LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2020 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2697

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų pajamos, išlaidos ir planuojamas 2020 metų rezultatas

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo 2020 metų biudžetą – 4 894 022 tūkst. eurų pajamų, 4 549 753 tūkst. eurų išlaidų (planuojamas metų rezultatas – pajamos viršija išlaidas 344 269 tūkst. eurų) (1 priedas).

 

2 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų piniginės įplaukos ir išlaidos, kasos apyvartos lėšos

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų pinigines įplaukas, išlaidas (2 priedas) ir 189 340 tūkst. eurų kasos apyvartos lėšų.

 

3 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudų kompensacijų dydžiai 2020 metais

1. Patvirtinti draudėjų nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifą – 1,31 procento (terminuotoms darbo sutartims – 2,03 procento).

2. Patvirtinti šalies bendrąjį nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifą – 0,16 procento.

3. Patvirtinti keturias nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupes ir šioms grupėms priskirtų draudėjų mokamų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifus:

1) I grupė – 0,14 procento;

2) II grupė – 0,4 procento;

3) III grupė – 0,7 procento;

4) IV grupė – 1,4 procento.

4. Patvirtinti apdraustųjų asmenų bendrąjį pensijų, ligos, motinystės socialinio draudimo įmokų tarifą – 12,52 procento ir jo dydžius atskiroms socialinio draudimo rūšims:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento.

5. Patvirtinti savarankiškai dirbančių asmenų pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifus:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento.

6. Patvirtinti valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus asmenų draudimui Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento;

5) nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui taikomi šio straipsnio 3 dalyje nustatyti tarifai.

7. Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) veiklos sąnaudų kompensacijos už išmokų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, skyrimą, mokėjimą, pristatymą ir išieškojimą dydį – 1,4 procento nuo šioms išmokoms skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

8. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamų įmokų surinkimą ir pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 371 tūkst. eurų).

9. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už papildomai iš valstybės biudžeto lėšų mokamų įmokų pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,09 procento nuo pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 116 tūkst. eurų).

10. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už sveikatos draudimo įmokų surinkimą ir pervedimą į Privalomojo sveikatos draudimo fondą dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų (tarpusavyje įskaitytų) įmokų sumos (ne daugiau negu 2 038 tūkst. eurų).

11. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Garantinį fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 81 tūkst. eurų).

12. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Ilgalaikio darbo išmokų fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 81 tūkst. eurų).

 

4 straipsnis. Vidutinis šalies darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų 2020 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti

Patvirtinti vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų asmenų 2020 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, dydį – 1 241,4 euro.

 

5 straipsnis. Asignavimai iš valstybės biudžeto

Bendrajai socialinio draudimo pensijos daliai kompensuoti iš valstybės biudžeto 2020 metais skirti 1 918 527 tūkst. eurų, iš jų 7 862 tūkst. eurų – 2018 metų įsipareigojimui padengti.

 

6 straipsnis. Socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientai ir socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodikliai 2020 metais

Patvirtinti šiuos socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientus ir socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodiklius:

1) pensijų indeksavimo koeficientą – 1,0811;

2) bazinės pensijos indeksavimo koeficientą – 1,0994;

3) bazinės pensijos dydį – 180,95 euro;

4) našlių pensijos bazinį dydį – 26,13 euro;

5) pensijų apskaitos vieneto vertės dydį – 3,81 euro.

 

7 straipsnis. Fondo biudžeto laikino lėšų trūkumo dengimas

Lėšų, reikalingų valstybinio socialinio draudimo išmokoms, trūkumas dengiamas skolintomis lėšomis arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu iš kitų šaltinių.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Valstybinio socialinio draudimo

fondo biudžeto 2020 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

1 priedas

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO

2020 METŲ BIUDŽETAS

Tūkst. Eur

Pajamos

4 894 022

1.1. Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

337 885

1.2. Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

2 566 568

1.3. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos

66 085

1.4. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos

1

1.5. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

1 184

1.6. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

1 910 640

1.6.1. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo pagrindinei (bendrajai) pensijos daliai kompensuoti

1 910 640

1.6.2. Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

0

1.7. Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos

11 659

1.8. Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemoje įgytos pensinės teisės

0

1.9. Iš pensijų fondų grąžintos lėšos

0

2. Išlaidos

4 549 753

2.1. Pensijų socialiniam draudimui

3 470 401

2.2. Ligos socialiniam draudimui

358 786

2.3. Motinystės socialiniam draudimui

375 068

2.4. Nedarbo socialiniam draudimui

216 977

2.4.1. Nedarbo draudimo išmokoms

210 745

2.4.2. Dalinio darbo išmokoms

6 232

2.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

32 541

2.7. Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos

8 000

2.8. Veiklos sąnaudos

87 980

2.8.1. Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos

83 498

2.8.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)

4 400

2.8.3. Kitos Fondo veiklos sąnaudos

82

3. Einamųjų metų rezultatas

344 269

 

 

Lietuvos Respublikos

Valstybinio socialinio draudimo

fondo biudžeto 2020 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

2 priedas

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2020 METŲ PINIGINĖS ĮPLAUKOS IR IŠLAIDOS

 

Tūkst. Eur

1. Įprastinė veikla

360 840

1.1. Įprastinė Fondo veikla

360 840

1.1.1. Pinigų įplaukos

4 895 264

1.1.1.1. Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

336 681

1.1.1.1.4. Nedarbo socialiniam draudimui

267 205

1.1.1.1.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

32 641

1.1.1.1.6. Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis

35 604

1.1.1.1.6.1. Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

31 044

1.1.1.1.6.2. Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis

4 560

1.1.1.1.7. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

45

1.1.1.1.8. Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis

1 186

1.1.1.1.8.1. Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

826

1.1.1.1.8.2. Ligos socialiniam draudimui valstybės lėšomis

198

1.1.1.1.8.3. Motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis

162

1.1.1.2. Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

2 558 984

1.1.1.2.1. Pensijų socialiniam draudimui

1 783 937

1.1.1.2.2. Ligos socialiniam draudimui

426 072

1.1.1.2.3. Motinystės socialiniam draudimui

348 975

1.1.1.3. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos

68 514

1.1.1.3.1. Pensijų socialiniam draudimui

49 523

1.1.1.3.2. Ligos socialiniam draudimui

10 447

1.1.1.3.3. Motinystės socialiniam draudimui

8 200

1.1.1.3.4. Nedarbo socialiniam draudimui

344

1.1.1.4. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos

1

1.1.1.5. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

947

1.1.1.6. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

1 918 527

1.1.1.6.1. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo pagrindinei (bendrajai) pensijos daliai kompensuoti

1 918 527

1.1.1.6.2. Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

0

1.1.1.7. Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamų įplaukos

11 610

1.1.1.7.1. Fondo veiklos sąnaudų kompensavimas už surinktas ir pervestas įmokas, už išmokų skyrimą ir mokėjimą

7 610

1.1.1.7.1.1. Pensijų fondai

498

1.1.1.7.1.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondas

1 999

1.1.1.7.1.4. Garantinis fondas

205

1.1.1.7.1.5. Ilgalaikio darbo išmokų fondas

171

1.1.1.7.1.6. Kitos kompensavimo sumos

4 737

1.1.1.7.2. Kitos veiklos pajamos

4 000

1.1.1.8. Iš Rezervo fondo gautos lėšos

0

1.1.1.9. Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemoje įgytos pensinės teisės

0

1.1.1.10. Iš pensijų fondų grąžintos lėšos

0

1.1.2. Pinigų išlaidos

-4 534 424

1.1.2.1. Pensijų socialiniam draudimui

-3 469 438

1.1.2.2. Ligos socialiniam draudimui

-357 946

1.1.2.3. Motinystės socialiniam draudimui

-374 552

1.1.2.4. Nedarbo socialiniam draudimui

-216 425

1.1.2.4.1. Nedarbo draudimo išmokoms

-210 193

1.1.2.4.2. Dalinio darbo išmokoms

-6 232

1.1.2.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

-32 484

1.1.2.6. Lėšos, pervedamos į pensijų fondus

0

1.1.2.7. Fondo administravimo įstaigų finansavimas

-83 498

1.1.2.8. Kitos Fondo veiklos sąnaudos

-81

1.2. Kita Fondui pavesta veikla

0

1.2.1. Pinigų įplaukos

2 401 292

1.2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos išmokoms finansuoti

338 342

1.2.1.2. Sveikatos draudimo lėšos

1 582 032

1.2.1.3. Pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos

292 387

1.2.1.4. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos

136 011

 

1.2.1.5. Garantinio fondo lėšos

26 260

1.2.1.6. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos

26 260

1.2.1.7. Kitos piniginės įplaukos

0

1.2.2. Piniginės išlaidos

-2 401 292

1.2.2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokos

-338 342

1.2.2.2. Lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą

-1 582 032

1.2.2.3. Pervedamos pensijų kaupimo dalyvių mokamos kaupiamosios pensijų įmokos

-292 387

1.2.2.4. Pervedamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos kaupiamosios pensijų įmokos

-136 011

1.2.2.5. Garantinio fondo lėšos

-26 260

1.2.2.6. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos

-26 260

1.2.2.7. Kitos piniginės išlaidos

0

2. Investicinė veikla

-9 372

2.1. Išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti

-7 797

2.2. Įplaukos, gautos pardavus nematerialųjį turtą

0

2.3. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti

-1 975

2.4. Įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą

400

2.5. Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniams popieriams įsigyti

0

2.6. Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius

0

3. Finansinė veikla

0

3.1. Gautos trumpalaikės paskolos

0

3.2. Grąžintos trumpalaikės paskolos

0

3.3. Gautos ilgalaikės paskolos

0

3.4. Grąžintos ilgalaikės paskolos

0

3.5. Įsipareigojimų pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis padengimas

0

4. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis

351 468

5. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija

0

5.1. Metų pradžioje

713 932

5.1.1. Rezervinio fondo lėšos

195 043

5.1.2. Kitos lėšos

518 889

5.2. Pokytis

351 468

5.2.1. Rezervinio fondo lėšų

0

5.2.2. Kitų lėšų

0

5.3. Metų pabaigoje

1 065 400

5.3.1. Rezervinio fondo lėšos

508 082

5.3.2. Kitos lėšos

557 318

6. Kasos apyvartos lėšos

189 340