Suvestinė redakcija nuo 2020-07-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05239

 

Nauja redakcija nuo 2018-09-07:

Nr. 3D-615, 2018-09-05, paskelbta TAR 2018-09-06, i. k. 2018-14059

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER PROGRAMA“ ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

 

2014 m. gegužės 7 d. Nr. 3D-261

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 3D-25, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00623

 

Atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), kuriame skatinama programas rengti vadovaujantis partnerystės principais, vadovaudamasis Lietuvos kaimo tinklo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-478 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo nuostatų patvirtinimo”, 39 punktu ir siekdamas tinkamai pasirengti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės įgyvendinimui bei vietos plėtros strategijų rengimui:

1. S u d a r a u  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“:

1.1. Įgyvendinimo darbo grupę (toliau – darbo grupė):

Aušra Grygalienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, darbo grupės pirmininkė;

Ilona Javičienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja, darbo grupės pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Monika Barnackienė, Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Janina Augustinavičienė – Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Lina Mineikienė, Marijampolės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Genovaitė Beniulienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento vyresnioji patarėja (jos nesant – Virginija Liukpetrytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja);

Raimonda Damulienė – vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ pirmininkė (jos nesant – Giedrė Kazakavičienė, Plungės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Violeta Jankauskienė – Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Jolita Umbrasienė, Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Dr. Arūnas Pocius – Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas;

Alma Rasimienė – Žemės ūkio ministerijos 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Tomas Lozoraitis, 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėjas);

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė – Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Neringa Čemerienė, Kupiškio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė);

Kristina Švedaitė, Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė ir Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, Panevėžio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Nijolė Tirevičienė – Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Arūnas Stasiūnas, vietos veiklos grupės „Nemunas“ projektų vadovas);

Povilas Zaveckas – Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas (jo nesant – Andželika Barčkienė, vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė).

1.2.      Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo ekspertinių konsultacijų pogrupį (toliau – pogrupis):

Ilona Javičienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja, pogrupio vadovė;

Monika Barnackienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Virginija Liukpetrytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja;

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus strategiją administruojantis asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-25, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00623

Nr. 3D-692, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20068

Nr. 3D-515, 2020-07-09, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15298

 

2. Pavedu:

2.1. Darbo grupei:

2.1.1. pagal poreikį šaukti posėdžius, kuriuose būtų rengiami ir (arba) nagrinėjami Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę LEADER ir vietos veiklos grupių veiklą reglamentuojantys teisės aktų projektai ir kiti dokumentai, bei teikti Žemės ūkio ministerijai rekomendacijas;

2.1.2. pirmajame posėdyje patvirtinti darbo reglamentą;

2.1.3. pagal poreikį šaukti pogrupio ekspertus konsultacijoms dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo problemų analizavimo, tobulinimo ir (arba) keitimo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-515, 2020-07-09, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15298

 

2.1.4. pogrupio vadovui po konsultacijų, įvardytų 2.1.3 papunktyje, pateikti išvadas ir rekomendacijas darbo grupės pirmininkui.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-515, 2020-07-09, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15298

 

2.2. Žemės ūkio ministerijos 2-ajam Europos Sąjungos paramos skyriui organizuoti darbo grupės posėdžius ir rengti posėdžių medžiagą.

3Nustatau, kad:

3.1. į šios darbo grupės posėdžius gali būti kviečiami kiti su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos  priemonės LEADER įgyvendinimu susiję ekspertai ir specialistai iš kitų institucijų;

3.2. šios darbo grupės siūlymai yra rekomendacinio pobūdžio ir teikiami svarstyti LEADER metodo įgyvendinimu darbo grupei, sudarytai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                     Vigilijus Jukna

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-402, 2014-07-02, paskelbta TAR 2014-07-03, i. k. 2014-09787

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės darbo grupės sudarymo” pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-824, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-04, i. k. 2015-17544

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo darbo grupės „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės“ sudarymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-640, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25968

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo darbo grupės „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės sudarymo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-353, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08821

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-11, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00454

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-97, 2018-02-20, paskelbta TAR 2018-02-21, i. k. 2018-02569

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-615, 2018-09-05, paskelbta TAR 2018-09-06, i. k. 2018-14059

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-25, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00623

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-692, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20068

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-515, 2020-07-09, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15298

Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo