1998 METŲ PROTOKOLO DĖL PATVARIŲJŲ ORGANINIŲ TERŠALŲ PAKEITIMAI,

 

išdėstyti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos vykdomosios institucijos Sprendimo 2009/2 1 straipsnyje

 


A. I priedas

 

1. Į sąrašą įtraukiamos toliau nurodytos medžiagos, abėcėlės tvarka įtraukiant šias eilutes:

 

 

 

„Polichlorintieji naftalenai (PCN)

Gamybą

Nėra pasiūlyta

Naudojimą

Nėra pasiūlyta

Trumposios grandinės chlorintieji parafinai (d)

Gamybą

Nėra pasiūlyta, išskyrus gamybą II priede nurodytoms reikmėms

Naudojimą

Nėra pasiūlyta, išskyrus naudojimą II priede nurodytoms reikmėms“

 

 

2. I priedo pabaigoje pridedama ši išnaša:

 

„(d) Trumposios grandinės chlorintieji parafinai – tai chlorintieji alkanai, kurių anglies grandinę sudaro 10–13 anglies atomų ir kuriuose chloras sudaro daugiau kaip 48 % masės.“

 

 

 

B. II priedas

 

1. Į sąrašą įtraukiama toliau nurodyta medžiaga, abėcėlės tvarka įtraukiant šią eilutę:

 

 

 

„Trumposios grandinės chlorintieji parafinai (b)

a) gumos, naudojamos kasybos pramonėje konvejeriuose,antipirenai;

 

b) užtvankų sandariklių antipirenai.

Šalys imasi priemonių, kad, kai atsiras tinkamų alternatyvų, nurodytos medžiagos šioms reikmėms nebūtų naudojamos.

 

Ne vėliau kaip 2015 m. ir po to kas ketverius metus kiekviena šias medžiagas naudojanti Šalis parengia ir Vykdomajai institucijai pateikia pažangos, padarytos atsisakant šių medžiagų, ataskaitą. Remiantis tomis ataskaitomis, medžiagų naudojimas šioms ribotoms reikmėms persvarstomas.“

 

 

2. II priedo pabaigoje pridedama ši išnaša:

 

„(b) Trumposios grandinės chlorintieji parafinai – tai chlorintieji alkanai, kurių anglies grandinę sudaro 10–13 anglies atomų ir kuriuose chloras sudaro daugiau kaip 48 % masės.“