Suvestinė redakcija nuo 2015-11-05 iki 2016-10-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05239

 

Nauja redakcija nuo 2014-07-04:

Nr. 3D-402, 2014-07-02, paskelbta TAR 2014-07-03, i. k. 2014-09787

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO TINKLO DARBO GRUPĖS „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS LEADER PRIEMONĖS“ SUDARYMO

 

2014 m. gegužės 7 d. Nr. 3D-261

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), kuriame skatinama programas rengti vadovaujantis partnerystės principais, vadovaudamasis Lietuvos kaimo tinklo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-478 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo nuostatų patvirtinimo”, 39 punktu ir siekdamas tinkamai pasirengti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės įgyvendinimui bei vietos plėtros strategijų rengimui:

1. Sudarau Lietuvos kaimo tinklo darbo grupę „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 20014–2020 metų programos LEADER priemonės“ (toliau – darbo grupė):

Kristina Indriošienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja, darbo grupės pirmininkė (jos nesant – Inga Venciulytė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotoja, darbo grupės pirmininko pavaduotoja);

Vilma Atkočiūnienė – Aleksandro Stulginskio universiteto Verslo ir kaimo plėtros instituto profesorė (jos nesant – Astrida Slavickienė, Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė);

Rimantas Čiūtas – Aleksandro Stulginskio universiteto Kaimo regioninės plėtros centro vadovas (jo nesant – Rita Petlickaitė, Aleksandro Stulginskio universiteto Kaimo plėtros mokslo programų vadybininkė);

Lina Gumbrevičienė – Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė (jos nesant – Tomas Didžiulis, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus pavaduotojas);

Agnė Kanapeckaitė – Ukmergės rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė (jos nesant – Ligita Smagurauskienė, Ignalinos rajono vietos veiklos grupės kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo vadovė);

Reda Kneizevičienė – Sūduvos vietos veiklos grupės pirmininkė ir Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė (jos nesant – Nijolė Tirevičienė, Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Giedrė Kornijienkienė – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Vaida Lisauskienė, Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Neringa Pukalskienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja (jos nesant – Vida Ačienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Aušra Vaidotienė – Kėdainių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Alvydas Valeiša, Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-824, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-04, i. k. 2015-17544

 

2.  P a v e d u :

2.1. Darbo grupei:

2.1.1. pagal poreikį šaukti posėdžius, kuriuose būtų rengiami ir (arba) nagrinėjami Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonę ir vietos veiklos grupių veiklą reglamentuojantys teisės aktų projektai ir kiti dokumentai, bei teikti Žemės ūkio ministerijai rekomendacijas;

2.1.2. pirmajame posėdyje patvirtinti darbo reglamentą.

2.2.   Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriui organizuoti darbo grupės posėdžius ir rengti posėdžių  medžiagą.

3. N u s t a t a u, kad į šios darbo grupės posėdžius gali būti kviečiami kiti su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos LEADER priemonės įgyvendinimu susiję ekspertai ir specialistai iš kitų institucijų.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                     Vigilijus Jukna

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-402, 2014-07-02, paskelbta TAR 2014-07-03, i. k. 2014-09787

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės darbo grupės sudarymo” pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-824, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-04, i. k. 2015-17544

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo darbo grupės „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės“ sudarymo“ pakeitimo