Suvestinė redakcija nuo 2017-04-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13160

 

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI MOKYTOJAI, FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠo patvirtinimo

 

2015 m. rugpjūčio 27 d.  Nr. T-234

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi, 67 straipsnio 9 dalimi ir įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimą Nr. T-171 „Dėl ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   Nustatyti, kad šis sprendimas:

2.1. įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 d.;

2.2. gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu  Nr. T-234

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI MOKYTOJAI, FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) lėšų nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir laisviesiems mokytojams, dirbantiems Šiaulių mieste, skyrimą ir administravimą.

2. Šiaulių miesto nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir laisviesiems mokytojams, įgyvendinantiems ikimokyklinio ugdymo programas, savivaldybės biudžeto lėšos vieno vaiko vieno mėnesio ugdymo reikmėms gali būti skiriamos tik tiems vaikams, kurių bent vieno iš tėvų (globėjų)  deklaruota ir faktiška gyvenamoji vieta yra Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

3. Iš savivaldybės biudžeto lėšų ikimokyklinio ugdymo programas įgyvendinti gali visos Šiaulių miesto nevalstybinės įstaigos ir laisvieji mokytojai, kurie:

3.1. turi teisę vykdyti ikimokyklinio ugdymo veiklą;

3.2. yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre;

3.3. turi ikimokyklinio ugdymo programoms įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

3.4. užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;

3.5. pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą (toliau – Švietimo įstatymas) gali dirbti ikimokyklinio ugdymo pedagogais arba turi minėtą kvalifikaciją įgijusius asmenis.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. LĖŠŲ PLANAVIMAS IR NAUDOJIMAS

 

5. Šiaulių miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) skiria 70 eurų vieno mėnesio ugdymo reikmėms kiekvienam vaikui, kurio tėvai (globėjai) sudarė mokymo sutartį su Šiaulių miesto nevalstybine švietimo įstaiga ar laisvuoju mokytoju.

6. Ateinančių biudžetinių metų lėšos Šiaulių miesto nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir laisviesiems mokytojams apskaičiuojamos atsižvelgiant į minėtų įstaigų ir laisvųjų mokytojų Mokinių registre užfiksuotą vaikų skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną. Lėšos skiriamos įvertinant poreikį ir atsižvelgiant į savivaldybės biudžeto galimybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

7. Tvirtinant atitinkamų metų savivaldybės biudžetą, visa savivaldybės biudžeto lėšų suma vaikams ugdyti pagal nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų įgyvendinamas ikimokyklinio ugdymo programas skiriama Savivaldybės administracijai, kol bus priimti reikalingi teisės aktai dėl lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir laisviesiems mokytojams.

8. Neteko galios nuo 2017-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

8. Lėšas Šiaulių miesto nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir laisviesiems mokytojams pagal Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (toliau – Švietimo skyrius) pateiktus duomenis paskirsto ir tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

9. Per mokslo metus pasikeitus vaikų skaičiui, skiriamų einamojo mėnesio lėšų suma skaičiuojama, jeigu vaikas išvyko iš nevalstybinės švietimo įstaigos ar laisvojo mokytojo po einamojo mėnesio 15 dienos (įskaitytinai), neskaičiuojama – jeigu atvyko po einamojo mėnesio 15 dienos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

10. Šiaulių miesto nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir laisviesiems mokytojams lėšos skiriamos pagal sudarytas sutartis tarp Savivaldybės administracijos ir nevalstybinės švietimo įstaigos ar laisvojo mokytojo. Lėšas perveda Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius (toliau – Apskaitos skyrius) vieną kartą per mėnesį pagal pateiktą paraišką lėšoms gauti. Paraiškos rengiamos pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą formą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

11. Šiaulių miesto nevalstybinei švietimo įstaigai ir laisvajam mokytojui skirtos einamųjų metų savivaldybės biudžeto lėšos perskirstomos pasikeitus mokinių skaičiui pagal rugsėjo 1 dienos Mokinių registro duomenis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

12. Savivaldybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos šioms vaikų ugdymo reikmėms:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

12.1. pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kvalifikacijai tobulinti;

12.2. ugdymo priemonėms ir kitoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su ikimokyklinio ugdymo programos vykdymu.

13. Lėšų negalima naudoti:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

13.1. komunalinėms, remonto, rekonstrukcijos ir statybos išlaidoms padengti;

13.2. nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvojo mokytojo įsiskolinimams padengti.

 

III. ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

14. Šiaulių miesto nevalstybinė švietimo įstaiga ar laisvasis mokytojas turi atsiskaityti už veiklą, kuriai finansuoti skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos, ir už biudžeto lėšų panaudojimą Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

14.1. Švietimo skyriui apie programos įgyvendinimą;

14.2. Apskaitos skyriui kas ketvirtį, pasibaigus ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos pagal nurodytas ataskaitas bei reikalavimus ir suderintą su Švietimo skyriumi lėšų panaudojimo ataskaitą.

15. Šiaulių miesto nevalstybinė švietimo įstaiga ir laisvasis mokytojas atitinkamiems metams skirtas ir nepanaudotas savivaldybės biudžeto lėšas turi grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

16. Švietimo skyrius ir Apskaitos skyrius turi teisę reikalauti Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvojo mokytojo ir kitos informacijos, susijusios su ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimu ir savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

17. Šiaulių miesto nevalstybinė švietimo įstaiga ir laisvasis mokytojas gautų lėšų apskaitą tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Lėšų naudojimo sutartis sudaroma vieneriems kalendoriniams metams.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

19. Už informacijos apie vaiko vieno iš tėvų (globėjų) deklaruotą ir faktišką gyvenamąją vietą teisingumą atsako Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos vadovas ir laisvasis mokytojas teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

20. Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai savivaldybės biudžeto lėšas naudoja teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

21. Ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas savivaldybės biudžeto lėšas Šiaulių miesto nevalstybinė švietimo įstaiga ir laisvasis mokytojas turi grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

22. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

 

__________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-79, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05264

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo