LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2014 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A1–83 „DĖL PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 15 d. Nr. A1-606

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. Nr. A1–83 įsakymu „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

Siekiant įgyvendinti Plano tikslus ir uždavinius, parengtos Plano priemonės (Plano 1 priedas). Už Plano priemonių, išskyrus Plano 1 priedo 1.4, 1.5, 1.9, 1.12, 1.14, 1.15, 2.3, 2.4, 2.8, 2.10, 2.13 ir 3.1, 3.3, 3.6 papunkčiuose numatytas priemones, įgyvendinimo organizavimą atsako Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir (ar) Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.“

2. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Laikinai einanti socialinės apsaugos ir darbo

ministro pareigas                                                                                         Algimanta Pabedinskienė

 

 

Perėjimo nuo institucinės globos prie

šeimoje ir bendruomenėje teikiamų

paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be

tėvų globos vaikams 2014–2020 metų

veiksmų plano

1 priedas 

 

PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PRIEMONĖS

 

STRATEGINIS TIKSLAS – KURTI KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SISTEMĄ, KURI SUDARYTŲ GALIMYBES KIEKVIENAM VAIKUI, NEĮGALIAJAM AR JO ŠEIMAI (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) GAUTI INDIVIDUALIAS PAGAL POREIKIUS PASLAUGAS IR REIKIAMĄ PAGALBĄ BENDRUOMENĖJE, O KIEKVIENAM LIKUSIAM BE TĖVŲ GLOBOS VAIKUI AUGTI SAUGIOJE IR JO RAIDAI PALANKIOJE APLINKOJE BIOLOGINĖJE, JOS NESANT – ĮTĖVIŲ, GLOBĖJŲ ŠEIMOJE

 

Eil. Nr.

Tikslai ir priemonės

Laikotarpis

Vykdančioji institucija

1 tikslas. Užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui (ir neįgaliam vaikui) augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje

 

1.1.

 

Pasitelkiant ekspertus ir įgyvendinant inovatyvius projektus, parengti vaiko poreikių tenkinimo šeimoje vertinimo metodiką, padedančią identifikuoti ankstyvąsias šeimos krizes, nustatyti vaiko poreikius ir sudaryti pagalbos šeimai ir vaikui teikimo planą

2015–2018 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.2.

Pasitelkiant ekspertus ir diegiant naujas socialines technologijas, parengti kompleksiškai teikiamų paslaugų vaikui ir šeimai modelius ir plėtoti jų teikimą bendruomenėje

2017–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.3.

Pasitelkiant ekspertus ir diegiant naujas socialines technologijas, parengti kompleksiškai teikiamų paslaugų neįgaliam ar specialiųjų poreikių turinčiam vaikui ir šeimai modelius ir plėtoti jų teikimą bendruomenėje

2017–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.4.

Tobulinti darbuotojų, dirbančių vaiko gerovės srityje, kvalifikaciją ir kompetenciją  

2014–2020 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas), savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.5.

Plėtoti psichologinę pagalbą teikiant kompleksines paslaugas vaikui ir šeimai

2016–2020 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.6.

Vykdant inovatyvius projektus, stiprinti socialinę pagalbą tėvams, auginantiems vaikus iki 3 metų, ir besilaukiančioms moterims

2016–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.7.

Plėtoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimoms ir šeimynoms paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir reikiamos pagalbos jiems teikimo sistemą   

2015–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.8.

Vykdant bandomuosius projektus, kurti profesionalių globėjų sistemą ir stiprinti šeimynas 

2016–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.9.

Atrinkti pertvarkai likusių be tėvų globos vaikų ir neįgalių vaikų stacionarios globos įstaigas – bandomuosius regioninius projektus (toliau – bandomosios įstaigos vaikams)

2014 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

1.10.

Parengti bandomųjų įstaigų vaikams pertvarkos projektus: atlikti regionuose esamų paslaugų infrastruktūros analizę, įvertinti kiekvieno šiose įstaigose gyvenančio likusio be tėvų globos vaiko ar neįgalaus vaiko sveikatos, socialinių įgūdžių būklę; įvertinti įstaigų personalo kompetenciją ir motyvaciją, jų pagrindu parengti pertvarkomų įstaigų gyventojams infrastruktūros bei individualius  perėjimo iš institucinės globos planus  

2015–2018 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, socialinės globos įstaigos

 

1.11.

Atlikus savivaldybėse poreikių įsivertinimą, plėtros galimybių studijas ir numačius plėtros planus, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybėse plėtoti vaikų dienos centrų, kitų bendruomeninių paslaugų vaikams ir šeimai infrastruktūrą

2016–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.12.

Pertvarkyti sutrikusio vystymosi kūdikių namus stiprinant vaikų raidos sutrikimų ankstyvąją reabilitaciją ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliam ar specialiųjų poreikių turinčiam vaikui, diegti laikino „atokvėpio“ paslaugų sistemą šeimoms, konsultuoti besilaukiančias neįgalių vaikų ir juos auginančias šeimas

2016–2020 m.

Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės, sutrikusio vystymosi kūdikių namai

 

1.13.

Plėtoti apsaugotą būstą (savarankiško gyvenimo namus) jaunuoliams, paliekantiems globos (rūpybos) sistemą

2016–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.14.

Tobulinti teisės aktus, reglamentuojančius vaiko globą (rūpybą) šeimoje, šeimynoje, institucijoje ir įvaikinimą

2014–2020 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.15

Teikti metodinę pagalbą savivaldybėms, kad būtų sudarytos galimybės organizuoti kompleksiškai vaikui ir šeimai teikiamų paslaugų prieinamumą ir užtikrinti tarpžinybinį bendradarbiavimą

2016–2017 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, savivaldybės

 

2 tikslas. Sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias, jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas

 

2.1.

Kurti ir išbandyti tvarių ir inovatyvių socialinių paslaugų planavimo ir teikimo regionuose ir savivaldybėse modelius, pasitelkiant tam ekspertus, nevyriausybines organizacijas

2016–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

2.2.

Pasitelkiant ekspertus nustatyti naujų formų socialinių paslaugų neįgaliems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms bendruomenėje standartus

2016–2018 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

2.3.

Vykdyti socialines paslaugas administruojančių ir bendruomenėje paslaugas neįgaliems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms teikiančių darbuotojų profesinės kompetencijos projektus, tobulinti bandomųjų globos įstaigų darbuotojų kompetenciją, skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą

2014–2020 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, socialinės globos įstaigos

 

2.4.

Atrinkti pertvarkai suaugusių neįgaliųjų stacionarios globos įstaigas – bandomuosius regioninius projektus (toliau – bandomosios įstaigos neįgaliems suaugusiems asmenims) 

2014 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

2.5.

Parengti bandomųjų įstaigų neįgaliems suaugusiems asmenims pertvarkos projektus: atlikti regionuose esamų paslaugų infrastruktūros analizę, įvertinti kiekvieno šiose įstaigose gyvenančio neįgalaus suaugusio asmens sveikatos, socialinių įgūdžių būklę; įvertinti įstaigų personalo kompetenciją ir motyvaciją, jų pagrindu parengti šių įstaigų gyventojams infrastruktūros bei paslaugų sistemos sukūrimo bendruomenėse planus

2016–2018 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

2.6.

Atlikus bandomųjų regioninių projektų plėtros galimybių studijas ir numačius plėtros planus, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybėse plėtoti bendruomeninių paslaugų infrastruktūros tinklą (dienos užimtumo, savarankiško gyvenimo namų, grupinio gyvenimo namų, psichosocialinės reabilitacijos centrų ir pan.) bei apsaugoto būsto neįgaliems suaugusiems asmenims

2017–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, socialinės globos įstaigos

2.7.

Vykdyti naujų formų socialinių paslaugų neįgaliesiems ir jų šeimoms projektus, diegti naujas socialines technologijas, kurti apsaugotos darbo vietos ir apsaugoto būsto sistemas

2017–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

2.8.

Vykdyti integralios slaugos ir globos į namus projektus

2014–2020 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės

 

2.9.

Vykdyti pagalbos šeimai programas, plėtoti pagalbos šeimai paslaugas, laikino „atokvėpio“ paslaugas neįgalių suaugusių asmenų šeimos nariams socialinių paslaugų įstaigose, neįgalaus asmens namuose ir bendruomenėje, diegti naujas pagalbos šeimai formas, organizuoti metodinės pagalbos šeimoms sklaidą, konsultavimo, psichologinės ir teisinės pagalbos paslaugas 

2016–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

2.10.

Organizuoti šeimų ir artimųjų, prižiūrinčių neįgalius suaugusius asmenis, švietimą ir informavimą apie psichikos sutrikimus, jų prevenciją, gydymą, atkryčio ir savižudybių prevenciją, vaistus ir jų šalutinį poveikį, gydymo ir atsigavimo prognozes, sergančiųjų psichologiją, proto ir (ar) psichikos sutrikimų sukeliamas pasekmes asmens funkcionavimui, neįgaliųjų slaugą ir pan.

2015–2020 m.

Sveikatos apsaugos ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

 

2.11.

Skatinti savanorišką darbą teikiant pagalbą neįgaliems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, kurti šeimų savitarpio pagalbos grupes

2016–2020 m.

Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

2.12.

Didinti specialistų, dirbančių su neįgaliais suaugusiais asmenimis ir jų šeimomis, kompetenciją, stiprinant sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ir kitų specialistų bendradarbiavimą teikiant pagalbą

2015–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės

 

2.13.

Tobulinti teisės aktus, nustatančius socialinių paslaugų suaugusiems neįgaliesiems bendruomenėje teikimą

2014–2020 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

3 tikslas. Skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į sistemos pertvarką, ir užtikrinti vykdomų procesų viešumą

 

3.1.

Įsteigti pertvarkos stebėsenos grupę ir nuolat vykdyti pertvarkos proceso stebėseną ir vertinimą

2014–2020 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

3.2.

Vykdyti antidiskriminacines priemones, organizuoti visuomenei mokymus apie lygias galimybes, JT neįgaliųjų teisių konvenciją

2016–2020 m.

Neįgaliųjų reikalų departamentas, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

3.3.

Organizuoti sveikos gyvensenos mokymus, skirtus ligų ir negalios prevencijai

2016–2020 m.

Sveikatos apsaugos ministerija, nevyriausybinės organizacijos

 

3.4.

Organizuoti švietėjišką veiklą, skatinant teigiamų visuomenės nuostatų ir pozityvaus požiūrio į vaikus, likusius be tėvų globos, formavimą, skleidžiant įvaikinimo ir globos idėjas ir pristatant institucinės globos pertvarkos rezultatus

2016–2020 m.

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, nevyriausybinės organizacijos

 

3.5.

Vykdyti pertvarkos proceso išorinį ir vidinį vertinimą, įtraukiant ekspertus, nevyriausybines organizacijas ir atliekant vertinamuosius kiekybinius bei kokybinius tyrimus

2018–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

3.6.

Įkurti pertvarkos organizavimo grupę Perėjimo nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 m. veiksmų plano priemonėms įgyvendinti

2014–2015 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija