LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2018 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. 1R-57 „DĖL VILNIAUS, KAUNO, KLAIPĖDOS, PANEVĖŽIO IR ŠIAULIŲ APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 19 d. Nr. 1R-132

Vilnius

 

 

1P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 1R-57 „Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo“:

1.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 3 punktas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 3 d.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo sąlygų aprašą:

1.2.1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) 2018 m. rugsėjo 3 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Lietuvos probacijos tarnybai. Iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybos turi būti išregistruotos iš Juridinių asmenų registro.“

1.2.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų direktoriai sudaro savo biudžetinės įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, archyvo ir kitų dokumentų sąrašus ir iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. perduoda po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Lietuvos probacijos tarnybai.“

2. Į p a r e i g o j u  Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybas atlikti šio įsakymo teisinę registraciją.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                         Elvinas Jankevičius