Sprendimas netenka galios 2020-04-27:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-976, 2020-04-23, paskelbta TAR 2020-04-24, i. k. 2020-08572

Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-343 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-03-19 iki 2020-04-26

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-03-13, i. k. 2020-05393

 

Nauja redakcija nuo 2020-03-19:

Nr. V-436, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05713

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS –

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ

 

2020 m. kovo 12 d. Nr. V-343

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas ir siekdamas tinkamai valdyti Lietuvos Respublikos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmes, n u s p r e n d ž i u:

Pavesti savivaldybių administracijoms privalomai užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą ir maitinimo organizavimą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                       Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-357, 2020-03-13, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05524

Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-374, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05534

Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-436, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05713

Dėl Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo