Suvestinė redakcija nuo 2018-01-12 iki 2018-02-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05239

 

Nauja redakcija nuo 2016-11-01:

Nr. 3D-640, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25968

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS „LEADER“ PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

ĮSAKYMAS

 

2014 m. gegužės 7 d. Nr. 3D-261

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), kuriame skatinama programas rengti vadovaujantis partnerystės principais, vadovaudamasi Lietuvos kaimo tinklo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-478 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo nuostatų patvirtinimo“, 39 punktu ir siekdama tinkamai pasirengti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Leader“ priemonės įgyvendinimui bei vietos plėtros strategijų rengimui:

1. S u d a r a u  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Leader“ priemonės įgyvendinimo darbo grupę (toliau – darbo grupė):

Inga Venciulytė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja, darbo grupės pirmininkė;

Ilona Javičienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja, darbo grupės pirmininko pavaduotoja;

Janina Augustinavičienė – Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Kristina Švedaitė-Damašė, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Daiva Belevičienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Programų priežiūros ir vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Raimonda Damulienė – vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ pirmininkė (jos nesant – Giedrė Kazakavičienė, Plungės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Ingrida Gečienė – viešosios įstaigos Socialinių inovacijų instituto direktorė (jos nesant – Laima Nevinskaitė, Socialinių inovacijų instituto partnerė, tyrėja);

Violeta Jankauskienė – Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė (jos nesant – Jolita Umbrasienė, Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Giedrė Kornijenkienė – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Vaida Lisauskienė, Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Virginija Liukpetrytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja (jos nesant – Beata Zemska, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus patarėja);

Dr. Artūras Pocius – Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas;

Giedrė Puidokienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja;

Povilas Saulevičius – Varėnos krašto vietos veiklos grupės projektų vadovas (jo nesant – Lina Mineikienė, Marijampolės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Neringa Čemerienė, Kupiškio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė);

Nijolė Tirevičienė – Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Arūnas Stasiūnas, vietos veiklos grupės „Nemunas“ projektų vadovas);

Laurynas Totoraitis – viešosios įstaigos Vilniaus universiteto Teisės klinikos direktorius (jo nesant – Mantas Sakalauskis, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto Teisės klinikos teisininkas);

Liuda Tuomaitė – žemės ūkio ministro patarėja;

Jolanta Vaičiūnienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė;

Povilas Zaveckas – Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas (jo nesant – Andželika Barčkienė, vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-353, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08821

Nr. 3D-11, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00454

 

2. Pavedu:

2.1. Darbo grupei:

2.1.1. pagal poreikį šaukti posėdžius, kuriuose būtų rengiami ir (arba) nagrinėjami Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Leader“ priemonę ir vietos veiklos grupių veiklą reglamentuojantys teisės aktų projektai ir kiti dokumentai, bei teikti Žemės ūkio ministerijai rekomendacijas;

2.1.2. pirmajame posėdyje patvirtinti darbo reglamentą.

2.2. Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriui organizuoti darbo grupės posėdžius ir rengti posėdžių medžiagą.

3. Nustatau, kad į šios darbo grupės posėdžius gali būti kviečiami kiti su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos „Leader“ priemonės įgyvendinimu susiję ekspertai ir specialistai iš kitų institucijų“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                     Vigilijus Jukna

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-402, 2014-07-02, paskelbta TAR 2014-07-03, i. k. 2014-09787

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės darbo grupės sudarymo” pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-824, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-04, i. k. 2015-17544

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo darbo grupės „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės“ sudarymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-640, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25968

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo darbo grupės „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės sudarymo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-353, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08821

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-11, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00454

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo