LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 4, 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 91 STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XII-2741 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. XIII-185

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnį ir šio straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė