Suvestinė redakcija nuo 2016-11-01 iki 2017-05-26

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05239

 

Nauja redakcija nuo 2016-11-01:

Nr. 3D-640, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25968

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS „LEADER“ PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

ĮSAKYMAS

 

2014 m. gegužės 7 d. Nr. 3D-261

Vilnius

 

Atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), kuriame skatinama programas rengti vadovaujantis partnerystės principais, vadovaudamasi Lietuvos kaimo tinklo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-478 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo nuostatų patvirtinimo“, 39 punktu ir siekdama tinkamai pasirengti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Leader“ priemonės įgyvendinimui bei vietos plėtros strategijų rengimui:

1. S u d a r a u  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Leader“ priemonės įgyvendinimo darbo grupę (toliau – darbo grupė):

Inga Venciulytė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja, darbo grupės pirmininkė (jos nesant – Sigutė Mečkovskienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja, darbo grupės pirmininko pavaduotoja);

Vilma Atkočiūnienė – Aleksandro Stulginskio universiteto Verslo ir kaimo plėtros instituto

prof. dr. (jos nesant – Astrida Miceikienė, Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė);

Rimantas Čiūtas – Aleksandro Stulginskio universiteto Kaimo regioninės plėtros centro vadovas (jo nesant – Rita Petlickaitė, Aleksandro Stulginskio universiteto Kaimo plėtros mokslo programų vadybininkė);

Lina Gaidžiūnaitė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėjo pavaduotoja (jos nesant – Vida Ačienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Lina Gumbrevičienė – Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė (jos nesant – Tomas Didžiulis, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus pavaduotojas);

Violeta Jankauskienė – Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė (jos nesant – Romas Kalvaitis, vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas);

Giedrė Kornijenkienė – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Vaida Lisauskienė, Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Povilas Saulevičius – Varėnos krašto vietos veiklos grupės projektų vadovas (jo nesant – Vytautas Zubas, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas);

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė – Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Neringa Čemerienė, Kupiškio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė);

Arūnas Stasiūnas – vietos veiklos grupės „Nemunas“ administracijos vadovas (jo nesant – Lina Mineikienė, Marijampolės vietos veiklos grupės pirmininkė).

2. Pavedu:

2.1. Darbo grupei:

2.1.1. pagal poreikį šaukti posėdžius, kuriuose būtų rengiami ir (arba) nagrinėjami Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Leader“ priemonę ir vietos veiklos grupių veiklą reglamentuojantys teisės aktų projektai ir kiti dokumentai, bei teikti Žemės ūkio ministerijai rekomendacijas;

2.1.2. pirmajame posėdyje patvirtinti darbo reglamentą.

2.2. Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriui organizuoti darbo grupės posėdžius ir rengti posėdžių medžiagą.

3. Nustatau, kad į šios darbo grupės posėdžius gali būti kviečiami kiti su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos „Leader“ priemonės įgyvendinimu susiję ekspertai ir specialistai iš kitų institucijų“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                     Vigilijus Jukna

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-402, 2014-07-02, paskelbta TAR 2014-07-03, i. k. 2014-09787

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės darbo grupės sudarymo” pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-824, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-04, i. k. 2015-17544

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo darbo grupės „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės“ sudarymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-640, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25968

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo darbo grupės „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės sudarymo“ pakeitimo