktyje (jei programa vykdoma pagal A priemonę) ar 25.1 papunktyje (jei programa vykdoma pagal B priemonę) nustatytais esminiais kiekybiniais rodikliais, t. y. esminių kiekybinių rodiklių ar jų dalies nepavyksta pasiekti, Projektų administravimo taisyklių 110 punkte nustatyta tvarka gali būt taikomos šios sankcijos:

56.1. programoms, vykdomoms pagal A priemonę:

56.1.1. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.1 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 24.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 20 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.1.2. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.1 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 24.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 40 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.1.3. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.1 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė trijų iš Nuostatų 24.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 60 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.1.4. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.1 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė keturių iš Nuostatų 24.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 80 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.1.5. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.1 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė penkių iš Nuostatų 24.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2. programoms, vykdomoms pagal B priemonę:

56.2.1. kai programos vykdytojas pasirinko atitiktį vienam iš Nuostatų 16.1–16.5 papunkčiuose nurodytų prioritetų:

56.2.1.1. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 25.1. papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 25 procentus jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.1.2. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 50 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.1.3. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė trijų  iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 75 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.1.4. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė keturių iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.2. kai programos vykdytojas pasirinko atitiktį dviem iš Nuostatų 16.1–16.5 papunkčiuose nurodytų prioritetų:

56.2.2.1. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 20 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.2.2. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 40 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.2.3. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė trijų iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 60 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.2.4. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė keturių iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 80 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.2.5. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė penkių iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.3. kai programos vykdytojas pasirinko atitiktį trims iš Nuostatų 16.1–16.5 papunkčiuose nurodytų prioritetų:

56.2.3.1. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 16,67 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.3.2. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 33,33 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.3.3. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė trijų iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 50 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.3.4. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė keturių iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 66,67 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.3.5. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė penkių iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 83,33 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.3.6. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė šešių iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.4. kai programos vykdytojas pasirinko atitiktį keturiems iš Nuostatų 16.1–16.5 papunkčiuose nurodytų prioritetų:

56.2.4.1. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 14,29 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.4.2. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 28,57 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.4.3. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė trijų iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 42,86 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.4.4. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė keturių iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 57,14 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.4.5. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė penkių iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 71,43 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.4.6. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė šešių iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 85,71 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.4.7. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė septynių iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.5. kai programos vykdytojas pasirinko atitiktį penkiems iš Nuostatų 16.1–16.5 papunkčiuose nurodytų prioritetų:

56.2.5.1. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 12,5 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.5.2. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 25 procentus jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.5.3. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė trijų iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 37,5 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.5.4. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė keturių iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 50 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.5.5. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė penkių iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 62,5 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.5.6. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė šešių iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 75 procentus jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.5.7. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė septynių iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 87,5 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.5.8. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė aštuonių iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.6. kai programos vykdytojas nepasirinko atitikties nei vienam iš Nuostatų 16.1–16.5 papunkčiuose nurodytų prioritetų:

56.2.6.1. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 25.1. papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 33,33 procentus jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.6.2. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 66,67 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2.6.3. jeigu programos vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 17.2 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė trijų  iš Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų jam programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

 

XII SKYRIUS

TĘSTINIS PROGRAMŲ FINANSAVIMAS

 

57. Tinkamai įgyvendinus programą 2023 metais, programos finansavimas gali būti pratęstas 2024 metams, bet ne ilgiau kaip iki kitų metų gruodžio 31 d. tomis pačiomis Nuostatuose ir sutartyje nustatytomis sąlygomis, neskelbiant naujo konkurso. Pratęsus programos finansavimą, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2024 m. sausio 1 d. iki pratęsus programos finansavimą sudarytoje sutartyje numatytos programos įgyvendinimo galutinės datos, tačiau ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. Jei sutartis dėl finansavimo pratęsimo 2024 metams nepasirašoma arba nutraukiama, išlaidos, programos vykdytojo patirtos ar apmokėtos vykdant programos veiklas 2024 metais, nekompensuojamos.

58. Prašydamas pratęsti programos finansavimą, programos vykdytojas iki 2023 m. lapkričio 15 d. informacinės sistemos priemonėmis pateikia šiuos dokumentus:

58.1. programos vykdytojo vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą pratęsti programos finansavimą 2024 metams (Nuostatų 2 priedas);

58.2. asmens, turinčio teisę veikti programos vykdytojo vardu, pasirašytą deklaraciją.

59. Prašymai pratęsti programų finansavimą nagrinėjami ir sprendimai dėl programų finansavimo priimami Projektų administravimo taisyklių X skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

60. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi teisę atlikti programos įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo teisingumo bei tikslingumo auditą.

61. Agentūros direktoriaus sprendimas dėl programos finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios, atsižvelgus į SPPD pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) į tai, ar valstybės biudžeto lėšos buvo panaudotos tinkamai, ir (arba) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis konkursui skirti valstybės biudžeto asignavimai, ar kitiems dokumentams (pavyzdžiui, programos sąmatoms), taip pat Agentūrai arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

62. Agentūros veiksmai ir neveikimas, Agentūros direktoriaus sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Agentūros direktoriaus ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali skųsti Ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie SPPD ir (ar) komisijos sprendimą. Jei Agentūra patenkina pareiškėjo skundą, o SPPD ir (ar) komisija pakartotinai įvertintą paraišką vėl atmeta, pareiškėjas šį SPPD ir (ar) komisijos sprendimą gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

63. Agentūra ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl programoje (paraiškoje ir (ar) valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje) nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso) pareiškėjo, programos vykdytojo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju, programos vykdytoju negalima susisiekti kitu būdu.

64. Agentūra savo interneto svetainėje skelbia kiekvienam konkursui vykdyti kiekvienais metais skirtas valstybės biudžeto lėšų sumas.

65. SPPD savo interneto svetainėje skelbia apibendrintas konkursų vykdymo ir (ar) atitinkamų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

66. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

________________________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

2V-14 (1.4E) 1+priedas_pareiškėjo+deklaracija

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-14 (1.4E), 2023-01-18, paskelbta TAR 2023-01-18, i. k. 2023-00890

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Jaunimo reikalų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-14 (1.4E), 2023-01-18, paskelbta TAR 2023-01-18, i. k. 2023-00890

Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2023 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 2V-7 (1.4E) „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Jaunimo reikalų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-63 (1.4E), 2023-03-06, paskelbta TAR 2023-03-07, i. k. 2023-04098

Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2023 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 2V-7 (1.4E) „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_df19a1722cd044fda05047fd55f06403_end