ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-120

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl 2018 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-120

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų (toliau – Projektas) finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) švietimo ir sporto veiklos programos lėšų, skirtų Projektams įgyvendinti reikalavimus, paraiškų teikimą, vertinimo kriterijus, Projektų finansavimo tvarką, atsiskaitymą už gautų lėšų panaudojimą bei Projektų vykdymo priežiūrą.

2. Vartojamos sąvokos:

Projektas – tai laikina veikla, nukreipta į unikalaus tikslo pasiekimą, turinti savo pradžią ir pabaigą bei baigtinius išteklius.

Paraiška – teikiamas dokumentas Savivaldybės  biudžeto lėšoms, skirtoms vaikų vasaros poilsio organizavimo projektams finansuoti, gauti.

Projekto vykdytojas – organizacija, gaunanti Savivaldybės biudžeto lėšų Projektui įgyvendinti.

Partneris – prie Projekto įgyvendinimo prisidedantis juridinis ar fizinis asmuo.

Finansinė ataskaita – teisės aktais nustatytos formos dokumentas, kuriuo Projekto vykdytojas pateikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) informaciją apie Projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimą.

Sutartis – Administracijos ir Projekto vykdytojo rašytinis susitarimas dėl Projekto ar jo dalies finansavimo.

Kitos vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

3. Projektai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vaikų ugdymą, sveikatą, saugumą ir higieną, ir šiuo Aprašu.

4. Projektų įgyvendinimu siekiama:

4.1. organizuoti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiškumui, sveikai gyvensenai, turiningai edukacinei veiklai, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymui;

4.2. užimti kuo daugiau Savivaldybės vaikų;

4.3. sudaryti kuo palankesnes sąlygas socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimose augančių vaikų užimtumui vasaros atostogų metu.

5. Projektai turi būti skirti Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems 1–8, 1–3 gimnazijos klasių vaikams.

6. Vaikų dalyvavimo Projekte trukmė – nuo 5 iki 18 dienų. Projekto įgyvendinimas gali būti kartojamas kelias pamainas.

7. Projektai gali būti vykdomi specialiai vaikų vasaros poilsiui pritaikytose stovyklose, neformaliojo vaikų švietimo, kitose įstaigose, kurių patalpos ir aplinka pritaikyta tokiai veiklai; stovyklavietėse, kurios yra įrengtos poilsiui su nakvyne skirtoje teritorijoje (sudarytos sąlygos palapinėms, laikiniems ar mobiliems nameliams statyti, higienos poreikiams tenkinti, laužui kurti, atliekoms sudėti) ir panašiai.

 

 

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

8. Projektai finansuojami konkurso būdu. Konkursą organizuoja Administracija. Konkursą koordinuoja Administracijos Švietimo ir sporto skyrius (toliau – Skyrius).

9. Skyrius kasmet skelbia Projektų rėmimo konkursą interneto svetainėje www.siauliuraj.lt, nurodydamas Paraiškų priėmimo terminus ir tvarką.

10. Paraiškos priimamos ir registruojamos Skyriuje, dokumentų valdymo sistemoje @vilys, 20 darbo dienų nuo paskelbimo datos.

11. Paraiškas gali teikti laisvieji mokytojai, įstaigos ir organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, veiklą vykdančios pagal veiklos nuostatus (įstatus) bei turinčios teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklą (toliau – Pareiškėjas):

11.1. visuomeninės (nevyriausybinės) organizacijos;

11.2. viešosios įstaigos ir organizacijos;

11.3. biudžetinės įstaigos.

12. Pareiškėjas pateikia Projektą finansinei paramai gauti pagal patvirtintą Projekto paraiškos formą (1 priedas) šia tvarka:

12.1. vieną Paraiškos originalą, tituliniame lape pažymėtą „Originalas“ (užpildytą ir pasirašytą Projekto vadovo bei įstaigos vadovo, patvirtintą antspaudu) kartu su priedais:

12.1.1. Pareiškėjo registravimo pažymėjimo kopija;

12.1.2. Pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopija;

12.1.3. Projekto vadovo ir vykdytojų, dalyvaujančių įgyvendinant Projektą, pasirašyti gyvenimo aprašymai (CV);

12.1.4. Projektą įgyvendinant su partneriais, pridedama bendradarbiavimo sutartis ar sutikimas;

12.1.5. garantiniai raštai, jei yra gautas finansavimas iš kitų šaltinių;

12.1.6. preliminarus vaikų sąrašas (vardas, pavardė, mokykla, klasė);

12.1.7. vaizdinė medžiaga, rekomendacijos;

12.2. vieną elektroninę Paraiškos versiją („Microsoft Word“ formatu) atsiųsti elektroniniu paštu Skyriaus darbuotojui, atsakingam už vaikų vasaros poilsio organizavimo koordinavimą (toliau – Skyriaus darbuotojas).

13. Projekto Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

14. Visos Paraiškos, gautos po Paraiškų priėmimo termino, nevertinamos.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

15. Pirminį Paraiškos administracinės atitikties vertinimą per 5 darbo dienas po pateikimo atlieka Skyriaus darbuotojas:

15.1. pagal patvirtintą formą (2 priedas) užpildoma Paraiškos administracinės atitikties vertinimo lentelė, kurioje vertinama į klausimus atsakant „Taip / Ne“;

15.2. jeigu vertinama Paraiška neatitinka bent vieno administracinės atitikties vertinimo kriterijaus, Pareiškėjas elektroniniu laišku informuojamas apie tai ir prašoma per 5 darbo dienas pateikti trūkstamą informaciją arba dokumentus;

15.3. Pareiškėjui per nustatytą laiką nepateikus prašomos informacijos arba dėl pateiktos informacijos atitinkamo kriterijaus vertinimas nepasikeičia, Paraiška toliau nevertinama. Apie tai Pareiškėjas informuojamas elektroniniu laišku, nurodant priežastis bei apskundimo tvarką.

16. Paraiška, atitinkanti visus administracinės atitikties vertinimo kriterijus, perduodama Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai Paraiškų vertinimo komisijai (toliau – Komisija). Komisijos nariams už darbą neatlyginama.

17. Komisijos nariai užpildo nešališkumo deklaraciją (3 priedas) bei privalo nusišalinti nuo Paraiškos svarstymo bei sprendimo priėmimo, jeigu gali kilti interesų konfliktas.

18. Komisija turi teisę kviesti Pareiškėją dalyvauti Komisijos posėdyje dėl iškilusių klausimų vertinant Paraišką.

19. Paraiškos kokybės ir veiklos turinio vertinimas atliekamas pildant patvirtintą formą (4 priedas) ir Projektui skiriant balus pagal nustatytus vertinimo kriterijus.

20. Kiekvienas Projektas įvertinamas balais (aukščiausias galimas įvertinimas yra 100 balų).

21. Projektai vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

21.1. Projekte dalyvaujančių vaikų skaičių, iš jų:

21.1.1. socialiai remtinų vaikų skaičių;

21.1.2. rizikos šeimose gyvenančių vaikų skaičių;

21.2. Projekto įgyvendinimo dienų skaičių;

21.3. Projekto įgyvendinimo dažnumą (pamainų skaičius);

21.4. Projekto vykdymo laiką (birželis, liepa, rugpjūtis);

21.5. erdvių panaudojimą įgyvendinant Projektą;

21.6. socialinių partnerių dalyvavimą įgyvendinant Projektą;

21.7. Projektui įgyvendinti numatytus kitus finansavimo šaltinius;

21.8. lėšų, reikalingų Projektui įgyvendinti, pagrindimą ir jų naudojimo efektyvumą;

21.9. pateiktą vaizdinė medžiagą, atsiliepimus, rekomendacijas.

22. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo paskutinės Paraiškų priėmimo dienos. Apie Pareiškėjams paskirtas lėšas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKA

 

23. Komisijai įvertinus Paraiškas yra surašomas Komisijos posėdžio protokolas ir teikiamos rekomendacijos Administracijos direktoriui dėl lėšų skyrimo Pareiškėjams įgyvendinti Projektus.

24. Pareiškėjas, gavęs informaciją dėl skirto rėmimo, per 5 darbo dienas pateikia Skyriaus darbuotojui patikslintą Paraišką pagal skirtas lėšas ir pateiktas pastabas bei rekomendacijas.

25. Su kiekvienu gaunančiu finansavimą Projekto Pareiškėju Administracijos direktorius sudaro sutartį. Sutarties neatsiejama dalis yra Projekto išlaidų sąmata (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro).

26. Sutartyje apibrėžiami šalių įsipareigojimai, tarp jų ir atsiskaitymo už įgyvendintą Projektą ir panaudotas lėšas sąlygos. Šio atsiskaitymo neatsiejama dalis yra biudžeto sąmatos įvykdymo apyskaita (Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytos formos).

27. Rėmimo lėšos Projektų vykdytojams pervedamos, vadovaujantis patvirtinta Projekto išlaidų sąmata, ir naudojamos einamaisiais finansiniais metais iki rugpjūčio 31 d. vykdomoms Projekto veikloms. Projekto vykdytojas tvarko lėšų apskaitą ir saugo su apskaita susijusius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Projekte gali būti numatytos visos išlaidos, tiesiogiai susijusios su Projekto įgyvendinimu, tačiau Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos tik tinkamos kompensuoti išlaidos ir ne daugiau nei numatytas finansavimo dydis. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardintos, o ne pateikiamos bendra suma.

29. Išlaidos laikomos tinkamomis, jeigu jos:

29.1. tiesiogiai susijusios su Projekto veikla bei būtinos Projektui įgyvendinti;

29.2. pagrįstos projekto priemonėmis, trukme, veikla, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu;

29.3. realios ir planuojamos panaudoti Projekto įgyvendinimo metu iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

30. Išlaidų dydis turi būti planuojamas atsižvelgiant į vidutines rinkos kainas.

31. Išlaidų tinkamumas apibrėžiamas pagal išlaidų kategorijas – Projekto vykdymo ir administravimo išlaidas.

32. Tinkamos finansuoti Projekto vykdymo išlaidų rūšys:

32.1. priemonių, prekių ir reikmenų įsigijimas, išskyrus ilgalaikis turtas, kurio vertė daugiau nei 500 Eur;

32.2. Projekto dalyvių maitinimas, apgyvendinimas;

32.3. Projekto dalyvių transporto išlaidos (kuras, transporto priemonių nuoma arba panauda);

32.4. darbo užmokestis Projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems asmenims;

32.5. ilgalaikio materialiojo turto (patalpų, technikos) nuoma.

33. Tinkamos finansuoti Projekto administravimo išlaidų rūšys:

33.1. kanceliarinės prekės, kitos biuro prekės, išskyrus išlaidos ilgalaikiam turtui;

33.2. Projekto vykdytojų transporto išlaidos (kuras, transporto priemonių nuoma arba panauda).

34. Projekto administravimui išlaidos planuojamos neviršijant 10 procentų Projekto lėšų nuo lėšų, skirtų iš Savivaldybės biudžeto.

35. Įgyvendinant Projektą, lėšos negali būti naudojamos:

35.1. Paraiškos rengimui;

35.2. žemės ir nekilnojamojo turto pirkimui;

35.3. transporto priemonėms įsigyti;

35.4. už paimtas paskolas palūkanų bankui mokėjimui;

35.5. išperkamajai nuomai;

35.6. baudų, finansinės nuobaudos ir bylų nagrinėjimo išlaidoms, delspinigiams;

35.7. veiklos, vykdomos už nurodytų Projekto ribų, išlaidoms;

35.8. individualių studijų ar mokymų kursų išlaidoms;

35.9. inventoriui, baldams įsigyti;

35.10. ryšio priemonėms;

35.11. kompiuterių ir medicinos įrangai įsigyti;

35.12. kelionėms į užsienį, draudimo išlaidoms;

35.13. Pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomai.

36. Konkursui negali būti teikiamas Projektas, kurio veikla:

36.1. siekia pelno;

36.2. tikslingai skirta atostogoms, turizmui.

37. Administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – Buhalterija), vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgdamas į finansavimo sutartyje nustatytus terminus ir tvarką, pagal numatytas Savivaldybės biudžeto valdymo procedūras, perveda lėšas į Pareiškėjo sutartyje nurodytą sąskaitą.

 

V SKYRIUS

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR ATSISKAITYMAS UŽ GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

38. Už Projekto įgyvendinimą, lėšų tikslingą panaudojimą, darbų apimčių ir kokybinių parametrų įvykdymą, veiklos ir finansinės ataskaitų pateikimą atsako Projekto vadovas.

39. Projekte numatytas prekes, paslaugas ir darbus pirkti privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

40. Skyriaus darbuotojas ir Komisijos nariai turi teisę gauti informaciją apie Projekto įgyvendinimą, lankytis veiklose, renginiuose ir pan.

41. Nustačius, kad Projekto vykdytojas skirtas lėšas naudoja ne pagal paskirtį, Pareiškėjas privalo grąžinti pervestas lėšas.

42. Apie įvykdyto Projekto rezultatus Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Projekto pabaigos paskelbia savo interneto svetainėje, o jeigu jos neturi – Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.

43. Pareiškėjui įgyvendinus Projektą, pateikiamos ataskaitos:

43.1. iki rugsėjo 15 d. Skyriui teikiama Veiklos ataskaita pagal patvirtintą formą (5 priedas), patvirtinta Pareiškėjo vadovo ir Projekto vadovo. Ataskaita registruojama Skyriuje, dokumentų valdymo sistemoje @vilys;

43.2. iki rugsėjo 5 d. Buhalterijai teikiama ataskaita forma Nr. 2, patvirtina Lietuvos Respublikos finansų ministro, už panaudotas lėšas ir Biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (6 priedas). Dokumentų originalus teisės aktų nustatyta tvarka saugo Pareiškėjai.

44. Pareiškėjui neatsiskaičius 43 punkte nurodyta tvarka, organizacija vieneriems metams praranda teisę dalyvauti Projektų rėmimo konkurse.

45. Nepanaudotas rėmimo lėšas Pareiškėjai iki rugsėjo 5 d. privalo grąžinti į Savivaldybės biudžetą.

46. Gavus Pareiškėjo ataskaitas apie Projekto įvykdymą ir paaiškėjus, kad veiklai įgyvendinti skirtos lėšos panaudotos ne pagal paskirtį ir (ar) jų negrąžino, tuomet lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Projektų finansinė ir veiklos kontrolė atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Projektų vykdymo auditą ir kontrolę atlieka Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Projektams remti lėšos planuojamos Savivaldybės biudžete Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

50. Aprašas gali būti keičiamas ir (ar) papildomas Savivaldybės tarybos nario (-ių), Skyriaus iniciatyva.

51. Aprašas, jo pakeitimai ar nauja redakcija teisės aktų nustatyta tvarka tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

52. Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.

______________________

 

Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projekto finansavimo paraiškos forma)

 

VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROJEKTO FINANSAVIMO PARAIŠKA

 

1. Projekto teikėjo pavadinimas

Adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

 

2. Projekto pavadinimas

 

3. Projekto vykdymo laikas ir dienų skaičius

Projekto vykdymo laikas

Projekto vykdymo dienų skaičius

 

4. Informacija apie projekto vadovą

Pareigos, vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Patirtis organizuojant vaikų vasaros poilsį

 

5. Informacija apie projekto vykdytoją (-us):

Pareigos, vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Patirtis vykdant vaikų vasaros poilsį

 

6. Numatomas dalyvių amžius ir skaičius:

Amžius (1–4 kl., 5–8 kl., 1–3 gimnazijos kl.)

Skaičius iš viso:

iš jų:

socialiai remtinų vaikų

socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų

 

7. Trumpa projekto santrauka (pristatyti projekto esmę – tikslus, uždavinius, metodus ir laukiamus rezultatus)

 

 

8. Projektui įgyvendinti reikalingos lėšos, Eur

 

9. Iš Šiaulių rajono savivaldybės prašoma lėšų, Eur

 

10. Kiti finansavimo šaltiniai

 

11. Projekto įgyvendinimo tipas (pabraukti)

stacionarus

turistinis

kita (įrašyti)

 

12. Projekto įgyvendinimo forma (pabraukti)

Bendrojo profilio, turistinė, kūrybinė, meninė, kraštotyrinė, sportinė, mokslinė, kalbų mokymo, konfesinė, karinė, kita (įrašyti)

 

13. Veiklų planas

Numatomos vykdyti veiklos, priemonės, renginiai

Vykdymo laikas (data)

Atsakingas vykdytojas

Tiksli vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Projekto partneriai ir jų vaidmuo įgyvendinant projektą

 

15. Projekto išlaidos

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

(detalizuoti ir nurodyti paskirtį)

Iš viso, Eur

Lėšos pagal finansavimo šaltinius, Eur

Lėšos, prašomos iš Savivaldybės biudžeto

Tėvų lėšos

Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti kiek ir iš kokių šaltinių)

Rėmėjų lėšos

1.

(detalizuoti)

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

16. Vienos dienos vaiko išlaikymo kaina (visą projektui įgyvendinti reikalingą lėšų sumą padalyti iš projekte dalyvausiančių vaikų skaičiaus ir stovyklos darbo dienų skaičiaus)

 

17. Prie paraiškos pridedama:

 

17.1. Pareiškėjo registravimo pažymėjimo kopija

17.2. Pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopija

17.3. Projekto vadovo ir vykdytojų, dalyvaujančių įgyvendinant Projektą, pasirašyti gyvenimo aprašymai (CV)

17.4. Projektą įgyvendinant su partneriais, pridedama bendradarbiavimo sutartis ar sutikimas

17.5. garantiniai raštai, jei yra gautas finansavimas iš kitų šaltinių

17.6. preliminarus vaikų sąrašas (vardas, pavardė, mokykla, klasė)

17.7. vaizdinė medžiaga, rekomendacijos

 

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:

- visa pateikta informacija šioje Paraiškoje ir jos prieduose yra teisinga;

- šis projektas bus įgyvendinamas taip, kaip nurodyta šioje Paraiškoje ir jos prieduose.

Įsipareigoju informuoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją apie bet kokius pasikeitimus vykdant projektą.

 

 

Projekto vadovas                    _______________                                   ______________________                                                          (parašas)                                                                    (vardas, pavardė)

 

Įstaigos vadovas _______________ _____________________

(parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

Data ____________

 

 

 

__________________________

 

Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansinei paramai gauti pateikiamos paraiškos administracinės atitikties vertinimo forma)

_______________________________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

_________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas)

 

PROJEKTO PARAIŠKOS ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS

 

Administracinės atitikties reikalavimai

Taip / Ne

Pastabos

Po patikslinimo

Taip / Ne

1. Paraiška atitinka nustatytą paraiškos formą (1 priedas).

 

 

 

2. Projekto Paraiška užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai sunumeruoti eilės tvarka.

 

 

 

3. Paraiška išsamiai užpildyta.

 

 

 

4. Pateiktas reikiamas Paraiškos ir jos priedų egzempliorių skaičius kartu su priedais:

1. Pareiškėjo registravimo pažymėjimo kopija;

2. Pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopija;

3. Projekto vadovo ir vykdytojų, dalyvaujančių įgyvendinant Projektą, pasirašyti gyvenimo aprašymai (CV);

4. Projektą įgyvendinant su partneriais, pridedama bendradarbiavimo sutartis ar sutikimas;

5. garantiniai raštai, jei yra gautas finansavimas iš kitų šaltinių;

6. preliminarus vaikų sąrašas (vardas, pavardė, mokykla, klasė);

7. vaizdinė medžiaga, rekomendacijos.

 

 

 

5. Paraiškos originalas tituliniame lape pažymėtas „Originalas“, pasirašytas Projekto vadovo bei įstaigos vadovo, patvirtintas antspaudu.

 

 

 

Komentarai, rekomendacijos, siūlymai, išvada:

 

 

 

Paraišką vertino

__________________________________                  ______________ ________________

(pareigos, vardas, pavardė)                                                           (parašas)                                       (data)

_________________________________

 

Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų vertinimo ir atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos forma)

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

_________________________________________________________

(komisijos nario vardas ir pavardė)

 

 

projektų VERTINIMO IR atrankos KOMISIJOS nario

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS ir Nešališkumo deklaracija

 

20_____ m. _______________ d.

 

 

Aš, ________________________________, vertindamas (-a) Šiaulių rajono savivaldybės

(vardas, pavardė)

vaikų vasaros poilsio organizavimo projektus:

1. Pasižadu:

1.2. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vertinant Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektus;

1.3. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Pareiškiu, kad man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1. Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų duomenys ir turinys;

2.2. projektų vertinimo išvados;

2.3. projektų vertinimo rezultatų duomenys;

2.4. kita informacija, susijusi su projektų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams.

3. Patvirtinu, kad atsisakysiu vertinti man pateiktą projektą, jei paaiškės, kad aš esu projektą pateikusios organizacijos narys (-ė); dalyvauju projektą pateikusios organizacijos valdymo organų veikloje; esu įtrauktas (-a) į projekto, kuris yra vertinimo stadijoje, vykdymo procesą; galiu nesuderinti viešųjų ir privačių interesų ir galiu būti šališkas (-a).

4. Esu perspėtas (-a), kad pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti Šiaulių rajono savivaldybės administracijai padarytus nuostolius.

 

 

_______________________                                        ___________________________________

(parašas)                                                                                                         (vardas, pavardė)

 

_____________________________

 

Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansinei paramai gauti paraiškos vertinimo forma)

_______________________________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

_________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas)

 

PARAIŠKOS VERTINIMAS

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

 

Vertinimo kriterijaus išaiškinimas

Balai*

vertinama nuo 0 iki 10

I

Organizavimas

1.

Projekto vykdytojai

(0–10 balų)

Ar Pareiškėjo turimi žmogiškieji resursai, jų kompetencija yra pakankami Projektui įgyvendinti?

 

2.

Socialinių partnerių dalyvavimas įgyvendinant projektą

(0–5 balai)

Nedalyvauja – 0

Dalyvauja – 5

 

2 sritys

Maksimalus balas 15

 

II

Turinys

1.

Vaikų, dalyvaujančių Projekte, skaičius (1–10 balų)

Iki 15 vaikų – 1

16–30 vaikų – 3

31–45 vaikų – 5

46–60 ir daugiau vaikų – 10

 

2.

Projekte numatoma užimti socialiai remtinus, rizikos šeimose gyvenančius vaikus (0–10 balų)

Nenumatoma – 0

Numatoma iki 15 vaikų – 2

Numatoma 16–30 vaikų – 3

Numatoma 3–45 vaikų – 5

Numatoma 46–60 ir daugiau vaikų – 10

 

3.

Projekto įgyvendinimo dienų skaičius

(2–10 balų)

5 dienos – 2

6–10 dienų – 3

Daugiau kaip 10 dienų – 10

 

4.

Projekto įgyvendinimo dažnumas

(3–10 balų)

1 pamaina – 3

2 pamainos – 5

3 ir daugiau pamainų – 10

 

5.

Projekto vykdymo laikas

(2–10 balų)

Birželį – 2

Birželį ir liepą – 3

Liepą ar rugpjūtį – 5

Liepą ir rugpjūtį – 10

 

6.

Erdvių panaudojimas įgyvendinant projektą

(1–5 balai)

Projektas įgyvendinamas tradicinėse erdvėse – 1

Projektas įgyvendinamas netradicinėse erdvėse – 5

 

7.

Pateikta vaizdinė medžiaga, atsiliepimai, rekomendacijos

(0–5 balai)

Nepateikta – 0

Pateikta vaizdinė medžiaga, atsiliepimai, rekomendacijos – 5

 

7 sritys

Maksimalus balas 60

 

III

LĖŠOS

1

Lėšų, reikalingų projektui įgyvendinti, pagrindimas ir jų naudojimo efektyvumas

(0–10 balų)

Ar projektui įgyvendinti reikalingos lėšos paskirstytos tinkamai / adekvačiai veiklos apimčių ir kokybės santykio prasme?

 

2

Administracinių išlaidų naudojimas

(0–10 balų)

Ar lėšų naudojimas pagrįstas, tiesiogiai susijęs su vykdomomis veiklomis?

 

3

Numatyti kiti projekto finansavimo šaltiniai

(0–5 balai)

Nenumatyti – 0

Numatytos tėvų lėšos – 2

Kiti šaltiniai – 3

Rėmėjų lėšos – 5

 

3 sritys

Maksimalus balas 25

 

Iš viso 12 sričių

Maksimalus balas 100

 

Bendras vertinimas, išvados (išskirkite projekto pagrindines stiprybes ir trūkumus):

Pastabos dėl projekto biudžeto:

 

 

Lėšų suma, reikalinga projektui įgyvendinti:

 

Rėmėjų skirta lėšų suma:

 

Iš Šiaulių rajono savivaldybės prašoma projektui remti suma:

 

Vertintojo išvada (projektą remti, neremti):

 

Šiaulių rajono savivaldybės skiriama suma:

 

 

*Projekto įvertinimas:

50 balų ir mažiau – projektas atmestinas;

nuo 51 iki 70 balų – projektas iš dalies remtinas ir (arba) taisytinas;

nuo 71 iki 100 balų – projektas remtinas.

 

VERTINTOJAI:

 

1.                                                                                                         _________________________

(vardas, pavardė)                                                                                    (parašas)

2.                                                                                                         _________________________

(vardas, pavardė)                                                                                    (parašas)

3.                                                                                                         _________________________

(vardas, pavardė)                                                                                    (parašas)

___________________________________

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

(Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų įgyvendinimo ataskaitos forma)

 

VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

201__ m. ____________ ____ d.

(dokumento sudarymo data, vieta)

 

 

1. Įstaigos pavadinimas_____________________________________________________________

2. Adresas, telefono numeris, el. pašto adresas __________________________________________

3. Projekto pavadinimas ____________________________________________________________

4. Projekto vadovo vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Vykdyta stovyklos organizavimo forma (pabraukti): turistinė, bendrojo profilio, kūrybinė, meninė, kraštotyrinė, sportinė, mokslinė, kalbų mokymo, konfesinė, karinė, ir kita forma (nurodyti).

 

6. Informacija apie projekto dalyvius ir projekto vadovus:

Paraiškoje nurodytas vaikų skaičius:

Vaikų, dalyvavusių projekte, skaičius

Projekto vadovų ir vykdytojų skaičius

Vadovai

Pedagogai

Savanoriai

Sveikatos priežiūros specialistai

Socialiai remtinų vaikų skaičius:

socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų skaičius:

Vaikų amžius:

 

 

 

 

 

 

Iš viso

Iš viso

 

7. Informacija apie lėšas projektui vykdyti:

Savivaldybės

biudžeto lėšos

Tėvų (globėjų)

lėšos

Rėmėjų lėšos

Kitos lėšos

Gauta lėšų

iš viso

 

 

 

 

 

 

Liko nepanaudota Savivaldybės biudžeto lėšų: ________________

 

8. Pasiekti rezultatai (trumpas įgyvendinto projekto aprašymas, kas pavyko, su kokiais sunkumais susidurta?).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. Informacija apie projekto sklaidą.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

10. Siūlymai, pageidavimai.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Nelaimingi atsitikimai, traumos, vaikų susirgimai (nurodyti skaičių ir pobūdį). ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

13. Ataskaitą rengusio asmens vardas ir pavardė, darbovietė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Projekto vadovas

______________________                     __________________

(vardas, pavardė)                                                        (parašas)

 

 

Įstaigos vadovas

______________________                     ___________________

(vardas, pavardė)                                                          (parašas)

 

A. V.

 

 

_________________________

(data)

 

 

____________________________

 

Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

(Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų įgyvendinimo ataskaitos forma)

 

_______________________________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

_________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas)

 

Biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registras

 

_________________

(data, vieta)

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

(apdovanojimai, maitinimas, transporto nuoma, inventoriaus įsigijimas ir t. t.)

Išlaidas pateisinančio dokumento

Prekių ar paslaugų teikėjo pavadinimas, dokumentą užpildžiusios organizacijos pavadinimas

Dokumento suma,

Eur

Apmokėta iš Savivaldybės biudžeto lėšų suma,

Eur

Mokėjimo pavedimo ar kasos išlaidų orderio

pavadinimas

data

serija ir Nr.

data

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtiname, kad šiame registre nurodytos išlaidos padarytos vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių lėšų panaudojimą, nuostatomis.

Registre išvardintų lėšų sumos atitinka išlaidas pateisinančius dokumentus.

Dokumentų originalai yra saugomi.

 

 

 

Projekto vadovas                           ____________________                         _________________________

A. V.                          (parašas)                                                                          (vardas, pavardė)       

 

 

Projekto vykdytojo buhalteris        ____________________                         _________________________

(parašas)                                                                        (vardas, pavardė)

 

 

 

______________________________